ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coinciding-

K OW2 AH0 N S AY1 D IH0 NG   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coinciding, *coinciding*
CMU English Pronouncing Dictionary
COINCIDING K OW2 AH0 N S AY1 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coinciding (v) kˌouɪnsˈaɪdɪŋ (k ou2 i n s ai1 d i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coincide \Co`in*cide"\, v. i. [imp. & p. p. {Coincided}; p. pr.
   & vb. n. {Coinciding}.] [L. co- + incidere to fall on; in +
   cadere to fall: cf. F. co["i]ncider. See {Chance}, n.]
   1. To occupy the same place in space, as two equal triangles,
    when placed one on the other.
    [1913 Webster]
 
       If the equator and the ecliptic had coincided, it
       would have rendered the annual revoluton of the
       earth useless.            --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   2. To occur at the same time; to be contemporaneous; as, the
    fall of Granada coincided with the discovery of America.
    [1913 Webster]
 
   3. To correspond exactly; to agree; to concur; as, our aims
    coincide.
    [1913 Webster]
 
       The rules of right jugdment and of good
       ratiocination often coincide with each other.
                          --Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coinciding
   adj 1: occurring or operating at the same time; "a series of
       coincident events" [syn: {coincident}, {coincidental},
       {coinciding}, {concurrent}, {co-occurrent},
       {cooccurring}, {simultaneous}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-coinciding ( K OW2 AH0 N S AY1 D IH0 NG)-

 


  

 
coinciding
 • /K OW2 AH0 N S AY1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /kˌɒuɪns'aɪdɪŋ/ [OALD]
  [coincide]
 • เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์): ประจวบกัน (เหตุการณ์) [Lex2]
 • ทับกันสนิท (วัตถุสองสิ่ง)[Lex2]
 • พ้องกัน (ความคิด): ตรงกัน, เหมือนกัน, ต้องกัน [Lex2]
 • (โคอินไซดฺ') {coincided,coinciding,coincides} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน,เข้ากันสนิท,ลงรอยกัน,สอดคล้องต้องกัน,ตรงกัน ###S. agree [Hope]
 • (vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน [Nontri]
 • /K OW2 IH0 N S AY1 D/ [CMU]
 • (v) /kˌɒuɪns'aɪd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top