ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-陣-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *陣*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陣, zhèn, ㄓㄣˋ] row, column; ranks, troop formation
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  車 (chē ㄔㄜ) 
Etymology: [ideographic] A formation 阝of soldiers 車,  Rank: 6,964

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèn, ㄓㄣˋ, / ] disposition of troops; wave; spate; burst; spell; short period of time; classifier for events or states of short duration, #2,991 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じん, jin] (n) battle formation; camp; encampment [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like a loud sound going off. - Yes?[CN] 像一大大的聲音 Adam's Rib (1949)
I hope you're planning on staying awhile.[CN] 我希望你能留下來一 Lolita (1962)
You'll take us to them. No.[JA] - 俺達を地へ連れて行け Warcraft (2016)
- Then I heard a noise, and... - What kind of a noise?[CN] 我聽到一聲響... Adam's Rib (1949)
And I'm afraid he became even worse as the evening wore on.[CN] 而且他待了一子後變得更醉 North by Northwest (1959)
I suppose they'll be sending you back after a little rest?[CN] 我想你休息一之後他們就會送你回去了? The Nun's Story (1959)
Form a line![JA] 列を組め! The Spoils of War (2017)
What could be better than a spring shower![CN] 還有什麼比春天的雨更美好啊! Father of a Soldier (1965)
Form up! Come on, lads![JA] 形を組め! The Spoils of War (2017)
Gad, Hornblower, the only pleasure I seem to get from life these days is when you come home from one of your adventures.[CN] 天 霍恩布洛爾 可能是我這子得到的唯一樂趣 就是你從你的冒險中回到家 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Round those spears![JA] 槍で円を! The Spoils of War (2017)
Your first battle?[JA] 初だったか? The Spoils of War (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じん, jin] FELDLAGER, STELLUNG [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top