ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-airbrush-

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: airbrush, *airbrush*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airbrush[N] แปรงพ่นสี, Syn. air brush
airbrush[VT] ระบายสีด้วยแปรงพ่นสี, Syn. air brush

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
airbrushแอร์บรัช [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you airbrush out your jowls? No.นี่เธอปัดแก้มมาหรือป่าวเนี่ย? Pot O' Gold (2011)
Did you airbrush out your jowls?หร่อนไปพ่นสีที่เหนียงมาหรือยะ Mash Off (2011)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftbürste {f}; Luftdruckbürste {f} | Luftbürsten {pl}airbrush | airbrushes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airbrush \airbrush\, air brush \air brush\
   A kind of atomizer for applying liquid coloring matter, such
   as paint, in a spray by compressed air.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 airbrush \airbrush\ v. t.
   1.
 
   1. to paint with an airbrush. The old car looks like new now
    that we airbrushed it
    [WordNet 1.5]
 
   2. to alter or remove by use of an airbrush. "After the
    photographer airbrushed out the wrinkles on her face she
    looked twenty years younger."
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airbrush
   n 1: an atomizer to spray paint by means of compressed air
   v 1: paint with an airbrush; "The old car looks like new now
      that we airbrushed it"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top