ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-之上-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 之上, *之上*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之上[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, ] above, #3,958 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Men like you don't die in your beds, they fall on the field.[CN] 你这样的男人不该老死在病榻之上 你们应该战死沙场 The Tournament (2009)
Or take the law into your own hands.[CN] 或将法律玩弄于股掌之上 {\3cH202020}or take the law into your own hands. You Don't Know Jack (2010)
Is your pride so great that you place it above your brothers'?[CN] 你的自尊真的大到你要 把它置于其他修士的自尊之上吗? Pope Joan (2009)
Constantine presided over four rival centres of Christian authority.[CN] 君士坦丁凌驾于四个互不 相让的基督教权威核心之上 The First Christianity (2009)
I realize, that in life is that drinking and football.[CN] 我发现有一种超越于 喝酒和足球之上的生活 Goal! III (2009)
In fact, Pentecostalism has built on a 19th century American tradition.[CN] 事实上,五旬宗立基于 一个19世纪的美国传统之上 Protestantism: The Evangelical Explosion (2009)
I've watched you kill each other over race and greed... waging war over dust and rubble and the words in old books.[CN] {\fn微软雅黑\fs20\3cH6C3300}亲眼目睹了你们 因为种族和贪婪而相互厮杀 {\fn微软雅黑\fs20\3cH6C3300}战争弥漫在旧约的文字之间,灰尘瓦砾之上 Legion (2010)
But far and away the most centralising step was taken by the Pope himself when he told the world what he thought he was, or what he'd like to be - a universal monarch reigning over all the rulers of the earth.[CN] 但最为集权化的步骤莫 过于教宗亲自告诉世界: 他认为他是何等人、或他想成为何等人。 他是世上所有统治者之上的普世君主。 Catholicism: The Unpredictable Rise of Rome (2009)
"Of perilous seas, in faery lands forlorn[CN] 引动魔力的窗扉 响彻危险海洋的泡沫之上 Bright Star (2009)
But its liturgical chant is still based on the distinctive tradition of Edessa.[CN] 但它的崇拜圣咏依然植根于 伊德萨的独特传统之上 The First Christianity (2009)
War's just based on hate and fear[CN] *仇恨和恐惧之上有什么* (作曲家埃尔顿.约翰) Brüno (2009)
I'd like Mr. Kossef to recite a prayer to substantiate his knowledge of the Jewish teachings above that of a layman's.[CN] 我想让Kossef先生背诵一段祈祷文 来印证他在犹太教学方面的知识 是在门外汉水平之上 Crossing Over (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top