ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*xenon*

Z IY1 N AA0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xenon, -xenon-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xenon(n) ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xenon(ซี'นอน,เซน'ออน) n. ธาตุแก๊สชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you have high-end, energy-efficient xenon flashlights?คุณมีไฟฉายที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปล่า Ghosts (2008)
It's got a xenon flash, requires a pretty powerful charge.มันมีแสงซีนอน ที่ใช้พลังงานซาร์ต Won't Get Fueled Again (2008)
Helium, argon and xenon.ฮีเรียม,อาก้อนและซีนอน Mona-Mania (2013)
This is a xenon lamp apparatus.Dies ist ein Xenonlampengerät. The Andromeda Strain (1971)
We're required to rest for six hours on level 4 after exposure to the xenon lamp.Nach der Xenonlampen-Bestrahlung müssen wir sechs Stunden ruhen. The Andromeda Strain (1971)
I have risked drowning in that foul bath. I have been parboiled, irradiated and xenon flashed. And now you suggest I...Erst fast ertrinken, dann vorgekocht werden und mit Xenon bestrahlt und jetzt... The Andromeda Strain (1971)
It's used to store guns and liquid xenon. Liquid xenon?Dort werden Waffen und flüssiges Xenon gelagert. The Betrayal (1985)
What's that?Flüssiges Xenon? The Betrayal (1985)
All we need to do is create a meltdown so they can't use the xenon as a weapon.Den Laden hochjagen. Wir brauchen ein Abschmelzen, damit sie das Xenon nicht als Waffe nutzen können. The Betrayal (1985)
Once the liquid xenon reaches its boiling point, those tanks will blow sky high.Erreicht das flüssige Xenon seinen Siedepunkt, fliegen diese Tanks in die Luft. The Betrayal (1985)
They're in the xenon control room.LANGLEY: Sie sind im Xenon Kontrollraum. The Betrayal (1985)
They destroyed the xenon tanks.Sie zerstörten die Xenon-Tanks. The Betrayal (1985)
Those are 7.000-watt Xenon Super Troupers.Das sind 7.000 Watt Xenon Super-Troupers. Yule Better Watch Out (1991)
Heavy silicon compounds. Large concentrations of xenon and argon.Viele Siliziumverbindungen, Hohe Xenon- und Argonkonzentration. Such Great Patience (1994)
I'm getting ion particles and a high mix of xenon and argon readings.Ionenpartikel und ein dichtes Gemisch aus Xenon und Argon werden angezeigt. The Fear That Follows (1994)
primarily oxygen and argon with traces of theta-xenon, fluorine and siriIIium gas.Vor allem Sauerstoff und Argon, etwas Theta-Xenon, Fluorin und Sirilliumgas. Flashback (1996)
Oh my god, so many electrons, how can you tell?Xenon. So viele Elektronen. Wie erkennst du das alles? The Torment of Tantalus (1997)
I was trying to negotiate with a xenon- based life- form when the universal translator went off- line.Ich verhandelte mit der Xenon-Lebensform, als der Universalübersetzer ausfiel. Hope and Fear (1998)
Xenon.Xenon. Out of Mind (1999)
There's a decryption program called Xenon and we have reason to believe that Mr Vaughn has downloaded this program to his personal laptop computer,Es gibt ein Entschlüsselungsprogramm namens Xenon. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Mr. Vaughn es runtergeladen hat. A Dark Turn (2003)
They told me you downloaded Xenon.- Du hast Xenon runtergeladen. A Dark Turn (2003)
Mostly helium, trace amounts of xenon.Fast nur Helium, Spuren von Xenon. The Crossing (2003)
Agent Zero would help Captain Wubba save Planet Xenon,Agent Zero würde Cpt. Wubba helfen, den Planeten Xenon zu retten. Hostage (2005)
And my house is Planet Xenon.Und unser Haus ist der Planet Xenon. Hostage (2005)
And Captain Wubba's gonna save Planet Xenon,Und Cpt. Wobber wird den Planeten Xenon retten, richtig? Hostage (2005)
Captain Wubba's gonna save Planet Xenon,Wobber wird den Planeten Xenon retten. Hostage (2005)
Xenon 133.Xenon 133. Spin (2005)
There's sulfur, californium, and fermium, berkelium, and also mendelevium, einsteinium, noeblium and argon, krypton, neon, radon, xenon, zinc and rhodium.Es gibt Schwefel, Californium, und Fermium, Berkelium, und auch Mendelevium, Einsteinium, Nobelium und Argon, Krypton, Neon, Radon, Xenon, Zink und Rhodium. Ex-File (2007)
Do you have high-end, energy-efficient xenon flashlights?Haben sie hoch energieeffiziente Xenon Taschenlampen? Ghosts (2008)
It's got a xenon flash, requires a pretty powerful charge.Es hat einen Xenon-Strom, das braucht viel Energie. Won't Get Fueled Again (2008)
We have off-the-chart readings of sodium hypochlorite, xenon, hydrazine, and you don't even want to know how bad the gamma radiation is.Wir haben hohe Werte von Xenon, Natriumhypochlorid, Hydrazine, und die Gammastrahlung ist jenseits Ihrer Vorstellung. Race to Witch Mountain (2009)
I'm telling you, if xenon emits ultraviolet light, then those dark matter discoveries must be wrong.Ich sag's dir doch, wenn Xenon ultraviolettes Licht emittiert,... dann müssen diese dunkle Materie- Entdeckungen falsch sein. The Hot Troll Deviation (2010)
Yes, well, if we lived in a world where slow-moving xenon produced light, then you'd be correct.Ja nun, wenn wir in einer Welt leben würden,... in der sich langsam bewegendes Xenon Licht abgeben würde, dann hättest du recht. The Hot Troll Deviation (2010)
Helium, argon and xenon.Helium, Argon und Xenon. Mona-Mania (2013)
Xeno, come.Xenon, komm. Télémaque affronte Ulysse - 2ème partie (2013)
I want you to find Dr. Xenon Bloom.Ich möchte, dass du Dr. Xenon Bloom ausfindig machst. Anatomy Park (2013)
And I am Dr. Xenon Bloom.Und ich bin Dr. Xenon Bloom. Anatomy Park (2013)
Xenon?Und zu Xenon werden? The New World (2014)
I've studied the xenon isotopes.Ich kenne Xenonisotope. The New World (2014)
Theodore was right about the xenon-135.Theodore hatte recht, was Xenon-135 anging. The New World (2014)
We filled every channel, overpowered the xenon. Temperature's constant now.Wir haben jede Röhre bestückt, das Xenon übertrumpft und die Temperatur ist konstant. The New World (2014)
Iodine, xenon, who knows what else.Ein Reaktor ist was anderes. Iod, Xenon, was noch? The New World (2014)
Shoot, is that my xenon difluoride?Ist das mein Xenondifluorid? Project Almanac (2015)
I've been running some tests on a new battery source, xenon difluoride.Ich habe sie getestet mit einer neuen Xenondifluoridbatterie. Project Almanac (2015)
Pythagoras, Democritus, Zenon, all of them wrote about its' curative propertiesPythagoras, Demokrit, Xenon, sie alle priesen seine Heilkraft. The Sense of Wonder (2015)
A xenon arc lamp of this size is unheard of.Eine Xenon-Bogenlampe dieser Größe ist unbekannt. T-Bone and the Iceman (2015)
Planet Xenon!Xenon. - Du bist auch eins. Where There Is Ruin, There Is Hope for a Treasure (2016)
Anyway, Sheldon, we're at a decision point to run the xenon stream through the cryocooler or through the vacuum filter.Na jedenfalls, Sheldon, wir müssen eine Entscheidung treffen, ob wir den Xenon-Strom durch den Kryo-Kühler oder durch den Vakuumfilter flieߟen lassen. The Recollection Dissipation (2017)
Well, if we run the xenon stream through the cryocooler, it'll be cooled immediately before it reacts with the conduction.Also, wenn wir den Xenon-Strom durch den Kryo-Kühler flieߟen lassen, dann kühlt er sich schlagartig ab, bevor er mit der Leitung in Kontakt kommt. The Recollection Dissipation (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีนอน[sīnøn] (n) EN: xenon  FR: xénon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
XENON Z IY1 N AA0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] xenon Xe, noble gas, atomic number 54, #81,753 [Add to Longdo]
稀有气体[xī yǒu qì tǐ, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] rare gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon), #137,745 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] xenon Xe; also written xian1 氙, #422,277 [Add to Longdo]
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Xenon {n} [chem.]xenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キセノン;クセノン[kisenon ; kusenon] (n) xenon (Xe) [Add to Longdo]
キセノンアークランプ[kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp [Add to Longdo]
キセノンランプ[kisenonranpu] (n) Xenon lamp [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noble \No"ble\, a. [Compar. {Nobler}; superl. {Noblest}.] [F.
   noble, fr. L. nobilis that can be or is known, well known,
   famous, highborn, noble, fr. noscere to know. See {know}.]
   1. Possessing eminence, elevation, dignity, etc.; above
    whatever is low, mean, degrading, or dishonorable;
    magnanimous; as, a noble nature or action; a noble heart.
    [1913 Webster]
 
       Statues, with winding ivy crowned, belong
       To nobler poets for a nobler song.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Grand; stately; magnificent; splendid; as, a noble
    edifice.
    [1913 Webster]
 
   3. Of exalted rank; of or pertaining to the nobility;
    distinguished from the masses by birth, station, or title;
    highborn; as, noble blood; a noble personage.
    [1913 Webster]
 
   Note: Noble is used in the formation of self-explaining
      compounds; as, noble-born, noble-hearted, noble-minded.
      [1913 Webster]
 
   {Noble gas} (Chem.), a gaseous element belonging to group
    VIII of the periodic table of elements, not combining with
    other elements under normal reaction conditions;
    specifically, {helium}, {neon}, {argon}, {krypton},
    {xenon}, or {radon}; also called {inert gas}.
 
   {Noble metals} (Chem.), silver, gold, and platinum; -- so
    called from their resistance to oxidation by air and to
    dissolution by acids. Copper, mercury, aluminium,
    palladium, rhodium, iridium, and osmium are sometimes
    included.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Honorable; worthy; dignified; elevated; exalted;
     superior; sublime; great; eminent; illustrious;
     renowned; stately; splendid; magnificent; grand;
     magnanimous; generous; liberal; free.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Xenon \Xen"on\ (z[e^]n"[o^]n; z[=e]"n[o^]n), n. [Gr. xe`non,
   neut. of xe`nos strange.] (Chem.)
   A very heavy, inert gaseous element of the noble gas group,
   occurring in the atmosphere in the proportion of one volume
   is about 20 millions. It was discovered by Ramsay and Travers
   in 1898. It can be condensed to a liquid boiling at -107[deg]
   C., and to a solid which melts at -111.9[deg] C. Symbol Xe
   (formerly also X); atomic number 54; atomic weight 131.3.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 xenon
   n 1: a colorless odorless inert gaseous element occurring in the
      earth's atmosphere in trace amounts [syn: {xenon}, {Xe},
      {atomic number 54}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Xenon /kseːnɔn/ 
  xenon

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 xenon /ksenɔn/
  xenon

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top