ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aegean-

EY2 JH IY1 AH0 N   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aegean, *aegean*
Possible hiragana form: あえげあん
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Themistokles watches the bodies of his men turn the Aegean red with blood.Themistoclesเห็นศพคนของพวกเขา... ...เพื่อเปิดสีแดงทะเลอีเจียนด้วยเลือด. 300: Rise of an Empire (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGEAN EY2 JH IY1 AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEgean \[AE]*ge"an\, a. [L. Aegeus; Gr. ?.]
   Of or pertaining to the sea, or arm of the Mediterranean sea,
   east of Greece. See {Archipelago}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aegean
   adj 1: of or relating to or characteristic of the prehistoric
       Aegean civilization
   2: of or relating to or bordering the Aegean Sea; "Aegean
     islands"
   n 1: an arm of the Mediterranean between Greece and Turkey; a
      main trade route for the ancient civilizations of Crete and
      Greece and Rome and Persia [syn: {Aegean}, {Aegean Sea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top