Search result for

-anger-

(37 entries)
(0.3737 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anger,-anger-, *anger*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger    [VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
anger    [N] ความโกรธ, See also: ความเคือง, Syn. rage, indignation, hot temper, Ant. calm, mildness
anger    [VT] ทำให้โกรธ, See also: ยั่วโมโห, Syn. enrage, infuriate, madden, irritate, Ant. calm, soothe, placate

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angerความโกรธ [TU Subject Heading]
Angerความโกรธ, โกรธ, อารมณ์โกรธ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angerShe insulted her friend in anger.
angerWhere can I find an outlet for all my anger?
angerA frown may express anger or displeasure.
angerJim was able to hold back his anger.
angerJim was able to hold back his anger and avoid a fight.
angerSusan broke the dish on purpose to show her anger.
angerThe news caused him to explode with anger.
angerTom's anger blazed out suddenly.
angerBob could not control his anger.
angerI don't think I'll be able to hold in my anger any longer.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)

English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยั่วโมโห    [V] anger, See also: stir up anger, incite anger, instigate, Syn. กวนโทสะ, กวนโมโห, ยั่วยวนกวนประสาท, Example: เด็กคนนี้ยั่วโมโหครูจริงๆ ใช้อย่างหนึ่งกลับทำอีกอย่างหนึ่ง, Thai definition: ทำให้โกรธ
ขัดแค้น    [V] anger, See also: be angry, resent, Syn. โกรธ, แค้นเคือง, ขัดเคือง, โกรธแค้น, Example: ชาวนาขัดแค้นพวกนายทุนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบมาก, Thai definition: รู้สึกโกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
วิโรธ    [N] anger, See also: rage, fury, Syn. ความโกรธ, พิโรธ, พิโรธน์, โมโห
ความโกรธ    [N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความขุ่นเคือง, ความโกรธเคือง, Example: ความโกรธเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใต้สำนึก, Thai definition: ความขุ่นเคืองใจอย่างแรง
ความโกรธเคือง    [N] anger, See also: wrath, rage, indignation, fury, Syn. ความโกรธ, ความขุ่นเคือง, ความขัดเคือง, Example: เหตุการณ์ดังกล่าวข่าวว่าสร้างความโกรธเคืองแก่รัฐมนตรีหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมาก, Thai definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความขัดเคือง    [N] anger, See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง, Example: การล้ำพรมแดนทำให้ทั้งสองประเทศเกิดความขัดเคืองถึงกับทำสงครามกัน, Thai definition: ความโกรธเพราะถูกขัดใจ
ความขุ่นเคือง    [N] anger, See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง, Example: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก, Thai definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความคับแค้นใจ    [N] anger, See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage, Syn. ความแค้นใจ, ความคับข้องใจ, Example: หัวหน้ายังคงความสงบเงียบไว้จนคนงานระบายความคับแค้นใจหมดสิ้น
ความโมโห    [N] anger, See also: ire, fury, rage, indignation, Syn. ความโกรธ, ความเดือดดาล, Example: พวกเด็กชกต่อยกันด้วยความโมโห, Thai definition: ความโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความฉุนเฉียว[n.] (khwām chun chīo) EN: anger   FR: colère [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGER    AE1 NG G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anger    (v) (a1 ng g @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anger {m}; Gemeindeland {n}; Dorfwiese {f}; Gemeindewiese {f}common; common land [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, ] anger [Add to Longdo]
怒气[nù qì, ㄋㄨˋ ㄑㄧˋ, / ] anger [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] anger [Add to Longdo]
[kài, ㄎㄞˋ, / ] anger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anger \An"ger\ (a[ng]"g[~e]r), n. [OE. anger, angre, affliction,
   anger, fr. Icel. angr affliction, sorrow; akin to Dan. anger
   regret, Swed. [*a]nger regret, AS. ange oppressed, sad, L.
   angor a strangling, anguish, angere to strangle, Gr.
   'a`gchein to strangle, Skr. a[mdot]has pain, and to E.
   anguish, anxious, quinsy, and perh. awe, ugly. The word seems
   to have orig. meant to choke, squeeze. [root]3.]
   1. Trouble; vexation; also, physical pain or smart of a sore,
    etc. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I made the experiment, setting the moxa where . . .
       the greatest anger and soreness still continued.
                          --Temple.
    [1913 Webster]
 
   2. A strong passion or emotion of displeasure or antagonism,
    excited by a real or supposed injury or insult to one's
    self or others, or by the intent to do such injury.
    [1913 Webster]
 
       Anger is like
       A full hot horse, who being allowed his way,
       Self-mettle tires him.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Resentment; wrath; rage; fury; passion; ire gall;
     choler; indignation; displeasure; vexation; grudge;
     spleen.
 
   Usage: {Anger}, {Indignation}, {Resentment}, {Wrath}, {Ire},
      {Rage}, {Fury}. Anger is a feeling of keen displeasure
      (usually with a desire to punish) for what we regard
      as wrong toward ourselves or others. It may be
      excessive or misplaced, but is not necessarily
      criminal. Indignation is a generous outburst of anger
      in view of things which are indigna, or unworthy to be
      done, involving what is mean, cruel, flagitious, etc.,
      in character or conduct. Resentment is often a moody
      feeling, leading one to brood over his supposed
      personal wrongs with a deep and lasting anger. See
      {Resentment}. Wrath and ire (the last poetical)
      express the feelings of one who is bitterly provoked.
      Rage is a vehement ebullition of anger; and fury is an
      excess of rage, amounting almost to madness. Warmth of
      constitution often gives rise to anger; a high sense
      of honor creates indignation at crime; a man of quick
      sensibilities is apt to cherish resentment; the wrath
      and ire of men are often connected with a haughty and
      vindictive spirit; rage and fury are distempers of the
      soul to be regarded only with abhorrence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anger \An"ger\, v. t. [imp. & p. p. {Angered}; p. pr. & vb. n.
   {Angering}.] [Cf. Icel. angra.]
   1. To make painful; to cause to smart; to inflame. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He . . . angereth malign ulcers.   --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite to anger; to enrage; to provoke.
    [1913 Webster]
 
       Taxes and impositions . . . which rather angered
       than grieved the people.       --Clarendon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anger
   n 1: a strong emotion; a feeling that is oriented toward some
      real or supposed grievance [syn: {anger}, {choler}, {ire}]
   2: the state of being angry [syn: {anger}, {angriness}]
   3: belligerence aroused by a real or supposed wrong (personified
     as one of the deadly sins) [syn: {wrath}, {anger}, {ire},
     {ira}]
   v 1: make angry; "The news angered him"
   2: become angry; "He angers easily" [syn: {anger}, {see red}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top