ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-arched-

AA1 R CH T   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arched, *arched*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arched[ADJ] โค้ง, See also: โง้ง, โก่ง, Syn. curved

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arched(อาร์ทฺ) adj. ทำด้วยส่วนโค้ง (curved)

English-Thai: Nontri Dictionary
arched(adj) โค้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archedA small bridge arched the stream.
archedHe arched his eyebrows in surprise.
archedThe cat arched its back.
archedThe cat arched its back stretched itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่ง[ADJ] arched, See also: bent, bowed, curved, Syn. โก่ง, Example: ในการเขียนคิ้วถ้ามีคิ้วก่งมากไปก็เขียนสีเสริมเข้าที่ใต้คิ้ว, Thai definition: โก่งหรือโค้ง เช่น คิ้วก่ง
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHED    AA1 R CH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arched    (v) ˈaːtʃt (aa1 ch t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenfenster {n}arched window [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concaved \Con"caved\, a. (Her.)
   Bowed in the form of an arch; -- called also {arched}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arch \Arch\, v. t. [imp. & p. p. {Arched} ([aum]rcht); p. pr. &
   vb. n. {Arching}.]
   1. To cover with an arch or arches.
    [1913 Webster]
 
   2. To form or bend into the shape of an arch.
    [1913 Webster]
 
       The horse arched his neck.      --Charlesworth.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arched \Arched\, a.
   Made with an arch or curve; covered with an arch; as, an
   arched door.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arched
   adj 1: constructed with or in the form of an arch or arches; "an
       arched passageway"
   2: forming or resembling an arch; "an arched ceiling" [syn:
     {arced}, {arched}, {arching}, {arciform}, {arcuate}, {bowed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top