Search result for

-baste-

(26 entries)
(0.3472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: baste, *baste*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baste[VT] ทาน้ำมันหรือเนยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและรสชาตอาหาร, See also: ทาน้ำมัน (เนื้อ) ในระหว่างอบ
baste[VT] สอยหลวมๆ, See also: เย็บหลวมๆ, เนา
baste[VT] ทุบตีอย่างรุนแรง, See also: ทุบ, นวด, ตี, Syn. beat
baste[VT] ด่าว่าแรงๆ, See also: ตำหนิ, ติเตียน, ดุ, ว่า, Syn. lambaste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baste(เบสทฺ) {basted,basting,bastes} vt. เย็บสอย,ทำให้ชื้น,เอาไขมันทา,ตีด้วยไม้,ตีแรง,ด่าอย่างรุนแรง, Syn. strike

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then they mixed their sperm together and used a turkey baster.แล้วพวกเขาก็ผสมสเปิร์มเข้าด้วยกัน Pilot (2009)
And i don't see you going the turkey baster route,แม่ไม่เห็นว่าหนูจะเป็นคนโง่นอกลู่นอกทาง The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)
The writers of old called this creature a bastet, a monster of nightmare that inhabits the twilight world between the living and the dead.ผู้บันทึกเรียกมันว่า "แบสเทท" สัตว์แห่งฝันร้าย ที่อยู่ระหว่างโลกเป็นกับโลกตาย The Lady of the Lake (2009)
Did... did they do a-a turkey baster thing or something?พวก พวกเขาทำเด็กหลอดแก้ว หรืออะไรรึเปล่า? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Baste your chubby cheeks in tears of gravy.ให้น้ำตามันนองแก้มอ้วนๆของเธอ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
Baste me in bling and call me Bulgari.กำนัลฉันด้วยตุ้มหูที่เรียกว่า Bulgari The Naked Truth (2012)
How shall I baste you?ข้าจะทาเจ้าอย่างไรดี True North (2012)
They were later nicknamed "The Changlorious Basterds,"ต่อมาพวกนี้ถูกตั้งฉายาว่า "The Changlorious Basterds" Pillows and Blankets (2012)
like Inglourious Basterds, but with "Chang" instead of "In."อย่างหนัง Inglourious Basterds แต่แทนที่ "In" ด้วย "Chang" Pillows and Blankets (2012)
The Changlorious Basterds have turned the war into a chaotic sea of high-thread-count terror.กลายเป็นทะเลคลั่งของความหวาดกลัว Pillows and Blankets (2012)
My guest tonight has appeared in Inglourious Basterds, Shame, X-Men, Haywire, in fact, pretty well every film that has come out in the last six months.แขกรับเชิญคืนนี้ปรากฎตัวใน อินกลอเรียส บาสเติร์ด เชม เอ็กซ์-เมน เฮย์ไวร์ จริงๆแล้ว ค่อนข้างบ่อยในหนัง ที่ออกฉายในหกเดือนที่ผ่านมา Episode #18.4 (2012)
You first came to my attention, at least, in Inglourious Basterds, with your...หนังเรื่องแรกที่ทำให้เป็นที่รู้จัก ในเรื่องอินกลอเรียส บาสเติร์ด ซึ่งคุณ Episode #18.4 (2012)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baste    (v) (b ei1 s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bastei {f}; Bastion {f} | Basteien {pl}; Bastionen {pl}bastion | bastions [Add to Longdo]
Bastelarbeit {f}; Bastelei {f}piece of handicraft work [Add to Longdo]
Basteln {n}; Bastelarbeiten {pl}; Bastelei {f}handicraft work; handicrafts [Add to Longdo]
basteln | bastelnd | gebastelt | er/sie bastelt | ich/er/sie bastelte | er/sie hat/hatte gebasteltto do handicrafts; to make things; to build | doing handicrafts | done handicrafts | he/she does handicrafts | I/he/she did handicrafts | he/she has/had done handicrafts [Add to Longdo]
bastelt zurecht; takeltrigs [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baste \Baste\ (b[=a]st), v. t. [imp. & p. p. {Basted}; p. pr. &
   vb. n. {Basting}.] [Cf. Icel. beysta to strike, powder; Sw.
   basa to beat with a rod: perh. akin to E. beat.]
   1. To beat with a stick; to cudgel.
    [1913 Webster]
 
       One man was basted by the keeper for carrying some
       people over on his back through the waters. --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   2. (Cookery) To sprinkle flour and salt and drip butter or
    fat on, as on meat in roasting.
    [1913 Webster]
 
   3. To mark with tar, as sheep. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Baste \Baste\, v. t. [OE. basten, OF. bastir, F. b?tir, prob.
   fr. OHG. bestan to sew, MHG. besten to bind, fr. OHG. bast
   bast. See {Bast}.]
   To sew loosely, or with long stitches; -- usually, that the
   work may be held in position until sewed more firmly. --Shak.
   [1913 Webster] Bastile

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baste
   n 1: a loose temporary sewing stitch to hold layers of fabric
      together [syn: {baste}, {basting}, {basting stitch},
      {tacking}]
   v 1: cover with liquid before cooking; "baste a roast"
   2: strike violently and repeatedly; "She clobbered the man who
     tried to attack her" [syn: {clobber}, {baste}, {batter}]
   3: sew together loosely, with large stitches; "baste a hem"
     [syn: {baste}, {tack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top