ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*upend*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: upend, -upend-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
upend(vt) วางกลับหัวกลับหาง, See also: วางสลับหัวท้าย, Syn. set on end
stupendous(adj) ใหญ่โต, See also: มโหฬาร, มหาศาล, มหึมา, Syn. large, immense, great
stupendous(adj) น่าประหลาดใจ, See also: น่าทึ่ง, Syn. astounding, marvelous, extraordinary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stupendous(สทูเพน'ดัส) adj. ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้มึนงง, ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง, มหาศาล., See also: stupendousness n., Syn. prodigious, enormous
upend(อัพ'เอนด) vt., vi. วางกลับหัวหลับหาง, วางกลับกัน, มีผลกระทบมาก, ทำให้ปราชัย

English-Thai: Nontri Dictionary
stupendous(adj) มากมาย, มหัศจรรย์, น่าทึ่ง, น่าประหลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Upended.เเล้วก็หงายขึ้นมา Jaws (1975)
That's when residents found their barbecues upended... their clean laundry trampled... and their skateboards missing.นั่นเป็นตอนที่คนบางคน พบว่าเตาบาร์บีคิวถูกเปิดออก เสื้อผ้าสะอาดที่ตากไว้ร่วงหล่น และกระดานสเก็ตซ์บอร์ดหายไป Smiles of a Summer Night (2007)
Just never so stupendously.แต่ไม่เคยพลาดครั้งใหญ่ขนาดนี้มาก่อน Resistance Is Futile (2007)
Great! Everything's stupendous.ดีคะ ทุกอย่างน่าประหลาดใจไปหมด Juno (2007)
Stupendous. It's stupendous, darling. Your first play.ไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อจริงๆจ้ะ ลูกรัก บทละครเรื่องแรกของลูก Atonement (2007)
- Stupendous and tremendous.-อะแหล่มแฉ่มสุดๆ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The world has been upended.โลกได้รับ ผลกระทบอย่างมาก Playing Cards with Coyote (2009)
And now you've upended the entire world, and you hide behind determinist rhetoric.และตอนนี้นายก็จนตรอก ตลอดทั่วทั้งโลก และนายก็หลบซ่อนตัวเอง อยู่หลังวาทศิลป์การตัดสินใจ Playing Cards with Coyote (2009)
Let it slip, but may I say, that was a stupendous shot.ปล่อยไปเถอะ แต่ขอผมพูดหน่อย ช็อตเมื่อกี้ช่างน่าทึ่งมาก Alpha and Omega (2010)
"or stupendous parts,"หรือส่วนที่น่าอัศจรรย์ Exit Wounds (2010)
By human standards, it's just stupendously big.ฉันไม่คิดว่าเป็นที่น่า เชื่อถือและนี่คือเหตุผลที่ Are We Alone? (2010)
When Rutherford fired his particles, most went straight through, but some sharply bounced back from the center of the target, upending the conceived wisdom of the time.เมื่อ รัตเออโฟด ยิงอนุภาคของเขา มากที่สุดก็ตรงผ่าน แต่บางอย่างรวดเร็วเด้งกลับมา จากศูนย์กลางของเป้าหมาย What Are We Really Made Of? (2010)
That would be stupendous.เพราะผมไม่ได้อยากจะไปนอน ที่จะเป็นที่น่าทึ่ง Tangled (2010)
There is a natural order to this world. And those who try to upend it, do not fare well.ruffіаn Rоbеrt Frоbіѕhеr іѕ а соmроѕеr. Cloud Atlas (2012)
The universe is totally upended, and we must right it immediately.ทั้งจักรวาลมันตาลปัตรไปหมด เราต้องหาทางแก้มันเดี๋ยวนี้ Despicable B (2012)
Stupendous.น่าทึ่งมากๆ Would You Rather (2012)
O Smaug the Stupendous.O ... Smaug มหัศจรรย์ The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
You were stupendous tonight, Pottsy!คุณเป็นคนที่น่าทึ่งในคืนนี้ pottsy! One Chance (2013)
What do you mean, why? I'm a stupendous manager.คุณหมายถึงอะไรทำไม ผมเป็นผู้จัดการมากมาย. One Chance (2013)
You know, man, I know you're scared, and I don't mean to upend your life, but people are dying out there.แต่ฉันช่วยอะไรคุณไม่ได้ ฉันรู้ว่า คุณกลัว ฉันไม่ได้ให้คุณ ไปจบชีวิตคุณนะ แต่คนมากมายข้างนอก กำลังจะตาย The Sun (2013)
♪ that it would be stupendous ♪♪ that it would be stupendous ♪ Intro to Felt Surrogacy (2013)
It was stupendous.มันน่าทึ่งมาก A Whiff of Sulfur (2013)
This is stupendous!เราไม่ได้มีทำไมคำพูด ของมันมาก่อนหรือไม่ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Because its own stupendous gravity is squeezing its atoms together.บีบอะตอมของตนร่วมกัน Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
The big bang must have produced stupendous numbers of neutrinos, which flew unhindered through that inconceivable crush of matter.บิ๊กแบงจะต้องมีการผลิต ตัวเลขที่น่าทึ่งของนิวตริโน, ซึ่งบินไม่ จำกัด ผ่านที่ปิ๊นึกไม่ถึงของเรื่อง Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
When the added weight becomes too much for it to bear, the dwarf detonates like a stupendous thermonuclear bomb.เมื่อกลายเป็นน้ำหนัก ที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป มันจะทน คนแคระอะโกโก้เช่น ระเบิดสาหัสมากมาย Unafraid of the Dark (2014)
On whose oil-wells your stupendous wealth is basedOn whose oil-wells your stupendous wealth is based (Auf deren ÖIquellen dein enormer Reichtum begründet ist) The Pinchcliffe Grand Prix (1975)
In UpendiIn Upendi The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
Where's he taking us?- Zu einem Ort in eurem Herzen, genannt Upendi. The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
In UpendiIn Upendi The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
In UpendiIn Upendi The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
In UpendiIn Upendi The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
But you'II find Upendi wherever you are Underneath the sunDieser Ort Upendi, der ist überaII-o The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
Upendi means love, doesn't it?Upendi bedeutet Liebe, oder? The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
Welcome to Upendi!Willkommen in Upendi. The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
In UpendiIn Upendi The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
In UpendiIn Upendi The Lion King 2: Simba's Pride (1998)
Let's just put out an APB for a huge, honkin', two-storey metal ring with 39 little pictures all nicely engraved on it!Starten wir einfach 'ne Fahndung... ..nach einem riesigen hupenden Metallring... ..mit 39 netten kleinen eingeschnitzten Bildchen drauf! Touchstone (1998)
[ Honking and drumming ][ Hupend und trommelnd ] Peter Pan 2: Return to Never Land (2002)
Edie... she's wearing a big, honkin' engagement ringWas? Edie-sie trägt einen großen, hupenden Verlobungsring The Game (2007)
When I was 12, a hobo clown Groped my breast At a birthday party And made this old-timey Honking noise when he did it.Als ich 12 war, betatschte ein Landstreicher Clown meine Brust bei einer Geburtstagsfeier und machte währenddessen dieses alte hupende Geräusch. The Angel Maker (2008)
For me it's the big honkin' boobies.Für mich sind es die großen, hupenden Möpse. The Tarot (2009)
- Hmm. Big Honking Stereo?Großer hupender stereo? Murder Most Fowl (2010)
- Sei stupendo.- Sei stupendo. Page Eight (2011)
No garbage trucks, no taxi cabs, no car alarms?Keine Müllwagen, keine hupenden Taxis, keine Auto-Alarmanlagen? Pilot (2011)
We're giving her Clonazepam to start leveling her out.Wir geben ihr Clonazepam, um sie einzupendeln. The Vest (2011)
And you use various beeps and honking sounds on your program, and sometimes clench a knife between your teeth?Und Sie nutzen diverse Pieplaute und hupende Geräusche in Ihrem Programm, manchmal klemmen Sie auch ein Messer zwischen Ihre Zähne? Bitcoin for Dummies (2012)
Sex for other reasons than sheer pleasure is absolutely stupid.Sex, der nicht allein der Lust dient, ist stupender Unsinn. A Child of Yours (2012)
Cars honked their horns, it was a moment like no other in their lives.Hupende Autos, es war ein Moment, wie ihn noch keiner zuvor erlebt hatte. Episode #1.1 (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
upendIt is stupendous project.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลิก(v) stop, See also: cease, abolish, cancel, upend, give up, abrogate, quit, Syn. เลิกล้ม, ล้มเลิก, ยุติ, Example: ในอนาคตดิสก์ชนิดนี้คงจะเลิกผลิตออกมาจำหน่าย, Thai Definition: งดกระทำสิ่งซึ่งทำอยู่เป็นปรกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลิก[loēk] (v) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind  FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
STUPENDOUS S T UW0 P EH1 N D AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stupendous (j) stjˈuːpˈɛndəs (s t y uu1 p e1 n d @ s)
stupendously (a) stjˈuːpˈɛndəsliː (s t y uu1 p e1 n d @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒放[dào fàng, ㄉㄠˋ ㄈㄤˋ, ] to turn upside down; to upend, #95,567 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Großartigkeit { f }stupendousness [Add to Longdo]
erstaunlichstupendous [Add to Longdo]
erstaunlich { adv }stupendously [Add to Longdo]
erstaunlich; stupend { adj }astounding [Add to Longdo]
gewaltig; enorm; ungeheuer; toll; ungemein; stupend { adj }tremendous [Add to Longdo]
hupen | hupend | hupt | hupteto honk | honking | honks | honked [Add to Longdo]
hupen; pfeifen | hupend; pfeifend | gehupt; gepfiffento hoot | hooting | hooted [Add to Longdo]
stülpt umupends [Add to Longdo]
stülpte umupended [Add to Longdo]
umstülpen | umstülpendto upend | upending [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サスペンダー[sasupenda-] (n) suspenders [Add to Longdo]
サスペンダースカート[sasupenda-suka-to] (n) skirt with suspender [Add to Longdo]
サスペンデットゲーム[sasupendettoge-mu] (n) suspended game; (P) [Add to Longdo]
サスペンデッドゲーム[sasupendeddoge-mu] (n) suspended game [Add to Longdo]
サスペンド[sasupendo] (n) suspend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Upend \Up*end"\, v. t.
   To end up; to set on end, as a cask.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 upend
   v 1: become turned or set on end; "the airplanes upended"
   2: set, turn, or stand on end; "upend the box and empty the
     contents"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top