Search result for

-ball-

(66 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ball, *ball*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ball[N] ลูกบอล
ball[N] สิ่งที่เป็นรูปทรงกลม, See also: ลูกบอล, ก้อนกลม, ลูกลักษณะกลมๆ, Syn. sphere
ball[N] การขว้างบอล
ball[N] ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะกลม, Syn. sphere, globule
ball[N] ลูกตา
ball[VT] ทำให้เป็นรูปกลม, See also: จับก้อนเป็นลูกบอล
ball[N] งานบอล, See also: งานเลี้ยง, Syn. party, promenade
ball[N] งานลีลาศ, See also: งานราตรีสโมสร, สโมสรสันนิบาต, Syn. grand ball

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ball(บอลล์) {balled,balling,balls} n. ลูกบอล,ลูกตา,บุคคล vt. ทำให้เป็นลูกบอล,สังวาส,งานรื่นเริงขนาดใหญ่ที่หรูหราและมีการเต้นรำ,สโมสรสันนิบาต,เวลาที่มีความสุข vi. จับเป็นก้อนลูกบอล,สังวาส,เป็นเวลาที่มีความสุข, See also: baller n. คำที่มีความหมายเหม

English-Thai: Nontri Dictionary
ball(n) ลูกบอล,ลูกฟุตบอล,ลูกหนัง,การเต้นรำ,งานรื่นเริง,งานบอล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ballบอล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ball๑. ลูกปืน๒. เม็ดกลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Young women of the American ballet theater...กิจกรรมการกุศล... The Ex-Files (2008)
Lily's at the ball with rufus humphrey.ลิลลี่อยู่ในงานเลี้ยงกับลูฟัส ฮัมฟรี O Brother, Where Bart Thou? (2008)
... becauseyoudidn'tjustpull a Janet Jackson at the snowflake ball.โอ้ It's a Wonderful Lie (2008)
lily's at the ball with Rufus Humphrey.-ลิลลี่อยู่งานบอลล์กับรูฟัส ฮัมป์ฟรี และจากที่ผมเห็น It's a Wonderful Lie (2008)
Right up until Dan asked Lexi to go with him to the snowflake ball.แล้วเค้าก็จะไปเต้นรำด้วยกัน - ใช่ และจากนั้นฉันก็พบว่า It's a Wonderful Lie (2008)
Snowflake or Snowfake? Either way, it's gonna be a ball.สโนว์เฟลค รึ สโนว์เฟก ยังไงมันก็เป็นงานบอลล์อยู่ดี It's a Wonderful Lie (2008)
I'm sorry we haven't spoken since the ball.ผมขอโทษด้วยนะ เรายังไม่ได้คุยกันเลยตั้งแต่งานบอลล์ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
Sorry. Pause? -snowflake ball?อ๊ะ เดี๋ยว ขอโทษนะ สโนว์เฟลค? It's a Wonderful Lie (2008)
Aaron decided he would escort me to the snowflake ball tomorrow.อารอนตัดสินใจแล้วว่าจะไปเป็นเพื่อนฉัน ไปงานบอลล์คืนพรุ่งนี้ It's a Wonderful Lie (2008)
I should be back from my trip in time to go to the ball.ให้ทันงานบอลล์ละกัน ถ้าคุณจะเก็บเอาสิ่งที่ผมพูดไปคิดทบทวน It's a Wonderful Lie (2008)
Now that ArchibaId is on the rebound, I was thinking of asking Nate to the ball.แล้วเธอจะสนทำไม? ก้อตอนนี้นามสกุล อาชิบอด์ล กำลังกลับเข้ามาอยู่ในกระเเสสังคมอีกน่ะสิ It's a Wonderful Lie (2008)
I probably should have asked sooner... ... butwouldyoucomewith me to the snowflake ball?คืออ ฉันรู้ว่าไม่ควรจะถามคุณในตอนนี้ It's a Wonderful Lie (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ballJim kicked the ball very hard.
ballThe ball bounced up high.
ballFill out the form in ballpoint.
ballA ball hit her on the right leg.
ballA balloon ascending into the sky.
ballThe ball rolled on the ground towards me.
ballVoters cast their ballots for mayor every four years.
ballThe earth is a ball.
ballLet's start the ball rolling by introducing ourselves.
ballI rode in a hot air balloon.
ballThe baby caught sight of my ballpoint pen and reached out for it.
ballLong ago in early cultures, the ball in the game was the symbol of the sun.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกบอล[N] ball, Syn. บอล, ลูกฟุตบอล, Example: เขาโหม่งลูกบอลเข้ามุมประตูไปอย่างสวยงาม, Count unit: ลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอล[n.] (bøn) EN: ball   FR: balle [f] ; ballon [m]
ลูก[n.] (lūk) EN: ball   FR: balle [f] ; boule [f]
ลูกบอล[n.] (lūkbøn) EN: ball   FR: ballon [m] ; balle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BALL    B AO1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ball    (v) (b oo1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ball {m}; Knäuel {n}; Kugel {f} | Bälle {pl} | am Ball bleiben | am Ball sein | immer am Ball sein | jdm. den Ball zuspielen; den Ball abgeben | bei jdm. am Ball bleibenball | balls | to keep the ball | to have the ball | to be on the ball | to pass the ball to sb. | to keep in with sb. [Add to Longdo]
Ball {m}; Tanzfest {n}ball [Add to Longdo]
Ball {m} [math.]ball [Add to Longdo]
Ball {m}; Schulball {m}; Abschlussball {m} | Bälle {pl}prom; school prom | proms [Add to Longdo]
Ballsaal {m}; Tanzsaal {m}ballroom [Add to Longdo]
Ballabwehr {f}; Parade {f}save [Add to Longdo]
Ballade {f} | Balladen {pl}ballad | ballads [Add to Longdo]
Balladendichtung {f} | Balladendichtungen {pl}balladry | balladries [Add to Longdo]
Balladesänger {m}; Liedermacher {m} | Balladesänger {pl}balladeer | balladeers [Add to Longdo]
Ballast {m} | Ballaste {pl} | mit Ballast beladen | mit Ballast beladen sein | mit Ballast beladend | zusätzlicher Ballastballast | ballasts | to ballast | to be ballasted | ballasting | added ballast weight [Add to Longdo]
Ballast und Treibgutflotsam and jetsam [Add to Longdo]
Ballaststoffe {pl}roughage [Add to Longdo]
Ballastwiderstand {m}fix resistance [Add to Longdo]
Ballbesitz {m} [sport]ball possession [Add to Longdo]
Ballerina {f}ballerina [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] ball [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\ (b[add]l), n. [OE. bal, balle; akin to OHG. balla,
   palla, G. ball, Icel. b["o]llr, ball; cf. F. balle. Cf. 1st
   {Bale}, n., {Pallmall}.]
   1. Any round or roundish body or mass; a sphere or globe; as,
    a ball of twine; a ball of snow.
    [1913 Webster]
 
   2. A spherical body of any substance or size used to play
    with, as by throwing, knocking, kicking, etc.
    [1913 Webster]
 
   3. A general name for games in which a ball is thrown,
    kicked, or knocked. See {Baseball}, and {Football}.
    [1913 Webster]
 
   4. Any solid spherical, cylindrical, or conical projectile of
    lead or iron, to be discharged from a firearm; as, a
    cannon ball; a rifle ball; -- often used collectively; as,
    powder and ball. Spherical balls for the smaller firearms
    are commonly called {bullets}.
    [1913 Webster]
 
   5. (Pyrotechnics & Mil.) A flaming, roundish body shot into
    the air; a case filled with combustibles intended to burst
    and give light or set fire, or to produce smoke or stench;
    as, a fire ball; a stink ball.
    [1913 Webster]
 
   6. (Print.) A leather-covered cushion, fastened to a handle
    called a ballstock; -- formerly used by printers for
    inking the form, but now superseded by the roller.
    [1913 Webster]
 
   7. A roundish protuberant portion of some part of the body;
    as, the ball of the thumb; the ball of the foot.
    [1913 Webster]
 
   8. (Far.) A large pill, a form in which medicine is commonly
    given to horses; a bolus. --White.
    [1913 Webster]
 
   9. The globe or earth. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Move round the dark terrestrial ball. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   10. (Baseball) A pitched ball, not struck at by the batter,
     which fails to pass over the home plate at a height not
     greater than the batter's shoulder nor less than his knee
     (i.e. it is outside the strike zone). If the pitcher
     pitches four balls before three strikes are called, the
     batter advances to first base, and the action of pitching
     four balls is called a walk.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   10. a testicle; usually used in the plural. [vulgar]
     [PJC]
 
   11. pl. courage; nerve. [vulgar]
     [PJC]
 
   {Ball and socket joint}, a joint in which a ball moves within
    a socket, so as to admit of motion in every direction
    within certain limits.
 
   {Ball bearings}, a mechanical device for lessening the
    friction of axle bearings by means of small loose metal
    balls.
 
   {Ball cartridge}, a cartridge containing a ball, as
    distinguished from a blank cartridge, containing only
    powder.
 
   {Ball cock}, a faucet or valve which is opened or closed by
    the fall or rise of a ball floating in water at the end of
    a lever.
 
   {Ball gudgeon}, a pivot of a spherical form, which permits
    lateral deflection of the arbor or shaft, while retaining
    the pivot in its socket. --Knight.
 
   {Ball lever}, the lever used in a ball cock.
 
   {Ball of the eye}, the eye itself, as distinguished from its
    lids and socket; -- formerly, the pupil of the eye.
 
   {Ball valve} (Mach.), a contrivance by which a ball, placed
    in a circular cup with a hole in its bottom, operates as a
    valve.
 
   {Ball vein} (Mining), a sort of iron ore, found in loose
    masses of a globular form, containing sparkling particles.
    
 
   {Three balls}, or {Three golden balls}, a pawnbroker's sign
    or shop.
 
   {on the ball} alert; competent and knowledgeable.
 
   {to carry the ball} to carry on the task; to assume the
    responsibility.
 
   {to drop the ball} to fail to perform as expected; to fail to
    live up to a responsibility.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Globe}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\, v. i. [imp. & p. p. {Balled} (b[add]ld); p. pr. &
   vb. n. {Balling}.]
   To gather balls which cling to the feet, as of damp snow or
   clay; to gather into balls; as, the horse balls; the snow
   balls.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\, v. t.
   1. (Metal.) To heat in a furnace and form into balls for
    rolling.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or wind into a ball; as, to ball cotton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ball \Ball\, n. [F. bal, fr. OF. baler to dance, fr. LL.
   ballare. Of uncertain origin; cf. Gr. ba`llein to toss or
   throw, or pa`llein, pa`llesqai, to leap, bound, balli`zein to
   dance, jump about; or cf. 1st {Ball}, n.]
   1. A social assembly for the purpose of dancing; -- usually
    applied to an occasion lavish or formal.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. A very enjoyable time; as, we had a ball at the wedding.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ball
   n 1: round object that is hit or thrown or kicked in games; "the
      ball travelled 90 mph on his serve"; "the mayor threw out
      the first ball"; "the ball rolled into the corner pocket"
   2: a solid projectile that is shot by a musket; "they had to
     carry a ramrod as well as powder and ball" [syn: {musket
     ball}, {ball}]
   3: an object with a spherical shape; "a ball of fire" [syn:
     {ball}, {globe}, {orb}]
   4: the people assembled at a lavish formal dance; "the ball was
     already emptying out before the fire alarm sounded"
   5: one of the two male reproductive glands that produce
     spermatozoa and secrete androgens; "she kicked him in the
     balls and got away" [syn: {testis}, {testicle}, {orchis},
     {ball}, {ballock}, {bollock}, {nut}, {egg}]
   6: a spherical object used as a plaything; "he played with his
     rubber ball in the bathtub"
   7: United States comedienne best known as the star of a popular
     television program (1911-1989) [syn: {Ball}, {Lucille Ball}]
   8: a compact mass; "a ball of mud caught him on the shoulder"
     [syn: {ball}, {clod}, {glob}, {lump}, {clump}, {chunk}]
   9: a lavish dance requiring formal attire [syn: {ball},
     {formal}]
   10: a more or less rounded anatomical body or mass; "the ball at
     the base of the thumb"; "he stood on the balls of his feet"
   11: the game of baseball
   12: a pitch that is not in the strike zone; "he threw nine
     straight balls before the manager yanked him"
   v 1: form into a ball by winding or rolling; "ball wool"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 ball [bal]
   ball
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ball [bal] (n) , s.(m )
   ball; prom
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ball- [bal]
   ballroom
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top