Search result for

-athletic-

(33 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: athletic, *athletic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
athletic[ADJ] ที่มีร่างกายเหมือนนักกีฬา, See also: แข็งแรง, Syn. fit, muscular, strong
athletic[ADJ] ในด้านกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)

English-Thai: Nontri Dictionary
athletic(adj) แข็งแรง,ล่ำสัน,ว่องไว,เกี่ยวกับกีฬา,เกี่ยวกับการกรีฑา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When you have a really athletic actor, it's better.ยิ่งถ้ามีนักแสดงแข็งแรงฟิตปั๋งด้วย ผมยิ่งชอบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
I'm looking for a guy with sandy brown hair, athletic build, blue eyes.คือฉันกำลังหาผู้ชายที่มีผมสีน้ำตาล หุ่นนักกีฬา ตาสีฟ้า The Ugly Truth (2009)
You were beautiful and athletic... and talented and smart and popular.คุณหล่อและเป็นกีฬา... . และมีพรสวรรค์ และสมาร์ท และเป็นที่ขัวญใจ Pilot (2009)
But, you know, there are very few students that ever get athletic scholarships. But there are a lot of schools that give full rides to students who excel in music.แต่เธอรู้มั้ย มีนักเรียนเพียงไม่กี่คน ที่ได้รับทุนจากกีฬา แต่มีมหาลัยมากมายที่ให้ทุน กับนักเรียนที่เก่งทางด้านดนตรี นักเรียนแบบเธอ ไม่รู้สิ ถ้าเธออยากเข้ามหาลัย เธอคงไม่ต้อง... The Rhodes Not Taken (2009)
Well, they like my athletics and my good looks, my sex abilities, but they don't like me for me.พวกนั้นแค่ชอบฝีมือกีฬาของฉัน กับความหล่อ ความอึด แต่ไม่เคยชอบที่ตัวฉันเลย I Will Rise Up (2009)
This isn't academics Or athletics, mr. Hummel.นี่ไม่ใช่เรื่องวิชาเรียน หรือกีฬา คุณฮัมเมล Wheels (2009)
Pretend you're watching the athletic proceedings.ผมอยากดูใจจะขาดเลยล่ะ Pilot (2009)
If you like athletic, confident, young...ถ้าคุณชอบคนที่แข็งแรง มั่นใจ หนุ่มแน่น The Plain in the Prodigy (2009)
Logan: all proceeds are going to the school's athletic departmentทุกกระบวนการกำลังเดินหน้า ที่ฝ่ายกีฬาของโรงเรียน You're Undead to Me (2009)
Coach Cotton, we understand your interest in this young man's athletic abilities.โค้ส คอตตัน พวกเราเข้าใจว่าคุณสนใจ ในตัวเค้า The Blind Side (2009)
That the Tuohys, they have a condo in Oxford so they can attend as many athletic events as possible?ครอบครัวTuohys พวกเขามี คอนโดอยู่ที่Oxford อย่างนั้น เป็นไปได้หรือว่าพวกเขาจะเข้าร่วม การแข่งขันกีฬามากมายอย่างน่าอัศจรรย์ใจ The Blind Side (2009)
In the last paragraph they talked about his superb athletic skills and how different his life might have been if he hadn't fallen behind and dropped out of school.ในย่อหน้าสุดท้ายพวกเขาพูดเกี่ยวกับ ทักษะด้านกีฬาอักยอดเยี่ยมของเขา และความแตกต่างของ วิธีการใช้ชีวิต หากเขาไม่ได้ล้มลง หลังจากออกจากโรงเรียน The Blind Side (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
athleticAn athletic meet is held at our school every day.
athleticAthletic boys are popular with girls in American schools.
athleticHe took part in the athletic meeting.
athleticIn case of rain, the athletic meeting will be called off.
athleticI took part in the athletic meeting.
athleticIt was announced that the athletic meet would be put off.
athleticJane had her hair cut short before the athletic meeting.
athleticMy family are all athletic.
athleticOur athletic meet took place only three days ago.
athleticOwing to the rain, the athletic meeting was put off.
athleticRain or shine, the athletic meet will be held.
athleticThe athletic meeting has been postponed until the first fine day.

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHLETIC    AE0 TH L EH1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
athletic    (j) (a1 th l e1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
athletisch {adj} | athletischer | am athletischstenathletic | more athletic | most athletic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Athletic \Ath`let"ic\, a. [L. athleticus, Gr. ?. See {Athlete}.]
   1. Of or pertaining to athletes or to the exercises practiced
    by them; as, athletic games or sports.
    [1913 Webster]
 
   2. Befitting an athlete; strong; muscular; robust; vigorous;
    as, athletic Celts. "Athletic soundness." --South. --
    {Ath*let"ic*al*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 athletic
   adj 1: relating to or befitting athletics or athletes; "athletic
       facilities"
   2: vigorously active; "an acrobatic dance"; "an athletic child";
     "athletic playing"; "gymnastic exercises" [syn: {acrobatic},
     {athletic}, {gymnastic}]
   3: having a sturdy and well proportioned body; "an athletic
     build"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top