ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-caricature-

K EH1 R IH0 K AH0 CH ER2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: caricature, *caricature*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
caricature(n) ภาพล้อเลียนบุคคล, Syn. cartoon, burlesque

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caricature(แค'ระคะเชอะ) { caricatured, caricaturing, caricatures } n. ภาพล้อ, ภาพล้อบุคคล, การ์ตูนล้อเลียน, ศิลปะการเขียนภาพล้อเลียน vt. เขียนภาพหรือการ์ตูนล้อเลียน, Syn. travesty

English-Thai: Nontri Dictionary
caricature(n) ภาพล้อ, การ์ตูนล้อเลียน, ภาพเสียดสี
caricature(vi) เขียนภาพล้อ, เขียนการ์ตูนล้อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
caricatureภาพล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
caricatureภาพล้อ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพล้อ(n) caricature, Example: นักเขียนคนนี้ชอบเขียนภาพล้อนักการเมืองดังๆ ลงในคอลัมน์ของเขา, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: ภาพที่เขียนล้อเลียนบุคคล มักเป็นการ์ตูน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพล้อ[phāp lø] (n, exp) EN: caricature  FR: caricature [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CARICATURE K EH1 R IH0 K AH0 CH ER2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
caricature (v) kˈærɪkətʃuəʳr (k a1 r i k @ ch u@ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karikatur { f }; Zerrbild { n } | Karikaturen { pl }caricature | caricatures [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caricature \Car"i*ca*ture\, v. t. [imp. & p. p. {Caricatured};
   p. pr. & vb. n. {Caricaturing}.]
   To make or draw a caricature of; to represent with ridiculous
   exaggeration; to burlesque.
   [1913 Webster]
 
      He could draw an ill face, or caricature a good one,
      with a masterly hand.          --Lord
                          Lyttelton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Caricature \Car"i*ca*ture\, n. [It. caricatura, fr. caricare to
   charge, overload, exaggerate. See {Charge}, v. t.]
   1. An exaggeration, or distortion by exaggeration, of parts
    or characteristics, as in a picture.
    [1913 Webster]
 
   2. A picture or other figure or description in which the
    peculiarities of a person or thing are so exaggerated as
    to appear ridiculous; a burlesque; a parody. [Formerly
    written {caricatura}.]
    [1913 Webster]
 
       The truest likeness of the prince of French
       literature will be the one that has most of the look
       of a caricature.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       A grotesque caricature of virtue.   --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 caricature
   n 1: a representation of a person that is exaggerated for comic
      effect [syn: {caricature}, {imitation}, {impersonation}]
   v 1: represent in or produce a caricature of; "The drawing
      caricatured the President" [syn: {caricature}, {ape}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top