Search result for

-barbarian-

(30 entries)
(4.3435 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: barbarian, *barbarian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarian[N] คนป่าเถื่อน, See also: คนป่า, คนเถื่อน, อนารยชน, Syn. boor, Ant. sophisticate
barbarian[N] คนหยาบคาย, See also: คนโหดร้าย, Syn. boor, fiend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage

English-Thai: Nontri Dictionary
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก The Moment of Truth (2008)
And I'd gladly do it again, if it would rid us of these barbarians.และอะไร? ทำให้นังแม่มด มันช่วยพวกข้า เพื่อที่จะมาโดนทำร้ายโดยไอ้บาบาเรียนอีก. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตกล่ะมั้ง? Goemon (2009)
That box of the southern barbarians...กล่องของพวกตะวันตก... Goemon (2009)
The southern barbarian's...อา~ ใช่ ใช่ อิชิคาวะ? Goemon (2009)
Trading of goods from the southern barbarians is strictly prohibited.หากเราทำเพิกเฉย แล้วค้าขายต่อไป เกรงว่าเหล่าข้าราช จะไม่พอใจท่าน Goemon (2009)
Their barbarian hordes amass to the north.พวกมันเคลื่อนทัพไปทางเหนือ The Red Serpent (2010)
But always first to be sent against those barbarian cunts!แต่แม่งส่งพวกกุไปแนวหน้าให้ไปต้านหอยบาบาเรี้ยน The Red Serpent (2010)
From simple barbarian raiders.จากคนป่าเถื่อนกระจอก ๆ The Red Serpent (2010)
The barbarians head west.พวกคนเถื่อนมุ่งไปทางตะวันตก The Red Serpent (2010)
If you barbarians won't be still and finish this lamb, none of you will get the chocolate cake.ถ้าไม่หยุดพูดและกินแกะให้หมด แม่จะไม่ให้กินเค้กช็อกโกแลต Love & Other Drugs (2010)
The great amaranthine royalty of Aquitaine... ..who forged this land from barbarian hordes and made it noble and pure!ผู้สืบราชวง แอคควาติ อย่างถูกต้อง ผู้ซึ่งปกป้องแผ่นดิน ขับไล่พวกคนเถื่อน เป็นผู้ทรงเกียรติ Ironclad (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
มิลักขะ[N] barbarian, See also: aborigine, Syn. มิลักขู, คนป่าเถื่อน, คนเถื่อน, คนป่า, มิลักข, คนดอย, Example: ชาวเขา ชาวดอยถือเป็นมิลักขะเพราะล้าหลัง มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่แปลกประหลาด, Count unit: คน, Thai definition: คนโง่ที่ไม่รู้อะไร, Notes: (บาลี)
คนเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย, Example: ความกลัวของคนเถื่อนที่ถึงกับนั่งไหว้รูปปั้นนั้น ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อย่างใด, Thai definition: คนที่อยู่ในป่าในดงซึ่งห่างไกลความเจริญ
คนป่า[N] barbarian, Syn. คนเถื่อน, คนดง, คนดอย, Count unit: คน
คนป่าเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
อนารยชน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน, Example: คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนดง[n.] (khondong) EN: barbarian   

CMU English Pronouncing Dictionary
BARBARIAN    B AA0 R B EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barbarian    (n) (b aa1 b e@1 r i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barbar {m}; Barbarin {f} | Barbaren {pl}barbarian | barbarians [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
野蛮人[yě mán rén, ㄧㄝˇ ㄇㄢˊ ㄖㄣˊ, / ] barbarian [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarian \Bar*ba"ri*an\, n. [See {Barbarous}.]
   [1913 Webster]
   1. A foreigner. [Historical]
    [1913 Webster]
 
       Therefore if I know not the meaning of the voice, I
       shall be unto him that speaketh a barbarian, and he
       that speaketh shall be a barbarian unto me. --1 Cor.
                          xiv. 11.
    [1913 Webster]
 
   2. A man in a rude, savage, or uncivilized state.
    [1913 Webster]
 
   3. A person destitute of culture. --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. A cruel, savage, brutal man; one destitute of pity or
    humanity. "Thou fell barbarian." --Philips.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barbarian \Bar*ba"ri*an\, a.
   Of, or pertaining to, or resembling, barbarians; rude;
   uncivilized; barbarous; as, barbarian governments or nations.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barbarian
   adj 1: without civilizing influences; "barbarian invaders";
       "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is
       crude and uncivilized especially if the weapons are
       efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn:
       {barbarian}, {barbaric}, {savage}, {uncivilized},
       {uncivilised}, {wild}]
   n 1: a member of an uncivilized people [syn: {savage},
      {barbarian}]
   2: a crude uncouth ill-bred person lacking culture or refinement
     [syn: {peasant}, {barbarian}, {boor}, {churl}, {Goth},
     {tyke}, {tike}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top