Search result for

-at sea-

(26 entries)
(0.0521 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: at sea, *at sea*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Brody twins, Rick and Vic who got along fine at sea, but for some reason, once they were on dry land, couldn't stand the sight of each other.ฝาแฝดโบรดี้ ริค และ วิค ซึ่งเข้ากันได้ีดีในทะเล แต่ด้วยเหตุบางอย่าง ทันทีที่พวกเขาขึ้นฝั่ง - กลับเหม็นขี้หน้ากันจนทนไม่ได้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
...all hands lost at sea...ทุกคนหายไปในทะเลหมด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Food poisoning is one of the leading causes of death at sea.อาหารเป็นพิษเป็นหนึ่งใน สาเหตุหลัก ๆ ของการตายในทะเล The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I spoke to Queenie, she said you were in the war, somewhere at sea, we were so worried about you.ฉันคุยกับควินนี่ เธอว่าคุณอยู่ในสงคราม ที่ไหนสักแห่งในทะเล - พวกเราห่วงคุณแทบแย่ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Bangladesh is directly affected by the phenomena occurring in the Himalayas and at sea level.บังคลาเทศได้รับผลกระทบโดยตรง จากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาหิมาลัย และระดับน้ำทะเล Home (2009)
Burial at sea, taxidermy, cremation?โปรยเถ้ากระดูกลงทะเล สต๊าฟสัตว์ งานศพ? Dead Like Me: Life After Death (2009)
Then we simply launch the invasion from farther out at sea.จากนั้นเราค่อยจัดการเริ่ม การบุกจากระยะไกล Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
And she found it, with a young soldier whilst your father was away at sea.แล้วเธอก็มีลูกกะทหารหนุ่ม ในขณะที่พ่อแกไปทะเล Nowhere Boy (2009)
Yes, I do feel a little... at sea.ใช่เลย ผมรู้สึกเหมือนอยูในห้วง... . ท้องทะเล Keep This Party Going (2009)
- no, you'll be buried at sea.ไม่หรอก เพราะแกจะโดนโยนลงทะเล Hungry Man (2009)
I need to know if you'd like to be the next Chief of surgery at Seattle Grace.จอร์จ Good Mourning (2009)
Tell them you're an attending surgeon at Seattle Grace and you want a new badge.และ... เอาเดนิชติดกลับบ้านไปบ้าง วางทิ้งไว้ก็เสียเปล่า Tainted Obligation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
at seaSeveral yachts were sailing side by side far out at sea.
at seaThe ship is at sea.
at seaThis painting is a representation of a storm at sea.
at seaLast year he spent three month at sea.
at seaMany a man has lost his life at sea.
at seaI was at sea what to do.
at seaJust a castaway an island lost at sea.
at seaThe ship was at sea.
at seaLast year he spent three months at sea.
at seaThe airplane accident took place a long way off at sea yesterday.
at seaA sailor is at sea much of the time.
at seaThey were lost at sea, at the mercy of wind and weather.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sea \Sea\ (s[=e]), n. [OE. see, AS. s[=ae]; akin to D. zee, OS.
   & OHG. s[=e]o, G. see, OFries. se, Dan. s["o], Sw. sj["o],
   Icel. saer, Goth. saiws, and perhaps to L. saevus fierce,
   savage. [root]151a.]
   1. One of the larger bodies of salt water, less than an
    ocean, found on the earth's surface; a body of salt water
    of second rank, generally forming part of, or connecting
    with, an ocean or a larger sea; as, the Mediterranean Sea;
    the Sea of Marmora; the North Sea; the Carribean Sea.
    [1913 Webster]
 
   2. An inland body of water, esp. if large or if salt or
    brackish; as, the Caspian Sea; the Sea of Aral; sometimes,
    a small fresh-water lake; as, the Sea of Galilee.
    [1913 Webster]
 
   3. The ocean; the whole body of the salt water which covers a
    large part of the globe.
    [1913 Webster]
 
       I marvel how the fishes live in the sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ambiguous between sea and land
       The river horse and scaly crocodile. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. The swell of the ocean or other body of water in a high
    wind; motion or agitation of the water's surface; also, a
    single wave; a billow; as, there was a high sea after the
    storm; the vessel shipped a sea.
    [1913 Webster]
 
   5. (Jewish Antiq.) A great brazen laver in the temple at
    Jerusalem; -- so called from its size.
    [1913 Webster]
 
       He made a molten sea of ten cubits from brim to
       brim, round in compass, and five cubits the height
       thereof.               --2 Chron. iv.
                          2.
    [1913 Webster]
 
   6. Fig.: Anything resembling the sea in vastness; as, a sea
    of glory. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All the space . . . was one sea of heads.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sea is often used in the composition of words of
      obvious signification; as, sea-bathed, sea-beaten,
      sea-bound, sea-bred, sea-circled, sealike, sea-nursed,
      sea-tossed, sea-walled, sea-worn, and the like. It is
      also used either adjectively or in combination with
      substantives; as, sea bird, sea-bird, or seabird, sea
      acorn, or sea-acorn.
      [1913 Webster]
 
   {At sea}, upon the ocean; away from land; figuratively,
    without landmarks for guidance; lost; at the mercy of
    circumstances. "To say the old man was at sea would be too
    feeble an expression." --G. W. Cable
 
   {At full sea} at the height of flood tide; hence, at the
    height. "But now God's mercy was at full sea." --Jer.
    Taylor.
 
   {Beyond seas}, or {Beyond the sea} or {Beyond the seas}
    (Law), out of the state, territory, realm, or country.
    --Wharton.
 
   {Half seas over}, half drunk. [Colloq.] --Spectator.
 
   {Heavy sea}, a sea in which the waves run high.
 
   {Long sea}, a sea characterized by the uniform and steady
    motion of long and extensive waves.
 
   {Short sea}, a sea in which the waves are short, broken, and
    irregular, so as to produce a tumbling or jerking motion.
    
 
   {To go to sea}, to adopt the calling or occupation of a
    sailor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 at sea
   adj 1: perplexed by many conflicting situations or statements;
       filled with bewilderment; "obviously bemused by his
       questions"; "bewildered and confused"; "a cloudy and
       confounded philosopher"; "just a mixed-up kid"; "she felt
       lost on the first day of school" [syn: {baffled},
       {befuddled}, {bemused}, {bewildered}, {confounded},
       {confused}, {lost}, {mazed}, {mixed-up}, {at sea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top