Search result for

*versa*

(594 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: versa, -versa-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oversaw[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ oversee
reversal[N] การเปลี่ยนให้กลับกัน, See also: การพลิกกลับ, การกลับหัวหาง, Syn. turnabout, repeal, repudiation
adversary[N] คู่ต่อสู้, See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู, Syn. enemy, opponent
adversary[ADJ] ซึ่งเป็นปรปักษ์, See also: ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้
haversack[N] กระเป๋าผ้าใบที่สะพายบนไหล่เดียว ของทหารหรือนักปีนเขา
universal[ADJ] ี่เป็นสากล, See also: ที่มีผลกับคนทั้งโลก, Syn. worldly, Ant. local
universal[N] ข้อต่อเอนกประสงค์, Syn. universal joint
versatile[ADJ] ซึ่งมีประโยชน์หลายอย่าง, See also: ซึ่งสามารถปรับตัวได้ง่าย, ซึ่งมีความสามารถรอบตัว, อเนกประสงค์, Syn. all-round, adaptable, skillful, Ant. awkward, unchanging, unadaptable
conversant[ADJ] ที่มีประสบการณ์, See also: ที่มีความเชี่ยวชาญ, Syn. experienced, skilled
vice versa[ADV] ในทางกลับกัน, See also: ในทำนองกลับกัน, Syn. conversely, the other way around
anniversary[N] การฉลองครบรอบปี, Syn. commemoration, yearly celebration
anniversary[N] วันครบรอบปี
conversable[ADJ] ที่คุยด้วยง่าย, Syn. affable
transversal[ADJ] ขวาง
universally[ADV] อย่างเป็นสากล, See also: ทั่วโลก, Syn. internationally, globally, terrestrially, Ant. there, here, occasionally
versatilely[ADV] อย่างมีประโยชน์หลายอย่าง
versatility[N] ความสามารถหลายด้าน, See also: ความสามารถรอบตัว, Syn. adjustability, usefulness, utility
conversation[N] การสนทนา, See also: การพูดคุย, Syn. talk, communication
universalist[N] ผู้มีความรู้กว้างขวาง, See also: ผู้มีความรู้ทุกแขนงวิชา
universality[N] ความเป็นสากล
versatileness[N] การมีประโยชน์หลายอย่าง
conversational[ADJ] ที่เกี่ยวกับการสนทนา, Syn. colloquial
conversationist[N] คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationalist
universal joint[N] ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal coupling
conversationalist[N] คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationist
golden anniversary[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden jubilie, golden wedding
universal coupling[N] ส่วนที่เป็นข้อต่อของเครื่องกลไก, Syn. universal joint
criminal conversation[N] การเป็นชู้, Syn. adultery, fornication
strike up a conversation[IDM] เริ่มพูดคุยกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
adversative(แอดเวอ' ซะทิฟว) adj.,n.ซึ่งมีความ หมายตรงกันข้าม,คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration)
conversable(คันเวอ'ซะเบิล) adj. น่าพูดจาได้,ซึ่งรวมกันที่จุดหรือเส้นเดียวกันได้,เกี่ยวกับการสนทนาที่เหมาะสม., See also: conversableness n. ดูconversable
conversant(คันเวอ'เซินทฺ) adj. คุ้นเคย,รอบรู้,เชี่ยวชาญ., See also: conversance n. ดูconversant conversancy n. ดูconversant, Syn. acquainted,learned,skilled
conversation(คอนเวอเซ'เชิน) n. การสนทนา การคุยกัน,การคบค้าสมาคม,ความสามารถในการสังคมกับคนอื่น,ลักษณะการครองชีพ, Syn. talk
conversational(คอนเวอเซ'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับการสนทนา,ซึ่งสนทนาได้, Syn. colloquial
conversationalist(คอนเวอเซ'ชะนัลลิสทฺ) n. นักสนทนา,ผู้ที่สนทนาเก่ง
conversazione(คอนเวอซาซิออ'นี่) n. การชุมนุมเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการหรือศิลปะวรรณกรรม)
haversackn. กระเป๋าสะพาย ผ้าใบบนไหล่เดียว
malversation(แมลเวอเซ'เชิน) n. ความประพฤติที่ไม่สมควรของข้าราชการ,ฉ้อราษฎร์บังหลวง
oversaw(โอ'เวอะซอ) กริยาช่อง 2 ของ oversee
reversal(รีเวอ'เซิล) n. การพลิกกลับ,การกลับกัน,ความตรงกันข้าม,การถอยหลัง,การกลับคำพิพากษา,ความเคราะห์ร้าย,ความปราชัย, Syn. reverse
transversal(แทรนซฺเวอ'เซิล) adj. ขวาง. n. เส้นที่ตัดเส้นอื่นตั้งแต่2เส้นขึ้นไป., See also: transversally adv., Syn. transverse
universal(ยูนิเวอ'เซิล) adj. สากล,เกี่ยวกับจักรวาล,ทั้งหมด,ทั่วไป,มีผลทั่วไป,ทุกหนทุกแห่ง,ทั้งมวล,n. (ปรัชญา) ข้อเสนอสำหรับทุกชนชั้น,มโนธรรมทั่วไป,ลักษณะเฉพาะทั่วไป,ข้อต่ออเนกประสงค์ (หรือuniversal joint) ., See also: universalness n.
universal chuckn. หัวหนีบอเนกประสงค์,เครื่องจับดอก,สว่านอเนกประสงค์
universality(ยูนิเวอแซล'ลิที) n. ลักษณะแพร่หลาย,ลักษณะที่มีอยู่อยู่ทั่วไป,การใช้ได้ทั่วไป,การมีความรู้กว้างขวาง,การมีความสนใจทั่วไป, Syn. all-inclusiveness,comprehension
versatile(เวอ'ซะไทลฺ,-ทิล) adj. มีประโยชน์หลายอย่าง,สามารถปรับตัวได้ง่าย,มีความสามารถรอบตัว,อเนกประสงค์, (พืช) อยู่ตรงกลางที่สามารถหันไปรอบด้าน., See also: versatility n. versatilely adv., Syn. practical,useful,gifted,resourceful
vice versa(ไว'ซะ เวอ'ซะ) ในทางกลับกัน,แต่กลับกัน,ในทำนองเดียวกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
anniversary(n) วันครบรอบปี
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
conversational(adj) ชอบสนทนา,ชอบพูดคุย
haversack(n) เป้ทหาร,กระเป๋าสะพาย,เครื่องหลัง
reversal(n) การถอยหลัง,การกลับตรงกันข้าม,เคราะห์ร้าย
universal(adj) สากล,ทั่วไป,ดกดื่น,กว้างขวาง
universality(n) ความมีอยู่ทั่วไป,ความแพร่หลาย,ความเป็นสากล
universally(adv) โดยทั่วไป,อย่างกว้างขวาง,เป็นที่แพร่หลาย
versatile(adj) เก่งหลายอย่าง,อเนกประสงค์
versatility(n) ความสามารถรอบตัว,ความอเนกประสงค์
VICE vice versa(adv) ในทางกลับกัน,ในทำนองเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proposition, universalประพจน์สากล, ญัตติสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relative universe; universal setเอกภพสัมพัทธ์ [มีความหมายเหมือนกับ universe ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reversalการกลับคำพิพากษา (ศาลล่าง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reversalชะตาผกผัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversalการกลับคำพิพากษา [ดู overrule ความหมายที่ ๒ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversal of judgmentการกลับคำพิพากษา, การพิพากษากลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suffrage, universalสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oversaturatedเกินอิ่มตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent, universalตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
judgment, reversal ofการกลับคำพิพากษา, การพิพากษากลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
malversationการประพฤติทุจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation piece; conversation poemบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation pieceภาพสังสันทน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversation poem; conversation pieceบทกวีสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
conversational modeภาวะเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversational processingการประมวลผลเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversationsการสนทนาหยั่งเชิง (ทางการทูต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concrete universalสิ่งสากลรูปธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital versatile disc (DVD)แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital videodisc (DVD)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital versatile disc (DVD)แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ (ดีวีดี) [มีความหมายเหมือนกับ digital videodisc (DVD)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
digital versatile disc-record (DVD-R)แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ชนิดบันทึกได้ (ดีวีดีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital versatile disc-record (DVD-R)แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ชนิดบันทึกได้ (ดีวีดีอาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DVD (digital versatile disc)ดีวีดี (แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์) [มีความหมายเหมือนกับ DVD (digital videodisc)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVD (digital versatile disc)ดีวีดี (แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์) [มีความหมายเหมือนกับ DVD (digital videodisc)] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DVD-R (digital versatile disc-record)ดีวีดีอาร์ (แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ชนิดบันทึกได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DVD-R (digital versatile disc-record)ดีวีดีอาร์ (แผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ชนิดบันทึกได้) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
donor, general; donor, universalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
donor, universal; donor, generalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
general donor; donor, universalผู้ให้เลือดหมู่โอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vice-versa (L.)ในทางกลับกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
versatileติดกลาง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
veil; universal veilเยื่อหุ้ม [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
traversalการแวะผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
traversalการแวะผ่าน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transversalเส้นตัดขวาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
UPC (universal product code)ยูพีซี (รหัสผลิตภัณฑ์สากล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal product code (UPC)รหัสผลิตภัณฑ์สากล (ยูพีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal propositionประพจน์สากล, ญัติสากล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal quantifierตัวบ่งปริมาณสำหรับทุกตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
universal resource locator (URL)โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
universal resource locator (URL)โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต (ยูอาร์แอล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal set; relative universeเอกภพสัมพัทธ์ [มีความหมายเหมือนกับ universes ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
universal successionการรับมรดกทั้งมวล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
universal suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal veil; veilเยื่อหุ้ม [เห็ด] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
URL (universal resource locator)ยูอาร์แอล (โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Universal Bibliographical Controlการควบคุมทางบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal bibliographyบรรณานุกรมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal Decimal Classificationระบบทศนิยมสากล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Universal resource locatorยูอาร์แอล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
25th Buddhist century aniversaryงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ. [TU Subject Heading]
Adversary system (Law)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Anniversaries ; Anniversaries, etc.งานฉลองครบรอบปี [TU Subject Heading]
Conversationการสนทนา [TU Subject Heading]
Conversation analysisการวิเคราะห์การสนทนา [TU Subject Heading]
Conversation and phrase booksบทสนทนาและวลี [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for flight attendants)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for police)บทสนทนาและวลี (สำหรับตำรวจ) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books for mathematiciansบทสนทนาและวลี (สำหรับนักคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for tourism industry employees)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for restaurant and hotel personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับพนักงานภัตตาคารและโรงแรม) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for medical personnel)บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) [TU Subject Heading]
Conversation and phrase books (for secretaries)บทสนทนาและวลี (สำหรับเลขานุการ) [TU Subject Heading]
Sterilization reversalการแก้หมัน [TU Subject Heading]
Universal banksธนาคารครบวงจร [TU Subject Heading]
Universal precautionsยูนิเวอร์แซล พรีคอชันส์ [TU Subject Heading]
Universal Declaration of Human Rightsปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นเอกสารหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองตามข้อมติที่ 217 A (III) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 โดยไทยออกเสียงสนับสนุน [การทูต]
Universal Postal Unionสหภาพไปรษณีย์สากล [การทูต]
Antigens, Universalแอนติเจนที่พบทั่วไปบนเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Charge Reversalการกลับชนิดของประจุ [การแพทย์]
Donors, Universalถ่ายให้แก่โลหิตทุกกลุ่ม [การแพทย์]
Fascia Transversalisพังผืดทางผิวลึกของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Heversa of monsoonการเปลี่ยนมรสุม [อุตุนิยมวิทยา]
Universal designหลักการออกแบบที่เป็นสากล
หลักการออกแบบที่เป็นสากล (universal design) หมายถึง การออกแบบเว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้โดยไม่มีข้อจำกัด [Assistive Technology]
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
interior angle (formed by two lines and a transversal)มุมภายใน (ของเส้นตัด), มุมที่เกิดขึ้นจากการที่มีเส้นตรงเส้นหนึ่ง ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง   จากรูป      เป็นมุมภายใน และ      เป็นมุมภายนอกที่เกิดจากเส้นตรง t ตัดเส้นตรง m และ n   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
transversalเส้นตัด, เส้นตรงซึ่งตัดเส้นตรงอื่นตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
relative universe [universal set]เอกภพสัมพัทธ์, เซตที่กำหนดขอบข่ายในการพิจารณาสมาชิกของเซตที่กล่าวถึง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal setเอกภพสัมพัทธ์, ดู relative universe [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal indicatorยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์, อินดิเคเตอร์ที่สามารถเปลี่ยนสีได้หลายสีเมื่อ pH ของสารละลายเปลี่ยนไป เตรียมขึ้นจากการผสมอินดิเคเตอร์ที่เลือกไว้หลาย ๆ ชนิดเข้าด้วยกัน ใช้บอก pH โดยประมาณของสารละลายโดยวิธีเทียบสีที่ให้ไว้ มีทั้งชนิดที่ทำเป็นสารละลายและชนิดที่ทำเป็นกระดาษ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal gravitation constantค่าคงตัวโน้มถ่วงสากล, ค่าคงตัวของแรงดึงดูดระหว่างมวล เป็นค่าเดียวกันเสมอไม่ว่าวัตถุที่ดึงดูดกันจะเป็นวัตถุใดๆ ก็ตามในเอกภพซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.67 x 10-11 นิวตัน เมตร2 กิโลกรัม-2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digital Versatile Disc Drive( DVD Drive)ดีวีดีไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ใช้อ่านข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี แต่ไม่สามารถเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดีหรือดีวีดีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digital Versatile Disc ReWritable Drive( DVD+RW Drive)ดีวีดีอาร์ดับบลิวไดร์ฟ, ออปติคัลดิสก์ไดร์ฟ ใช้อ่านข้อมูลและเขียนข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและแผ่นดีวีดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Digital Versatile Disc( DVD)แผ่นดีวีดี, มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายกับซีดี แตกต่างกันที่ขนาดความจุของดีวีดีมีความจุมากกว่าซีดีหลายเท่าและลักษณะของโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
universal serial bus (USB)พอร์ตยูเอสบี, พอร์ตมาตรฐานที่คิดค้นขึ้นมาทดแทนพอร์ตอนุกรมและพอร์ตขนาน ทำงานด้วยความเร็วสูง สามารถเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์ในขณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Medium, Universalสื่อกลางมาตรฐาน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adversarialปรปักษ์ ฝ่ายตรงข้าม
conversative (adj) เกี่ยวกับการติดต่อพูดคุยกันระหว่างผู้คนในสังคม
versatile (adj ) เป็นได้ทั้งผู้กระทำ และผู้ถูกกระทำ, การมีเพศสัมพันธ์ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง
wooden anniversary (n ) การฉลองครบรอบแต่งงาน 5 ปี
See also: R. wedding anniversary

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Meow!VERSAND WÄHLEN Gnomeo & Juliet (2011)
I overheard the end of that conversation.ฉันจะไม่คุยเรื่องนี้อีก Chuck in Real Life (2008)
The holy artifact must be delivered to the church if humanity is to be delivered into the welcome arms of the universal awakening!เราจะต้องเอาสิ่งประดิษฐ์นี้ กลับไปยังที่โบสถ์ ถ้าอยากให้มนุษย์ได้รับการตอนรับจากแขน ที่อบอุ่นของจักรวาล Dead Space: Downfall (2008)
What if we don't have conversations we've already had?อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่พูดเล่นกัน เราจะเจออะไรเสมอ Not Cancer (2008)
See, that's an example of a conversationดู.. นั่นเป็นตัวอย่าง ของการมัวแต่พูดเล่นกันที่เราจะเจอ Not Cancer (2008)
You charge me for listening in on my own conversations?นายทำให้ฉันฟังได้ในการสนทนา ใช่.. Not Cancer (2008)
No, i knew this conversation was really about you,ไม่ฉันรู้ว่าการพูดคุยครั้งนี้ จริงๆแล้วเกี่ยวกับนาย ดังนั้นฉันแค่ Not Cancer (2008)
You don't think a conversation might--คุณอาจคิดที่จะคุยกับเธอ Adverse Events (2008)
I already had this conversation with Wilson... just go with it.ผมกำลังคุยเรื่องนี้กับวิลสัน ฟังไปด้วยกัน Birthmarks (2008)
Conversations don't.ไม่ใช่จากการสนทนา Lucky Thirteen (2008)
Because conversations go both ways.เพราะการสนทนาต้องทำทั้ง 2 ฝ่าย Lucky Thirteen (2008)
(House) Didn't we just have this conversation?เราเพิ่งคุยเรื่องนี้ไปไม่ใช่หรือ? Emancipation (2008)
Already had this conversation.เราคุยเรื่องนี้แล้วไม่ใช่หรือ Emancipation (2008)
Let's see, yes, technically those are categories of conversation.จะว่าแบบนั้นก็ใช่ โดยทางเทคนิคแล้วมันเป็นการสนทนาแบบหนึ่ง Dying Changes Everything (2008)
Merlin, you know that conversation we had about knocking...เมอลิน เคาะประตูก่อนไม่เป็นหรือไง Excalibur (2008)
It may surprise you, Merlin, but my knowledge of your life is not universal.เจ้าอาจแปลกใจ เมอลิน แต่ความรู้ของข้าเกี่ยวกับเจ้านั้น ไม่ใช่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง Excalibur (2008)
If you were a better fighter, we wouldn't be having this conversation.ถ้าท่านสู้เขาได้ เราคงไม่ต้องมาสนทนากันอย่างนี้หรอก Lair of Grievous (2008)
I've never faced an adversary like herข้าไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เหมือนนาง Cloak of Darkness (2008)
My pleasure is exchanging conversations with the great masterข้าปิติเป็นที่ยิ่ง ที่ได้สนทนากับท่านอาจารย์ Portrait of a Beauty (2008)
Is Kang Gun Woo some kind of universal Master Key?รู้สึกว่าคังกอนวูจะเป็นพหูสูตไปซะแล้วทำได้ทุกอย่างเลยรึไง? Beethoven Virus (2008)
The conversation is leading somewhere else.ทำไมมีคนพูดกันนักหนา Beethoven Virus (2008)
What, you freakhead? Why are we even having this conversation?อะไร นายบ้าแล้วเหรอ ทำไมเราไม่เลิกพูดเรื่องนี้ล่ะ The Bank Job (2008)
Gentlemen. I've just had a conversation with one Martine Love.สุภาพบุรุษ ผมเพิ่งได้รับ การติดต่อจากมาร์ทีน เลิฟ The Bank Job (2008)
And tomorrow is the exact day of our first anniversary.และพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีของเรา Heartbreak Library (2008)
Let's do this. Let's take the pin and put it in this conversation.เอางี้ละกัน เขียนโน๊ตเรื่องบทสนทนาเมื่อครู่ของเธอกับฉัน แล้วปักหมุดไว้ Bolt (2008)
We are not dating. We're having conversations that may help you... release some of the feelings that you're repressing.เราไม่ได้เดทกัน , เรามี เรื่องต้องคุยกันเพื่อช่วยคุณ... Passengers (2008)
Try having that conversation on shrooms.ลองได้พูดหลังจากกินเห็ดไป Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This conversation's over.เรื่องคุยมันยังไม่หมดแน่ Jumper (2008)
This conversation's not over until you answer my questions!จนกว่าแกจะตอบคำถามฉัน Jumper (2008)
I know today is your wedding anniversary.ฉันรู้นะ วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของพวกเธอ Episode #1.8 (2008)
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
I was wondering if maybe you wanted to have a conversation sooner than next week.ผมแค่สงสัยว่า จะได้คุยกับคุณก่อนอาทิตย์หน้าได้มั้ย Body of Lies (2008)
Well, for you and me to be able to do that first we would have to have a conversation about the proper way to have a conversation.คุณกับฉัน ไปหาที่คุยกันเหรอ สงสัยจะลำบากหน่อยล่ะมั้ง กับการหาเรื่องที่จะมาคุยกัน Body of Lies (2008)
It's Brad Scanlon. We need to have a conversation. Come on.ผมแบรด สแกนล่อน เรามีอะไรต้องคุยกันหน่อย Body of Lies (2008)
That I am an exceedingly polite gentleman and a very good conversationalist.ผมสุภาพแล้วก็ทำตัวดีกับเธอมาก Body of Lies (2008)
Man kills wife on 63rd anniversary, walking up stairs.เฒ่าฆ่าเมียครบรอบวันแต่งงาน 63 ปี ด้วยการขึ้นบันได New York, I Love You (2008)
I'm not asking you to leave, Jack. I'm asking you to have a conversation.ฉันไม่ได้ขอให้นายหนีไปนะแจ็ค ฉันแค่อยากจะคุยกับนาย 24: Redemption (2008)
If we fix too many more things, then I think this conversation becomes moot.ถ้าเราแก้ไขอะไรมากเกินไป เดี๋ยวบทสนทนาก็อาจจะกลายเป็นการถกเถียงแทนได้ Marley & Me (2008)
She was often cool and aloof and unemotional, especially when confronted with the boy we found in dekalb and in our subsequent conversation;เธอมักจะเย็นชา เก็บตัวและไม่แสดงความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนที่เผชิญหน้ากับ เด็กชายคนที่เจอในเมืองดีคาล์บ และในการพูดคุยกันในเวลาต่อมา Changeling (2008)
It's so amusing because, we on the other side, are thinking, oh... the MI6, the CIA, they're looking over our shoulders, they're listening to our conversations, and the truth is you don't even know we exist.ตลกชะมัดเลย ไอ้พวกเราทางฝั่งนู่นดันคิดว่า.. พวกเอ็มไอซิกส์ ซีไอเอ รู้ไส้รู้พุงเราหมดแล้ว Quantum of Solace (2008)
You have reached Universal Exports, Our offices are currently closed...สวัสดีค่ะ ยูนิเวอร์แซล เอ็กซ์พอร์ท ขณะนี้ออฟฟิศยังไม่เปิดให้บริการ.. Quantum of Solace (2008)
Was this a conversation? Can you link these people?ฉันต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ สาวถึงคนพวกนี้ได้ไหม Quantum of Solace (2008)
What if Oliver is one of those guys... who wants to have, like, a conversation with a girl before he hooks up with her?แล้วถ้าโอลิเวอร์เป็นหนึ่งในนั้น... ..... คนที่อยากจะพูดคุย กับเธอก่อนจะชอบกัน The House Bunny (2008)
At one point in the conversation,ในบางส่วนของคำสนทนา Frost/Nixon (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
He was a sad man and a noble adversary.เขาเป็นชายชีวิตน่าเศร้า และยังเป็นปรปักษ์กับชนชั้นสูง Frost/Nixon (2008)
And I shall be your fiercest adversary.และผมจะเป็นคู่ต่อสู้ ที่ดุร้ายที่สุดของคุณ Frost/Nixon (2008)
Well, the reason there is no evidence is because 18 and a half minutes of the conversation with Bob Haldeman from this June period have mysteriously been erased.ครับ เหตุผลคือมันไม่มีหลักฐาน แต่เรามี 18.30 นาที ของคำสนทนากับบ๊อบ ฮาล์ดเดอแมน ในช่วงเดือนถุนายน Frost/Nixon (2008)
Well, we found something rather better than his notes, a conversation with Charles Colson, which I don't think has ever been published.แล้วเราพบบางอย่างที่สำคัญเหนือไปกว่า บันทึกของเขา คำสนทนากับชาร์ล โคลซัน ที่ผมไม่คิดว่า มันถูกตีพิมพ์มาก่อน Frost/Nixon (2008)
Then moving on to a conversation you had with John Dean on March 21, the following year.ขยับไปยังคำสนทนา ที่ท่านพูดกับจอห์น ดีน ในวันที่ 21 มีนาคม ปีถัดมา Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
versaAfter school, I go to an English school to practice English conversation.
versaAgain his father insisted on another private conversation and broke the sad news.
versaA new topic came up in conversation.
versaAn old man broke into our conversation.
versaA phone call often interrupts your conversation.
versaAs their conversation was in French, I could not understand a word.
versaA toast to your 20th Anniversary!
versaAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
versaA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
versaBeing a good conversationalist does not just mean being a good speaker of English.
versaBy the time our long conversation was over, Mother was tired of standing.
versaCelebrate the twelfth anniversary.
versaChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.
versaColloquial speech is used in everyday conversation.
versaConversations with the management, reports and such should be very freely interpreted into normal language.
versaData can be transmitted from the main computer to yours, and vice versa.
versaDon't be afraid to show yourself through speech and take every opportunity to speak to others in English and soon you will feel right at home in informal conversational situations.
versaDon't interrupt our conversation.
versaDon't throw a wet blanket over our conversation.
versaDo you know that conversation is one of the greatest pleasures in life?
versaEnglish is a kind of universal language.
versaEnglish is a universal language and is used all over the world.
versaEnjoy intellectual conversations.
versaEverybody knows that he like her and vice versa.
versaHe broke in on our conversation.
versaHe changed the topic of conversation.
versaHe edged himself into our conversation.
versaHe found it very hard to keep the conversation going.
versaHe has a habit of moving his head up and down when he is listening to a conversation.
versaHe has a lot of topics for conversation.
versaHe has no conversation.
versaHe introduced the problem of education into conversation.
versaHe often breaks into the middle of a conversation.
versaHe overheard the conversation by accident.
versaHe's always breaking into our conversation.
versaHe suddenly cut into our conversation.
versaHe tried to memorize the conversation.
versaI'd been on my own all week and was starving for conversation.
versaI didn't take part in the conversation.
versaI enjoyed the conversation we had this afternoon.
versaIf you are silent in a conversation or social situation for a long time, Americans will try to get you to talk.
versaIf you are to go to America, you had better learn English conversation.
versaI had an interesting conversation with my neighbor.
versaI had my doubts but this last conversation cleared them all up.
versaI inferred from our conversation that he was unhappy with his job.
versaI like to have a deep conversation with a more academic person from time to time.
versaI'm e-mailing to follow up on our phone conversation this morning.
versaIn conversation, one is likely to find out certain things about the other person quite easily.
versaIn the course of our conversation, he referred to his youth.
versaIn this instance we are provided with an exact account of the conversation between the two poets.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรฐานสากล[N] universal standard, See also: international standard, Example: ตุ๊กตาผ้าของคุณหญิงทองก้อน เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นอย่างประณีต ได้มาตรฐานสากล, Thai definition: สิ่งที่ถือเป็นหลักของทั้งหมด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คู่กัด[N] rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count unit: คู่
คู่รักคู่แค้น[N] adversary, See also: opponent, rival, Count unit: คู่, Thai definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
ตัดรำคาญ[V] end the conversation, Example: เขารีบพูดตัดบทเพื่อตัดรำคาญคำถามเซ้าซี้จากย่า, Thai definition: ทำเพื่อให้เลิกเซ้าซี้
ครอบจักรวาล[ADJ] universal, See also: of wide application, Example: นักวิจัยหลายท่านยังคงมุ่งประเด็นการวิจัยไปยังความรู้แบบครอบจักรวาล, Thai definition: ครอบทั่วหมดทุกอย่าง
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: adversary, opponent, enemy, foe, Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน
สำนึก[V] be aware of, See also: be conscious of, be mindful of, be conversant with, be familiar with, Syn. รู้สึก, รับรู้, Example: ทุกคนสำนึกอยู่ในใจดีว่า การที่ครูสั่งสอนเอาจริงเอาจังก็เพราะต้องการให้ได้ดี
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
การโต้ตอบ[N] conversation, See also: talk, discussion, debate, Example: ระบบยูนิกซ์ได้สร้างคำสั่งในรูปแบบของการโต้ตอบสนทนากันระหว่างผู้ใช้ 2 คน, Thai definition: การตอบกันไปมาในเรื่องนั้นๆ
คู่แค้น[N] enemy, See also: foe, antagonist, adversary, Syn. คู่ปรับ, คู่อริ, คู่อาฆาต, Example: เขาสองคนเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
รอบ[CLAS] cycle, See also: turn, anniversary, round, show, Example: ผมเดินวนอยู่หลายรอบแล้วยังไม่เจอใครเลย, Thai definition: ลักษณนามแสดงการบรรจบถึงกัน, การเวียนไปบรรจบถึงกัน
ข้าศึก[N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: สมัยกรุงศรีอยุธยาดินแดนของไทยถูกข้าศึกรุกรานหลายครั้งหลายครา, Thai definition: ศัตรูของบ้านเมืองหรือคู่ที่ทำสงครามกัน
พลิกกลับ[V] reverse, See also: make a reversal, Example: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน, Thai definition: กลับจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่ง
ศัตรู[N] enemy, See also: foe, adversary, opponent, antagonist, Syn. ข้าศึก, คู่ปรับ, ปรปักษ์, คู่อริ, Example: เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู
คู่ต่อสู้[N] opponents, See also: rival, adversary, antagonist, foe, enemy, Syn. คู่พิพาท, ศัตรู, คู่อริ, ปรปักษ์, คู่แข่ง, Example: ฉันเป็นนักมวยหัดใหม่ที่แพ้น็อคแก่คู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น, Count unit: คู่
คู่อริ[N] enemy, See also: antagonist, adversary, foe, Syn. คู่ปรับ, ศัตรู, คู่พิพาท, คู่กรณี, Example: นอกจากเขาจะเชียร์ทีมที่ตัวเองชอบแล้วหากรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมคู่อริของทีมโปรดตัวเองก็จะเยาะเย้ยถากถางคนที่เชียร์ทีมนั้น, Thai definition: ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน
คู่อาฆาต[N] enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีเรื่องบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทต่อกัน
คู่ปรปักษ์[N] enemy, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, เสี้ยนหนาม, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่ปรปักษ์กัน, Thai definition: ผู้ที่เป็นศัตรูกัน
คู่ปรับ[N] opponent, See also: opponent, adversary, antagonist, foe, Syn. ศัตรู, คู่ต่อสู้, คู่อริ, คู่ปรับ, คู่แค้น, คู่อาฆาต, คู่พิพาท, เสี้ยนหนาม, Example: กลุ่มอินคาทาเป็นกลุ่มชนผิวดำที่เป็นคู่ปรับกับสภาแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี ) มานาน, Thai definition: คู่ต่อสู้ที่เคยขับเคี่ยวกันมา, คู่ต่อสู้ที่พอวัดเหวี่ยงกัน
คู่สนทนา[N] interlocutor, See also: conversationalist, talker, speaker, discourser, colloquist, Syn. คู่คุย, เพื่อนคุย, Example: หลังจากที่ได้ไปร่วมงานโรงเรียนด้วยกัน อาจารย์สุวนิจและอาจารย์สมชายก็กลายเป็นคู่สนทนากัน, Count unit: คู่
เคย[V] be accustomed to, See also: be familiar with, be used to, be acclimatized to, be conversant with, Syn. คุ้น, ชิน
เครื่องหลัง[N] haversack, See also: kit-bag, knapsack, Example: ทหารปลดเครื่องหลังออกจากบ่า, Count unit: ชิ้น, ชุด, Thai definition: สัมภาระที่ทหารหรือนักเดินทางเป็นต้นนำติดตัวไป โดยผูกรัดไว้ข้างหลัง
ปัจจามิตร[N] foe, See also: enemy, adversary, Syn. ศัตรู, ข้าศึก, ปัจนึก, Ant. มิตร, เพื่อน, Example: ทัศนะของคนไทยต่อพม่าในฐานะปัจจามิตรมีพัฒนาการอย่างสืบเนื่องจนฝั่งรากลึกในสังคมไทย
พลิกล็อค[V] be unexpected, See also: go contrary to one's wishes, make a complete reversal, Syn. กลับกลาย, Example: หลังจากศึก ฟร้องซ์ 98 ทีมโครเอเชียสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พลิกล็อค เอาชนะ เยอรมัน 3-0 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย, Thai definition: กลับหน้ามือเป็นหลังมือ
เป้[N] rucksack, See also: knapsack, kit-bag, packsack, haversack, infantry pack, backpack, Syn. ย่าม, กระเป๋า, Example: เขาควักแบงก์สิบให้ รับเหรียญ ทอนใส่กระเป๋า แล้วเหวี่ยงเป้ขึ้นไหล่, Count unit: ใบ
ลองเชิง[V] test one's ability, See also: test (one's adversary), check somebody's ability, Syn. หยั่งเชิง, หยั่งท่าที, Thai definition: หยั่งท่าทีดูว่ามีความสามารถแค่ไหน
วิปักษ์[N] enemy, See also: foe, opponent, adversary, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ปรปักษ์, Thai definition: ฝ่ายตรงกันข้าม, Notes: (สันสกฤต)
สนทนาปราศรัย[V] talk with, See also: converse, talk, have a conversation with, Syn. พูดคุย, สนทนา, โอภาปราศรัย, Example: ผู้ว่าฯ สนทนาปราศรัยกับนักข่าวอย่างเป็นกันเองในงานเลี้ยงน้ำชา, Thai definition: ทักทายกันด้วยวาจา
ตัดบท[V] interrupt, See also: cut short, cut into, break in on, make a conclusion, break off the conversation, Syn. รวบรัดตัดความ, Example: นักการเมืองมักตัดบทเมื่อถูกสื่อมวลชนซักถามถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมือง, Thai definition: พูดให้ยุติเรื่องกัน
ทั่วๆ ไป[ADJ] general, See also: universal, over all, public, ordinary, common, Syn. ปกติ, พื้นๆ, สามัญ, ธรรมดา, Example: นักภาษาศาสตร์ทั่วๆ ไป มุ่งศึกษาแง่ใดแง่หนึ่งของภาษา, Thai definition: มะม่วงทั่วๆ ไปต้องการช่วงแล้งก่อนการออกดอก
ทั่วไป[ADJ] general, See also: common, ordinary, universal, Syn. ทั่วๆ ไป, Example: นิพพานมีอยู่จริงในจิตของเรา และเป็นอุดมคติของชาวพุทธทั่วไป, Thai definition: ลักษณะธรรมดาๆ, ไม่จำกัด, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก
ปฏิปักษ์[N] antagonist, See also: opponent, adversary, enemy, Syn. ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์, Ant. มิตร, Example: ผมไม่ต้องการเป็นปฏิปักษ์กับเขา
ปฏิสันถาร[N] greeting, See also: salutation, welcome, small talk, light conversation, Syn. การทักทายปราศรัย, การต้อนรับ, Ant. บึ้งตึง, บึ้งใบ้, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับทูตานุทูตทีละคนโดยทั่วหน้า
ปรปักษ์[N] enemy, See also: opponent, adversary, foe, antagonist, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์, Example: กองทัพแห่งชาติร่วมต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์, Count unit: ฝ่าย
ปราศรัย[V] address, See also: speak, make a speech, be engaged in conversation, Syn. พูด, อภิปราย, Example: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เฉลิมพระชนมพรรษา[V] celebrate the king's or queen's birthday anniversary, Syn. ฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ, Example: พสกนิกรต่างเข้าเฝ้าถวายความจงรักภักดี และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2543 (ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 1 วัน) ณ พระที่นั่งอัมพร
แซยิด[N] the sixtieth anniversary of age, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 4 เจ้านายและขุนนางต่างนิยมจัดงานวันแซยิดกันเป็นที่ครื้นเครง สนุกสนาน, Thai definition: วันที่มีอายุครบ 5 รอบนักษัตร คือ 60 ปีบริบูรณ์ ตามคติของจีน, Notes: (จีน)
กลับตาลปัตร[V] reverse, See also: make a reversal, Syn. กลับกัน, พลิกกลับ, เปลี่ยน, Example: การปฏิวัติทำให้ทุกอย่างกลับตาลปัตรหมด, Thai definition: ผิดความคาดหมายอย่างตรงกันข้ามแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
ความเป็นสากล[N] universality, Example: การใส่เสื้อสูทดูแล้วมีความเป็นสากลมากกว่า
ความเก่งกาจ[N] ability, See also: versatility, Syn. ความสามารถ, Ant. ความขลาด, ความกลัว, Example: หัวหน้าใหญ่มีความเก่งกาจกว่าหัวหน้าทุกคน, Thai definition: กล้าหาญไม่กลัวเกรงอันตราย
ความผกผัน[N] reversal, Syn. ความแปรผัน, ความผันผวน, Ant. ความคงที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
บทสนทนาภาษาอังกฤษ[n. exp.] (botsonthana phāsā Angkrit) EN: English conversation   
บทสนทนาระหว่าง ... กับ ...[n. exp.] (botsonthana rawāng ... kap ...) FR: conversation entre ... et ... [f]
ชิน[v. exp.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with   FR: être habitué à ; être accoutumé de
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop samphat) EN: relative universe; universal set   
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap khamphiphāksā) EN: reversal of judgement = reversal of judgment (Am.)   
การพิพากษากลับ[n. exp.] (kān phiphāksā klap) EN: reversal of judgement = reversal of judement (Am.)   
การสนทนา[n.] (kān sonthanā) EN: talk ; conversation ; causerie   FR: conversation [f] ; entretien [m] ; discussion [f]
การสนทนาที่กร่อยมาก[xp] (kān sonthanā thī krǿi māk) EN: insipid conversation   
ข้าศึก[n.] (khāseuk) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent   FR: ennemi [m] ; adversaire [m]
เค้กวันเกิด[n. exp.] (khek wankoēt) EN: birthday cake   FR: gâteau d'anniversaire [m]
คลื่นตามขวาง[n. exp.] (khleūn tām khwāng) EN: transverse wave   FR: onde transversale [f]
เคย[X] (khoēi) EN: be used to ; be accustomed ; be familiar with ; be acclimatized to ; be conversant with   FR: avoir l'habitude de ; être habitué à ; avoir déjà ; être accoutumé
ครอบจักรวาล[adj.] (khrøpjakkrawān) EN: universal ; of wide application   FR: universel
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   
ครบรอบวันตาย[n. exp.] (khrop røp wan tāi) EN: anniversary of sb's death   
ครบรอบ 25 ปี[X] (khrop røp yīsip-hā pī) EN: 25th anniversary   
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation   FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate   FR: être familier ; être habitué ; être intime
คู่ปรปักษ์[n.] (khūpørapak) EN: adversary ; enemy ; foe   FR: adversaire [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival   FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
ความเป็นสากล[n. exp.] (khwām pen sākon) EN: universality   FR: internationalité [f] ; cosmopolitisme [m]
ขวาง[X] (khwāng) EN: cross ; across ; horizontal ; tranversal   FR: à travers ; transversal
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ลองเชิง[v.] (løngchoēng) EN: test one's ability ; test (one's adversary) ; check somebody's ability ; spar with   
ในโอกาสวันเกิดของ...[xp] (nai ōkāt wankoēt khøng …) EN: on the occasion of … birthday   FR: à l'occasion de l'anniversaire de …
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng wankoēt) EN: birthday party   FR: réception d'anniversaire [f]
ปฏิปักษ์[n.] (patipak) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy   FR: adversaire [m] ; ennemi [m] ; opposant [m] ; antagoniste [m]
ปฏิสันถาร[n.] (patisanthān) EN: greeting ; salutation ; welcome ; small talk ; light conversation   FR: salutations [fpl]
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaendin) EN: make a complete reversal ; overthrow ; effect a revolution   
พระราชวังแวร์ซายส์[n. prop.] (Phrarātchawang Waēsāi) FR: château de Versailles [m]
ผู้ร่วมแข่งขัน[n. exp.] (phū ruam khaengkhan) EN: competitor ; contestant ; challenger   FR: compétiteur [m] ; compétitrice [f] ; concurrent [m] ; adversaire [m, f] ; challenger = challengeur [m]
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist   FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation   FR: faire un discours ; adresser un discours
เรื่องราวที่น่าสลดใจ[n. exp.] (reūangrāo thī nāsalot jai) EN: heartbreaking story ; sad story   FR: histoire bouleversante [f] ; histoire triste [f]
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show   FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
แซยิด[n.] (saēyit) EN: the sixtieth anniversary of age ; 60th birthday celebration ; the 60th birthday   
สกล[adj.] (sakon) EN: all ; entire ; whole ; full ; complete ; total ; universal   
สากล[adj.] (sākon) EN: international ; universal   FR: international ; universel
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist   FR: rival [m] ; ennemi [m]
เส้นตัดขวาง[n. exp.] (sen tat khwāng) EN: transversal   FR: oblique [f] ; transversale [f]
เสพูด[v. exp.] (sē phūt) EN: be evasive ; be foxy   FR: détourner la conversation ; être évasif
ซอย[n.] (søi) EN: soi ; street ; lane ; alleyway ; footway ; byway ; alley   FR: soi [m] ; rue transversale [f] ; allée [f] ; ruelle [f] ; petite rue [f]
สนทนาปราศรัย[v. exp.] (sonthanā prāsai) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with   

CMU English Pronouncing Dictionary
VERSA    V ER1 S AH0
AVERSA    AA0 V EH1 R S AH0
VERSACE    V ER0 S AA1 CH EY0
OVERSAW    OW1 V ER0 S AO2
DAVERSA    D AA0 V EH1 R S AH0
VERSACE    V ER0 S AA1 CH IY0
REVERSAL    R IY0 V ER1 S AH0 L
REVERSAL    R IH0 V ER1 S AH0 L
AVERSANO    AA0 V ER0 S AA1 N OW0
UNIVERSAL    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L
REVERSALS    R IY0 V ER1 S AH0 L Z
REVERSALS    R IH0 V ER1 S AH0 L Z
VERSATILE    V ER0 S AH0 T AY1 L
ADVERSARY    AE1 D V ER0 S EH2 R IY0
KOVERSADA    K AH2 V ER0 S AA1 T AH0
VERSATILE    V ER1 S AH0 T AH0 L
VERSAILLES    V EH0 R S EY1 L Z
CONVERSANT    K AH0 N V ER1 S AH0 N T
VERSAILLES    V EH0 R S AY1
UNIVERSALLY    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L IY0
UNIVERSAL'S    Y UW2 N IH0 V ER1 S AH0 L Z
VERSATILITY    V ER2 S AH0 T IH1 L AH0 T IY0
ADVERSARIAL    AE2 D V ER0 S EH1 R IY0 AH0 L
ADVERSARIES    AE1 D V ER0 S EH2 R IY0 Z
ANNIVERSARY    AE2 N AH0 V ER1 S ER0 IY0
CONVERSATION    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N
UNIVERSALITY    Y UW2 N IH0 V ER0 S AE1 L AH0 T IY0
ANNIVERSARIES    AE2 N AH0 V ER1 S ER0 IY0 Z
CONVERSATIONS    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N Z
CONVERSATIONAL    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L
CONVERSATIONALIS    K AA2 N V ER0 S EY1 SH AH0 N AH0 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oversaw    (v) (ou2 v @ s oo1)
reversal    (n) (r i1 v @@1 s l)
adversary    (n) (a1 d v @ s @ r ii)
haversack    (n) (h a1 v @ s a k)
reversals    (n) (r i1 v @@1 s l z)
universal    (j) (y uu2 n i v @@1 s l)
versatile    (j) (v @@1 s @ t ai l)
Versailles    (n) (v @@ s ai1)
conversant    (j) (k @1 n v @@1 s n t)
haversacks    (n) (h a1 v @ s a k s)
vice versa    (a) - (v ai2 s i - v @@1 s @)
adversaries    (n) (a1 d v @ s @ r i z)
anniversary    (n) (a2 n i v @@1 s @ r ii)
universally    (a) (y uu2 n i v @@1 s @ l ii)
versatility    (n) (v @@2 s @ t i1 l i t ii)
conversation    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n)
malversation    (n) (m a2 l v @ s ei1 sh @ n)
tergiversate    (v) (t @@1 jh i v @ s ei t)
universality    (n) (y uu2 n i v @@ s a1 l i t ii)
anniversaries    (n) (a2 n i v @@1 s @ r i z)
conversations    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n z)
tergiversated    (v) (t @@1 jh i v @ s ei t i d)
tergiversates    (v) (t @@1 jh i v @ s ei t s)
conversational    (j) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l)
tergiversating    (v) (t @@1 jh i v @ s ei t i ng)
tergiversation    (n) (t @@2 jh i v @ s ei1 sh @ n)
conversationalis    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t)
conversationalis    (n) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l i s t s)
conversationally    (a) (k o2 n v @ s ei1 sh @ n @ l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
versäumen(vt) |versäumte, hat versäumt| พลาด เช่น Er hat die Ausstellung von Monets Kunstwerk versäumt. เขาพลาดงานนิทรรศการแสดงภาพของโมเนต์, See also: verpassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m}; Absendung {f} (Warenversand)dispatch; despatch [Add to Longdo]
Abgeordnetenversammlung {f}diet [Add to Longdo]
Achsversatz {m} [techn.]offset [Add to Longdo]
Allgemeinbibliographie {f}general bibliography; universal bibliography [Add to Longdo]
Allgemeingültigkeit {f}universality [Add to Longdo]
Allgemeinheit {f} | Allgemeinheiten {pl}universality | universalities [Add to Longdo]
Allzweck...; Mehrzweck...; Universal...multi-purpose; all duty; all-purpose [Add to Longdo]
Allzweckrechner {m}; Universalrechner {m}all-purpose computer [Add to Longdo]
Ausflucht {f} | Ausflüchte {pl}tergiversation | tergiversations [Add to Longdo]
Betriebsversammlung {f}works meeting; meeting of the workforce [Add to Longdo]
Bitversatz {m}; Schräglauf {m}skew [Add to Longdo]
Brotbeutel {m}haversack [Add to Longdo]
Gegner {m}; Feind {m} | Gegner {pl}adversary | adversaries [Add to Longdo]
Gelenkeinsatz {m} (für Schraubenschlüssel)universal socket [Add to Longdo]
Gelenkkupplung {f}cardan coupling; universal coupling [Add to Longdo]
Gelenkwelle {f} [techn.]universal shaft [Add to Longdo]
Gesellschafterversammlung {f}corporate meeting; general meeting [Add to Longdo]
Gespräch {n} | ein Gespräch abbrechen | ein Gespräch führenconversation | to break off a conversation | to conduct a conversation [Add to Longdo]
Gesprächsstoff {m}topics of conversation [Add to Longdo]
Glasurversatz {m}glaze formula [Add to Longdo]
Großbuchstaben {pl}; Versalien {pl}large capitals [Add to Longdo]
Gruppierung {f}; Versammlung {f}constellation [Add to Longdo]
Hauptversammlung {f} | Hauptversammlung {f} der Aktionäre | außerordentliche Hauptversammlung {f}general business meeting | shareholders' general meeting | extraordinary general meeting [Add to Longdo]
Hochzeitstag {m} (Jahrestag)wedding anniversary [Add to Longdo]
Jahrestag {m}; Jubiläum {n}; Wiederkehr {f} eines Gedenktages | Jahrestage {pl}anniversary | anniversaries [Add to Longdo]
Jahresversammlung {f}annual general meeting [Add to Longdo]
Kontrahent {m}; Kontrahentin {f} (Gegner) | Kontrahenten {pl}opponent; rival; adversary | opponents; rivals; adversaries [Add to Longdo]
Konversation {f}conversation; colloquy [Add to Longdo]
Konversationslexikon {n}; Lexikon {n}; Enzyklopädie {f}encyclopedia; encyclopaedia [Add to Longdo]
Kreuzgelenk {n} [techn.]universal joint [Add to Longdo]
Kugelgelenk {n}universal joint [Add to Longdo]
Massenversammlung {f}mass meeting [Add to Longdo]
Mitgliederversammlung {f}general meeting [Add to Longdo]
Parteiversammlung {f} | Parteiversammlungen {pl}party meeting | party meetings [Add to Longdo]
Pfand {m}; Versatzstück {n} [Ös.]security; pawn [Add to Longdo]
Plauderer {f}conversationalist [Add to Longdo]
im Plaudertonin a conversational tone [Add to Longdo]
Reinfall {m}; Versager {m}flop [Add to Longdo]
Rollentausch {m}exchange of roles; role reversal [Add to Longdo]
Sitzung {f}; Wahlversammlung {f}; Vorwahl {f}caucus [Am.] [Add to Longdo]
Stimmengewirr {n}hubbub (of conversation; of voices) [Add to Longdo]
Stornierung {f}; Storno {f}reversal [Add to Longdo]
Telefongespräch {n} | Telefongespräche {pl}telephone conversation | telephone conversations [Add to Longdo]
Tischgespräch {n} | Tischgespräche {pl}table talk; breakfast/dlunch/dinner conversation | table talks [Add to Longdo]
Transversale {f}transversal [Add to Longdo]
Umkehrfilm {m}reversal film [Add to Longdo]
Umkehrung {f}; Verkehrung {f} | Umkehrungen {pl}; Verkehrungen {pl}reversal | reversals [Add to Longdo]
Umpolung {f}pole reversal [Add to Longdo]
Umschwung {m}reversal [Add to Longdo]
Universal...all purpose [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
adversaire(n) |m, f| คู่อริ, ศัตรู, คู่แข่ง
joyeux anniversaire(n) สุขสันต์วันเกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
DVD[ディーブイディー, dei-buidei-] (n) digital versatile disc; DVD [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDビデオ[ディーブイディービデオ, dei-buidei-bideo] (n) Digital Versatile Disc video; DVD video [Add to Longdo]
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD) [Add to Longdo]
USB[ユーエスビー, yu-esubi-] (n) {comp} universal serial bus; USB [Add to Longdo]
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation [Add to Longdo]
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
たんま[, tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out [Add to Longdo]
つかみ所;掴み所;摑み所(oK)[つかみどころ, tsukamidokoro] (n) (1) (uk) point (of a conversation, etc.); sense; (2) hold; grip [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story) [Add to Longdo]
ばつ[, batsu] (n,adj-no) (1) (See ばつが悪い) one's circumstances or condition, esp. compared to that of another; (2) coherence (e.g. of a conversation) [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
やり取り(P);遣り取り[やりとり, yaritori] (n,vs) giving and taking; exchange (of letters); arguing back and forth; (conversational) exchange; (P) [Add to Longdo]
アニバーサリー[, aniba-sari-] (n) anniversary [Add to Longdo]
カラーリバーサルフィルム[, kara-riba-sarufirumu] (n) color reversal film (colour) [Add to Longdo]
カンバセーション[, kanbase-shon] (n) conversation [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
スライドフィルム[, suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film [Add to Longdo]
ズーノーシス[, zu-no-shisu] (n) (See 動物由来感染症) zoonosis (disease transmissible from animals to humans or vice versa) [Add to Longdo]
ダイヤモンド婚式[ダイヤモンドこんしき, daiyamondo konshiki] (n) diamond wedding (anniversary) [Add to Longdo]
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] (n) {comp} traversal sequence [Add to Longdo]
ネガフィルム[, negafirumu] (n) negative film (as opposed to positive or reversal film); negative [Add to Longdo]
ハブる[, habu ru] (v5r) to exclude; to leave out (of conversations, etc.); to send to Coventry [Add to Longdo]
ビッグクランチ[, biggukuranchi] (n) big crunch (theoretical reversal of the big bang resulting in the demise of the universe) [Add to Longdo]
フリートーク[, furi-to-ku] (n) free conversation (wasei [Add to Longdo]
ベルばら[, beru bara] (n) (abbr) Versailles rose [Add to Longdo]
ベルサイユ[, berusaiyu] (n) Versailles; (P) [Add to Longdo]
ポジフィルム[, pojifirumu] (n) (abbr) positive film; reversal film; slide film [Add to Longdo]
モノホン[, monohon] (n) (sl) (See 本物) the article genuine (formed by reversal of original word) [Add to Longdo]
ユニバーサル(P);ユニバサル[, yuniba-saru (P); yunibasaru] (adj-na,n) universal; (P) [Add to Longdo]
ユニバーサルサービス[, yuniba-sarusa-bisu] (n) universal service [Add to Longdo]
ユニバーサルジョイント[, yuniba-sarujointo] (n) universal joint [Add to Longdo]
ユニバーサルスペース[, yuniba-sarusupe-su] (n) universal space [Add to Longdo]
ユニバーサルタイム[, yuniba-sarutaimu] (n) universal time [Add to Longdo]
ユニバーサルデザイン[, yuniba-sarudezain] (n) universal design [Add to Longdo]
リバーサルフィルム[, riba-sarufirumu] (n) reversal film; slide (film); transparency [Add to Longdo]
一回忌[いっかいき, ikkaiki] (n) first death anniversary [Add to Longdo]
一視同人;一視同仁[いっしどうじん, isshidoujin] (n) loving every human being with impartiality; universal brotherhood; universal benevolence [Add to Longdo]
一周忌[いっしゅうき, isshuuki] (n) first anniversary of death [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] (n) {comp} universal classification system; general classification system [Add to Longdo]
英会話[えいかいわ, eikaiwa] (n) (1) English conversation; (2) (abbr) school for English conversation [Add to Longdo]
英会話学校[えいかいわがっこう, eikaiwagakkou] (n) English conversation school [Add to Longdo]
円転滑脱[えんてんかつだつ, entenkatsudatsu] (adj-na) (1) suave; tactful; smooth; (2) versatile; adaptable [Add to Longdo]
遠忌[おんき;えんき, onki ; enki] (n) 13th or later anniversary of a death [Add to Longdo]
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一席话[yī xí huà, ㄧ ㄒㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] what is said during a conversation; an utterance [Add to Longdo]
世宗大王[shì zōng dà wáng, ㄕˋ ㄗㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄨㄤˊ, ] Sejong the Great (1397-1450) 4th king of Korean Choson dynasty, who oversaw the creation of Hangeul [Add to Longdo]
世界人权宣言[Shì jiè Rén quán Xuān yán, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Universal Declaration of Human Rights [Add to Longdo]
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, ] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
五四运动[Wǔ sì Yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles [Add to Longdo]
交浅言深[jiāo qiǎn yán shēn, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄕㄣ, / ] deep in conversation with a comparative stranger [Add to Longdo]
你死我活[nǐ sǐ wǒ huó, ㄋㄧˇ ㄙˇ ㄨㄛˇ ㄏㄨㄛˊ, ] lit. you die, I live (成语 saw); irreconcilable adversaries; two parties cannot coexist [Add to Longdo]
倒相[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] phase reversal; phase inversion [Add to Longdo]
侦听[zhēn tīng, ㄓㄣ ㄊㄧㄥ, / ] to eavesdrop; to tap (telephone conversations); to intercept and investigate [Add to Longdo]
全才[quán cái, ㄑㄩㄢˊ ㄘㄞˊ, ] all-rounder; versatile [Add to Longdo]
凡尔赛[fán ěr sài, ㄈㄢˊ ㄦˇ ㄙㄞˋ, / ] Versailles (near Paris) [Add to Longdo]
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, / ] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries [Add to Longdo]
协调世界时[xié tiáo shì jiè shí, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄕˊ, / 調] Coordinated Universal Time (UTC) [Add to Longdo]
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, ] conversant with things past and present; erudite and informed [Add to Longdo]
博学多才[bó xué duō cái, ㄅㄛˊ ㄒㄩㄝˊ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˊ, / ] erudite and multi-talented (成语 saw); versatile and able [Add to Longdo]
博爱[bó ài, ㄅㄛˊ ㄞˋ, / ] universal fraternity (or brotherhood); universal love [Add to Longdo]
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc) [Add to Longdo]
口碑载道[kǒu bēi zài dào, ㄎㄡˇ ㄅㄟ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lit. praise fills the roads (成 语 saw); praise everywhere; universal approbation [Add to Longdo]
可逆性[kě nì xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ ㄒㄧㄥˋ, ] reversability [Add to Longdo]
四海皆准[sì hǎi jiē zhǔn, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea [Add to Longdo]
多方位[duō fāng wèi, ㄉㄨㄛ ㄈㄤ ㄨㄟˋ, ] many-sided; versatile; various aspects; all-round; multi-directional [Add to Longdo]
对手[duì shǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄕㄡˇ, / ] opponent; adversary; match [Add to Longdo]
对抗者[duì kàng zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] adversary; opponent [Add to Longdo]
对话课[duì huà kè, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˋ, / ] conversation class [Add to Longdo]
对头[duì tou, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡ˙, / ] (longstanding) opponent; enemy; inimical; adversary; opponent [Add to Longdo]
弗塞奇[fú sāi qí, ㄈㄨˊ ㄙㄞ ㄑㄧˊ, ] Versace (fashion designer) [Add to Longdo]
张廷玉[Zhāng Tíng yù, ㄓㄤ ㄊㄧㄥˊ ㄩˋ, / ] Zhang Tingyu (1672-1755), Qing politician, senior minister to three successive emperors, oversaw compilation of History of the Ming dynasty 明史 and the Kangxi dictionary 康熙字典 [Add to Longdo]
插嘴[chā zuǐ, ㄔㄚ ㄗㄨㄟˇ, ] to interrupt (sb talking); to butt in; to cut into a conversation [Add to Longdo]
搭话[dā huà, ㄉㄚ ㄏㄨㄚˋ, / ] to talk; to get into conversation with; to send word [Add to Longdo]
放之四海而皆准[fàng zhī sì hǎi ér jiē zhǔn, ㄈㄤˋ ㄓ ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄦˊ ㄐㄧㄝ ㄓㄨㄣˇ, ] appropriate to any place and any time (成语 saw); universally applicable; a panacea [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal [Add to Longdo]
普及[pǔ jí, ㄆㄨˇ ㄐㄧˊ, ] widespread; popular; universal; ubiquitous; pervasive [Add to Longdo]
普遍[pǔ biàn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ, ] universal; general; widespread; commonplace [Add to Longdo]
普遍性[pǔ biàn xìng, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] ubiquity; universality [Add to Longdo]
普遍性假设[pǔ biàn xìng jiǎ shè, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄚˇ ㄕㄜˋ, / ] universal hypothesis [Add to Longdo]
普遍理论[pǔ biàn lǐ lùn, ㄆㄨˇ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] universal hypothesis [Add to Longdo]
会话[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] conversation [Add to Longdo]
横截线[héng jié xiàn, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] transversal line [Add to Longdo]
横贯[héng guàn, ㄏㄥˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] horizontal traverse; to cut across; to cross transversally [Add to Longdo]
泛代数[fàn dài shù, ㄈㄢˋ ㄉㄞˋ ㄕㄨˋ, / ] universal algebra [Add to Longdo]
深谈[shēn tán, ㄕㄣ ㄊㄢˊ, / ] have an in depth conversation; have intimate talks; discuss thoroughly [Add to Longdo]
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, / 滿] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down [Add to Longdo]
为富不仁,为仁不富[wéi fù bù rén, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, wei2 ren2 bu4 fu4, / ] the benevolent man cannot be rich and vice versa (成语 saw, from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24). [Add to Longdo]
百科[bǎi kē, ㄅㄞˇ ㄎㄜ, ] universal; encyclopedic; abbr. for 百科全書|百科全书 [Add to Longdo]
众人敬仰[zhòng rén jìng yǎng, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄤˇ, / ] universally admired; highly esteemed by everyone [Add to Longdo]
笔谈[bǐ tán, ㄅㄧˇ ㄊㄢˊ, / ] conversation by writing; sketches and notes [Add to Longdo]
纸婚[zhǐ hūn, ㄓˇ ㄏㄨㄣ, / ] paper wedding (first year wedding anniversary) [Add to Longdo]
结婚纪念日[jié hūn jì niàn rì, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄣ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄖˋ, / ] wedding anniversary [Add to Longdo]
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, ] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラバーサル順序[トラバーサルじゅんじょ, toraba-saru junjo] traversal sequence [Add to Longdo]
ユニバーサルサービス[ゆにばーさるさーびす, yuniba-sarusa-bisu] universal (telephone) service [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
会話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
会話形[かいわがた, kaiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
協定世界時[きょうていせかいじ, kyouteisekaiji] Coordinated Universal Time, UTC [Add to Longdo]
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration [Add to Longdo]
全集合[ぜんしゅうごう, zenshuugou] universal set [Add to Longdo]
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal [Add to Longdo]
走査状態リスト[そうさじょうたいリスト, sousajoutai risuto] traversal state list [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]
対話形[たいわがた, taiwagata] conversational mode, interactive mode [Add to Longdo]
反転[はんてん, hanten] inversion (vs), reversal [Add to Longdo]
汎用入出力制御装置[はんようにゅうしゅつりょくせいぎょそうち, hanyounyuushutsuryokuseigyosouchi] UIOC, Universal I, O Control unit [Add to Longdo]
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大会[たいかい, taikai] grosse_Versammlung, Sportfest [Add to Longdo]
市会[しかい, shikai] Stadtverordnetenversammlung [Add to Longdo]
席上[せきじょう, sekijou] auf_der_Versammlung, bei_der_Gelegenheit [Add to Longdo]
怠ける[なまける, namakeru] faul_sein, vernachlaessigen, versaeumen [Add to Longdo]
怠る[おこたる, okotaru] vernachlaessigen, nachlaessig_sein, versaeumen [Add to Longdo]
散会[さんかい, sankai] Aufhebung_einer_Versammlung [Add to Longdo]
[ふ, fu] ALLGEMEIN, UNIVERSAL [Add to Longdo]
株主総会[かぶぬしそうかい, kabunushisoukai] Aktionaersversammlung [Add to Longdo]
県会[けんかい, kenkai] Provinzialversammlung [Add to Longdo]
総会[そうかい, soukai] Generalversammlung, Vollversammlung [Add to Longdo]
英会話[えいかいわ, eikaiwa] englische_Konversation [Add to Longdo]
解散[かいさん, kaisan] Aufloesung_einer_Versammlung, Aufloesung_einer_Firma [Add to Longdo]
運賃[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]
閉会[へいかい, heikai] Schluss-Schliessung_einer_Versammlung, Schluss-Schliessung_einer_Sitzung [Add to Longdo]
開会[かいかい, kaikai] Eroeffnung_einer_Versammlung-Sitzung [Add to Longdo]
集う[つどう, tsudou] sich_versammeln [Add to Longdo]
集まる[あつまる, atsumaru] sich_versammeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top