ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-渎-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *渎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[渎, dú, ㄉㄨˊ] ditch, sluice, gutter, drain
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  卖 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 3,373

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dú, ㄉㄨˊ, / ] ditch; trouble (some one to do), #32,832 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at me: jerking off in the shower.[CN] 看我,在淋浴时自 American Beauty (1999)
Why not ? All that awaits me at home is a masturbating Welshman.[CN] 反正家里只有个自成瘾的家伙等我 Notting Hill (1999)
- They learned blasphemy.[CN] 他们学会了亵神明 是这样 The Prince of Egypt (1998)
And I knew what they were thinking, just like I knew guys at school thought about me when they jerked off.[CN] 我知道他们在想什么 正如男同学在自时想着我一样 American Beauty (1999)
That includes blasphemy as well.[CN] 也不准亵神明 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)
Captain Andrew Thomas Brynner, it is the opinion of this review panel... that the verdict delivered in this case is justified... and that you are, in fact, guilty of criminal negligence, resulting in the deaths of 18 members of a military research team... on the date of August 18, 1987.[CN] 安德鲁・托玛斯・布林纳上校 陪审团审核了本案裁决一致认为 你的职导致 18名军方研究组成员 Chill Factor (1999)
Ms. Toller, you will wait until you are asked before responding and you will refrain from using profanity in this court.[CN] 托乐小姐,你要等要求你回答时才能讲话... 否则你会因为亵法庭而受到拘训 Wild Things (1998)
Oh, all right. So shoot me. I was whacking off.[CN] 好吧,打死我吧,我是在自 American Beauty (1999)
When I first met Onegin, he told me my singing desecrated Schubert.[CN] 我第一次遇见奥涅金先生 他说我亵舒伯特 Onegin (1999)
You got a policeman that screws up... you got a policeman that abuses his position, steals... that's us.[CN] 若有警察贪污 若有警察职,偷窃 找我们就对了 Random Hearts (1999)
Ladies and gentlemen... you have been judged as guilty of violations against our Almighty God... and this very day...[CN] 各位... 你们都亵了全能的神 今天我保证... Dogma (1999)
- You were masturbating.[CN] 你在自 American Beauty (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top