ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-会议-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 会议, *会议*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her Majesty is waiting for you in the council chamber.[CN] 陛下正在会议室里等你 The Scarlet Empress (1934)
The meeting is over. Let's go to Comrade Lenin![CN] 会议结束了,让我们去见列宁同志 Baltic Deputy (1937)
By order of the Council of People's Commissars... we are obliged to make a search... with a view to discovering surplus grain-stores.[CN] 按照人民部长会议的命令 我们必须搜查 并且找到多余的粮食 Baltic Deputy (1937)
Well, the chairman presides the meeting. That's what I thought.[CN] 主席要主持会议 我也是这么想的 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
In other words, your future member of Parliament... your candidate, Mr...[CN] 换言之 也就是未来的国会议员 你们的候选人 The 39 Steps (1935)
Who do you think you are... bursting into a conference as though the palace were on fire?[CN] 你以为你自己是谁? 闯进一个会议中好像 这个地方着火了一样? The Scarlet Empress (1934)
I should find myself addressing an important political meeting.[CN] 自己要参加 如此重大的政治会议 The 39 Steps (1935)
Her Majesty's in council. No one's allowed to enter.[CN] 陛下她在会议室里. The Scarlet Empress (1934)
- Where's the meeting being held?[CN] - 会议在哪举行呢? Baltic Deputy (1937)
The gentlemen from the opera are still waiting in the boardroom.[CN] 歌剧院的先生们 还在会议室里等 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Turbulent meetings went on until evening.[CN] 争吵的会议持续到傍晚 Battleship Potemkin (1925)
By order 62 of the Council of the People's Commissars, it is our duty to shoot... this bandit and enemy of the people.[CN] 按照第62号命令 人民部长会议,授权枪毙 这个强盗和人民的敌人 Baltic Deputy (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top