ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-脳性-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 脳性, *脳性*
Japanese-English: EDICT Dictionary
脳性[のうせい, nousei] (adj-na,n,adj-no) cerebral [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My 1 5-year-old son has cerebral palsy.[JA] 15歳の息子は脳性まひ Bit by a Dead Bee (2009)
Gunner, who was born with cerebral palsy.[JA] Gunner、 脳性麻痺で生まれた The Circle (2017)
The cerebral palsy phase.[JA] 脳性麻痺段階 The Wolf of Wall Street (2013)
Cerebellar ataxia.[JA] 小脳性運動失調 RoboCop (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top