ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*understate*

AH1 N D ER0 S T EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: understate, -understate-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
understate(vt) กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงน้อยกว่าความเป็นจริง, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate
understate(vi) บรรยายไม่เต็มที่, See also: กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่, Syn. low-key, classical, subtle, throwaway, Ant. overstate, exaggerate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
understate(อันเดอะสเทท') vt. บรรยายไม่เต็มที่,กล่าวถึงอย่างไม่เต็มที่., See also: understatement n.

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
understateHer dress has an understated charm.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSTATE AH1 N D ER0 S T EY2 T
UNDERSTATED AH1 N D ER0 S T EY2 T IH0 D
UNDERSTATES AH1 N D ER0 S T EY2 T S
UNDERSTATEMENT AH1 N D ER0 S T EY2 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
understate (v) ˌʌndəstˈɛɪt (uh2 n d @ s t ei1 t)
understated (v) ˌʌndəstˈɛɪtɪd (uh2 n d @ s t ei1 t i d)
understates (v) ˌʌndəstˈɛɪts (uh2 n d @ s t ei1 t s)
understatement (n) ˈʌndəstɛɪtmənt (uh1 n d @ s t ei t m @ n t)
understatements (n) ˈʌndəstɛɪtmənts (uh1 n d @ s t ei t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefstapelei {f}understatement; modesty; overmodesty [Add to Longdo]
Unterbewertung {f}understatement [Add to Longdo]
Untertreibung {f}; Understatement {n} | Untertreibungen {pl}understatement | understatements [Add to Longdo]
abschwächen | abschwächend | abgeschwächtto understate | understating | understated [Add to Longdo]
bewertet zu geringunderstates [Add to Longdo]
untertreiben | untertreibend | untertrieben | untertreibt | untertriebto understate | understating | understated | understates | understated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渋い(P);澁い(oK)[しぶい, shibui] (adj-i) (1) astringent; bitter; puckery; rough; harsh; tart; (2) austere; elegant (and unobtrusive); refined; quiet (and simple); sober; sombre; subdued; tasteful (in a quiet way); understated; (3) sour (look); glum; grim; sullen; sulky; (4) stingy; tight-fisted; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Understate \Un`der*state"\, v. t.
   To state or represent less strongly than may be done
   truthfully.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 understate
   v 1: represent as less significant or important [syn:
      {understate}, {minimize}, {minimise}, {downplay}] [ant:
      {amplify}, {exaggerate}, {hyperbolise}, {hyperbolize},
      {magnify}, {overdraw}, {overstate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top