Search result for

*xeno*

(128 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xeno, -xeno-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
xeno[PRF] ต่างด้าว, See also: ต่างชาติ
xenon[N] ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe
xenogenic[N] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์
xenograft[N] การย้ายเนื้อเยื่อจาก, Syn. autograft
xenophile[N] ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobe[N] ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenogamous[N] เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์
xenophilia[N] ความชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophilia[ADJ] ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ
xenophobia[N] โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenophobic[ADJ] ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ
xenogenesis[N] หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต, See also: การสร้าง
xenogenetic[N] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
xenogamy(ซีนอก'กะมี) n. การผสมของพืชต่างต้นและต่างดอก,การผสมพันธุ์ต่างพันธุ์
xenon(ซี'นอน,เซน'ออน) n. ธาตุแก๊สชนิดหนึ่ง
xenophobia(เซนนะโฟ'เบีย) n. ความกลัวหรือเกลียดชาวต่างประเทศหรือสิ่งที่เป็นของต่างถิ่น, See also: xenophobic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accidental inclusion; xenolithหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allotriomorphic; xenomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenocrystผลึกแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenodochium๑. ที่พักคนเดินทาง๒. สถานพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenodochyการต้อนรับคนต่างถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenogamyการผสมข้ามต้น [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xenograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenograft; heterogenous graft; heterograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
xenolith; accidental inclusionหินแปลกปลอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenomeniaระดูผิดที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenomorphic; allotriomorphic-ลักษณะผลึกไร้หน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
xenophileความนิยมต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenophobiaอาการกลัวคนแปลกหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenophobiaความเกลียดกลัวต่างชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
xenophthalmiaตาอักเสบเหตุสิ่งแปลกปลอม, ตาอักเสบเหตุสิ่งแปลกที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, heterologous; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, heteroplastic; graft, heterologous; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heteroplastic graft; graft, heterologous; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterogenous graft; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterograft; graft, heterologous; graft, heteroplastic; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heterograft; heterogenous graft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [ดู graft ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
heterologous graft; graft, heteroplastic; heterograft; xenograftเนื้อเยื่อปลูกถ่ายวิวิธพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xenophobia ความกลัวคนแปลกหน้า [TU Subject Heading]
Xenotime ซีโนไทม์
แหล่ง - พบในแหล่งลานแร่ดีบุกในจังหวัดระนอง ตะกั่วป่า พังงา ภูเก็ต เป็นต้น ถ้าจะหาแร่ชนิดนี้ควรหาจากขี้แร่โมนาไซต์ และการแยกใช้วิธีแยกด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ประโยชน์ - สารประกอบอิตเทรียม (Yitrium) จากแร่นี้ใช้เพื่อการผลิตโทรทัศน์สี [สิ่งแวดล้อม]
Antiserum, Xenogenicแอนติบอดีที่เตรียมจากสัตว์ [การแพทย์]
xenonซีนอน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 54 สัญลักษณ์ Xe จุดหลอมเหลว -111.9 องศาเซลเซียส เป็นแก๊สเฉื่อย มีอยู่ในอากาศน้อยมาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Graft, Xenoเนื้อเยื่อปลูกจากสัตว์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A group of xenophobes who'd rather die than live in peace with aliens.กลุ่มคนที่ยอมตายดีกว่า อยู่ร่วมกับเอเลี่ยน Legion (2009)
- xenolovaden.- Xenolovaden Introduction to Statistics (2009)
Xenolinguistics. You have no idea what that means.ภาษาต่างพิภพศาสตร์ คงไม่รู้สิท่าว่าคืออะไร Star Trek (2009)
And Lt. Uhura's is unmatched in xenolinguistics.และทักษะภาษาต่างดาวของผู้พันอูฮูร่าไม่เป็นรองใคร Star Trek (2009)
Xenophilius Lovegood.ยินดีที่ได้พบครับ Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I want to go see Xenophilius Lovegood.ฉันอยากจะไปหา ซิโนฟิเลีย เลิฟกู๊ด Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
As a xenobiologist, your skills are specifically suited to the task.สาขาอาชีพของคุณตรงกับงานนี้ Green Lantern (2011)
Helium, argon and xenon.ฮีเรียม,อาก้อนและซีนอน Mona-Mania (2013)
All junior xenolinguistics and science personnel must observe general curfew unless expressly authorized for extended work hours by unit COs.จูเนียร์ทั้งหมด ภาษาศาสตร์ และ บุคลากรวิทยาศาสตร์ต้องสังเกต เคอร์ฟิวทั่วไปเว้นแต่ได้รับ อนุญาตอย่างชัดแจ้ง สำหรับชั่วโมงการทำงานขยาย โดยโคไซน์หน่วย Arrival (2016)
It's called xenodiagnosis.We let this bugs bite you,มันเรียกว่าxenodiagnosis เราจะให้มันกัดคุณ 97 Seconds (2007)
Do you have high-end, energy-efficient xenon flashlights?คุณมีไฟฉายที่มีประสิทธิภาพสูงหรือเปล่า Ghosts (2008)
It's got a xenon flash, requires a pretty powerful charge.มันมีแสงซีนอน ที่ใช้พลังงานซาร์ต Won't Get Fueled Again (2008)
" Harder, Xenos!" He'd scream to me. " Work harder!Er schrie mich an: "Härter, Xenos! Red Holt Steele (1983)
" Because, from now on, everything is new again, eh?"Xenos, von nun an ist alles wieder neu. Red Holt Steele (1983)
- Xenos.- Xenos. Red Holt Steele (1983)
Xenos.- Xenos. Red Holt Steele (1983)
Well,just think of the possibilities, Xenos.Denken Sie doch nur an die Möglichkeiten, Xenos. Red Holt Steele (1983)
It's used to store guns and liquid xenon. Liquid xenon?Dort werden Waffen und flüssiges Xenon gelagert. The Betrayal (1985)
What's that?Flüssiges Xenon? The Betrayal (1985)
All we need to do is create a meltdown so they can't use the xenon as a weapon.Den Laden hochjagen. Wir brauchen ein Abschmelzen, damit sie das Xenon nicht als Waffe nutzen können. The Betrayal (1985)
Once the liquid xenon reaches its boiling point, those tanks will blow sky high.Erreicht das flüssige Xenon seinen Siedepunkt, fliegen diese Tanks in die Luft. The Betrayal (1985)
They're in the xenon control room.LANGLEY: Sie sind im Xenon Kontrollraum. The Betrayal (1985)
They destroyed the xenon tanks.Sie zerstörten die Xenon-Tanks. The Betrayal (1985)
All we know is there's no contact with the colony, and that a xenomorph may be involved.Wir haben keinen Kontakt mit der Kolonie, und ein Xenomorph könnte beteiligt sein. Aliens (1986)
- A xenomorph.Ein was? - Ein Xenomorph. Aliens (1986)
Acrophobia is the fear of high places, agoraphobia is the fear of open spaces, but what are you afraid of if you're xenophobic?Akrophobie ist die Angst vor hoch gelegenen Orten, Agoraphobie ist die Angst vor offenen Räumen, aber vor was hat man Angst, wenn man xenophob ist? Frankie and Johnny (1991)
Those are 7.000-watt Xenon Super Troupers.Das sind 7.000 Watt Xenon Super-Troupers. Yule Better Watch Out (1991)
We have been joined by Dr Kila Marr, a xenologist who has made studying the entity her life's work.Zu diesem Zweck stieß Dr. Kila Marr zu uns, eine Xenologin, deren Lebensaufgabe das Studium des Wesens ist. Silicon Avatar (1991)
We've read everything about Xenophon...Wir haben alles über Xenophon gelesen... Caro diario (1993)
Heavy silicon compounds. Large concentrations of xenon and argon.Viele Siliziumverbindungen, Hohe Xenon- und Argonkonzentration. Such Great Patience (1994)
I'm getting ion particles and a high mix of xenon and argon readings.Ionenpartikel und ein dichtes Gemisch aus Xenon und Argon werden angezeigt. The Fear That Follows (1994)
There will be a team of xenobiologists and exopsychologists waiting for him.Ihn erwartet ein Team von Xenobiologen und Exopsychologen. The Abandoned (1994)
Xenogenesis.- Xenogenese. Village of the Damned (1995)
primarily oxygen and argon with traces of theta-xenon, fluorine and siriIIium gas.Vor allem Sauerstoff und Argon, etwas Theta-Xenon, Fluorin und Sirilliumgas. Flashback (1996)
And from 2247 to 2257 I was the commercial telepath for Xenocorp.Und von 2247 bis 2257 war ich kommerzielle TeIepathin bei Xenocorp. Moments of Transition (1997)
You're a xenoarchaeologist, so you would have had access to artifacts from other worlds, like this.Sie sind Xeno-ArchäoIoge, d.h., Sie konnten leicht an Kunstwerke anderer völker kommen. Das ist der Beweis. The Illusion of Truth (1997)
Dr. William Indiri is dean of psychiatry at Harvard Medical School and a leading expert on xenopsychology and Minbari War Syndrome.Dr. WiIIiam Indiri, der die psychiatrische abteilung der Harvard medical school leitet, ist der führende Experte für Xeno-PsychoIogie. The Illusion of Truth (1997)
The drug's protein structure seems designed to amplify my people's xenophobic tendencies.Die Droge verstärkt die xenophoben Tendenzen meines Volkes. Empok Nor (1997)
Oh my god, so many electrons, how can you tell?Xenon. So viele Elektronen. Wie erkennst du das alles? The Torment of Tantalus (1997)
You're right. I'm not a xeno-archeologist. But my wife was.Sie haben Recht. ich bin kein Xeno-Archäologe, aber meine Frau war es. Babylon 5: Thirdspace (1998)
Any good xeno-archaeologist would have recognized it... and any decent one would have mentioned having found it.Jeder gute Xeno-Archäologe hätte das erkannt, und jeder verantwortungsbewusste hätte den Fund erwähnt. Babylon 5: Thirdspace (1998)
The xenobiology division back home needs me soon.Die XenobioIogie-AbteiIung zu Hause braucht mich dringend. Objects at Rest (1998)
Hey, hey, that's the thing about being the chief of xenobiological research.Es geht um den Chefposten für xenobioIogische Forschung. Sleeping in Light (1998)
I got a call from Dr. Benjamin Kyle, head of xenobiological research at Earth Dome.Ich habe einen Anruf erhalten, von Dr. KyIe, von der xenobioIogischen Forschung im Erd-Dom. The Ragged Edge (1998)
Like I said, Dr. Kyle will stay on until the end of the year but effective January 1, 2263 I will be the new head of xenobiological research at Earth Dome.Dr. KyIe wird noch bis Ende des Jahres bleiben, aber ab dem 1 . Januar 2263 werde ich der neue Leiter der xenobioIogischen Forschung sein. The Ragged Edge (1998)
I was trying to negotiate with a xenon- based life- form when the universal translator went off- line.Ich verhandelte mit der Xenon-Lebensform, als der Universalübersetzer ausfiel. Hope and Fear (1998)
- It's called xeno-transplantation.- So genannte Xeno-Transplantation. Travelers (1998)
Xenophobic.Xenophobie! American Pie (1999)
Xenon.Xenon. Out of Mind (1999)
A leader in the field of xenomorphic behaviour modification.Führend in xenomorphischer Verhaltensmodifikation. The I in Team (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xenoAnd soon after I procured Xenophon's Memorable Things of Socrates, wherein there are many instances of the same method.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซีนอน[n.] (sīnøn) EN: xenon   FR: xénon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
XENON    Z IY1 N AA0 N
XENOS    Z IY1 N OW0 Z
XENOPHON    Z EH1 N AH0 F AH0 N
XENOPHOBIA    Z EH2 N AH0 F OW1 B IY0 AH0
XENOPHOBIC    Z EH2 N AH0 F AA1 B IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
xenophobia    (n) (z e2 n @ f ou1 b i@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdenfeindlichkeit {f}; Xenophobie {f}; Angst vor Fremdenhostility towards foreigners; xenophobia [Add to Longdo]
fremdenfeindlich; xenophob {adj}xenophobic [Add to Longdo]
Afrikanischer Messerfisch {m} (Xenomystus nigri) [zool.]African knife fish [Add to Longdo]
Xenon {n} [chem.]xenon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフリカ爪蛙[アフリカつめがえる;アフリカツメガエル, afurika tsumegaeru ; afurikatsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
キセノン;クセノン[, kisenon ; kusenon] (n) xenon (Xe) [Add to Longdo]
キセノンアークランプ[, kisenon'a-kuranpu] (n) Xenon arc lamp [Add to Longdo]
キセノンランプ[, kisenonranpu] (n) Xenon lamp [Add to Longdo]
ゼノタイム[, zenotaimu] (n) xenotime [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]
異物[いぶつ, ibutsu] (n,pref) foreign substance; foreign body; xeno; (P) [Add to Longdo]
外国人恐怖症[がいこくじんきょうふしょう, gaikokujinkyoufushou] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人嫌悪[がいこくじんけんお, gaikokujinken'o] (n) xenophobia [Add to Longdo]
外国人排斥[がいこくじんはいせき, gaikokujinhaiseki] (n,adj-no) xenophobia; exclusion (of foreigners) [Add to Longdo]
珍渦虫[ちんうずむし, chin'uzumushi] (n) xenoturbellan (either of two species of worm-like basal deuterostomes) [Add to Longdo]
爪蛙[つめがえる;ツメガエル, tsumegaeru ; tsumegaeru] (n) (uk) African clawed frog (Xenopus laevis) [Add to Longdo]
拝外的[はいがいてき, haigaiteki] (adj-na) proforeign; xenophilous [Add to Longdo]
排外的[はいがいてき, haigaiteki] (adj-na) exclusive; antiforeign; xenophobic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排外[pái wài, ㄆㄞˊ ㄨㄞˋ, ] xenophobic; anti-foreigner, #47,187 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, ] xenon Xe, noble gas, atomic number 54, #81,753 [Add to Longdo]
稀有气体[xī yǒu qì tǐ, ㄒㄧ ㄧㄡˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] rare gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon), #137,745 [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] xenon Xe; also written xian1 氙, #422,277 [Add to Longdo]
亚洲客蚤[yà zhōu kè zǎo, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla astia [Add to Longdo]
印鼠客蚤[yìn shǔ kè zǎo, ˋ ㄕㄨˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, ] the oriental rat flea (Xenopsylla cheopis) [Add to Longdo]
惰性气体[duò xìng qì tǐ, ㄉㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧˋ ㄊㄧˇ, / ] inert gas; noble gas (氦 helium, 氖 neon, 氬|氩 argon, 氪 krypton, 氙 xenon, 氡 radon) [Add to Longdo]
捕虏岩[bǔ lǔ yán, ㄅㄨˇ ㄌㄨˇ ㄧㄢˊ, / ] xenolith (geol.) [Add to Longdo]
骚扰客蚤[sāo rǎo kè zǎo, ㄙㄠ ㄖㄠˇ ㄎㄜˋ ㄗㄠˇ, / ] Xenopsylla vexabilis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top