ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abatement-

AH0 B EY1 T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abatement, *abatement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abatement(n) การลดลง, Syn. lessening, decrease

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด, การเลิก, การระงับ, การลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดส่วนแบ่ง[kān lot suanbaeng] (n, exp) EN: abatement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABATEMENT AH0 B EY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abatement (n) ˈəbˈɛɪtmənt (@1 b ei1 t m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuldenerlass { m }abatement of a debt; debt cancelation; debt relief [Add to Longdo]
Steuernachlass { m }abatement of tax [Add to Longdo]
Verfahrenseinstellung { f }abatement of action [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abatement \A*bate"ment\ (-ment), n. [OF. abatement, F.
   abattement.]
   1. The act of abating, or the state of being abated; a
    lessening, diminution, or reduction; removal or putting an
    end to; as, the abatement of a nuisance is the suppression
    thereof.
    [1913 Webster]
 
   2. The amount abated; that which is taken away by way of
    reduction; deduction; decrease; a rebate or discount
    allowed.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) A mark of dishonor on an escutcheon.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) The entry of a stranger, without right, into a
    freehold after the death of the last possessor, before the
    heir or devisee. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   {Defense in abatement}, {Plea in abatement}, (Law), plea to
    the effect that from some formal defect (e.g. misnomer,
    lack of jurisdiction) the proceedings should be abated.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abatement
   n 1: an interruption in the intensity or amount of something
      [syn: {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus},
      {abatement}]
   2: the act of abating; "laws enforcing noise abatement"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top