ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-casement-

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: casement, *casement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
casement[N] หน้าต่างบานพับ, Syn. casement window, movable pane

English-Thai: Nontri Dictionary
casement(n) หน้าต่าง,ป้อมปืน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
casement (n) kˈɛɪsmənt (k ei1 s m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fensterflügel {m} | Fensterflügel {pl}casement | casements [Add to Longdo]
Flügelfenster {n}casement window [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Casement \Case"ment\, n. [Shortened fr. encasement. See {Incase
   1st Case}, and cf. {Incasement}.] (Arch.)
   A window sash opening on hinges affixed to the upright side
   of the frame into which it is fitted. (Poetically) A window.
   [1913 Webster]
 
      A casement of the great chamber window. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 casement
   n 1: a window sash that is hinged (usually on one side)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top