Search result for

*triest*

(59 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: triest, -triest-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, also in Trieste, Udine,ผมเคยเล่าเรื่องเวนิชให้เขาฟัง Gomorrah (2008)
Ahungrybeast,who triestofindhisway tothegoal.สัตว์ป่าที่หิวกระหาย พยายามที่จะหาหนทางไปสู่เส้นชัย Episode #1.1 (2012)
Ittriesto hurtyou .และพยายามทำให้เธอปวดร้าว Episode #1.3 (2013)
... whotriesto readit.มันก็แค่ออกแบบมาเพื่อดูถูกคนที่พยายามอ่านมัน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
They were working on a solution to the problem that most torments the industrialized countries:Ihr Problem zu lösen. Das Problem, das für die Industriestaaten ein Alptraum ist. Hell of the Living Dead (1980)
We have to anticipate the future requirements for maternity, geriatrics, paediatrics and the male/female balance.Wir müssen voraus berechnen wie der künftige Bedarf sein wird für Entbindungs-, Geriatrie und Pediatriestationen und das Männer-Frauen-Verhältnis. The Compassionate Society (1981)
This is a district of São Paulo... a great industrial center in Latin America... responsible for 70% of the gross domestic product of the country.Dies ist ein Stadtteil von Sao Paulo, der größten Industriestadt Lateinamerikas, in der 60 bis 70 Prozent... des brasilianischen Bruttosozialproduktes erwirtschaftet werden. Pixote (1981)
"It's part of a hideous web of corruption woven by Western Industrial countries and Third World governments that forms a blot of our modern civilisation. "Dieses weltumspannende Netz von Korruption, von modernen Industriestaaten und Staatschefs der Dritten Welt gesponnen, stellt einen üblen Tintenfleck auf dem Wechsel für die Zukunft dar. The Moral Dimension (1982)
We must leave for the site!In 10 min endet die Geometriestunde. Stane se zítra (1983)
It came from Vienna or Trieste in those days.Er kam aus Wien oder Triest damals. Détective (1985)
- The Trieste.- Die Trieste. 11001001 (1988)
What are you doing in Trieste?Was tun Sie in TriestAppointment with Death (1988)
-We met in Trieste. -Yes.- Wir kennen uns aus TriestAppointment with Death (1988)
The Mantle retractor, which is now the standard of the industry.Der Mantle-Retraktor, der jetzt Industriestandard ist. Dead Ringers (1988)
Venice, Trieste, BeIgrade, Sofia and finally, istanbul.Venedig, Triest, Belgrad, Sofia... und schlieBlich Istanbul. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
Flint is best known for its principal industry. But it's quickly gaining notoriety as a major crime center.Flint, ehemalige Industriestadt, kam wegen steigender Kriminalität in Verruf. Roger & Me (1989)
One good way to start out would be with a song... about another industrial city that has seen hard times.Dieses Lied schildert eine andere Industriestadt, die schlechte Zeiten erlebte. Roger & Me (1989)
Soap, industrial strength.Seife, Industriestärke. Episode #1.4 (1990)
- First, aboard the USS Trieste...- Zuerst auf der USS Trieste... Clues (1991)
Manchester, an industrial town in the English north.Manchester, eine Industriestadt im Norden Englands. Wittgenstein (1993)
The industrialists will be the new emperors.Schon bald werden die Industriestaaten die Welt beherrschen. Once Upon a Time in China III (1992)
With guns, we'll defend Trieste!Mit Gewehren werden wir Triest verteidigen! Underground (1995)
The safehouse in Trieste...Die Mafia-Wohnung in Triest... Executive Decision (1996)
- OK, we'll see you after Geometry.- Klar, nach der Geometriestunde. Out of Mind, Out of Sight (1997)
Horrible, industrial city.Eine furchtbare Industriestadt. The Knight in White Satin Armor (2000)
Elsewhere, a high degree of prosperity survived when most governments in the developed world introduced legal sanctions to strictly license pregnancies which was why robots, who are never hungry and who did not consume resources beyond those of their first manufacture were so essential an economic link in the chain mail of society.Anderswo überlebte der Wohlstand weit- gehend, da die meisten Industriestaaten per Gesetz Schwangerschaften genehmigungspflichtig machten. Aus diesem Grund wurden Roboter, die keinen Hunger kannten, und, einmal hergestellt, keinerlei Ressourcen mehr verbrauchten, zu einem lebenswichtigen, wirtschaftlichen Bestandteil der menschlichen Gesellschaft. A.I. Artificial Intelligence (2001)
MATT: There were 48 breasts at the Café Trieste this morning.Heute morgen waren 48 Brüste im Cafe Trieste. 40 Days and 40 Nights (2002)
We believe in Frankfurt-Oder as an industrial centre.Wir vertrauen in den Industriestandort Frankfurt/Oder. Grill Point (2002)
My first posting was in Italy - Trieste.Mein erster Auslandseinsatz war in Italien, in TriestThe Recruit (2003)
He was with us since Trieste.Er war seid Triest bei uns. Hot Shots (2003)
Are you telling me that all the rectors of the New Forest have decamped to industrial towns?Willst du mir sagen, dass alle Pfarrer des New Forest sich in eine Industriestadt davongemacht haben? Episode #1.1 (2004)
Anyway, we left our troupe in Trieste when we heard the news.Wir ließen die Truppe in Triest, als wir es hörten. Casanova (2005)
Just off Trieste, we chased the enemy sail until we were close enough to fire on her, at which she returned our salute with a broadside that came scouring along the decks, tore through the foresail, made a large dent in a brass gun, rebounded away into the open sea.Kurz hinter Triest jagten wir das feindliche Segel, bis wir nahe genug zum Feuern waren. Als Antwort auf unseren Salut gab es eine Breitseite. Sie fegte über unsere Decks, zerfetzte das Vorsegel, schlug eine Delle in eine Messingkanone und prallte zurück in die offene See. Mansfield Park (2007)
Each warplane, each rocket, each tank, everything comes from the USA.Jedes Kampfflugzeug, jede Rakete, jeder Panzer, alles kommt aus den USA. Oder den westlichen Industriestaaten. The Baader Meinhof Complex (2008)
In Western industrial countries the power structures... are not so secure that they would wish... to encourage a new wave of resistance groups to develop.Die Machtverbindungen zwischen den USA und den westlichen Industriestaaten bewirken eine starke Abhängigkeit und Unterdrückung der Massen. Sie werden unweigerlich zu einer neuen, schrecklichen gewalttätigen Eskalation führen. The Baader Meinhof Complex (2008)
No, also in Trieste, Udine,- Nein. In Triest, in Udine. Gomorrah (2008)
In Wilhelmsburg.Industriestraße 101, Wilhelmsburg. Soul Kitchen (2009)
The taxi dropped him on Industri 4, Håkanstorp.Ja? Er fuhr zur Industriestraße 4. Er ging in ein Lagerhaus. Cellisten (2009)
"how not to get invited back." Industry standard, dude.Industriestandard, Alter. Baptiste (2010)
In Maaskantje a person has decided to stop paying for anything.Hier in Maaskantje auf dem Triestplatz hat ein Bewohner beschlossen nichts mehr zu bezahlen. New Kids Turbo (2010)
It's my understanding that your geometry classes still are not giving out any homework 'cause there aren't enough take-home textbooks.Verstehe ich es richtig, dass Ihre Geometriestunden immer noch keine Hausaufgaben aufgibt, weil es immer noch keine Lehrbücher für Zuhause gibt. Everything I Do Gonh Be Funky (2011)
The engine in this car is made by McKernon Motors, the industry standard in formula one.Der Motor in diesem Auto wurde von McKernon Motors hergestellt, der Industriestandard der Formel 1. Inside Track (2011)
Well, 'cause we have a prospective Peds fellow coming in day, and she's being courted by all the big guns-Wir haben eine künftige Kandidatin für das Pädiatriestipendiat, die heute reinschaut... und sie wird von den ganzen Großen hofiert Heart-Shaped Box (2011)
Yes, industrial strength elastic.Ja, ein Gummiband mit Industriestandard. The Adventures of Tintin (2011)
So, is Mr. Heinz a down-to-earth, kind of steel-town, German-Polish, drinks-beer-out-of-a-can kind of guy?Also ist Mr. Heinz eher ein bodenständiger,... industriestädtischer, deutsch-polnischer,... Bier aus der Dose trinkender Typ? At the Codfish Ball (2012)
It was your industrial strength antibacterial soap.Es war Ihre antibakterielle Seife mit Industriestärke. Post Mortem (2012)
My Trieste vacation.Unser Urlaub in TriestAvanti (2012)
From Trieste.Von unserem Urlaub in TriestAvanti (2012)
Trieste?TriestAvanti (2012)
Plus, this is an industry town.Außerdem ist das hier eine Industriestadt. Saplings (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIESTE    T R IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Trieste    (n) (t r i1 e1 s t)
paltriest    (j) (p oo1 l t r i i s t)
sultriest    (j) (s uh1 l t r i i s t)
wintriest    (j) (w i1 n t r i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Industriestaat {m}; Industrieland {n} | Industriestaaten {pl}industrial country | industrial countries [Add to Longdo]
Umweltqualität {f} | Umweltqualität eines Industriestandortsenvironmental quality | environmental quality of an industrial site [Add to Longdo]
schwül {adj} | schwüler | am schwülstensultry | sultrier | sultriest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  triest [trist]
     sadly
     dismal; dreary; sad
     sadly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top