ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-actuate-

AE1 K CH UW2 EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: actuate, *actuate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actuate(vt) กระตุ้นให้ทำ, See also: กระตุ้นให้ดำเนินการ, ทำให้เกิดการกระทำบางอย่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
actuateHe is actuated solely by ambition.
actuateHe was actuated by community spirit.
actuateThis device is actuated by a switch.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACTUATE AE1 K CH UW2 EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actuate (v) ˈæktʃuɛɪt (a1 k ch u ei t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actuate \Ac"tu*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Actuated}; p. pr. &
   vb. n. {Actuating}.] [LL. actuatus, p. p. of actuare, fr. L.
   actus act.]
   1. To put into action or motion; to move or incite to action;
    to influence actively; to move as motives do; -- more
    commonly used of persons.
    [1913 Webster]
 
       Wings, which others were contriving to actuate by
       the perpetual motion.         --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Men of the greatest abilities are most fired with
       ambition; and, on the contrary, mean and narrow
       minds are the least actuated by it.  --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To carry out in practice; to perform. [Obs.] "To actuate
    what you command." --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To move; impel; incite; rouse; instigate; animate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Actuate \Ac"tu*ate\, a. [LL. actuatus, p. p. of actuare.]
   Put in action; actuated. [Obs.] --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actuate
   v 1: put in motion or move to act; "trigger a reaction";
      "actuate the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger},
      {activate}, {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off},
      {touch off}]
   2: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice my
     career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move},
     {prompt}, {incite}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top