ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-comprehensions-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: comprehensions, *comprehensions*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehensions (n) kˌɒmprɪhˈɛnʃənz (k o2 m p r i h e1 n sh @ n z)
comprehension (n) kˌɒmprɪhˈɛnʃən (k o2 m p r i h e1 n sh @ n)
incomprehension (n) ˈɪnkˌɒmprɪhˈɛnʃən (i1 n k o2 m p r i h e1 n sh @ n)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehension(n) ความเข้าใจ, Syn. understanding, perception

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comprehension(คอมพริเฮน'เชิน) n. ความเข้าใจ, ภาวะที่เข้าใจ, ความสามารถเข้าใจ, ความสามารถในการเรียนรู้, การครอบคลุม, การกินความกว้าง, Syn. perception, grasp

English-Thai: Nontri Dictionary
comprehension(n) ความเข้าใจ, การหยั่งรู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comprehensionความเข้าใจซึ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comprehension (Theory of knowledge)ความเข้าใจ (ทฤษฎีความรู้) [TU Subject Heading]
Listening comprehensionความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Listening comprehension testsการทดสอบความเข้าใจในการฟัง [TU Subject Heading]
Reading comprehensionความเข้าใจในการอ่าน [TU Subject Heading]
Comprehensionความเข้าใจ, ความเข้าใจภาษา, การเข้าใจ, การทำความเข้าใจ [การแพทย์]
Comprehension of Speechการเข้าใจภาษาพูด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
comprehension(n) เข้าใจ, สรุป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comprehensionEach chapter in the textbook is followed by about a dozen comprehension questions.
comprehensionHe nodded slowly in comprehension.
comprehensionHis novel is beyond my comprehension.
comprehensionIf the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
comprehensionIt's beyond my comprehension.
comprehensionWhy he did it is beyond my comprehension.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรีชาญาณ(n) intuition, See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom, Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณในการประพันธ์ดนตรี
ความเข้าใจ(n) understanding, See also: comprehension, Syn. ความรู้ความเข้าใจ, Example: ครูขอให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำความเข้าใจกับวิชานี้ใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเรียนรู้[kān rīenrū] (n) EN: learning ; acquisition of knowledge  FR: apprentissage [ m ] ; compréhension [ f ] ; acquisition de connaissances [ f ]
เข้าใจยาก[khaojai yāk] (v, exp) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension  FR: être difficile à comprendre
ความเห็นชอบ[khwām henchøp] (n, exp) EN: right understanding  FR: compréhension juste [ f ]
ความเข้าใจ[khwām khaojai] (n) EN: understanding ; comprehension  FR: compréhension [ f ]
ความไม่เข้าใจ[khwām mai khaojai] (n, exp) FR: incompréhension [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPREHENSION K AA2 M P R IY0 HH EH1 N SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
理解[lǐ jiě, ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, ] to comprehend; understanding; comprehension; to understand, #1,137 [Add to Longdo]
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, ] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert, #34,000 [Add to Longdo]
不懂[bù dǒng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ, ] not to understand; cannot (see, hear, understand, as verb complement); incomprehension [Add to Longdo]
听力理解[tīng lì lǐ jiě, ㄊㄧㄥ ㄌㄧˋ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] listening comprehension [Add to Longdo]
阅读理解[yuè dú lǐ jiě, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄝˇ, / ] reading comprehension [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begriffsvermögen { n }; Verständnis { n }comprehension [Add to Longdo]
Unbegreiflichkeit { f }incomprehension [Add to Longdo]
Verständnislosigkeit { f }lack of comprehension [Add to Longdo]
Es geht über alle Begriffe.It's past comprehension. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヒアリングテスト[hiaringutesuto] (n) listening comprehension test [Add to Longdo]
ヒヤリング(P);ヒアリング[hiyaringu (P); hiaringu] (n) (1) hearing; (2) listening comprehension; (3) public hearing; (4) interview; (P) [Add to Longdo]
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n, vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
解語[かいご, kaigo] (n) comprehension (of a word) [Add to Longdo]
悟り(P);覚り[さとり, satori] (n) (1) comprehension; understanding; (2) { Buddh } enlightenment; satori; (P) [Add to Longdo]
悟了[ごりょう, goryou] (n, vs) complete comprehension [Add to Longdo]
合点[がてん(P);がってん, gaten (P); gatten] (n, vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
先知[せんち, senchi] (n, vs) foresight; speedy comprehension [Add to Longdo]
相槌(P);相づち;相鎚[あいづち, aiduchi] (n) { ling } sounds given during a conversation to indicate comprehension; back-channeling; (P) [Add to Longdo]
体得[たいとく, taitoku] (n, vs) mastery; knack; realization; realisation; experience; comprehension; (P) [Add to Longdo]
知得[ちとく, chitoku] (n, vs) comprehension; knowledge [Add to Longdo]
聴解[ちょうかい, choukai] (n) listening comprehension [Add to Longdo]
聴解力[ちょうかいりょく, choukairyoku] (n) listening comprehension [Add to Longdo]
通り[どおり, doori] (n-adv, n) (1) avenue; street; way; road; (2) coming and going; street traffic; (3) flow (of water, air, etc.); (4) transmission (of sound); reach (e.g. of voice); (5) fame; reputation; popularity; (6) the same status or way; as (e.g. as expected, as I said); (7) understanding; comprehension; (ctr) (8) counter for sets of things; counter for methods, ways, types; (P) [Add to Longdo]
読解[どっかい, dokkai] (n, vs) reading comprehension [Add to Longdo]
読解力[どっかいりょく, dokkairyoku] (n) reading comprehension; ability to read and understand [Add to Longdo]
内包[ないほう, naihou] (n, vs, vt) (1) connotation; comprehension; intension; (2) inclusion; containment within; (P) [Add to Longdo]
納得[なっとく, nattoku] (n, vs) consent; assent; understanding; agreement; comprehension; grasp; (P) [Add to Longdo]
分かり(P);解り;判り;分り[わかり, wakari] (n) understanding; comprehension; (P) [Add to Longdo]
聞き取り(P);聴き取り;聞取り;聴取り[ききとり, kikitori] (n) listening comprehension; (P) [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] (n) (1) inclusion; comprehension; implication; (vs) (2) to include; to comprise; to contain; to implicate; (P) [Add to Longdo]
包容[ほうよう, houyou] (n, vs) implication; toleration; magnanimity; comprehension [Add to Longdo]
理解[りかい, rikai] (n, vs) understanding; comprehension; appreciation; sympathy; (P) [Add to Longdo]
理解度[りかいど, rikaido] (n) comprehension; understanding [Add to Longdo]
了解(P);諒解[りょうかい, ryoukai] (n, vs) comprehension; consent; understanding; roger (on the radio); (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top