ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-beautifully-

B Y UW1 T AH0 F L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: beautifully, *beautifully*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beautifully(adv) อย่างสวยงาม, Syn. gorgeously, Ant. uglily
beautifully(adv) อย่างดี, See also: อย่างยอดเยี่ยม, Syn. excellently

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I didn't know sharks had such handsome, beautifully formed tails, " the woman said.ฉันไม่ทราบว่าปลาฉลามได้เช่น รูปหล่อ รูปแบบที่สวยงามหางผู้หญิงคน นั้นกล่าวว่า The Old Man and the Sea (1958)
Blocked at every turn. Beautifully synchronized, don't you think?ถูกขัดขวางทุกวิถีทาง ประสานงานได้เยี่ยมมากนะ The Truman Show (1998)
You're beautifully pregnant, really beautiful.นัดดูตัวก็เป็นแบบนี้ทุกงาน หลังจากนั้น... Something About 1% (2003)
You turn beautifully but maybe you could tell her.เธอไม่ผิดหรอก เธอพลิกหน้าได้เยี่ยม The Page Turner (2006)
TV education, brave new dreams, brave new hates, brave new wars... a beautifully purposeless process of society suicide.การศึกษาทีวีความฝันใหม่กล้าหาญ เกลียดใหม่กล้าหาญสงครามใหม่ที่กล้าหาญ กระบวนการจับจดสวยงาม ของสังคมการฆ่าตัวตาย Sex Trek: Charly XXX (2007)
That would go beautifully with my mushroom.กินกับเห็ดของผมต้องอร่อยเหาะเลยแน่ Ratatouille (2007)
So beautifully preserved.อยู่ในสภาพสมบูรณ์ซะด้วย National Treasure: Book of Secrets (2007)
He kills them beautifully and exhibits them beautifully.เขาฆ่าเพื่อความสวยงาน งานสะสมเขา ก็สวยงามเช่นกัน Goth (2008)
That's beautifully done. -You left-- เยี่ยม จบลงอย่าสวยงาม Peekaboo (2009)
So, smiling naturally, beautifully there's only one way to do it.ดังนั้น.. วิธีที่จะยิ้มได้เป็นอย่างธรรมชาติ และดูน่ารักนั้น Episode #1.7 (2009)
It's a theory beautifully built, of air and imagination.เป็นทฤษฎีที่สวยงามมาก ในการสร้างวิมานในอากาศ Trouble (2010)
These beautifully unmolested tire tracks were found near the crime scene.รอยดอกยางล้อรถที่เห็นชัดเจน ที่พบใกล้กับจุดเกิดเหตุ Polly Wants a Crack at Her (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beautifullyBlue, darkly, deeply, beautifully blue. [ Lyric ]
beautifullyEmi danced the most beautifully of the three girls.
beautifullyHow beautifully she sings!
beautifullyRocks are beautifully arranged in the Japanese-style garden.
beautifullyShe arranged the flowers beautifully.
beautifullyShe can sing and dance beautifully.
beautifullyShe played the piano beautifully.
beautifullyThe actress was dressed beautifully.
beautifullyThe color went beautifully with her hair.
beautifullyThe dancers were beautifully got up.
beautifullyThe party went off beautifully.
beautifullyThe trick worked beautifully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอร่ม(adv) beautifully, See also: charmingly, splendidly, Syn. อร่าม, แพรวพราว, Thai Definition: งามแพรวพราว
ตระการ(adv) beautifully, See also: gracefully, Syn. งาม, วิจิตร, งดงาม, Example: ช่างแกะสลักบานประตูได้ตระการงดงามมาก, Thai Definition: อย่างงดงาม, อย่างชวนให้ยินดีหรือพอใจ
รจิต(adv) beautifully, See also: prettily, Syn. งาม, สวย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เช้งวับ(adv) beautifully, See also: prettily, attractively, charmingly, Syn. เช้ง, งาม, สวย, ฉูดฉาด, Example: เธอแต่งตัวเสียเช้งวับ, Thai Definition: สวยเพราะตกแต่งงามเป็นพิเศษ, Notes: (ปาก)
ตระกล(adv) beautifully, See also: prettily, attractively, Syn. งาม
อย่างสวยงาม(adv) beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม
อย่างสวยงาม(adv) beautifully, See also: prettily, handsomely, fairly, attractively, Syn. อย่างงดงาม, Example: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEAUTIFULLY B Y UW1 T AH0 F L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beautifully (a) bjˈuːtəfəliː (b y uu1 t @ f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beautiful \Beau"ti*ful\ (b[=u]"t[i^]*f[.u]l), a.
   Having the qualities which constitute beauty; pleasing to the
   sight or the mind.
   [1913 Webster]
 
      A circle is more beautiful than a square; a square is
      more beautiful than a parallelogram.   --Lord Kames.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Handsome; elegant; lovely; fair; charming; graceful;
     pretty; delightful. See {Fine}. -- {Beau"ti*ful*ly},
     adv. -- {Beau"ti*ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beautifully
   adv 1: in a beautiful manner; "her face was beautifully made up"
       [syn: {beautifully}, {attractively}] [ant:
       {unattractively}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top