ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , --, **
Possible hiragana form: -
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
5 (n ) ครึ่งชั่วโมง (ใช้กับเวลา)

Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
irrel (adj ) unreal, illusive

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Lisa (n slang ) Friend with Benefit
** (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
รู้สึกว่า,ประมาณว่า

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
followed in
- - - พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*, * (n vi vt modal ver) Fool

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
24-hour flu (n ) โรคหวัดใหญ่ลงกระเพาะ (Stomach Flu) หรือ (24-Hour Flu)

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
55555 (slang ภาษาอินเทอร์เน็ต ) หัวเราะ หรือ ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า เลยเขียนเอาสะดวกว่า 55555

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah.[CN] - - -Barbara Walters? The Dream Team (2016)
She talked to mom and bruce, too.[CN] - - The Dream Team (2016)
Dad, why are you famous?[CN] So that means that they're both famous. The Dream Team (2016)
Barbara walters called me.[CN] In fact, I'm gonna tell the whole world exactly that on TV. The Dream Team (2016)
Are you sure you want to donate this much?[JA]  Emotions (2017)
Please make sure that you use it all for the children.[JA]  Emotions (2017)
Of course.[JA]  Emotions (2017)
So that means that they're both famous.[CN] Bruce and mom sell thighmasters on tv, The Dream Team (2016)
[JA]   ()
Bruce is famous![CN] -She knows you? -She talked to mom and Bruce, too. The Dream Team (2016)
Barbara walters?[CN] Barbara Walters called me. The Dream Team (2016)
Bruce and mom sell thighmasters on tv,[CN] He won the Olympics! The Dream Team (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
[]
[]
[]
[]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
[excl.] () <b>EN:</b> ah ! ; hmmm &nbsp;&nbsp;
[v.] () <b>EN:</b> decorate &nbsp;&nbsp;
[v.] (bat) <b>EN:</b> transgress a precept &nbsp;&nbsp;
[n. exp.] (Abrham) <b>EN:</b> Abraham &nbsp;&nbsp;
[n.] (chn) <b>EN:</b> birth ; family &nbsp;&nbsp;
[adj.] (chnai) <b>EN:</b> easily trained &nbsp;&nbsp;
[adj.] (chnai) <b>EN:</b> highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained &nbsp;&nbsp;
[n.] (chwa) <b>EN:</b> trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling &nbsp;&nbsp;
[n.] (adirklp) <b>EN:</b> windfall &nbsp;&nbsp;
[n. exp.] (adt khrtchakn tamrat) <b>FR:</b> ancien fonctionnaire de police [m]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[, ] (n)
[dangou] (n)
[yuubinbangou] (n)
[kyabetsu] (n)
[zaiko ari] (phrase)
[zeikomi] (n)
[jama] ,
[, ] (n ) 1) 2)( ), <b>See also:</b> <A HREF="search/R">R</A>. ),
[, ] (n ) (), <b>See also:</b> <A HREF="search/R">R</A>.
[, ] (n ) ,(), <b>See also:</b> <A HREF="search/R">R</A>. ,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[, konomu] <b>Thai:</b>
[, isshin] <b>Thai:</b>
[, isshin] <b>Thai:</b>
[, hiraku] <b>Thai:</b>
[, nokoru] <b>Thai:</b>
[, mukau] <b>Thai:</b>
[, shiri-zu] <b>Thai:</b>
[, kihon] <b>Thai:</b>
[, nengetsu] <b>Thai:</b>
[, katsu] <b>Thai:</b>

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  ..
   ... ago

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  .. /baːr/
   ...; Frankly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top