Search result for

-ไม่มีความรู้-

(5 entries)
(0.2972 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่มีความรู้,-ไม่มีความรู้-, *ไม่มีความรู้*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีความรู้ [ADJ] not educated, See also: not knowledgeable, Syn. ไม่มีการศึกษา, Ant. มีการศึกษา, มีความรู้, Example: ชาวชนบทส่วนใหญ่เป็นคนไม่มีความรู้
ไม่มีความรู้ [V] lack knowledge/skill, See also: be unskilled, be uneducated, Ant. มีความรู้, Example: ลุงย้อยต้องมาเป็นกรรมกรในโรงงาน เพราะเขาไม่มีทางเลือกและไม่มีความรู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีความรู้[xp] (mai mī khwāmrū) EN: lack knowledge/skill ; be unskilled ; be uneducated   FR: manquer de connaissances ; manquer de compétences
ไม่มีความรู้[adj.] (mai mī khwāmrū) EN: not educated ; not knowledgeable   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
empty-headed    [ADJ] โง่เง่า, See also: ไม่มีความรู้, Syn. brainless, silly, unintelligent

Are you satisfied with the result?

Go to Top