Search result for

*titi*

(684 entries)
(0.0622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: titi, -titi-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
nurse practitioner (n ) พยาบาลเวชปฏิบัติ

English-Thai: Longdo Dictionary
cystitis(n) การอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ, การที่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
otitis[N] ภาวะหูอักเสบ
mastitis[N] การอักเสบของหัวนมและเต้านม
petition[N] การร้องเรียน, See also: การร้องทุกข์, การถวายฎีกา
petition[N] การอ้อนวอน, See also: การสวดอ้อนวอน, การขอร้อง, Syn. appeal, solicitation
petition[N] คำร้อง, See also: ฎีกา, คำร้องเรียน
petition[N] คำอ้อนวอน, See also: คำขอร้อง, Syn. prayer, request, supplication
petition[VT] ร้องเรียน, See also: ถวายฎีกา, ร้องทุกข์
petition[VT] อ้อนวอน, See also: ขอร้อง, Syn. appeal, request, solicit
titivate[VI] ตกแต่ง, See also: ประดับให้สวยงาม
titivate[VT] ตกแต่ง, See also: ประดับให้สวยงาม
dietitian[N] ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ, See also: นักโภชนาการ, Syn. dietician
factitive[ADJ] เกี่ยวกับคำกริยาที่ต้องการทั้งกรรมตรงและส่วนขยาย
hepatitis[N] โรคตับอักเสบ
partition[N] ฉาก, See also: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น
partition[N] การแบ่งแยก, See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก, Syn. separation, rupture, detachment, Ant. merger, union
partition[VT] แบ่ง, See also: กั้น, Syn. partition off
titillate[VI] กระตุ้นให้พอใจ
titillate[VT] กระตุ้นให้พอใจ
titillate[VT] ทำให้รู้สึกจั๊กจี้, Syn. tickle
dermatitis[N] ผิวหนังอักเสบ, Syn. eczema
factitious[ADJ] ไม่ใช่ที่ประดิษฐ์ขึ้นมา, See also: ปลอม, กุขึ้นเอง, ที่ทำด้วยฝีมือมนุษย์, ที่สมมติ, Syn. artificial
fictitious[ADJ] ไม่จริง, See also: ไม่แท้, ซึ่งแต่งขึ้นมา, Syn. imaginary, made-up, untrue, Ant. real
petitioner[N] ผู้ที่ร้องเรียน, Syn. suppliant, supplicant
repetition[N] การเกิดซ้ำ, See also: การทำซ้ำ, Syn. recurrence, repeating
repetition[N] การพูดซ้ำ, See also: การกล่าวซ้ำ, การทำซ้ำ, Syn. restatement, tautology
repetition[N] สำเนา, See also: สิ่งที่คัดลอกมา, Syn. replication
repetitive[ADJ] ซึ่งเกิดซ้ำๆ, See also: ซึ่งกล่าวซ้ำ, Syn. repetitous, repeated, monotonous
titivation[VT] การตกแต่ง, See also: การประดับให้สวยงาม
competition[N] การแข่งขัน, Syn. rivalry, contest, contention
competitive[ADJ] ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน, Syn. competing, contentious
repetitious[ADJ] ซ้ำๆ ซากๆ, See also: จำเจ
stalactitic[ADJ] เกี่ยวกับหินย้อย
adventitious[ADJ] ที่เพิ่มขึ้นมาเอง, See also: ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ
interstitial[ADJ] เกี่ยวกับช่องเล็กๆ ระหว่างสิ่งของ
petition for[PHRV] ร้องทุกข์, See also: ร้องเรียน
practitioner[N] ผู้ฝึกหัด
superstition[N] ความเชื่อในผีสางเทวดา, See also: ความเชื่อในทางไสยศาสตร์, ความเชื่องมงาย, ความเชื่อถือในทางผิดๆ, Syn. irrationality, idolatry, misbelief
tripartition[N] การแบ่งสามส่วน, See also: การแบ่งเป็นสามกลุ่ม
partition off[PHRV] แบ่งหรือกั้น (ด้วยผนังกั้นบางๆ)
periodontitis[N] เยื่อหุ้มฟันอักเสบ
superstitious[ADJ] ซึ่งเชื่อโชคลาง, See also: ซึ่งพิสูจน์ไม่ได้, Syn. untrue, unproven, erroneous
surreptitious[ADJ] ลับๆ ล่อๆ, See also: ซึ่งแอบทำ, ซึ่งทำลับๆ ล่อๆ, ซ่อนเร้น, Syn. stealthy, secret, furtive, covert
malpractitioner[N] ผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง, See also: ผู้กระทำผิด
nurse practitioner[N] พยาบาลฝึกให้ทำงานหลายอย่างที่เป็นงานของแพทย์
general practitioner[N] แพทย์รักษาโรคทั่วไป, Syn. family doctor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventitia(แอดเวนทิซ' เชีย) ส่วนคลุมอวัยวะหรือโครงสร้าง -adventitial, adj.
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental ###A. inherent, intrinsic, basic)
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
competitive(คัมเพท'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน,ซึ่งสามารถแข่งขันได้,มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะแข่งหรือเพื่อประสบความสำเร็จ, See also: competitiveness n. ดูcompetitive, Syn. emulative,rivaling ###A. cooperative
dentition(เดนทิช'เชิน) n. ชนิด จำนวน,และลักษณะการขึ้นของฟัน,การงอกของฟัน
dermatitis(เดอะมะไท'ทิส) n. โรคผิวหนังอักเสบ
dietitian(ไดอิทิช'เชิน) n. นักโภชนาการ,ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ., See also: dietician n.
disk partitionการแบ่งส่วนของจานบันทึกหมายถึง การแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยอาจกำหนดให้ส่วนหนึ่งใช้ระบบดอส และวินโดว์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ระบบ โอเอส/ทู
factitious(แฟคทิช'เชิส) adj. ไม่ใช่ธรรมชาติ,ปลอม,กุขึ้นเอง,ทำด้วยฝีมือมนุษย์,สมมุติ, See also: factitiousness n., Syn. artificial
factitive(แฟค'ทิทิฟว) adj. เกี่ยวกับกริยาที่ทำให้เกิดขึ้น
fictitious(ฟิคทิช'เชิส) adj.ซึ่งเป็นเรื่องโกหก,ไม่จริง,ไม่มีตัวตน,ซึ่งเสกสรรขึ้น,ปลอม,ไม่แท้., See also: fictitiousness n.
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)
hepatitisn. โรคตับอักเสบ
interstitial(อินเทอร์สทิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับ interstice .
mastitis(แมสไท'ทิส) n. เต้านมอักเสบ, See also: mastitic adj.
otitis(โอไท'ทิส) n. ภาวะหูอักเสบ
parastitism(แพ'ระไซทิสซึม) n. ความเป็นปรสิต
parotitis(แพระไท'ทิส) n. โรคคางทูม, See also: parotitic adj., Syn. parotiditis
partition(พาร์ทิช'เชิน) n. การแบกแยก vt. แบ่ง,แยก,ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการหมายถึง ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่กันเอาไว้เพื่อใช้เก็บระบบปฏิบัติการ (operating system) โดยเฉพาะ
partitive(พาร์'ทิทิฟว) adj. แบ่งแยก n. ข้อความแบ่งส่วน
petition(พะทิช'เชิน) การร้องเรียน,การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา,สิทธิการร้องเรียน,หนังสือร้องเรียน,ฎีกา. vt.,vi. ร้อยเรียน,ร้องทุกข์อ้อนวอน., See also: petitionary adj. petitioner n., Syn. request,appeal
practitioner(แพรคทิช'ชะเนอะ) n. ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt.,n. (การ) แจกจ่าย,แจกแจง,แบ่งสรร,ปันส่วน
repetition(เรพพิทิช'เชิน) n. การทำซ้ำ,การพูดซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่อัดใหม่,เรื่องซ้ำ,จำลอง,การท่อง,การบรรเลงซ้ำ, Syn. redoing
repetitious(เรพพิทิช'เชิส) adj. ซ้ำ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,หลายครั้งหลายหน, See also: repetitiousness n.
repetitive(รีเพท'ทิทิฟว) adj. ซ้ำ,หลายครั้ง, See also: repetitiveness n., Syn. repetitious
solstitial(ซอลสทิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับ solstice (ดู)
stomatitisปากอักเสบ
superstition(ซูเพอสทิช'เชิน) n. ความเชื่อถือทางไสยศาสตร์,ความเชื่อที่ผิด,ความกลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา), Syn. credulity,gullibility,notion
superstitious(ซูเพอสทิช'เชิส) adj. เชื่อทางไสยศาสตร์,ถือผีถือสาง,เชื่องมงาย,เชื่อผิด ๆ ,กลัวอย่างไม่มีเหตุผล (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนา) . v., See also: superstitiousness n., Syn. credulous
surreptitious(เซอเรพทิช'เชิส) adj. ลับ ๆ ล่อ ๆ ,ซ่อนเร้น,แอบทำ,ลอบทำ,มีเลศนัย., See also: surreptitiousness n., Syn. stealthy,furtive,sneaky
titilate(ทิท'ทะเลท) vt. ทำให้ชา,ทำให้จั๊กจี้,กระตุ้นให้พอใจ., See also: titilatingly adv. titillation n. titilative adj.
titivate(ทิท'ทะเวท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง,ตบแต่ง,ทำให้สวยงาม,ทำให้โก้ =titilate (ดู), See also: titivation n. titivator n.
tripartition(ไทรพาร์ทิช'เชิน) n. การแบ่งออกเป็น3ส่วน
utitity programโปรแกรมอรรถประโยชน์หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้เราเพิ่มสมรรถนะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ไม่ใช่โปรแกรมใช้งานหรือโปรแกรมที่จะนำมาใช้ผลิตงานใด ๆ ออกมาด้วยตัวเอง เพียงแต่เป็นโปรแกรมที่ทำให้การใช้โปรแกรมอื่นสะดวกขึ้น เดิมเราเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า เป็นเครื่องมือในการทำซอฟต์แวร์ (software tools) เพราะเป็นโปรแกรมที่มีไว้ช่วยนักเขียนโปรแกรมอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันโปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่ขายกันทั่วไป ที่ได้รับความนิยมมาก ก็มี Norton Utiltities, PC Tools, Stacker เป็นต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
dietitian(n) นักโภชนาการ
factitious(adj) ซึ่งกระทำขึ้น,ซึ่งแต่งขึ้น,ที่กุขึ้น,ปลอม,สมมุติ
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น
partition(n) การแบ่ง,ผนังกั้น,กำแพง,ฉาก
partition(vt) แบ่งแยก,กั้น,แบ่งเป็นส่วนๆ,แยก
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
practitioner(n) ผู้ฝึกหัด,ผู้ประกอบการงาน,ผู้ปฏิบัติ,แพทย์
repetition(n) สำเนา,การกล่าวซ้ำ,การท่อง,การทำซ้ำ
superstition(n) ความเชื่อเรื่องผีสาง,ความเชื่อโชคลาง
superstitious(adj) เชื่อผีสาง,เชื่อโชคลาง,เชื่อไสยศาสตร์
surreptitious(adj) ซ่อนเร้น,ปิดบัง,ปกปิด,แอบ,ลับๆล่อๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pericholecystitisการอักเสบรอบถุงน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peripancreatitisเนื้อเยื่อรอบตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracystitisเนื้อเยื่อรอบกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthitis; acrobystitisหนังหุ้มปลาย(องคชาต)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panosteitis; panostitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panostitis; panosteitis; periosteomyelitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panotitisหูอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periorbititisเยื่อบุเบ้าตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pachyperiostitisเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacocystitis; phacohymenitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacohymenitis; phacocystitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partitionการแบ่งทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition๑. คำร้องทุกข์๒. การร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petitionคำร้องทุกข์, เรื่องราวร้องทุกข์ [ดู complaint] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petition nominationการเข้าชื่อเสนอเพื่อการแต่งตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
petition of rightsคำร้องขอสิทธิฟ้องร้องรัฐ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
petitionerผู้ร้องทุกข์, ผู้ยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontitis; paradentitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parotitis; parotiditisต่อมน้ำลายหน้าหูอักเสบ, ต่อมพาโรติดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parosteitis; parostitisเนื้อเยื่อรอบกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal pregnancy; pregnancy, interstitial; pregnancy, muralการตั้งครรภ์ในผนังมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placentitisรกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyodermatitisผิวหนังอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatitisตับอ่อนอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatitis, acute haemorrhagic; pancreatitis, acute hemorrhagicตับอ่อนอักเสบตกเลือดเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatitis, acute hemorrhagic; pancreatitis, acute haemorrhagicตับอ่อนอักเสบตกเลือดเฉียบพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatitis, chronicตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatitis, fulminatingตับอ่อนอักเสบเร็วร้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreatitis, purulentตับอ่อนอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
permanent dentition period; secondary dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันแท้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontitis, juvenile; paradentosis; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitis, juvenile; juvenile periodontitis; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontosis; paradentosis; periodontitis, juvenileโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontosis; juvenile periodontitis; periodontitis, juvenileโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
purulent pancreatitisตับอ่อนอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perlèche; cheilitis, angular; cheilosis, angular; stomatitis, angularมุมปากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramastitisเนื้อเยื่อรอบต่อมน้ำนมอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primary dentition period; deciduous dentition periodระยะปรากฏของชุดฟันน้ำนม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitionerผู้ประกอบกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
practitioner, generalแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periaortitisการอักเสบรอบเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perirectitisเนื้อเยื่อรอบไส้ตรงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palatitisเพดานอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteitis; periostitisเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periosteomyelitis; panosteitis; panostitisกระดูกอักเสบทุกส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostatitisต่อมลูกหมากอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parahepatitisเนื้อเยื่อรอบตับอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Periodonntitisโรคปริทันต์อักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis G virusไวรัสตับอักเสบจี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Partition coefficient (Chemistry)สัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Competitionการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competition tradeนโยบายการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Competitivenessความสามารถที่จะแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Competitive productผลิตภัณฑ์ที่อาจแข่งขันได้ [เศรษฐศาสตร์]
Plant competitionการแข่งขันระหว่างพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Partition ส่วน [คอมพิวเตอร์]
Knowledge practitionerผู้ดำเนินกิจกรรมจัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Hepatitisโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน

โรคตับอักเสบ เอ
มีไวรัสตับอักเสบ เอ เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ เมื่อหายจากการติดเชื้อแล้วโดยไม่ว่าจะเกิดอาการของโรคหรือไม่ก็ตามก็จะหายขาด ไม่มีภาวะการเป็นพาหะของโรคตามมา จะไม่เป็นโรคตับอักเสบ เอ อีก เนื่องจากเกิดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

โรคตับอักเสบ บี
มีไวรัสตับอักเสบ บี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยทางเข็มฉีดยา การถ่ายเลือด การได้รับผลิตภัณฑ์จากเลือด ติดต่อจากมารดาสู่ทารก ทางเพศสัมพันธ์ ผู้ติดเชื้อบางรายไม่แสดงอาการ บางรายแสดงอาการของโรคตับอักเสบอย่างเฉียบพลัน ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยลงและหายภายใน 4-6 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนน้อยเป็นโรครุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต และผู้ป่วยบางรายกลายเป็นโรคตับอักเสบ บี เรื้อรัง ผู้เป็นพาหะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ซี
มีไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการถ่ายเลือด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการหรืออาการที่เกิดขึ้นไม่รุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายกลายเป็นพาหะเรื้อรังเกิดตับแข็งและมะเร็งตับตามมา

โรคตับอักเสบ ดี
ไวรัสตับอักเสบ ดี เป็นไวรัสที่ไม่สมบูรณ์ คือ ไม่สามารถติดเชื้อเพิ่มจำนวนในเซลล์ตับได้โดยลำพัง จะต้องติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบ บี ดังนั้นโรคตับอักเสบ ดี จึงมีวิธีการติดต่อเหมือนกับโรคตับอักเสบ บี ไวรัสตับอักเสบ ดี ทำให้เกิดโรคตับอักเสบรุนแรงกว่าเชื้ออื่นๆ และอาจมีการติดเชื้อเรื้อรัง แล้วมีโอกาสกลายเป็นตับแข็งในอัตราค่อนข้างสูง

โรคตับอักเสบ อี
มีไวรัสตับอักเสบ อี เป็นต้นเหตุ ติดต่อโดยการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาวถึงกลางคน หากหญิงมีครรภ์ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายสูง ยังไม่พบว่าไวรัสตับอักเสบ อี ทำให้เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง

แหล่งข้อมูล
ประเสริฐ ทองเจริญ และ จันทพงษ์ วะสี. (2536). โรคตับอักเสบจากไวรัส. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 17, หน้า 82-105). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Toxic hepatitisตับอักเสบจากพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis, Viralตับอักเสบจากไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Cตับอักเสบซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Bตับอักเสบบี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Eตับอักเสบอี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cholecystitisถุงน้ำดีอักเสบ [TU Subject Heading]
Competitionการแข่งขัน [TU Subject Heading]
Competition, Imperfectการแข่งขันไม่สมบูรณ์ [TU Subject Heading]
Competition, Internationalการแข่งขันระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Competition, Unfairการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม [TU Subject Heading]
Cystitisกระเพาะปัสสาวะอักเสบ [TU Subject Heading]
Dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Deglutition disordersภาวะการกลืนผิดปกติ [TU Subject Heading]
Dermatitis, Contactผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส [TU Subject Heading]
Grade repetitionsการเรียนซ้ำชั้น [TU Subject Heading]
Hepatitisตับอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepatitis Aตับอักเสบเอ [TU Subject Heading]
Hepatitis A virusไวรัสตับอักเสบเอ [TU Subject Heading]
Hepatitis Bตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B surface antigensแอนติเจนบนผิวเซลล์ของตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B Vaccinesวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B virusไวรัสตับอักเสบบี [TU Subject Heading]
Hepatitis B, Chronicตับอักเสบบีเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Hepatitis Cตับอักเสบซี [TU Subject Heading]
Hepatitis C, Chronicตับอักเสบซีเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Hepatitis Dตับอักเสบดี [TU Subject Heading]
Hepatitis virusesไวรัสตับอักเสบ [TU Subject Heading]
Hepatitis, Chronicตับอักเสบเรื้อรัง [TU Subject Heading]
Hepatitis, Viral, Humanตับอักเสบจากไวรัสในคน [TU Subject Heading]
Holmes, Sherlock (Fictitious character)โฮลมส์ , เชอร์ล็อก (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]
Keratitisกระจกตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Nettitikaเนตติฏีกา [TU Subject Heading]
Nurse practitionersพยาบาลเวชปฏิบัติ [TU Subject Heading]
Otitisหูอักเสบ [TU Subject Heading]
Otitis mediaหูชั้นกลางอักเสบ [TU Subject Heading]
Pancreatitis, Acute necrotizingตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน [TU Subject Heading]
Parotitisต่อมน้ำลายพาโรติดอักเสบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competitiveness[คอม เพ็ท ทิ ทีฟ เนส] (n ) ความสามารถในการแข่งขัน
coopetition (n jargon ) การร่วมมือกันของธุรกิจที่แข่งขันกัน โดยมากมักจะเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันทำแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย เป็นการรวมคำ 2 คำเข้าด้วยกัน คือ cooperation (การร่วมมือกัน) และ competition (การแข่งขันกัน)
identitian[ไอเดนทิเชิน] (n ) นักเอกลักษณ์, นักอัตลักษณ์
quantities (n adv) ขนาด จำนวน ปริมาณ ความยาวสั้น(ของสระ)
See also: S. magnitude,quality,
trade competition act (n ) พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า, พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From now on, I'm gonna be who I am, and if you can support that and not be threatened and competitive, then great.ตั้งแต่นี้ไป ฉัน.. จะเป็นตัวของฉันเอง และถ้าเธอจะเห็นดีเห็นงาม The Serena Also Rises (2008)
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
Okay, we're doing a petition for landmark status... Uh, which you signedโอเค เรากำลังร้องเรียนเรื่องที่ดิน เอ่อ ไหนหละลายเซนต์เธอ Chuck in Real Life (2008)
But we're already petitioning for landmark statusแต่เรายื่นคำร้องต่อคนดูแลที่ไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Part of a competition to beat muffy the lacross-titute.มันแค่ส่วนหนึ่งของการเอาชนะ มัฟฟี่ ที่ลาครอส There Might be Blood (2008)
This isn't a competition.งั้นก็อย่าห่วงเรื่องการทำคะแนน Committed (2008)
Now, I'd be happy to do that myself, but unfortunately, that would be far less titillating for House, so he's about to come up with some convoluted medical reason why I have to stay here while he goes through my stuff.ทีนี้ฉันก็ยินดีที่จะทำมันเอง แต่โชคไม่ดีที่มันไกลจาการจักจี้ สำหรับเฮาส์ เขาอาจจะไปเอง Lucky Thirteen (2008)
It's rubbish. I don't believe the superstition.มันออกจะเหลวไหล ข้าไม่เชื่อเรื่องโชคลาง Le Morte d'Arthur (2008)
That's atopic dermatitis! It starts with scratching then you die!มันจะไม่สิ้นสุด เธอจะเกาต่อไปเรื่อยๆจนตาย Scandal Makers (2008)
But why do you only like titi flower?แต่ทำไมเจ้าถึงชอบดอกลิลลี่ Iljimae (2008)
And because of that in my eyes, titi are the prettiest of all flowersและในสายตาข้า,มันสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง Iljimae (2008)
Blackbirds only appear when the titis are blooming.นกดำจะปรากฎตอนดอกเชอรี่บานเสมอ Iljimae (2008)
They always hovering around the titis blossoms.และบินไปรอบๆดอกเชอร์รี่ Iljimae (2008)
I suddenly feel like this year titis is uniquely beautiful.ข้ารู้สึกเหมือนว่าปีนี้ ต้น Titis (ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม) สวยเป็นพิเศษ Iljimae (2008)
To enter the competition, I sold my bicycle and books for the registration fees.แพอ่เข้าแข่ง, ผมต้องขายจักรยาน และหนังสือ เพื่อใช้เป็นค่าสมัคร Beethoven Virus (2008)
You know the arrangements and you agree to our new identities and immunity from prosecution?คุณรู้ที่เตรียมการ และคุณยินยอมที่จะให้ตัวตนเราใหม่ และก็การรอดพ้นจากการดำเนินคดี The Bank Job (2008)
First, we must confirm the identities of all the scholars in the examination hall today.ขั้นแรก, พวกเราจะต้องหาหลักฐานที่จะยืนยันจากเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบในวันนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The only competition to Japanese chefs of 20-30 yrs is Mr. KIM.ผู้เข้าแข่งขันเขฟที่ญึ่ปุ่นเมื่อ20-30 มาแล้ว คือคุณคิม Heartbreak Library (2008)
This is the small town with many superstitiousฉันสงสัยว่าทำไมคุณถึงเปลี่ยนใจหล่ะ The Eye (2008)
Our biggest competition is B.F. Goodrich and his infernal zippers.คู่แข่งที่ใหญ่สุดของเราคือ บี.เอฟ.กู๊ดริช และซิปที่ร้ายกาจของเขา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The first two stages you just gotta try and get rid of as much of the competition as you can.2ครั้งแรกจะเป็นการเก็บคู่ต้อสู้ Death Race (2008)
I'm lied to a hundred times a day. Petitioned, lobbied.มีคนโกหกข้าวันละเป็นร้อย ทั้งถวายฎีกา ทั้งวิ่งเต้น The Other Boleyn Girl (2008)
She has petitioned the king demanding a divorce from her husband on the grounds that his prior betrothal to you was actually consummated.นางร้องขอต่อพระราชา... .... ต้องการขอหย่า จากสามี จากเหตุว่า... The Other Boleyn Girl (2008)
- What are you, superstitious?-กลัวอะไรของนายว่ะ? The Dark Knight (2008)
I need an ergonomic keyboard to keep my repetitive stress injury in check.ผมอยากได้คีย์บอร์ดชนิดแยกส่วน ไว้ผ่อนแรงกดดัน เพราะใช้ข้อมือนานๆ Wanted (2008)
Which of you superstitious old women wants to spend the night in a cell?หากใครงมงายเรื่องผีสาง คงต้องไปนอนในคุกแน่คืนนี้ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
At least, such was the superstition.มันช่างเป็นความเชื่อที่งมงายยิ่งนัก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
And what does Caspian know of this superstition?แล้วแคสเปี้ยนล่ะรู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับความเชื่องมงายนี้บ้าง? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
When the competition gets tough, we have to use various strategies.เมื่อการแข่งขันเริ่มลำบาก, เราต้องให้ยุทธวิธี หลายๆอย่าง Episode #1.7 (2008)
Why do you have to hand in this petition?ทำไม พวกคุณต้องร้องเรียนเรื่องนี้เข้ามา? Episode #1.8 (2008)
We must explain the problem that exists which led to this petition.เราจะอธิบาย ปัญหาที่เป็นต้นเหตุ ที่นำไปสู่การร้องเรียน Episode #1.8 (2008)
Creating an organization, getting the residents to sign a petition, and protesting...จัดตั้งองค์กรขึ้นมา, จัดการให้คนที่อยู่อาศัย เซ็นในคำร้อง, และประท้วง... . Episode #1.8 (2008)
They formed an organization, handed in a petition, and even protested.พวกมันจัดตั้งองค์กร, ยื่นคำร้อง, และทำการประท้วง. Episode #1.8 (2008)
I can walk out of here and get the identities and financial statements of ten people in ten minutes, on a slow day, with one hand on my junk.ชั้นสามารถเดินออกไปจากนี่ เก็บข้อมูลและข้อมูลทางการเงินของคน 10 คนได้ภายใน 10 นาที ในวันๆนึง ด้วยมือข้างเดียวกับไอ้ของขยะๆเนี่ย แล้วข้อมูลที่อยู่ในเซลล่าล่ะ? Breaking and Entering (2008)
Where there's money, there's competition.มีเงินที่ไหน,ก็มีคู่แข่งที่นั่น Bangkok Dangerous (2008)
The LAPD wanted to wipe out the competition;พวกเขาต้องการกำจัดคู่แข่งต่างหาก Changeling (2008)
Partitioning. Shutting down.* ส่วนนี้กำลังถูกปิด * WarGames: The Dead Code (2008)
- So wait, you invited this guy to play ball with us? Yeah, he's the competition.แปปนะ นี่นายชวนไอ้หมอนี่มาเล่นบาสกะเรา เค้าเป็นคู่แข่งนิ Made of Honor (2008)
- Looks like you're getting more competition.. I know, I know...ท่าทางจะลำบากแล้วละ กูรู้ๆ Made of Honor (2008)
It was more important for him... to go back to Scotland to partitionมันสำคัญกว่าที่เค้าต้องกลับไปคุย Made of Honor (2008)
The competition is down to 2 competitors. A tree...การแข่งขัน มุ่งไปที่ 2 ผู้เข้าแข่ง Made of Honor (2008)
The whole competition rests on this throw.การแข่งขันทั้งหมด เหลือแค่ กาขว้างนี้ Made of Honor (2008)
I cannot tell you the number of times I have applied for jobs, with my 97%, and found myself in competition with a girl with 42% and a very short skirt, and every time it is short skirt who gets the job!ฉันไม่สามารถบอกจำนวนครั้งได้ ฉันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานได้ ด้วย97%ของฉัน และพบว่าตัวเองต้องแข่งขัน กับเด็กสาวถึง42% The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This beautiful land of ours, so much progress, so much good, but always shadows, evil and superstitions.เป็นดินแดนที่สวยงามของพวกเรา เจริญก้าวหน้าเร็วมากเกินไป แต่มีเงา ของความชั่วร้ายและไสยศาสตร์เสมอ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And the Asians are number-two in town... so you sawTed capping the competition.ส่วนชายชาวเอเชีย เป็นพ่อค้ายาเบอร์สองในเมือง งั้นนายก็เห็นเท็ดกำจัดคู่แข่ง Pineapple Express (2008)
It said they found large quantities of a primordial bacteria.มันบอกว่าพวกเขาเจอแบคทีเรียในยุดกำเนิดโลกจำนวนมาก The Happening (2008)
To all law-enforcement entities, this is not an admission of guilt.ถึงทุกๆหน่วยงานว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย นี่ไม่ใช่คำสารภาพความผิด Pilot (2008)
OK. The good news is, you're going to win the competition.ข่าวดีคือเราชนะการแข่งขัน Bedtime Stories (2008)
So your drinks are, like, blended with hepatitis B. Yes. Hepatitis B.ถ้าเธอดื่มน้ำที่มีส่วนผสมนั่น เธอได้เป็น โรคไวรัสตับอักเสบบีแน่ๆ The Ruins (2008)
A General Practitioner.อายุรแพทย์ Pathology (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
titiThe website's tagline has to let people know what that business does and how it differs from the competition.
titi"Where's that superstition from?" "Call it folk wisdom."
titiShe was superstitions, as the people of that period usually were.
titiHis words aroused my competitive spirit.
titiFor quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.
titiI like to play sport for fun not for competition.
titiCompetition for the position is very intense.
titiI'm troubled with atopic dermatitis.
titiThe bullet penetrated the partition.
titiIt's not only the health aspects of sports that appeal to people, but the cooperative aspect that team sports teach, and the competitive aspect in itself.
titiThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.
titiCompetition is very keen in the car industry.
titiYou're wasting your time with all this needless repetition so spare us the long-winded explanation.
titiAt this rate the risk is high that our country's competitive position will drop even further.
titiThe superstition still lingers on among them.
titiEffectively dealing with competition is an important part of life.
titiHe had been a practitioner of Aikido for seven years.
titiCompetition is neither good nor evil in itself.
titiJapan is highly competitive in high technology industries.
titiThey're no competition; our team can beat them hands down.
titiA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
titiAll the characters in this drama are fictitious.
titiThe competition has become fierce.
titiOne of the great superstitions about education is that learning is the result of teaching.
titiForeign products arrived on the market in large quantities.
titiEvery successful repetition spoke favorably for the quality of the first test.
titiIf your prices are competitive, we will place a large order.
titiThe villagers petitioned against the nuclear power plant.
titiOur competitive position is weakened by the rising labor cost.
titiWith this price, your product would not be competitive in the Japanese market.
titiHaving fallen victim to increased competition, the company went bankrupt.
titiI had otitis media last year.
titiOur company failed to survive a cutthroat competition.
titiCompetition is not by nature evil.
titiI thought it strange that the petition had been turned down.
titiHe believes in the superstition that 13 is an unlucky number.
titiI'm worried because the dentist I went to recently told me, "You've got periodontitis alright".
titiThe strengthening of competitiveness on export markets is an urgent need.
titiAnd yet, in the "real adult world" there are a lot of competitions.
titiWe face competition from foreign suppliers.
titiJapan's competitiveness is very strong in industrial products, but weak in agricultural products.
titiMy daughter, Kate, won a singing competition and I'm proud of her.
titiThey overcame many inveterate superstitions.
titiWhen you rely on the team too much, it may reduce your individual competitive instincts.
titiWe are internationally competitive in production technology.
titiCompetition in the domestic market is cutthroat.
titiBob is down for the coming tennis competition.
titiSales at the company zoomed thanks to brisk export demand, but profit did not keep up because of intense competition.
titiI have no faith in a silly superstition.
titiIn the city, a large quantities of garbage is being produced every day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ[N] wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การแข่งขัน[N] competition, See also: contest, Syn. การชิงชัย, การประลอง, Example: ธุรกิจบันเทิง ณ ปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรง, Thai definition: การแข่งชิงเพื่อเอารางวัล, การขันสู้เอาชนะกัน
ผู้ดำเนินการ[N] operator, See also: handler, practitioner, Example: ในปัจจุบันมีหอศิลปะและพิพิธภัณฑ์ที่เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเป็นจำนวนมาก
ยื่นคำร้อง[V] file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
นอกรอบ[ADV] pre competition, Example: นักกีฬาทำการแข่งขันนอกรอบก่อนเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ, Thai definition: แข่งขันนอกรายการชิงตำแหน่ง
ติดๆ ขัดๆ[ADV] repetitiously, See also: not continuously, Syn. ติดขัด, Example: เขาพูดติดๆ ขัดๆ ไม่ได้ความ สงสัยจะตื่นเต้นมากไปหน่อย, Thai definition: อย่างตะกุกตะกักหรือไม่ต่อเนื่อง
ถือโชคถือลาง[V] be superstitious, Syn. เชื่อโชคลาง, ถือโชคลาง, Example: คนแก่มักจะถือโชคถือลางเป็นส่วนใหญ่
ร้องทุกข์[V] complain, See also: air one's grievance, make a complaint, petition, Syn. ร้องเรียน, Example: ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกข์กันอยู่เนืองๆ เนื่องจากหนูทำลายทรัพย์สินและพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ร้องเรียน[V] complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai definition: เสนอเรื่องราว
โรคผิวหนัง[N] skin disease, See also: dermatitis, Example: ธาตุสังกะสีใช้รักษาโรคผิวหนังบางอย่าง และอาจใช้รักษาสิวได้
วอน[V] beg, See also: plead, implore, beseech, entreat, petition, solicit, Example: ท่านรมต.ประจำสำนักนายกฯ วอนให้นักการเมืองหยุดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อหวังผลทางการเมือง, Thai definition: ขอร้องให้ผู้อื่นทำตามที่ตนต้องการ
ไสยศาสตร์[N] superstition, See also: belief for no good or logical reason, Syn. ไสยเวท, Example: เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทยยังคงความเชื่อถือในเรื่องไสยศาสตร์อยู่, Thai definition: ตำราทางไสย, วิชาทางไสย
การประกวด[N] contest, See also: competition, Syn. การแข่งขัน, Example: ตุ๊กตาบางกอกดอลล์ของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดตุ๊กตาพื้นเมืองนานาชาติครั้งที่ 3, Thai definition: การแข่งขันเพื่อเลือกเฟ้นเอาดี โดยมีการตัดสิน เช่น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ
ร้อง[V] complain, See also: make a complaint, petition, appeal, Syn. ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Example: ประชาชนมาร้องกับนายอำเภอเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน
ฝาเรือน[N] wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
เข้าแข่งขัน[V] compete, See also: enter the competition, Syn. ลงแข่งขัน, Example: ศรสวรรค์คงเข้าแข่งขันโอลิมปิกปีนี้, Thai definition: เข้าร่วมแข่งขันชิงชัยชนะกับผู้แข่งขันอื่นๆ
เข้าชื่อ[V] petition, See also: have jointly signed, submit a joint letter, Syn. ลงชื่อ, Example: ฝ่ายค้านจะเข้าชื่อกันเพื่อขับไล่รัฐมนตรีบางคนออก, Thai definition: รวมกันลงชื่อเพื่อแสดงความจำนง
คางทูม[N] mumps, See also: parotitis, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสทำให้ต่อมน้ำลายบริเวณใต้หูอักเสบแล้วบวม
คำร้องขอ[N] petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้อง[N] petition, See also: request, appeal, entreaty, application, Syn. ฎีกา, คำขอ, Example: พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอหมายขังผู้ต้องหา, Count unit: ข้อ, ฉบับ, Thai definition: คำขอที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
คำร้องทุกข์[N] petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
คั่น[V] separate, See also: divide, interpose, partition, intervene, Syn. กั้น, แบ่ง, สอด, แทรก, Example: การทำครัวประกอบอาหารควรแยกเป็นส่วนหนึ่งของเรือน โดยจะมีระเบียงคั่นหรือแยกออกจากเรือนได้ก็ยิ่งดี, Thai definition: แทรกหรือกั้นอยู่ในระหว่าง
แพทย์[N] doctor, See also: physician, medico, medical practitioner, medic, Syn. หมอ, Example: การใช้ยานอนหลับควรอยู่ในความดูแลของแพทย์, Thai definition: หมอรักษาโรค
คุณหมอ[N] doctor, See also: physician, medico, practitioner, medic, Syn. แพทย์, Example: คุณหมอตรวจรักษาคนไข้, Count unit: คน
ปะกน[N] carved-wooden partition, Example: เรือนไทยหลังนี้เป็นเรือนฝาปะกน, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
ผู้รักษา[N] doctor, See also: general practitioner, medical practitioner, physician, Syn. แพทย์, พยาบาล, Ant. ผู้ป่วย, คนไข้, Example: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เยียวยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฝา[N] partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count unit: ฝา, Thai definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝากระดาน[N] wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
ฝากั้นห้อง[N] partition, Example: พ่อจ้างช่างมาทำฝากั้นห้องใหม่ เพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วน, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาที่ใช้กั้นแบ่งห้อง
ฝาขัดแตะ[N] wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่
ฝาผนัง[N] wall, See also: partition, Syn. ผนัง, ฝา, Example: ฝาผนังโบสถ์ได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงาม, Count unit: ด้าน, Thai definition: ฝาอันก่อด้วยอิฐหรือปูน
พร่ำเพรื่อ[ADV] repetitiously, See also: again and again, Syn. บ่อยเกิน, มากเกินไป, Example: ถ้าไม่หยุดยั้งการใช้ปุ๋ยอย่างพร่ำเพรื่อแล้วทะเลและทะเลสาปจะตายและน้ำดื่มที่ปลอดภัยจะหาได้ยาก, Thai definition: อย่างไม่เป็นกิจจะลักษณะ
เฟี้ยม[N] wooden partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นเฟี้ยม พับหยักเหลื่อมกันเป็นมุมสี่ห้าบาน, Count unit: บาน, แผ่น, Thai definition: ฝาที่ทำเป็นบานๆ พับได้
มุบมิบ[V] line one's own pocket by unlawful means, See also: act in a surreptitious manner, do/agree/behave in secret, Example: เขาสองคนมุบมิบกันหาประโยชน์ให้ตัวเอง, Thai definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
มุบมิบ[ADV] in secret, See also: vaguely, uncertainly, stealthily, surreptitiously, Example: เขาไปตกลงกันอย่างมุบมิบ, Thai definition: ตกลงกันไม่ให้คนอื่นรู้
ผนัง[N] wall, See also: partition, screen, enclosure, Syn. ฝา, ฝาผนัง, กำแพง, ฉาก, Example: บ้านตั้งอยู่ในบริเวณสวนมีช่องไม้ให้ลอดแลเห็นผนังของบ้านเป็นสีเขียว, Count unit: ด้าน, Thai definition: ฝาที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน
ผนังห้อง[N] room wall, See also: partition, Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง, Example: เขากระถดตัวเข้าไปนั่งพิงผนังห้องยืดเท้าไปข้างหน้า, Count unit: ด้าน, Thai definition: ฝาห้องที่ก่ออิฐถือปูน
โรคตับ[N] liver disease, See also: cirrhosis, hepatitis
โรคตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการดีซ่าน
โรคปริทันต์[N] periodontitis
โรคหูน้ำหนวก[N] otitis, Example: โรคหูน้ำหนวกเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากที่สุด ซึ่งทำให้หูพิการได้
ลับแล[N] screen, See also: partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นลับแลตั้งเป็นฉากกั้น, Thai definition: เครื่องกั้นหรือบังที่ตั้งและยกย้ายได้ ตามปกติมักตั้งไว้ในประตู
ลูกปะกน[N] carved-wooden partition, See also: wooden frame of partition to be pasted with paper, Syn. ปะกน, Count unit: ตัว, ลูก, Thai definition: ไม้ลูกสกัดฝาเรือนสำหรับเอากระดานกรุ
วิภาค[N] division, See also: distinction, classification, partition, separation, Syn. การแบ่ง, การจัดพวก, การจำแนก, การจัดประเภท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
ตะบี้ตะบัน[ADV] go on, See also: repeatedly, repetitiously, Example: พวกนี้รบรากันตะบี้ตะบันไม่ยอมเลิก, Thai definition: ไม่บันยะบันยัง
ตับอักเสบ[N] hepatitis, Example: เขาตาเหลืองเพราะเขาเป็นตับอักเสบ, Thai definition: มีอาการเป็นพิษหรือเป็นโรคที่ตับ
แตะ[N] woven bamboo strips used to make a fence or partition, Thai definition: รั้วหรือฝาเรือนที่ใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ผ่าซีกขัดกัน
ท้องฉนวน[N] path partitioned with curtains for ladies in the palace, Thai definition: ทางเดินสำหรับฝ่ายในซึ่งกั้นด้วยผ้าหรือม่าน
ใบฎีกา[N] petition, Thai definition: คำร้องทุกข์ที่ราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษัตริย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn-søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily   FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: petition   
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: petition to the crown ; appeal   FR:tition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[n.] (dīkā) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition   FR: appel devant la Cour suprême
ฝา[n.] (fā) EN: wall ; partition   FR: mur [m] ; cloison [f]
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]
ฝาผนัง[n.] (fāphanang) EN: wall ; partition wall   FR: mur [m] ; mur de séparation [m] ; cloison [f] ; paroi [f]
ฟ้องหย่า[v. exp.] (føng yā) EN: file a petition for divorce ; file for divorce ; file a divorce suit against   FR: intenter une action en divorce
หูตอนกลางอักเสบ[n.] (hū tøn klāng aksēp) EN: otitis media ; tympanitis   FR: otite [f]
จำเจ[adj.] (jamjē) EN: monotonous ; tedious ; repetitious and uninteresting   FR: monotone ; lassant ; répétitif
กำแพง[n.] (kamphaēng) EN: wall ; barrier ; partition   FR: mur [m] ; muraille [f] ; barrière [f]
การเชื่อโชคลาง[n. exp.] (kān cheūa chōklāng) EN: superstition [f]   
การฟ้องแย้ง[n. exp.] (kān føng yaēng) EN: cross-action ; cross-suit ; cross petition   
การแก่งแย่งกัน[n. exp.] (kān kaengyaēng kan) EN: competition   FR: compétition [f]
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: separate ; be in order to make a partition   
การแข่ง[n.] (kān khaeng) EN: race ; competition ; game ; contest   FR: course [f] ; compétition [f] ; rencontre [f] ; match [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขัน[n.] (kān khaengkhan) EN: match ; competition ; contest ; game ; tournament   FR: match [m] ; rencontre [f] ; compétition [f] ; challenge [m] ; tournoi [m] ; partie [f]
การแข่งขันด้านราคา[n. exp.] (kān khaengkhan dān rākhā) EN: competitive pricing   
การแข่งขันกีฬา[n. exp.] (kān khaengkhan kīlā) FR: compétition sportive [f]
การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan thī mai pen tham) EN: unfair comprtition   
การแข่งขันที่ยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan thī yuttitham) EN: fair competition   
การแข่งขันอย่างรุนแรง[n. exp.] (kān khaengkhan yāng runraēng) EN: keen competition   
การแข่งขันอย่างยุติธรรม[n. exp.] (kān khaengkhan yāng yuttitham) EN: fair competition ; heavy competition   
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution   FR: répartition [f] ; analyse [f]
การกระจายความมั่งคั่ง[n. exp.] (kān krajāi khwām mangkhang) EN: division of wealth ; distribution of wealth   FR: répartition de la richesse [f]
การประกวด[n.] (kān prakūat) EN: contest ; competition ; show   FR: concours [m] ; compétition [f]
การประลอง[n.] (kān praløng) EN: trial ; competition   FR: essai [m]
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp khaengkhan) EN: competitive examination   FR: concours [m]
การต่อสู้[n.] (kān tøsū) EN: battle ; fight ; competition   FR: bataille [f]
การยื่นคำร้อง[n. exp.] (kān yeūn khamrøng) EN: filing a petition   
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match   FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; jouer
แข่ง[adj.] (khaeng) EN: racing ; competitive   
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race   FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
แข่งขันสูง[adj.] (khaengkhan sūng) EN: competitive   
คำขอ[n.] (khamkhø) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR:tition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[n.] (khamrøngkhø) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request   FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[n.] (khamrøngthuk) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit   FR: requête [f]
คั่น[v.] (khan) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene   FR: intercaler ; insérer ; séparer
ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน[n. exp.] (khø dāi prīep nai kān khaengkhan) EN: competitive advantage   
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khaengkhan) EN: competitive examination   
เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)[n. exp.] (khreūangmāi māiyamok) EN: [repetition symbol]   FR: เครื่องหมายบุพสัญญา
ความสามารถในการแข่งขัน[n. exp.] (khwāmsāmāt nai kān khaengkhan) EN: competitiveness   FR: compétitivité [f]
ลอบ[v.] (løp) EN: act clandestinely ; act surreptitiously ; go stealthily ; steal   FR: agir subrepticement
ไม้ยมก[n.] (māiyamok) EN: [repetition symbol]   FR: [symbole de répétition]
[n.] (māiyamok) EN: [repetition symbol]   FR: [symbole de répétition]
มีการแข่งขันสูง[adj.] (mī kān khaengkhan sūng) EN: competitive   FR: compétitif
นามสมมติ[n. exp.] (nām sommati) EN: fictitious name   FR: nom fictif [m] ; nom d'emprunt [m]
อ้อนวอน[v.] (ønwøn) EN: plead ; beg ; beseech ; appeal ; ask ; implore ; petition ; request ; pray ; solicit ; whine ; supplicate   FR: supplier ; implorer
แพทย์[n.] (phaēt) EN: doctor ; physician ; medico ; medical practitioner ; medic   FR: docteur [m] ; médecin [m] ; toubib [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TITIAN    T IH1 SH AH0 N
LETITIA    L AH0 T IH1 SH IY0 AH0
PETITION    P AH0 T IH1 SH AH0 N
ENTITIES    EH1 N T AH0 T IY0 Z
HEPATITIS    HH EH2 P AH0 T AY1 T AH0 S
TITILLATE    T IH1 T AH0 L EY2 T
PETITIONS    P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
DIETITIAN    D AY2 AH0 T IH1 SH AH0 N
DENTITION    D EH0 N T IH1 SH AH0 N
ENTITIES'    EH1 N T AH0 T IY0 Z
PARTITION    P AA0 R T IH1 SH AH0 N
PETITIONER    P AH0 T IH1 SH AH0 N ER0
QUANTITIES    K W AA1 N T AH0 T IY0 Z
QUANTITIES    K W AA1 N AH0 T IY0 Z
PARTITIONS    P AA0 R T IH1 SH AH0 N Z
REPETITIVE    R AH0 P EH1 T AH0 T IH0 V
DIETITIANS    D AY2 AH0 T IH1 SH AH0 N Z
PETITIONED    P AH0 T IH1 SH AH0 N D
REPETITION    R EH2 P AH0 T IH1 SH AH0 N
IDENTITIES    AY0 D EH1 N AH0 T IY0 Z
TITILLATED    T IH1 T AH0 L EY2 T AH0 D
FACTITIOUS    F AE0 K T IH1 SH AH0 S
FICTITIOUS    F IH0 K T IH1 SH AH0 S
IDENTITIES    AY0 D EH1 N T AH0 T IY0 Z
REPETITIONS    R EH2 P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
TITILLATION    T IH2 T AH0 L EY1 SH AH0 N
COMPETITIVE    K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V
REPETITIOUS    R EH2 P AH0 T IH1 SH AH0 S
DIETITIAN'S    D AY2 AH0 T IH1 SH AH0 N Z
PETITIONING    P AH0 T IH1 SH AH0 N IH0 NG
PETITIONERS    P AH0 T IH1 SH AH0 N ER0 Z
TITILLATING    T IH1 T AH0 L EY2 T IH0 NG
COMPETITION    K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N
PARTITIONED    P AA0 R T IH1 SH AH0 N D
PRACTITIONER    P R AE0 K T IH1 SH AH0 N ER0
COMPETITIONS    K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
PRACTITIONER    P R AE0 K T IH1 SH N ER0
PARTITIONING    P AA0 R T IH1 SH AH0 N IH0 NG
SUPERSTITION    S UW2 P ER0 S T IH1 SH AH0 N
SUPERSTITIOUS    S UW2 P ER0 S T IH1 SH AH0 S
SURREPTITIOUS    S ER2 AH0 P T IH1 SH AH0 S
SUPERSTITIONS    S UW2 P ER0 S T IH1 SH AH0 N Z
PRACTITIONERS    P R AE0 K T IH1 SH AH0 N ER0 Z
PRACTITIONERS    P R AE0 K T IH1 SH N ER0 Z
UNCOMPETITIVE    AH0 N K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V
COMPETITIVELY    K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V L IY0
COMPETITION'S    K AA2 M P AH0 T IH1 SH AH0 N Z
NONCOMPETITIVE    N AA2 N K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V
COMPETITIVENESS    K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V N AH0 S
ANTICOMPETITIVE    AE2 N T IH0 K AH0 M P EH1 T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entities    (n) (e1 n t i t i z)
petition    (v) (p i1 t i1 sh @ n)
titivate    (v) (t i1 t i v ei t)
dietitian    (n) (d ai2 @ t i1 sh @ n)
hepatitis    (n) (h e2 p @ t ai1 t i s)
partition    (v) (p aa1 t i1 sh @ n)
partitive    (n) (p aa1 t i t i v)
petitions    (v) (p i1 t i1 sh @ n z)
titillate    (v) (t i1 t i l ei t)
titivated    (v) (t i1 t i v ei t i d)
titivates    (v) (t i1 t i v ei t s)
dermatitis    (n) (d @@2 m @ t ai1 t i s)
dietitians    (n) (d ai2 @ t i1 sh @ n z)
factitious    (j) (f a1 k t i1 sh @ s)
fictitious    (j) (f i1 k t i1 sh @ s)
identities    (n) (ai1 d e1 n t i t i z)
partitions    (v) (p aa1 t i1 sh @ n z)
partitives    (n) (p aa1 t i t i v z)
petitioned    (v) (p i1 t i1 sh @ n d)
petitioner    (n) (p i1 t i1 sh @ n @ r)
quantities    (n) (k w o1 n t i t i z)
repetition    (n) (r e2 p i t i1 sh @ n)
repetitive    (j) (r i1 p e1 t @ t i v)
sanctities    (n) (s a1 ng k t i t i z)
titillated    (v) (t i1 t i l ei t i d)
titillates    (v) (t i1 t i l ei t s)
titivating    (v) (t i1 t i v ei t i ng)
competition    (n) (k o2 m p @ t i1 sh @ n)
competitive    (j) (k @1 m p e1 t @ t i v)
nonentities    (n) (n o1 n e1 n t i t i z)
partitioned    (v) (p aa1 t i1 sh @ n d)
petitioners    (n) (p i1 t i1 sh @ n @ z)
petitioning    (v) (p i1 t i1 sh @ n i ng)
repetitions    (n) (r e2 p i t i1 sh @ n z)
repetitious    (j) (r e2 p i t i1 sh @ s)
titillating    (v) (t i1 t i l ei t i ng)
titillation    (n) (t i2 t i l ei1 sh @ n)
adventitious    (j) (a2 d v e n t i1 sh @ s)
competitions    (n) (k o2 m p @ t i1 sh @ n z)
partitioning    (v) (p aa1 t i1 sh @ n i ng)
practitioner    (n) (p r a1 k t i1 sh @ n @ r)
repetitively    (a) (r i1 p e1 t @ t i v l ii)
superstition    (n) (s uu2 p @ s t i1 sh @ n)
titillations    (n) (t i2 t i l ei1 sh @ n z)
practitioners    (n) (p r a1 k t i1 sh @ n @ z)
superstitions    (n) (s uu2 p @ s t i1 sh @ n z)
superstitious    (j) (s uu2 p @ s t i1 sh @ s)
surreptitious    (j) (s uh2 r @ p t i1 sh @ s)
uncompetitive    (j) (uh2 n k @ m p e1 t @ t i v)
competitiveness    (n) (k @1 m p e1 t @ t i v n i s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[々, ] Thai: ตัวทำเสียงซำ้ใส่ตามห English: repetition of kanji (sometimes voiced)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aberglaube {m}superstition [Add to Longdo]
Aberglaube {m}superstitiousness [Add to Longdo]
Abschottung {f} des Marktescompartmentalization (walling-off; partitioning-off) of the market [Add to Longdo]
Abteil {n}; Trennwand {f}; Zwischenwand {f}partition [Add to Longdo]
Anrufwiederholung {f}call repetition [Add to Longdo]
Aufmaß {n}site measuring; measurement (of quantities) [Add to Longdo]
Aufteilung {f}; Aufteilen {n}partitioning [Add to Longdo]
Ausreifungszeit {f} (einer Investition) [econ.]gestation period [Add to Longdo]
Bildungsinvestition {f}investment in training [Add to Longdo]
Bittgesuch {n}; Gesuch {n}; Bitte {f}; Petition {f}; Antrag {m} | Bittgesuche {pl}; Gesuche {pl}; Bitten {pl}; Petitionen {pl}; Anträge {pl}petition | petitions [Add to Longdo]
Bittsteller {m}; Antragsteller {m}; Antragatellerin {f}; Kläger {m}petitioner [Add to Longdo]
Dasein {n}entities [Add to Longdo]
Diätspezialist {m}dietitian [Add to Longdo]
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI) [Add to Longdo]
Ehescheidungsklage {f}petition for divorce [Add to Longdo]
Entlassungsgesuch {n}petition for release [Add to Longdo]
Erstinvestition {f}initial investment [Add to Longdo]
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB) [Add to Longdo]
Folgeinvestition {f}follow-up investment [Add to Longdo]
Gnadengesuch {m}petition for mercy [Add to Longdo]
Heiligkeit {f} | Heiligkeiten {pl}sanctity | sanctities [Add to Longdo]
Identität {f} | Identitäten {pl} | die Identität feststellen | die Identität nachweisenidentity | identities | to prove the identity | to establish the identity [Add to Longdo]
Impulsfolge {f}pulse repetition [Add to Longdo]
Interstitialwasser {n}interstitial water [Add to Longdo]
Investition {f}; Anlage {f}; Kapitalanlage {f} | Investitionen {pl}; Anlagen {pl}; Kapitalanlagen {pl} | die Investition hereinwirtschafteninvestment; capital investment | investments | to recoup one's initial outlay; to recoup one's investment [Add to Longdo]
Investition {f}; Kapitalaufwand {m}capital expenditure [Add to Longdo]
Investitions...; Anlagen...investment [Add to Longdo]
Investitionsabbau {m}disinvestment [Add to Longdo]
Investitionsanreiz {m}investment incentive [Add to Longdo]
Investitionsgelder {pl}smart money [Add to Longdo]
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods [Add to Longdo]
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.] [Add to Longdo]
Investitionsrechnung {f}investment [Add to Longdo]
Investitionssumme {f}amount to be invested [Add to Longdo]
Investitions- und Kostenrechnung {f}investment and costing [Add to Longdo]
Kampfsport {m}competitive sport; martial art [Add to Longdo]
Keratitis {f}; Hornhautentzündung {f}keratitis [Add to Longdo]
Kitzel {m}titillation [Add to Longdo]
Konkurrenzfähigkeit {f}; Wettbewerbsfähigkeit {f}competitive position; competitive capacity; competitive ability [Add to Longdo]
Konkurrenzfähigkeit {f}; Wettbewerbsfähigkeit {f}competitiveness [Add to Longdo]
Konkurrenzkampf {m}competition; rivalry [Add to Longdo]
Konkursantrag {m}petition in bankrupty [Add to Longdo]
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenbill of quantities (BOQ) [Add to Longdo]
Menge {f}; Quantität {f} | Mengen {pl} | in großen Mengenquantity | quantities | in great quantities [Add to Longdo]
Neuzuweisung {f}repartition [Add to Longdo]
Nichtsein {n}nonentities [Add to Longdo]
Partition {f} | Partitionen {pl}partition | partitions [Add to Longdo]
Partitionierung {f}partitioning [Add to Longdo]
Person {f} | Personen {pl} | Personen... | berechtigte Person | integre Person | dritte Person | natürliche Person [jur.] | juristische Person [jur.] | ernannte Personperson | persons | personal | qualified person | person of integrity | third person | natural person | legal entitiy; legal person | designated person [Add to Longdo]
Praktiker {m}general practitioner [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
A型;エー型[エーがた, e-gata] (n) type A (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
A型肝炎[エーがたかんえん, e-gatakan'en] (n) hepatitis A [Add to Longdo]
B型[ビーがた, bi-gata] (n) type B (blood, influenza, hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
B型肝炎[ビーがたかんえん, bi-gatakan'en] (n) hepatitis B [Add to Longdo]
C型[シーがた, shi-gata] (n) type C (hepatitis, etc.) [Add to Longdo]
C型肝炎[シーがたかんえん, shi-gatakan'en] (n) hepatitis C [Add to Longdo]
お水[おみず, omizu] (n) (1) (a cup of) water; (adj-na) (2) racy; titillating; sexy; suggestive [Add to Longdo]
がっぽがっぽ[, gappogappo] (adv-to) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がっぽり[, gappori] (adv-to,adv) (on-mim) in large quantities [Add to Longdo]
がばがば[, gabagaba] (adj-no) (1) (on-mim) over-sized; (adv) (2) in large quantities [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
くどくど[, kudokudo] (adv,adv-to) (on-mim) tediously; repetitively; (P) [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
げんを担ぐ;験を担ぐ[げんをかつぐ, genwokatsugu] (exp,v5g) to be superstitious [Add to Longdo]
ごくごく[, gokugoku] (adv,adv-to) (on-mim) gulping repetitively [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アトピー性皮膚炎[アトピーせいひふえん, atopi-seihifuen] (n) atopic dermatitis [Add to Longdo]
アフタ性口内炎[アフタせいこうないえん, afuta seikounaien] (n) stomatitis aphthosa [Add to Longdo]
ウイルス性肝炎[ウイルスせいかんえん, uirusu seikan'en] (n) (See 血清肝炎) viral hepatitis [Add to Longdo]
オープン選手権[オープンせんしゅけん, o-pun senshuken] (n) open competition [Add to Longdo]
クリンゴン語[クリンゴンご, kuringon go] (n) Klingon (fictitious language) [Add to Longdo]
コンペ[, konpe] (n) (abbr) competition; (P) [Add to Longdo]
コンペティション[, konpeteishon] (n) competition; (P) [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
サロス[, sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
タイマン[, taiman] (n) (sl) (poss.from 対マン) one to one (battle, competition, etc.) [Add to Longdo]
チチカカオレスティア;チチカカ・オレスティア[, chichikakaoresuteia ; chichikaka . oresuteia] (n) Titicaca Orestias (Orestias cuvieri) [Add to Longdo]
ディスクパーティション[, deisukupa-teishon] (n) {comp} disk partition [Add to Longdo]
パーティショニング[, pa-teishoningu] (n) {comp} partitioning [Add to Longdo]
パーティション[, pa-teishon] (n,vs) partition; cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] (exp,v5r) {comp} to partition (e.g. a hard drive) [Add to Longdo]
パーティションテーブル[, pa-teishonte-buru] (n) {comp} partition table [Add to Longdo]
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition) [Add to Longdo]
フードファイター[, fu-dofaita-] (n) competitive eater (wasei [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] (n) {comp} memory partitioning; storage partitioning [Add to Longdo]
ライバル[, raibaru] (n,adj-no) rival; competition; (P) [Add to Longdo]
ライフル射撃競技[ライフルしゃげききょうぎ, raifuru shagekikyougi] (n) rifle-shooting competition; rifle-shooting contest [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] (n) {comp} local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
ローパーテーション[, ro-pa-te-shon] (n) low partition; office partition [Add to Longdo]
ワンパターン[, wanpata-n] (n,adj-no) repetitive (wasei [Add to Longdo]
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation) [Add to Longdo]
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁型肝炎[dīng xíng gān yán, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis D [Add to Longdo]
上书[shàng shū, ㄕㄤˋ ㄕㄨ, / ] to write a letter (to the authorities); to present a petition [Add to Longdo]
不定[bù dìng, ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ, ] indefinite; adventitious; indeterminate [Add to Longdo]
不正当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]
丙型肝炎[bǐng xíng gān yán, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis C [Add to Longdo]
中耳炎[zhōng ěr yán, ㄓㄨㄥ ㄦˇ ㄧㄢˊ, ] inflammation of middle ear; otitis media [Add to Longdo]
乙型肝炎[yǐ xíng gān yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis B [Add to Longdo]
乙肝[yǐ gān, ㄧˇ ㄍㄢ, ] hepatitis B [Add to Longdo]
偷偷摸摸[tōu tōu mō mō, ㄊㄡ ㄊㄡ ㄇㄛ ㄇㄛ, ] surreptitious; sneaky [Add to Longdo]
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, ] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched [Add to Longdo]
全场[quán chǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˇ, / ] everyone present; the whole audience; across-the-board; unanimously; whole duration (of a competition or match) [Add to Longdo]
公平竞争[gōng píng jìng zhēng, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] fair competition [Add to Longdo]
冷门[lěng mén, ㄌㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] a neglected branch (of arts, science, sports etc); fig. a complete unknown who wins a competition [Add to Longdo]
出局[chū jú, ㄔㄨ ㄐㄩˊ, ] to send off (player for a foul); to knock out (i.e. to beat in a knock-out tournament); to eliminate; to call out; to kill off; to pull out of (a competition); to retire (a runner in baseball); out (i.e. man out in baseball) [Add to Longdo]
函式库[hán shì kù, ㄏㄢˊ ㄕˋ ㄎㄨˋ, / ] library (partition on computer hard disk) [Add to Longdo]
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, / ] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal [Add to Longdo]
分治[fēn zhì, ㄈㄣ ㄓˋ, ] separate government; partition [Add to Longdo]
分隔[fēn gé, ㄈㄣ ㄍㄜˊ, ] to divide; to separate; partition [Add to Longdo]
前列腺炎[qián liè xiàn yán, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, ] prostatitis [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, ] a divide, to partition [Add to Longdo]
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
参赛[cān sài, ㄘㄢ ㄙㄞˋ, / ] to compete; taking part in a competition [Add to Longdo]
吞吐[tūn tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ, ] to take in and send out (in large quantities) [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to assume (a form); to submit; to petition; to show; to present; to offer [Add to Longdo]
呈文[chéng wén, ㄔㄥˊ ㄨㄣˊ, ] petition (submitted to a superior) [Add to Longdo]
启蒙[qǐ méng, ㄑㄧˇ ㄇㄥˊ, / ] to impart rudimentary knowledge to beginners; to initiate; to awake sb from ignorance; to free sb from prejudice or superstition; enlightened; the Enlightenment; in China, refers esp. to Western learning from the late Qing [Add to Longdo]
[nán, ㄋㄢˊ, ] mumble in repetition [Add to Longdo]
[á, ㄚˊ, ] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh? [Add to Longdo]
严酷[yán kù, ㄧㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] bitter; harsh; grim; ruthless; severe; cut-throat (competition) [Add to Longdo]
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, ] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc) [Add to Longdo]
城市运动会[chéng shì yùn dòng huì, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] National Games, Chinese athletics competition, organized every four years since 1988 [Add to Longdo]
城运会[chéng yùn huì, ㄔㄥˊ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] abbr. for 城市運動會|城市运动会, National Games, Chinese athletics competition, organized every four years since 1988 [Add to Longdo]
大批[dà pī, ㄉㄚˋ ㄆㄧ, ] large quantities of [Add to Longdo]
奥运赛[Ào yùn sài, ㄠˋ ㄩㄣˋ ㄙㄞˋ, / ] Olympic competition [Add to Longdo]
对抗赛[duì kàng sài, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄙㄞˋ, / ] duel; match; competition between paired opponents (e.g. sporting) [Add to Longdo]
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition [Add to Longdo]
差额选举[chā é xuǎn jǔ, ㄔㄚ ㄜˊ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] competitive election (i.e. with more than one candidate) [Add to Longdo]
己型肝炎[jǐ xíng gān yán, ㄐㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis F [Add to Longdo]
平局[píng jú, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩˊ, ] a draw (in competition); a tie [Add to Longdo]
后半场[hòu bàn chǎng, ㄏㄡˋ ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] second half (of sporting competition) [Add to Longdo]
径赛[jìng sài, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] track events (athletics competition) [Add to Longdo]
复赛[fù sài, ㄈㄨˋ ㄙㄞˋ, / ] semi-final; intermediary heat of a competition [Add to Longdo]
征求[zhēng qiú, ㄓㄥ ㄑㄧㄡˊ, / ] to solicit; to seek; to request (opinions, feedback etc); to petition [Add to Longdo]
戊型肝炎[wù xíng gān yán, ˋ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis E [Add to Longdo]
戴维斯杯[Dài wéi sī bēi, ㄉㄞˋ ㄨㄟˊ ㄙ ㄅㄟ, / ] Davis cup (international tennis team competition) [Add to Longdo]
打成平手[dǎ chéng píng shǒu, ㄉㄚˇ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, ] to draw (a competition); to fight to a standstill [Add to Longdo]
托勒密[Tuō lè mì, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC; Ptolemy or Claudius Ptolemaeus (c. 90-c. 168), Alexandrian Greek astronomer, mathematician and geographer, author of the Almagest 天文學大成|天文学大成 [Add to Longdo]
托勒密王[Tuō lè mì Wáng, ㄊㄨㄛ ㄌㄜˋ ㄇㄧˋ ㄨㄤˊ, ] Ptolemy, kings of Egypt after the partition of Alexander the Great's Empire in 305 BC [Add to Longdo]
拳头[quán tóu, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡˊ, / ] fist; clenched fist; competitive (product); superior quality [Add to Longdo]
拳头产品[quán tou chǎn pǐn, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄡ˙ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] competitive product; superior goods; with real punch [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
ローカル競争[ローカルきょうそう, ro-karu kyousou] local competition (e.g. telephone) [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]
競合アクセス業者[きょうごうアクセスぎょうしゃ, kyougou akusesu gyousha] CAP, Competitive Access Provider [Add to Longdo]
競合整理処理[きょうごうせいりしょ, kyougouseirisho] competitive control processing [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set [Add to Longdo]
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] partitioned file [Add to Longdo]
繰り返し[くりかえし, kurikaeshi] iteration, repetition [Add to Longdo]
繰返し演算[くりかえしえんざん, kurikaeshienzan] repetitive operation [Add to Longdo]
自動再送信要求[じどうさいそうしんようきゅう, jidousaisoushinyoukyuu] Automatic Request for Repetition, ARQ [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
地域競争[ちいききょうそう, chiikikyousou] local competition (between telephone service providers) [Add to Longdo]
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities [Add to Longdo]
配列分割[はいれつぶんかつ, hairetsubunkatsu] array partitioning [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] iteration (vs), repetition, recursion [Add to Longdo]
部分語[ぶぶんご, bubungo] partitive term [Add to Longdo]
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation [Add to Longdo]
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
投資[とうし, toushi] Geldanlage, Kapitalanlage, Investition [Add to Longdo]
請願[せいがん, seigan] Petition, Gesuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Teetee \Tee"tee\, n. [Sp. tit['i].]
   1. (Zool.) Any one of several species of small, soft-furred
    South American monkeys belonging to {Callithrix},
    {Chrysothrix}, and allied genera; as, the collared teetee
    ({Callithrix torquatus}), and the squirrel teetee
    ({Chrysothrix sciurea}). Called also {pinche}, {titi}, and
    {saimiri}. See {Squirrel monkey}, under {Squirrel}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A diving petrel of Australia ({Halodroma
    wrinatrix}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titi \Ti"ti\, n. (Zool.)
   Same as {Teetee}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Titi \Ti"ti\, n. [Orig. uncert.]
   1. A tree of the southern United States ({Cliftonia
    monophylla}) having glossy leaves and racemes of fragrant
    white flowers succeeded by one-seeded drupes; -- called
    also {black titi}, {buckwheat tree}, and {ironwood}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. Any related tree of the genus {Cyrilla}, often disting. as
    {white titi}.
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top