ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*withdrawn*

W IH0 TH D R AO1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: withdrawn, -withdrawn-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withdrawn(vt) กริยาช่องที่ 3 ของ withdraw
withdrawn(adj) ซึ่งครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: ซึ่งเก็บเนื้อเก็บตัว, ซึ่งไม่ชอบเข้าสังคม, Syn. aloof, introverted, remote, Ant. intimate, sociable, unreserved
withdrawnness(n) การครุ่นคิดถึงเรื่องส่วนตัว, See also: การไม่ชอบเข้าสังคม, การเก็บเนื้อเก็บตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
withdrawnDecision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.
withdrawnIf they can get both forged card and PIN then all the cash in in your bank account will be withdrawn.
withdrawnIn the end the bill was forced into being withdrawn.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก็บตัว(v) introvert, See also: confine, be withdrawn, be shut in, isolate, Syn. เก็บเนื้อเก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: อาการโรคจิตเภทในช่วงกำเริบจะเป็นกลุ่มอาการด้านบวก เช่น ประสาทหลอน หลงผิด และในระยะหลังผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ พูดน้อย เก็บตัว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
เก็บเนื้อเก็บตัว(v) be withdrawn from, See also: isolate, confine, Syn. เก็บตัว, Ant. แสดงตัว, เปิดเผยตัว, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เค้าไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว เป็นผ้าพับไว้เหมือนสมัยคุณแม่อีกแล้ว, Thai Definition: สงวนตัวไม่ไปงานสังคม, ไม่ออกสังคม, ไม่คบหาสมาคมกับใคร
การถอดถอน(n) demotion, See also: demoting, dismissal, removal, withdrawn, Syn. การปลด, การปลดออก, การถอดออก, Example: การถอดถอนบุคคลใดบุคคลหนึ่งออกจากตำแหน่งงานต่างๆ ต้องกระทำโดยความชอบธรรม, Thai Definition: ถอดออกจากตำแหน่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก็บตัว[keptūa] (v) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate  FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHDRAWN W IH0 TH D R AO1 N
WITHDRAWN W IH0 DH D R AO1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withdrawn (v) wˈɪðdrˈɔːn (w i1 dh d r oo1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abheben (Geld) | abgehobento draw {drew; drawn}; to withdraw {withdrew; withdrawn} | withdrawn [Add to Longdo]
zurückgezogen lebento lead a withdrawn life [Add to Longdo]
zurückziehen; zurücktreten; wegnehmen | zurückziehend; zurücktretend; wegnehmend | zurückgezogen; zurückgetreten; weggenommen | er/sie zieht zurück | ich/er/sie zog zurück | er/sie hat/hatte zurückgezogen | ich/er/sie zöge zurückto withdraw {withdrew; withdrawn} | withdrawing | withdrawn | he/she withdraws | I/he/she withdrew | he/she has/had withdrawn | I/he/she would withdraw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withdraw \With*draw"\ (w[i^][th]*dr[add]"), v. t. [imp.
   {Withdrew} (-dr[udd]"); p. p. {Withdrawn} (-dr[add]n"); p.
   pr. & vb. n. {Withdrawing}.] [With against + draw.]
   1. To take back or away, as what has been bestowed or
    enjoyed; to draw back; to cause to move away or retire;
    as, to withdraw aid, favor, capital, or the like.
    [1913 Webster]
 
       Impossible it is that God should withdraw his
       presence from anything.        --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. To take back; to recall or retract; as, to withdraw false
    charges.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withdrawn
   adj 1: withdrawn from society; seeking solitude; "lived an
       unsocial reclusive life" [syn: {recluse}, {reclusive},
       {withdrawn}]
   2: tending to reserve or introspection; "a quiet indrawn man"
     [syn: {indrawn}, {withdrawn}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top