Search result for

*zion*

(97 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zion, -zion-
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Zion[N] เขาในเมืองเยรูซาเล็ม
Zion[N] ชาวยิว
Zion[N] สวรรค์, Syn. heaven

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conversazione(คอนเวอซาซิออ'นี่) n. การชุมนุมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือศิลปะวรรณกรรม)
zion(ไซ'เอิน) n. ชาวยิว,ดินแดนปาเลสไตน์อันเป็นดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของชาวยิวและเป็นสัญลักษณ์ของศาสนายิว,สวรรค์., Syn. Sion
zionism(ไซ'เอินนิสซึม) n. ลัทธิยิวในการยึดเอาปาเลสไตน์เป็นของยิว., See also: Zionist n. adj. Zionistic adj., Syn. Jewish movement

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chalazion๑. ถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ cyst, meibomian; cyst, tarsal]๒. กุ้งยิงด้านใน [มีความหมายเหมือนกับ hordeolum, internal] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Zionismขบวนการไซออนิสต์ (ขบวนการคืนสู่มาตุภูมิของชนชาติยิว) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zionism ขบวนการไซออนนิสต์ [TU Subject Heading]
Chalazionก้อนนูน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So the history of the name, Oz- rael it's like anarchy meets Zionism, you know.นี่ไง ชื่อที่จะจารึกในประวัติศาสตร์ ออซเรียล แบบอนาธิปไตยปะทะไซออนนิสม์ไง แนวเสียดสีอ่ะ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Ladies and Gentlemen, welcome to La Menzion de Murray.- ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ ขอต้อนรับสู่ ลา แมนชิออง เดอ เมอร์เรย์ Zombieland (2009)
I'm getting unconfirmed reports of other militias gathering in Death Valley, Zion and Red Ridge National Parks in the Mojave Desert.ข่าวยังไม่ยืนยันระบุว่ากำลังเสริมรวมตัวกัน ที่เดธวัลเล ไซออน และอุทยานเรดริด Legion (2010)
I'm a Leo. Hit me up. Lion of zion in the house.ฉันราศีสิงห์ เจ้าป่ามาแล้ว Mercury Retrograde (2010)
No, Dad. You weren't there. I picked up 12 in the game against Zionsville.ไม่ พ่อไม่ได้มาดู ผมยิงไป 12 ตอนแข่งกับไซออนวิล The Legacy (2011)
Zion went dark before them.อุทยานไซออนพังไปก่อนแล้ว We All Fall Down (2016)
I hate Tabitha Soren and her Zionist MTV fucking pigs... telling us we should get along.ฉันเกลียด ธาบิต้า โซเรน / แล้วก็รายการ MTV น้ำเน่าของเธอ คอยบอกว่าให้พวกเราก้าวเดินต่อไป American History X (1998)
They're boring from the surface down to Zion.พวกมันกำลังเจาะลงมาจากพื้นผิวด้านบน The Matrix Reloaded (2003)
A sentinel for every man, woman and child in Zion.เซนทิเนลจำนวนมากเท่าจำนวนประชากรทั้งหมดในไซออน The Matrix Reloaded (2003)
We'll evacuate broadcast level and return to Zion.โดยเราจะอพยพออกจากระดับกระจายสัญญาณ แล้วกลับไปยังไซออน The Matrix Reloaded (2003)
What happens when you get back to Zion and the commander throws you in the stockade?แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ ถ้าคุณกลับไปที่ไซออน ท่านผู้บัญชาการ, คงจะจับคุณขังคุกแน่ๆ The Matrix Reloaded (2003)
Nebuchadnezzar, this is Zion Control. Maintain present velocity and stand by.เนบูแคดเนซซาร์ นี่คือศูนย์ควบคุมไซออน โปรดลดความเร็ว เตรียมสแตนด์บาย The Matrix Reloaded (2003)
Roger that, Control. Zion Control, stand by for Gate Three lockdown.รับทราบ ศูนย์ควบคุมไซออน เตรียมปิดประตูหมายเลข 3 The Matrix Reloaded (2003)
You were given an order to return to Zion.คุณได้รับคำสั่งให้กลับมาที่ไซออน The Matrix Reloaded (2003)
That army won't reach the gates of Zion.กองทัพเครื่องจักรจะไม่มีทางมาถึงประตูของไซออน The Matrix Reloaded (2003)
Zion!ไซออน! The Matrix Reloaded (2003)
This is Zion and we are not afraid!พวกเราไซออน ไม่เคยกลัวใคร! The Matrix Reloaded (2003)
Good night, Zion.ราตรีสวัสดิ์ ไซออน The Matrix Reloaded (2003)
Then Zion will fall.ไซออน ก็จะพินาศ The Matrix Reloaded (2003)
You can save Zion if you reach the source, but to do that you need the Keymaker.ถ้าคุณต้องการไปที่แหล่งกำเนิดจักรกล คุณต้องการช่างทำกุญแจ The Matrix Reloaded (2003)
This is about Zion.นี่มันเรื่องของไซออนนี่นา The Matrix Reloaded (2003)
You are here because Zion is about to be destroyed.คุณมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าไซออนกำลังจะถูกทำลาย The Matrix Reloaded (2003)
After which you will be required to select from the Matrix 23 individuals sixteen female, seven male, to rebuild Zion.จากนั้นคุณจะต้องเลือกบุคคลมาจำนวน 23 ราย หญิง 16 ชาย 7 เพื่อสร้างไซออนขึ้นใหม่ The Matrix Reloaded (2003)
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว The Matrix Reloaded (2003)
The door to your right leads to the source and the salvation of Zion.ประตูซ้ายมือจะมุ่งตรงไปที่ต้นกำเนิด และความอยู่รอดของไซออน The Matrix Reloaded (2003)
If we don't do something in 24 hours, Zion will be destroyed.ถ้าเราไม่ทำอะไรใน 24 ชั่วโมงนี้ โซออนจะล่มสลาย The Matrix Reloaded (2003)
He guessed that the machines would cut off the mainlines in and out of Zion....จะตัดสายทางเดินหลัก ขาดจากไซออน The Matrix Reloaded (2003)
Based on point of entry and the past speed, the machines will be in Zion in 20 hours.ถ้าใช้ความเร็วเดิมคงที่ พวกเครื่องจักรจะถึงไซออนใน 20 ชั่วโมง The Matrix Revolutions (2003)
About Zion and the ones before me? Why didn't you tell me the truth?เรื่องไซออน แล้วก็คนก่อนหน้าผมด้วย/ ทำไมไม่บอกความจริงแก่ผม? The Matrix Revolutions (2003)
The Architect said that if I didn't return to the source, Zion would be destroyed tonight.สถาปนิกบอกผมว่าถ้าผมไม่กลับไปที่แหล่งกำเนิด คืนนี้ไซออนจะถูกทำลาย The Matrix Revolutions (2003)
Can Zion be saved?ไซออนจะปลอดภัยรึเปล่า? The Matrix Revolutions (2003)
If we leave inside the hour, we should reach Zion as the machines do.ถ้าเราออกไปเดี๋ยวนี้เลย เราจะไปถึงไซออนได้เร็วพอๆกับพวกเครื่องจักร The Matrix Revolutions (2003)
For Zion!เพื่อไซออน! The Matrix Revolutions (2003)
You have to save Zion.คุณต้องช่วยไซออนให้ได้ The Matrix Revolutions (2003)
Zion!ไซออน! The Matrix Revolutions (2003)
Zion!ไซออน! The Matrix Revolutions (2003)
Zion, it's over!ไซออน! มันจบแล้ว! The Matrix Revolutions (2003)
Grande, er... grande familio, grande tradizione de Christmas presents.ครอบครัวใหญ่น่ะ ของขวัญคริสต์มาสเลยเยอะหน่อย Love Actually (2003)
Zion, Lieutenant Terry here. Hello?ไซออน, นี่ร้อยโทเทอร์รี่พูด ฮัลโหล? A Cinderella Story (2004)
Now join me in the mating dance of Zion.ตอนนี้ ร่วมสนุกกับผม ในการเต้นรำแห่งไซออน A Cinderella Story (2004)
And how many of them are Zionist?มีพวกยิวเยอะไหม? The Last King of Scotland (2006)
"When the Jews return to Zion And a comet rips the sky,เมื่อไหร่ที่พวกยิวเขาไปที่ 'ไสอ้อน' และดาวหางอยู่บนท้องฟ้า The Omen (2006)
"When the Jews return to Zion", and something about a comet.เมื่อชาวยิวกลับสู่ไสอัน และบางอย่างเกลียวกับดาวหาง The Omen (2006)
As we know, the Jews have returned to Zion.เหมื่อนที่เรารู้, ชาวยิวกลับสู่ไซอัล The Omen (2006)
"When the Jews return to Zion"เมื่อชาวยิวกลับสู่ไซออน The Omen (2006)
The struggle against the Zionist and the Crusader... represents the decisive battle between faith and infidelity.ศัตรูผู้บุกรุก_BAR_ ดินแดนศักดิ์สิทธ์ของเรา เราให้เราผู้ศรัทธา_BAR_ Rendition (2007)
Assault on a police officer, dealing in hard currencies... violating social rules.Tätlicher Angriff auf einen Milizionär, Handel mit fremder Währung Verletzung von Prinzipien des gesellschaftlichen Lebens, Man of Iron (1981)
Don't you wanna write major art? And knock them out at the local gay Hadassah?Warum willst du nichts Anspruchsvolles schreiben, etwas, was die Schwulen im zionistischen Frauenklub aus den Socken haut? Rich and Famous (1981)
I don't like militiamen who take the law into their hands and puke on the police.Ich mag keine Milizionäre, die sich als Rächer aufspielen und die Polizei schlechtreden. Légitime violence (1982)
SOUND, YES. SPEECH, NO. WHAT'S HIS CONDITION?Er kaufte dafür ein Gewehr und schoss auf angreifende Zionisten. The Little Drummer Girl (1984)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZION    Z AY1 AH0 N
ZIONS    Z AY1 AH0 N Z
ZIONIST    Z AY1 AH0 N IH2 S T
ZIONISM    Z AY1 AH0 N IH2 Z AH0 M
ETZIONI    EH2 T S IY2 OW1 N IY0
MANZIONE    M AA0 N Z IY0 OW1 N IY0
MENZIONE    M EH0 N Z IY0 OW1 N IY0
ZIONISTS    Z AY1 AH0 N IH2 S T S
EDIZIONE    EH0 D IY2 Z IY0 OW1 N IY0
MENZIONE    M EH0 N Z Y OW1 N IY0
NAZIONALE    N AA0 T S IY0 OW0 N AA1 L IY0
STANZIONE    S T AA0 N Z IY0 OW1 N IY0
AVIAZIONE    AE2 V IY0 AE2 Z IY0 OW1 N IY0
RICOSTRUZIONE    R IY0 K OW0 S T R UW0 Z IY0 OW1 N IY0
ASSICURAZIONI    AH0 S IY2 K ER0 AE2 Z IY0 OW1 N IY0
PARTECIPAZIONI    P AA2 R T EH2 S AH0 P AE2 Z IY0 OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zion    (n) (z ai1 @ n)
Zions    (n) (z ai1 @ n z)
Etzioni    (n) (e t z i ou1 n ii)
Zionism    (n) (z ai1 @ n i z @ m)
Zionist    (n) (z ai1 @ n i s t)
Zionists    (n) (z ai1 @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milizionär {m} | Milizionäre {pl}militaman | militamen [Add to Longdo]
Zionismus {m} [pol.]Zionism [Add to Longdo]
Zionist {m}; Zionistin {f}Zionist [Add to Longdo]
zionistisch {adj}Zionist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シオニスト[, shionisuto] (n) Zionist; (P) [Add to Longdo]
シオニズム[, shionizumu] (n) Zionism; (P) [Add to Longdo]
シオン主義[シオンしゅぎ, shion shugi] (n) (See シオニズム) Zionism [Add to Longdo]
霰粒腫[さんりゅうしゅ;せんりゅうしゅ, sanryuushu ; senryuushu] (n) chalazion (sebaceous cyst of the eyelid); tarsal cyst [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
犹太复国主义[yóu tài fù guó zhǔ yì, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Zionism [Add to Longdo]
犹太复国主义者[yóu tài fù guó zhǔ yì zhě, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] a Zionist [Add to Longdo]
郇山隐修会[Xún shān yǐn xiū huì, ㄒㄩㄣˊ ㄕㄢ ˇ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] Priory of Zion (fictional masonic order) [Add to Longdo]
锡安[Xī ān, ㄒㄧ ㄢ, / ] Zion [Add to Longdo]
锡安山[Xī ān shān, ㄒㄧ ㄢ ㄕㄢ, / ] Mount Zion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zion \Zi"on\, n. [Heb. ts[imac]y[=o]n, originally, a hill.]
   [1913 Webster]
   1. (Jewish Antiq.) A hill in Jerusalem, which, after the
    capture of that city by the Israelites, became the royal
    residence of David and his successors.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, the theocracy, or church of God.
    [1913 Webster]
 
   3. The heavenly Jerusalem; heaven.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top