Search result for

*zahn*

(121 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zahn, -zahn-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endocardial Pockets, Zahn'sกระเปาะเยื่อบุหัวใจของซาฮ์น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
According to the wallet, Robert Grosszahn, not that the picture helps much.ดูจากกระเป๋าเงิน โรเบิร์ต กรอสซาห์น รุปนั่นช่วยอะไรไม่ได้มาก Leave It to Beavers (2012)
Robert Grosszahn, as in Grosszahn constructions?โรเบิร์ต กรอสซาห์น เหมือนบริษัทก่อสร้างกรอสซาห์นหรือ Leave It to Beavers (2012)
How well did you know Robert Grosszahn?คุณรู้จักโรเบิร์ท กรอสซาห์นดีแค่ไหน Leave It to Beavers (2012)
To Robert Grosszahn's murder.ของคดีฆาตกรรมโรเบิร์ต กรอสซาห์น Leave It to Beavers (2012)
Nick told me Arnold saw what happened to Robert Grosszahn, and if Arnold's hiding, this is the first place he'd go.นิคบอกฉันอาร์นอลเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น กับโรเบริต์ โกรสแซน, และถ้าอาร์นอลกำลังซ่อน, นี่คือสถานที่แรกที่เขาจะไป Leave It to Beavers (2012)
Salvadore Butrell, you're under arrest for the murder of Robert Grosszahn.ซังวาดอร์ บัตเรลล์ คุณถูกจับแล้ว ในข้อหาฆาตกรรมโรเบอร์ต กรอสซานน์ Leave It to Beavers (2012)
Do you see the man who killed Robert Grosszahn?คุณเห็นชายที่ฆ่า โรเบิร์ต กรอสซาห์น รึเปล่า Leave It to Beavers (2012)
So little, what can I change it for?Das ist kleiner als der Zahn einer Maus. Dafür müsstest du noch Geld mitbringen! Knockabout (1979)
Notung, stubborn steel, show me the sharpness of your cutting edge!Notung! Neidlicher Stahl! Zeig deiner Schärfe schneidenden ZahnDie Walküre (1980)
Let their tongues lick, their teeth devour any coward who rashly venturesDen Felsen umglühe lodernde Glut Es leck' ihre Zung', es fresse ihr Zahn den Zagen, der frech sich wagte, dem freislichen Felsen zu nahn! Die Walküre (1980)
It's not gonna pay a dental bill or a college education, but it's a start.Es reicht nicht für den Zahnarzt oder das Studium, aber es ist ein Anfang. The Idol (1980)
Just never thought there were so many serious things like talks, college, dentists, the croup.Es gibt so viele ernsthafte Dinge zu bedenken: Klärende Gespräche, College, Zahnärzte, Krupp. The Idol (1980)
Well, I better be getting home to the diapers, the college tuition the bills for the braces the colds, the coughs....Ich sollte wohl nach Hause gehen. Zu den Windeln, den Collegegebühren, der Rechnung für die Zahnspangen, den Erkältungen und dem Husten. The Idol (1980)
- Oh, Steve, hurry up.- Leg einen Zahn zu, Steve. The Inspiration (1980)
Virginia is cutting a tooth.Virginia bekommt einen ZahnThe Travelling Man (1980)
What about the Advisory Committeeof Dental Establishments?Wie wäre es mit der Beratungskommission für Zahntechnikbetriebe? Jobs for the Boys (1980)
As greedy money-lender, not killed could double because handkerchief, pajamas, toothbrush and half-empty lighters.Würdest du zwei Menschen für ein Taschentuch, einen Pyjama, eine gebrauchte Zahnbürste... Le guignolo (1980)
Pajamas, alarm clock, toothbrush, a handkerchief.Ein Wecker, eine Zahnbürste... Le guignolo (1980)
Frosch could remove the drawings on microfilm, nowadays they are so small that they can be hidden in a hollow tooth.Heutzutage sind Mikrofilme nicht größer als das. - Die passen in einen Zahn. - Superidee! Le guignolo (1980)
So ... Pajamas, alarm clock, toothbrush, a handkerchief.Ein Pyjama, ein Wecker, eine Zahnbürste, ein Taschentuch. Le guignolo (1980)
Pajamas, alarm clock, toothbrush ..."Ein Pyjama, ein Wecker... eine Zahnbürste, ein Taschentuch." Ein Feuerzeug? Le guignolo (1980)
- What happened to your tooth there?- Was ist mit deinem Zahn passiert? Tom Horn (1980)
You can always say she was nuts about your toothpaste smile.Du kannst immer noch sagen, sie sei auf dein Zahnpastalächeln abgefahren. Any Which Way You Can (1980)
Can I get off at five tomorrow?Kann ich morgen um 5 Uhr gehen? Ich muss noch zum Zahnarzt. From the Life of the Marionettes (1980)
That I can't go to work, read my paper, eat regular meals. Not being able to sleep, being constipated, the car breaking down... getting sick, having a toothache.Wenn ich nicht zur Arbeit gehen darf, meine Zeitung nicht lesen und nicht zu regelmäßigen Zeiten essen darf, schlaflos zu sein, Verstopfung zu haben, dass der Wagen kaputtgeht, krank zu werden, Zahnschmerzen zu kriegen. From the Life of the Marionettes (1980)
And from the serrations, the width of the cut, the depth approximately 3 inches into the flesh I'd say it matches the other killing pretty close. Close enough.Und nach der Verzahnung, der Breite und der Tiefe, etwa 8 cm, der Wunden zu urteilen, würde ich sagen, dass die beiden Morde so ziemlich zusammenpassen. Cruising (1980)
The pattern of lacerations match the serrations.Das Stichmuster passt zur Verzahnung. Cruising (1980)
This type of dish doesn't use fish- Hab ne Gräte im Zahn... We're Going to Eat You (1980)
He suffers from aching teeth, gross anaemia and a marrow deficiency.Er leidet unter Zahnschmerzen, Bleichsucht und Knochenmarkschwund. The Falls (1980)
Orchard often spends his time at the beach, day or night, staring at the sea with both hands clamped tightly to his lower jaw in the unlikely hope of squeezing away the toothache.Orchard verbringt die meiste Zeit, Tag und Nacht, am Strand, mit beiden Händen seinen Unterkiefer umklammernd, in der vagen Hoffnung, die Zahnschmerzen wegzuquetschen. The Falls (1980)
I got it set on saw-tooth.Die sind auf Sägezahn eingestellt. Fame (1980)
Menenome, perpetually eight years old, spoke Maudine, was prone to toothache and nosebleeds, and was happiest hanging upside down like a bat.Menenome, dauernd acht Jahre alt, Maudine-Sprecherin, neigte zu Zahnschmerzen und Nasenbluten und hing gern mit dem Kopf nach unten wie eine Fledermaus. The Falls (1980)
Seven days after the VUE, Bewick registered as a VUE victim at Zagreb, suffering from intermittent amnesia, a singing migraine, ravenous appetite and decalcification of the teeth.Sieben Tage nach dem GUE meldete sich Bewick als GUE-Opfer in Zagreb, er litt an zeitweiser Amnesie, einer "singenden" Migräne, unstillbarem Appetit und Zahnentkalkung. The Falls (1980)
Besides, no one's had their teeth pulled out.- Außerdem wurde denen kein Zahn gezogen. The Long Good Friday (1980)
Your toothbrush is in its bag, which is in the carry-bag which is in the blue suitcase.Deine Zahnbürste ist im Etui. Das Etui ist im kleinen Täschchen. Und das wiederum ist im Handkoffer. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
May I see your toothbrush? Please?Darf ich Ihre Zahnbürste sehen? Private Benjamin (1980)
We're told you're actually a dentist, is this true or just a rumor spread by your sponsor?Man sagt, du bist Zahnarzt. Ist das wahr oder ein Gerücht vom Sponsor? Spetters (1980)
There's a hole in one of the molars.Ein Loch im BackenzahnSpetters (1980)
Need a dentist?Brauchst du 'nen Zahnarzt? Spetters (1980)
I hit him so hard his braces ripped his whole upper lip.Ich schlug ihn, dass seine Zahnspange seine Lippe spaltete. Stir Crazy (1980)
They're practically out of business.Die gehen bald auf 'm zahnfleisch. Used Cars (1980)
That's a factory not a clinic!Das ist 'ne Fabrik und keine Zahnklinik! The Party (1980)
Tooth out, crack!Zahn raus, krack! The Party (1980)
Tooth out, crackZahn raus, krack! The Party (1980)
A dental clinic.- Eine zahnärztliche Praxis. The Party (1980)
John Curtis is responsible for the dandelions.Der Löwenzahn geht auf John Curtis' Konto. The Gold Watch (1981)
The tooth fairy, and the Easter bunny....Die Zahnfee und der Osterhase... The Hot Rod (1981)
We handle your toothpicks at our mercantile.Wir führen Ihre Zahnstocher in unserem Laden. The Lumberjack (1981)
I have a gown for the ballroom, and my pajamas and a toothbrush.Ich habe ein Kleid für den Ball, meinen Pyjama und eine Zahnbürste. The Move (1981)
You'd be jealous of my dentist, if I'd oneEr wäre eifersüchtig auf meinen Zahnarzt, wenn ich einen hätte. The Aviator's Wife (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
ZAHN    Z AE1 N
ZAHNER    Z AA1 N ER0
ZAHNOW    Z AA1 N OW0
MALZAHN    M AE1 L Z AH0 N
MOLZAHN    M OW1 L Z AH0 N
ZAHNISER    Z AA1 N AY0 Z ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Zahn(n) |der, pl. Zähne| ฟัน
Milchzahn(n) |der, pl. Milchzähne| ฟันน้ำนม
Zahnwurzel(n) |die, pl. Zahnwurzeln| รากฟัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Ankerzahn {m} [electr.]armature tooth [Add to Longdo]
Außenverzahnung {f}external teeth [Add to Longdo]
Außenverzahnung {f}external tooth system [Add to Longdo]
Backenzahn {m} [anat.] | Backenzähne {pl} | vorderer Backenzahnmolar; back tooth; grinder | molars | bicuspid [Add to Longdo]
Dental {m}; Zahnlaut {m}dental [Add to Longdo]
Eckzahn {m} [anat.]cuspid; eyetooth [Add to Longdo]
Eckzahn {m} [anat.] | Eckzähne {pl}canine tooth; canine | canine teeth; canines [Add to Longdo]
Eingriff {m}; Ineinandergreifen {n} (von Zahnrädern)mesh [Add to Longdo]
Fang {m}; Fangzahn {m}fang [Add to Longdo]
Giftzahn {m} | Giftzähne {pl} | Giftzähne entfernenpoison fang; fang | poison fangs; fangs | to defang [Add to Longdo]
Innenverzahnung {f}internal teeth [Add to Longdo]
Innenzahnkranz {m}internal geared ring [Add to Longdo]
Kerbe {f}; Aussparung {f}; Einschnitt {m}; Nut {f}; Nute {f}; Zahn {m}; Ausschnitt {m} | Kerben {pl}; Zähne {pl}notch | notches [Add to Longdo]
Kerbzahnschlüssel {m}serrated wrench [Add to Longdo]
Löwenzahn {m}; Hundeblume {f} [bot.]dandelion [Add to Longdo]
Mahlzahn {m}grinder [Add to Longdo]
Milchzahn {m} | Milchzähne {pl}milk tooth | milk teeth [Add to Longdo]
Nagezahn {m}rodent front tooth [Add to Longdo]
Radzahn {m} | Radzähne {pl}cog | cogs [Add to Longdo]
Reißzahn {m}carnassial; carnassial tooth [Add to Longdo]
Sägezahndiagramm {n}sawtooth diagram [Add to Longdo]
Schmelz {m}; Zahnschmelz {m}enamel [Add to Longdo]
Schneidezahn {m} | Schneidezähne {pl}incisor | incisors [Add to Longdo]
Schrägverzahnung {f}helical gearing [Add to Longdo]
Sprossenrad {n}; Stachelrad {n}; Zahn {m}; Zahnkranz {m}sprocket [Add to Longdo]
Starterzahnkranz {m}starter ring [Add to Longdo]
Steuerriemen {m} [techn.] | gezahnter Steuerungsriemencam belt; timing belt | cogged timing belt [Add to Longdo]
Stiftzahn {m} | Stiftzähne {pl}pivot tooth | pivot teeth [Add to Longdo]
Stoßzahn {m} | Stoßzähne {pl}tusk | tusks [Add to Longdo]
Tragbild {n} (Kontaktfläche bei Verzahnungen) [techn.]contact pattern [Add to Longdo]
Vampirzahn {m}fang (of a vampire) [Add to Longdo]
Verzahnung {f} | Verzahnungen {pl}tooth system | tooth systems [Add to Longdo]
Verzahnung {f}gears; gearing [Add to Longdo]
Vorderzahn {m} [anat.] | Vorderzähne {pl}front tooth | front teeth [Add to Longdo]
Vorderzahn {m}nipper [Add to Longdo]
Weisheitszahn {m} | Weisheitszähne {pl}wisdom tooth | wisdom teeth [Add to Longdo]
Zahn {m} | Zähne {pl} | seine Zähne putzen | einen Zahn ziehen | in den Zähnen herumstochern | jdm. auf den Zahn fühlentooth | teeth | to brush one's teeth | to pull a tooth | to pick the teeth | to grill someone [Add to Longdo]
Zahn {m} [techn.] | Zähne {pl}sprocket | sprockets [Add to Longdo]
Zahn...periodontal [Add to Longdo]
Zahnarzthelferin {f}dental assistant; dental nurse [Add to Longdo]
Zahnarztpraxis {f}dental practice [Add to Longdo]
Zahnbürste {f} | Zahnbürsten {pl}tooth-brush; toothbrush | toothbrushes [Add to Longdo]
Zahnersatz {m}dentures [Add to Longdo]
Zahnfleisch {n} [anat.]gum; gums [Add to Longdo]
Zahngrund {m}tooth depth [Add to Longdo]
Zahnkranz {m} | Zahnkranz am Laufradgear rim | wheel gear rim [Add to Longdo]
Zahnkranz {m} (am Fahrrad)sprocket; sprocket wheel [Add to Longdo]
Zahnkranzritzel {n}gear rim pinion [Add to Longdo]
Zahnkrone {f}; Krone {f}crown [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[は, ha] Zahn [Add to Longdo]
歯医者[はいしゃ, haisha] Zahnarzt, Dentist [Add to Longdo]
歯磨き[はみがき, hamigaki] Zahnpasta [Add to Longdo]
歯科医[しかい, shikai] Zahnarzt [Add to Longdo]
歯茎[はぐき, haguki] Zahnfleisch [Add to Longdo]
歯車[はぐるま, haguruma] Zahnrad [Add to Longdo]
犬歯[けんし, kenshi] Eckzahn [Add to Longdo]
義歯[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]
虫歯[むしば, mushiba] schlechter_Zahn, karioeser_Zahn [Add to Longdo]
門歯[もんし, monshi] Schneidezahn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Zahn [tsaːn] (n) , s.(m )
     notch; periodontal; sprocket; tooth
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top