Search result for

-ถลก-

(5 entries)
(0.0669 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ถลก,-ถลก-, *ถลก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถลก    [V] roll up, See also: pull up, hitch up, raise, hike up, Syn. ถก, ยกขึ้น, ดึงขึ้น, รั้งขึ้น, เปิด, Example: เขาพลิกแขนขาตรวจดูรอยเขี้ยว หลังจากถลกหนังงูหั่นใส่หม้อ, Thai definition: ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถกผ้านุ่ง ถกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถลก(ถะหฺลก) ก. ดึงรั้งให้สูงขึ้นอย่างถลกผ้านุ่งถลกแขนเสื้อ, ดึงให้หลุดลอกออกมาอย่างถลกหนังหัว
ถลกจั่วไพ่ที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง, ถ้าจั่วไพ่ขึ้นมาเข้าเศียรที่กำลังรอกินด้วยตัวเอง เรียกว่า ถลกเศียร, ถก ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถลก[v.] (thalok) EN: roll up ; pull up ; hitch up ; raise ; hike up   FR: relever ; retrousser
ถลก[v.] (thalok) EN: flay ; skin ; strip   FR: écorcher ; dépiauter

Are you satisfied with the result?

Go to Top