Search result for

-ผล-

(33 entries)
(0.7894 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ผล, *ผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผล[N] advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผล[N] result, See also: effect, impact, Syn. ผลลัพธ์, Example: ผลของการทำความดีทำให้เป็นที่รักของทุกๆ คน, Thai definition: สิ่งที่เกิดจากเหตุ, สิ่งที่เกิดจากการกระทําทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ผล[N] achievement, See also: success, Syn. ความสำเร็จ, Example: ยานี้ต้องกินติดต่อกันจนหมดจึงจะได้ผล, Thai definition: ประโยชน์ที่ได้
ผล[CLAS] fruit, Syn. ลูก, Example: ส้มผลนี้หวานรับประทานอร่อย, Count unit: ผล, ลูก, Thai definition: ลักษณนามของลูกไม้ที่มีลักษณะเป็นลูกกลม
ผล[N] fruit, Syn. ลูก, Example: ต้นส้มแถวนี้จะออกผลตลอดปี, Count unit: ผล, ลูก, Thai definition: ลูกไม้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผลน. ส่วนของพืชที่เจริญมาจากรังไข่ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง
ผลสิ่งที่เกิดจากการกระทำ เช่น ผลแห่งการทำดี ผลแห่งการทำชั่ว
ผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ทำนาได้ผล เรียนได้ผล
ผลในพระพุทธศาสนา เป็นชื่อแห่งโลกุตรธรรม มี ๔ ชั้น คือ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตผล, คู่กับ มรรค
ผลลักษณนามเรียกผลไม้ เช่น มะม่วง ๒ ผล มะปราง ๓ ผล
ผลจำนวนที่ได้จากการคำนวณ เช่น ๕ กับ ๗ บวกกัน ได้ผลเท่ากับ ๑๒, ผลลัพธ์ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
effectผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wanted to be your friend last year for a reason.ฉันเคยอยากเป็นเพื่อนเธอ ด้วยเหตุผลบางอย่าง The Serena Also Rises (2008)
- Then you'd have a story. - No, no.เธอจะได้ผลงานของเธอแน่ // โอ้ๆ ไม่นะครับ The Serena Also Rises (2008)
But is that a good reason to hide your light?แต่นั่นมันคือเหตุผลที่ดีที่จะซ่อนความเจิดจรัสของเธอไว้หรอ? The Serena Also Rises (2008)
There's a reason you're always out here alone.นี่ละ เหตุผลที่เธอไม่มีใครคบ The Serena Also Rises (2008)
I need a friend, and that's why I came to see you yesterday.ฉันต้องการเพื่อน นั่นแหละ เหตุผลที่ฉันมาหาคุณเมื่อวาน The Ex-Files (2008)
He faked right, then I faked right, and then wham!- เขาก็หลอกขวา ผลเลย หลอกขวา แล้ว ตูม The Ex-Files (2008)
'Cause it sounds like you're just trying to rationalize.ฟังดูเหมือนเธอพยายาม ใช้เหตุผลตัวเองตัดสินอยู่ The Ex-Files (2008)
Where is the story of yours?ไหนหละผลงานของคุณ The Serena Also Rises (2008)
Our methods may lack imagination, but they're very effective especially over a long period of time.การกระทำของพวกเราน่ะ เกินความคาดหมายเสมอ แต่มันจะมีผลกระทบอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในระยะยาว The Ex-Files (2008)
I was a project last year, and we all know how that turned out.ปีที่แล้วหนูคือโปรเจค ทุกคนรู้นี่ว่าผลมันออกมาเป็นยังไง อะไรคะ The Ex-Files (2008)
This isn't going to work.ไม่ได้ผลเลย The Dark Night (2008)
That girl showed up. They went off somewhere together.พอเด็กนั่นโผล่มา พวกเขาก็หายกันไปเลย The Dark Night (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผล[n.] (phon) EN: result ; effect ; consequence ; fruit ; success ; achievement   FR: produit [m] ; résultat [m] ; effet [m] ; conséquence [f] ; fruit [m] ; succès [m] ; réussite [f]
ผล[n.] (phon) EN: [classifier : fruits; results of our actions, general consequences; wages of sin; quotient (math), remainder (math)]   FR: [classificateur : fruits]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consequence[N] ผล, See also: ผลลัพธ์, ผลสรุป, Syn. effect, outcome
effect[N] ผลกระทบ, See also: ผล, Syn. conclusion, consequence, outcome
harvest[N] ผลผลิต, See also: ผล, Syn. crop, produce, yield
issue[N] ผล, See also: ผลประโยชน์, ผลสุดท้าย, Syn. outcome, consequence, result
outcome[N] ผล, See also: ผลลัพธ์, สิ่งที่ปรากฏออกมาภายหลัง, Syn. result, consequence

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ผล English: effect
結果[けっか, kekka] Thai: ผล English: result

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top