ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-advocacy-

AE1 D V AH0 K AH0 S IY0   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: advocacy, *advocacy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocacy(แอด' โวคะซี) n. การเป็นทนาย, ทนาย, การสนับสนุน, ผู้สนับสนุน, การแก้ต่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advocacyการแก้ต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would not call it advocacy.ผมจะไม่พูดถึงมันอีก Paranormal Activity (2007)
We must take great care, lest our advocacy become its own form of oppression,พวกเราต้องดูแลอย่างดีที่สุด มิฉะนั้นการสนับสนุนของเรา จะกลายเป็นการกดขี่เสียเอง The Bishop Revival (2010)
There's an advocacy hearing tonight.จะมีการพิจารณาการแก้ต่างคืนนี้ Stolen Kisses (2012)
mostly wealthy contributors raising money for political prisoner advocacy.ส่วนใหญ่เป็นผู้บริจาคที่ร่ำรวยมาก ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักโทษทางการเมือง Ice Queen (2012)
We represent a victim's advocacy group who's trying to keep Vanch locked up.เราเป็นตัวแทนกลุ่มผู้สนับสนุนของเหยื่อ ผู้ที่พยายามที่จะทำให้แวนซ์ถูกขัง Betrayal (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVOCACY    AE1 D V AH0 K AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advocacy    (n) ˈædvəkəsiː (a1 d v @ k @ s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessenverband {m}; Interessengruppe {f}advocacy group [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advocacy \Ad"vo*ca*cy\, n. [OF. advocatie, LL. advocatia. See
   {Advocate}.]
   The act of pleading for or supporting; work of advocating;
   intercession.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advocacy
   n 1: active support of an idea or cause etc.; especially the act
      of pleading or arguing for something [syn: {advocacy},
      {protagonism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top