ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-有困難

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 有困難, -有困難-, *有困難*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you've had some trouble adjusting to everything.[CN] 我知道你在衡量每一件事上都有困難 Frailty (2001)
But, Elsie, you're not in any difficulty, are you?[CN] 可是,艾爾西, 你會不會有困難 Gosford Park (2001)
That person looks very troublesome[CN] 這個好像有困難 Gui ma tian shi (1984)
Do you often pick up girls like you did me?[CN] 怎麼有困難 The Mother and the Whore (1973)
While most with mobility problems can barely get around at age 92, Joy Cullison's out seeing the world.[CN] 當大多數有活動問題的人 到處走動有困難 九十二歲的 庫里森 出去放眼看世界 Waking Life (2001)
When a man is as short as you, it must be very difficult to gauge the height of the birds.[CN] 一個像你這樣矮的人, 估算鳥的高度一定有困難 Gosford Park (2001)
I'm not reproaching you... On the contrary.[CN] 有困難是沒有道理的 The Mother and the Whore (1973)
I do not have trouble.[CN] 我沒有困難啊! Gui ma tian shi (1984)
-What? What is it?[CN] -有困難? Corpse Bride (2005)
Mademoiselle Villard has a problem.[CN] 薇拉小姐有困難 The Train (1964)
When we are sad, a child makes us happy.[CN] 當你有困難時,她讓你開心 Family Nest (1977)
If you reproached them, they'd be astonished.[CN] 不論是誰有困難 大家都是不會管的 The Mother and the Whore (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top