ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ผสม-

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผสม, *ผสม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสม[V] mix, See also: blend, mingle, compound, combine, Syn. ประสม, ปน, เจือปน, รวม, Example: ผ้าพวกนี้แม่ใช้ผลมะเกลือผสมน้ำแล้วย้อมจะได้ผ้าดำสำหรับผ้านุ่งผู้หญิง, Thai definition: รวมกันเข้า, Notes: (เขมร)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผสม(ผะ-) ก. รวมกันเข้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fertilizeผสม [การแพทย์]
Mixผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A thunderbolt to mix it well.สายฟ้า ผสมให้เข้ากัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Ivory and gold. A lovely combination.งาช้างและทองคำ เป็นการผสมผสานที่สุดยอด The Great Dictator (1940)
Tell us what you're thinking. We might be able to show you where you're mixed up.บอกเราว่าคุณกำลังคิด เราอาจจะสามารถที่จะแสดงที่คุณกำลังผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
He was born in a slum. Slums are breeding grounds for criminals.เขาเกิดในสลัม สลัมจะผสมพันธุ์พื้นที่สำหรับอาชญากร 12 Angry Men (1957)
Come on. You're like everybody else. You think too much, you get mixed up.มาใน คุณเป็นเหมือนคนอื่น คุณคิดว่ามากเกินไปคุณจะได้รับการผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
And of their mating too, and of their friendliness with each other, and their play.และการผสมพันธุ์ของมันมาก ด้วย และเป็นมิตรของมันกับแต่ละ อื่น ๆ และการเล่นของมัน The Old Man and the Sea (1958)
Early days yet, sir. Therefore it must be an alloy.ดังนั้นมันจะต้องคือโลหะผสม Help! (1965)
Yes, let us mix, Max.ใช่ให้เราผสม แม็กซ์ Yellow Submarine (1968)
Maybe we shouldn't get Mike mixed up in this too directly.บางทีเราไม่ควรจะได้รับไมค์ผสมขึ้นมาในนี้โดยตรงเกินไป The Godfather (1972)
Nice college boy. Didn't want to get mixed up in the family business.มีความสุขเด็กวิทยาลัย ไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการผสมขึ้นมาในธุรกิจของครอบครัว The Godfather (1972)
I'm talking about a cop who's mixed up in drugs, a dishonest cop.ผมกำลังพูดถึงตำรวจผู้ที่ผสมขึ้นมาในยาเสพติดตำรวจที่ไม่สุจริต The Godfather (1972)
A cop who got mixed up in the rackets and got what was coming.ตำรวจที่ได้ผสมขึ้นมาในไม้และได้สิ่งที่ได้มา The Godfather (1972)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
admix[VI] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม
admix[VT] คลุกเคล้ากับ, See also: ผสม, Syn. mingle, mix
blend[VT] ผสม, See also: ผสมให้เข้ากัน, รวมกัน, Syn. mix
commix[VT] ผสม, See also: ทำให้ผสมกัน, Syn. blend
compound[VT] ผสม, See also: รวม, Syn. blend, combine, mix
compound[VI] ผสม
intermingle[VI] ผสมเข้าด้วยกัน, See also: ผสม, Syn. blend, mingle, mix, Ant. separate
intermingle[VT] ผสมเข้าด้วยกัน, See also: ผสม, Syn. blend, mingle, mix, Ant. separate
intermix[VI] ผสม, See also: ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. blend, intermingle, mix
intermix[VT] ผสม, See also: ผสมเข้าด้วยกัน, Syn. blend, intermingle, mix

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
混ぜる[まぜる, mazeru] Thai: ผสม English: to mix

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top