ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*usefulness*

Y UW1 S F AH0 L N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: usefulness, -usefulness-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usefulness(n) ความเป็นประโยชน์, Syn. utility, benefit
usefulness(n) ผลดี, See also: ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, Syn. advantage, benefit

English-Thai: Nontri Dictionary
usefulness(n) ประโยชน์,ผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sometimes I worry you're outliving your usefulness.บางครั้งผมก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้ความสามารถที่คุณมีสักเท่าไหร่ Chapter Eight 'Villains' (2008)
"when it has outlived its usefulness,เมื่อมันมีชีวิตยาวกว่าประโยชน์ของมัน The Uncanny Valley (2010)
Why so grumpy? Well, this body has outlived its usefulness.อืม ร่างนี้หมดประโยชน์แล้ว Klaus (2011)
Your usefulness has come to an end.เจ้าหมดประโยชน์แล้ว Altar of Mortis (2011)
Your usefulness has come to an end.นายมันใกล้หมดประโยชน์แล้ว Return (2012)
So we've outlived our usefulness?แล้วเราจะมีชีวิตอยู่อีกนานมั้ย ก่อนที่จะหมดประโยชน์ Matsya Nyaya (2012)
As the changing of the guard at Grayson Global appears imminent, your usefulness to us seems to have run its course.การเปลี่ยนแปลงของการรักษาการ ที่เกรสันโกลบอล ใกล้เข้ามาแล้ว ผลประโยชน์ของคุณที่มีต่อเรา ดูเหมือนว่ามันจะหมดไปแล้วนะ Revelations (2012)
You haven't outlived your usefulness.คุณไม่ได้มีอายุยืนกว่า / เครื่องของคุณไม่มีประโยชน์ Proteus (2013)
But I deduced Moriarty must have found someone who looked very like me to plant suspicion, and that that man, whoever he was, had to be got out of the way as soon as his usefulness ended.แต่ฉันก็คาดว่าโมริอาร์ตี้ก็คงหาใครบางคนที่เหมือนฉันมาก มาเพื่อสร้างแผนให้ฉันเป็นผู้ต้องหา แล้วคนนั้นไม่ว่าใครก็ตาม ต้องโดนกำจัดแน่ เมื่อเขาไม่มีประโยชน์แล้ว The Empty Hearse (2014)
There are various levels of usefulness and quality, but this is the most pure and most valuable solution made by the house of Abrasax.มีระดับต่างๆ ของประโยชน์และมีคุณภาพ, แต่นี่เป็นทางออกที่บริสุทธิ์ที่สุด และมีคุณค่ามากที่สุด ทำตามเรือน Abrasax Jupiter Ascending (2015)
When Jim Gordon has outlived his usefulness,เมื่อ จิม กอร์ดอน สิ้นหวังในทุกสิ่งแล้ว Rise of the Villains: The Last Laugh (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
ผลดี(n) usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai Definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
อัตถ์(n) usefulness, See also: advantage, Syn. อัตถะ, ประโยชน์
ประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, profit, usefulness, use, utility, Syn. ผลดี, คุณประโยชน์, Example: เนื้อปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณประโยชน์[khunnaprayōt = khunprayōt] (n) EN: benefit ; advantage ; usefulness ; utility ; profit  FR: bienfait [m] ; avantage [m] ; bénéfice [m]
ประสิทธิภาพ[prasitthiphāp] (n) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness  FR: efficacité [f] ; utilité [f]
ประโยชน์[prayōt] (n) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility  FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
USEFULNESS Y UW1 S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usefulness (n) jˈuːsfəlnəs (y uu1 s f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用处[yòng chu, ㄩㄥˋ ㄔㄨ˙, / ] usefulness, #16,573 [Add to Longdo]
效用[xiào yòng, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, ] usefulness; effectiveness, #18,011 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brauchbarkeit {f}; Nützlichkeit {f}; Nutzen {m}; Zweckmäßigkeit {f} | neue Brauchbarkeit {f}usefulness | re-usableness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
便利さ[べんりさ, benrisa] (n) convenience; handiness; usefulness; (P) [Add to Longdo]
有って無い[あってない, attenai] (exp) (uk) lacking in some desired property (size, usefulness, etc.); (P) [Add to Longdo]
有用性[ゆうようせい, yuuyousei] (n) usefulness [Add to Longdo]
用途[ようと, youto] (n) use; usefulness; utility; service; purpose; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Usefulness \Use"ful*ness\, n.
   The quality or state of being useful; utility;
   serviceableness; advantage. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Utility; value; profit. See {Utility}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usefulness
   n 1: the quality of being of practical use [syn: {utility},
      {usefulness}] [ant: {inutility}, {unusefulness},
      {uselessness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top