ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tip*

T IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tip, -tip-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
tip(n) เคล็ดลับ
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), See also: smallest common multiple, lcm, Syn. least common multiple

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tip(n) จุดปลายสุด, Syn. apex, peak, Ant. bottom
tip(n) ส่วนที่สวมปลาย
tip(vt) ทำให้มีปลาย, See also: จัดให้มีปลาย
tip(vt) หุ้มปลาย
tip(vt) เอาปลายออก
tip(vi) ้เอียง
tip(vt) ทำให้เอียง, See also: ทำให้เอน, ทำให้กระดก, ทำให้ลาด
tip(vi) คว่ำลง
tip(vt) ทำให้คว่ำ, Syn. overturn, upset
tip(vi) เทขยะ
tip(vt) เทขยะ
tip(vt) ขยับหมวกหรือเอาหมวกออก (แสดงการทักทาย)
tip(n) การทำให้เอียง
tip(n) การลาดเอียง
tip(n) สถานที่สำหรับเทขยะ
tip(n) เงินรางวัลพิเศษ, See also: เงินตอบแทนการบริการ, Syn. gift, reward
tip(n) คำแนะนำ, See also: ข้อแนะนำ, ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์, Syn. clue, inkling
tip(vi) ให้เงินรางวัล, See also: ให้รางวัล
tip(vt) ให้เงินรางวัล
tip(vi) แจ้งข้อมูล
tip(vt) แจ้งข้อมูล
tip(n) การตีเบาๆ
tip(vt) ตีเบาๆ
Q-tip(n) ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง, Syn. cotton bud
stipe(n) ก้านใบเฟิร์น, Syn. fern stalk
stipe(n) ก้านเห็ด, Syn. fungus stalk
tipsy(adj) เมา, See also: มึน, งง, มึนเมา, Syn. drunk
stipel(n) ใบเลี้ยง
stipes(n) บริเวณขากรรไกรล่างที่ยื่นออกของแมลงหรือสัตว์จำพวกกุ้ง, Syn. mouthpart
stipes(n) ก้านลูกตาของกุ้งหรือปู, Syn. eyestalk
tipple(vi) ดื่มเหล้า
tiptoe(vi) เดินด้วยปลายเท้า, See also: เขย่ง, เดินย่อง
tiptoe(vi) เคลื่อนไหวด้วยความระมัดระวัง
tiptoe(n) ท่ายืนด้วยปลายเท้า
tiptoe(adj) ที่เขย่งเท้า
tiptoe(adj) ระมัดระวัง, Syn. cautious
tiptoe(adv) เขย่งเท้า, See also: ยืนบนปลายเท้า
tiptop(adj) สุดยอด
tiptop(n) จุดที่สูงที่สุด, See also: ระดับที่สูงที่สุด
tiptop(adv) ดีที่สุด
stipend(n) เงินเดือน, See also: ค่าจ้าง, เงินค่าครองชีพ, Syn. allowance, salary, wage
stipple(vt) วาดภาพเป็นจุดๆ แต้มๆ, Syn. dab, dapple, dot
stipple(n) วิธีการวาดภาพหรือสลักเป็นจุดๆ แต้มๆ
stipple(n) ผลงานการวาดภาพหรือสลักที่เป็นจุดๆ แต้มๆ
stipule(n) ใบเลี้ยง
tip-off(n) การบอกเรื่องส่วนตัว
tip-off(n) การเตือน, See also: การเตือนภัย
tippler(n) คนขี้เมา, Syn. drunk
tippler(n) นกพิราบที่เลี้ยงไว้
tipster(n) ผู้แจ้งข่าวลับ, See also: ผู้ใบ้หวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
antipasto(แอนทิพา' สโท) n. รายการตัวแต่งกลิ่นชูรส เช่น olives, salami, celery และอื่น ๆ
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย, ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
antiperspirant(แอนทีเพอ' สพิรันทฺ) n. ยาลดการขับเหงื่อ (for retarding perspiration)
antiphlogistic(แอนทีโฟลจิส' ทิค) adj. ต้านการอักเสบ, ป้องกันการอักเสบ. -n. ยาต้านหรือป้องกันการอักเสบ (antiphlogistic)
antiphon(แอน' ทิฟอน) n. เพลงหรือโคลงกลอนที่ร้องตอบ, เพลงสวด หรือโคลงสรรเสริญที่ร้องตอบโต้ลับกัน, โคลงกลอนนำหรือส่งท้าย (chant)
antiphonal(แอนทีโฟ' นัล) adj. เกี่ยวกับ antiphons หรือ antiphony; ตอบโต้
antiphonary(แอนทิฟ' โพนารี) n. หนังสือเกี่ยวกับ antiphons (book of antiphons)
antiphony(แอนทิฟ' โฟนี) n. การขับร้องสลับกันในหมู่นักร้อง, โคลงกลอนที่ร้องสลับกัน, antiphon, การขับร้องตอบโต้กัน. -antiphonic (al) adj. (singing, antiphon)
antiphrasis(แอนทิฟ' ฟระซิส) n. การใข้คำให้มีความหมายตรงข้ามกับความหมายเติม. -antiphrastic (al) adj.
antiplastic(แอนทีพลาส' ทิค) adj. ซึ่งบรรเทาหรือป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อใหม่
antipodal(แอนทิพ' โพดัล) adj. บนด้านตรงข้ามของทรงกลม, เกี่ยวกับ antipode, ตรงกันข้ามพอดี, ตรงกันข้ามกับเท้า
antipode(แอน' ทิโพด) n. สิ่งหรือส่วนที่ตรงกันข้ามพอดี, ขั้วตรงข้าม (old-fashioned)
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n., pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites
antipole(แอน' ทิโพล) n. ขั้วตรงข้าม
antipope(แอน' ทิโพพ) n. ผู้ที่อ้างเป็นสันตะปาปา, การเลือกสันตะปาปาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
antipoverty(แอนทีพอฟ' เวอที) adj. ซึ่งบรรเทาหรือขจัดความยากจน (angainst poverty)
antiproton(แอนทีโพร' ทอน) n. อนุภาคที่มีประจุลบเท่ากับของอีเล็คตรอน แต่มีมวลและส่วนหมุนรอบเหมือนของโปรตรอน, อนุภาคด้านของโปรตอน
antipyretic(แอนทีไพเรท' ทิค) adj., n. ลดไข้, ยาลดไข้. -antipyresis n., Syn. analgesic
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
centipede(เซน'ทะพีด) n. ตะขาบ adj.
common multiplen. ผลคูณร่วม
constipatevt. ทำให้ท้องผูก, ทำให้หดตัว
constipatedadj. ท้องผูก
constipationn. อาการท้องผูก
jack tipn. ขนุน
lowest common multiplen. ตัวคูณร่วมน้อย., Syn. least common multiple
multiple(มัล'ทิเพิล) adj. หลาย, หลายเท่า, มากn. ผลคูณ, Syn. manifold, many
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า, หลากหลาย, เชิงซ้อน, ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร, โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
multiplication(มิลทิพลิเค'เชิน) n. การคูณ, ภาวะที่ถูกคูณ, การเพิ่มทวีคูณ, การทับทวี.
multiplication tableสูตรคูณ
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย, ความหลากหลาย, ความทับทวีคูณ, ความซับซ้อน
multiplier(มัล'ทิไพลเออะ) n. ตัวคูณ, ผู้คูณ, สิ่งที่เพิ่มทวีคูณ, อุปกรณ์เพิ่มผลบางอย่าง
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ, ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
multipurpose(มัลทิเพอ'เพิส) adj. เอนกประสงค์ระบบหลายตัวประมวลหมายถึง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลแบบจุลภาคหลาย ๆ แบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บางทีใช้ว่า coprocessor ดู central processing unit ประกอบ
stipend(สไท'เพินดฺ) n. ค่าจ้าง, เงินเดือน, การจ่ายเงินเป็นคราว ๆ , เงินค่าครองชีพ, เงินปีสำหรับพระ. -stipendless adj., Syn. pay, fee
stipple(สทิพ'เพิล) vt., n. (การ) ทาสีหรือสลักหรือวาดเป็นแต้ม ๆ หรือเป็นจุด ๆ , ผลงานด้วยวิธีการดังกล่าว, See also: stippler n.
stipulate(สทิพ'พิวเลท) vi. ระบุ, กำหนด, วางเงื่อนไข. vt. ระบุ, กำหนด, สัญญา, รับรอง, นัดหมาย. -stipulable adj., See also: stipulator n. stipulatory adj., Syn. require
stipulation(สทิพพิวเล'เชิน) n. การระบุ, การกำหนด, เงื่อนไข, เงื่อนบังคับ, สัญญา, ข้อตกลง, ข้อกำหนด, Syn. provision, condition
stipule(สทิพ'พูล) n. ใบเลี้ยง, ใบอ่อนที่ฐานของใบรวม., See also: stipular adj.
tip(ทิพ) n. ปลาย, ปลายแหลม, ปลายเรียว, ยอด, สุด, ส่วนที่อยู่ปลาย, ใบแทรกหนังสือ, งินตอบแทนเล็กน้อย, เงินรางวัล, คำแนะนำ, ข้อแนะนำ, การเคาะเบา ๆ , การตีเบา ๆ , การตีลูกกระโดด vt. ทำให้มีปลาย, จัดให้มีปลาย, ประดับปลาย, เอาปลายออก, ติดผนวกปลาย, ต่อปลาย, แทรก, เสริมปลาย, ทำให้เอียง
tipple(ทิพ'เพิล) vt. จิบเหล้า (มักติดต่อกัน) vi. ดื่มเหล้า (มักเป็นนิสัยหรือมากเกินไป) n. เหล้า., See also: tippler n., Syn. booze, drink
tipster(ทิพ'สเทอะ) n. ผู้แจ้งข่าวลับ, ผู้ใบ้หวย, ผู้ให้ข่าวกรองเกี่ยวกับการแข่งม้าหรือตลาดหุ้น
tipsy(ทิพ'ซี) adj. เมาเล็กน้อย, โซเซ, ไม่มั่นคง, ไม่ตรง, โกง. -tipsily adv., See also: tipsiness n.
tiptoe(ทิพ'โท) n. ปลายนิ้วเท้า, หัวนิ้วเท้า vi. เดินเขย่งเท้า. adj., adv. ขย่งเท้า, มีความต้องการ, ใจจดใจจ่อ, ระมัดระวัง, ลับ ๆ ล่อ ๆ , ชะเง้อ. -Phr. (on tiptoe เขย่งเท้า, ชะเง้อ, ระมัดระวัง, มีความต้องการ ใจจดใจจ่อ ลับ ๆ ล่อ)

English-Thai: Nontri Dictionary
antipathy(n) ความเกลียดชัง, ความเป็นปรปักษ์
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน
centipede(n) ตะขาบ
constipation(n) ท้องผูก
multiple(adj) หลายอย่าง, หลายเท่า, ควบ, หลายฝ่าย, ซ้อน
multiple(n) ผลคูณ
multiplication(n) การคูณ, การเพิ่มจำนวน, การทวีคูณ
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง, ความมากมาย, ความซับซ้อน
multiplier(n) ตัวคูณ
multiply(vt) คูณ, ทับทวี, ทับถม, เพิ่มจำนวน, ทวีคูณ
stipel(n) ใบเลี้ยง, กิ่งอ่อน
stipend(n) ค่าจ้าง, เงินเดือน, เงินค่าครองชีพ
stipulate(vi) วางเงื่อนไข, ตกลงกัน, กำหนด, ระบุ
stipulation(n) ข้อกำหนด, การวางเงื่อนไข, การระบุ, ข้อตกลง
tip(n) รางวัลคนใช้, ความลับ, ปลาย, การเคาะ, คำแนะนำ, ใบแทรก
tip(vt) ให้รางวัลคนใช้, เคาะ, เอียง, กระดก, เท, ผลัก, โยน
tippet(n) ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่
tipple(n) สุรา, เหล้า
tipple(vi) เมาหยำเป, จิบเหล้า
tipsy(adj) โซเซ, มึนเมา, ขี้เมา
tiptoe(n) ปลายนิ้วเท้า
tiptoe(vi) เขย่งเท้า, เดินย่อง
tiptop(adj) เลิศ, ดีเยี่ยม, ชั้นยอด, สุดยอด, สูงสุด
tiptop(n) จุดสูงสุด, จุดสุดยอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placenta, multilobate; placenta multipartita; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, multilobed; placenta multipartita; placenta, multilobateรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta multipartita; placenta, multilobate; placenta, multilobedรกหลายกลีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, plural; polycyesis; pregnancy, multipleการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
post-multiplyคูณข้างหลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pinnatipartiteหยักลึกแบบขนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pluripara; multigesta; multigravida; multiparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
port injection; multiple-point injectionการฉีดแยกช่องไอดี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
palmatipartite-แฉกแบบตีนนก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polycyesis; pregnancy, multiple; pregnancy, pluralการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plural pregnancy; polycyesis; pregnancy, multipleการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pre-multiplyคูณข้างหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
peripheral neuropathy; neuropathy, multiple; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyvalent serum; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, multiple; polycyesis; pregnancy, pluralการตั้งครรภ์แฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyneuritis; neuritis, multipleประสาทอักเสบหลายเส้น (พร้อมกัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyneuropathy; neuropathy, multiple; neuropathy, peripheralโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lagrange multiplierตัวคูณลากรานจ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
labour, multipleการคลอดแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
L.C.M. (least common multiple; lowest common multiple)ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lowest common multiple; least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retrostalsis; antiperistalsisการบีบรูดย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
repeated root; multiple rootหลายรากเท่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
root tipปลายราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sclerosis, disseminated; sclerosis, insular; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, insular; sclerosis, disseminated; sclerosis, multipleโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sclerosis, multiple; sclerosis, disseminated; sclerosis, insularโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shoot tipปลายยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scalar multiplicationการคูณด้วยสเกลาร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
serum, multipartial; serum, polyvalentเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum, polyvalent; serum, multipartialเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stalk; stipeก้าน [ มีความหมายเหมือนกับ seta ๒ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipe; stalkก้าน [ มีความหมายเหมือนกับ seta ๒ ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipelหูใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipitateมีก้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipple engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stippled tongue; tongue, dottedลิ้นลายจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stippling๑. การเกิดจุด๒. ภาวะมีจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stipplingลักษณะผิวส้ม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
syncarp; collective fruit; composite fruit; multiple fruit; sorosisผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipular leafletใบย่อยคล้ายหูใบ [ เฟิร์น ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipulateมีหูใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stipulated penalty๑. เบี้ยปรับที่กำหนด๒. โทษที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stipulationข้อระบุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stipulationข้อกำหนด, ข้อบัญญัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stipuleหูใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
submultipleพหุคูณย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sorosis; collective fruit; composite fruit; multiple fruit; syncarpผลรวม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
obstipationอาการท้องผูกดื้อด้าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wavelength division multiplexingการมัลติเพลกซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multiple currency practiceอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราหลายสกุล [เศรษฐศาสตร์]
Multiplier (Economics)ตัวคูณ (เศรษฐศาสตร์) [เศรษฐศาสตร์]
Code division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งรหัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Time division multiple accessการเข้าถึงแบบหลายทางด้วยการแบ่งเวลา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multiplicationการคูณ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multiple comparisions (statistics))การเปรียบเทียบพหุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Orthogonal frequency division multiplexการมัลติเพล็กซ์โดยการแบ่งความถี่ที่สัญญาพาหะตั้งฉากซึ่งกันและกัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiparticleปฏิยานุภาค, อนุภาคที่มีมวล ประจุไฟฟ้า และเลขสปิน เท่ากับอนุภาคนิวเคลียร์ชนิดเดียวกัน แต่มีประจุไฟฟ้าและหรือโมเมนต์แม่เหล็กตรงข้ามกัน ตัวอย่างโปรตอนมีประจุไฟฟ้า +1 ส่วนแอนติโปรตอนมีประจุไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Multiplexerมัลติเพล็กเซอร์ [คอมพิวเตอร์]
Multiprocessingมัลติโพรเซสซิง [คอมพิวเตอร์]
Multiplication factor, kตัวประกอบพหุคูณ, อัตราส่วนของจำนวนนิวตรอนในรุ่นใดรุ่นหนึ่งที่เกิดในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ต่อจำนวนนิวตรอนที่เกิดในรุ่นก่อนหน้ารุ่นนั้น <br>(ดู effective multiplication factor ประกอบ)</br> [นิวเคลียร์]
Constipationท้องผูก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Effective multiplication factorตัวประกอบพหุคูณยังผล [นิวเคลียร์]
Antipsychotic agentsยาต้านโรคจิต [TU Subject Heading]
Code division multiple accessการร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบเข้ารหัส [TU Subject Heading]
Constipationท้องผูก [TU Subject Heading]
Minnesota Multiphasic Personality Inventoryแบบทดสอบบุคลิกภาพ เอ็มเอ็มพีไอ [TU Subject Heading]
Multiplan-86มัลติแพลน-86 [TU Subject Heading]
Multiple birth offspringการเกิดลูกแฝด [TU Subject Heading]
Multiple comparisons (Statistics)การเปรียบเทียบพหุ (สถิติ) [TU Subject Heading]
Multiple croppingการปลูกพืชหลายชนิด [TU Subject Heading]
Multiple intelligencesพหุปัญญา [TU Subject Heading]
Multiple myelomaมัลติเพิล ไมอีโลมา [TU Subject Heading]
Multiple organ failureภาวะการทำงานของอวัยวะหลายชนิดล้มเหลว [TU Subject Heading]
Multiple sclerosisโรคมัลติเพิล สเคลอโรสิส [TU Subject Heading]
Multiple-choice examinationsการสอบแบบสอบปรนัย [TU Subject Heading]
Multiplex theatersโรงภาพยนตร์ระบบมัลติเพล็กซ์ [TU Subject Heading]
Multiplexingการมัลติเพล็กซ์ [TU Subject Heading]
Multiplier (Economics)ตัวทวีคูณ (เศรษฐศาสตร์) [TU Subject Heading]
Multipliers (Mathermatical analysis)ตัวคูณ (คณิตวิเคราะห์) [TU Subject Heading]
Multiproduct firmsบริษัทพหุผลิตภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Multipurpose buildingsอาคารอเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Multipurpose treesไม้อเนกประสงค์ [TU Subject Heading]
Nettipakaranamเนตติปกรณ์ [TU Subject Heading]
Pregnancy, Mutipleครรภ์แฝด [TU Subject Heading]
Satipatthana (Buddhism)สติปัฏฐาน [TU Subject Heading]
Totipotentเซลล์ต้นตอชนิดโทติโพเทนท์สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะในร่างกายได้ทุกชนิด, Example: รวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดของตัวอ่อน (Extraembryonic Tissues) เช่น รก (Placenta) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Multipotentคุณสมบัติของเซลล์ต้นตอในการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์จำเพาะชนิดอื่นได้หนึ่งชนิดหรือมากกว่า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wavelength division multiplexingการมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น [TU Subject Heading]
Tippingการทิ้ง, Example: การทิ้งของเสียในที่ทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Multiple Representationคือการเป็นตัวแทนประจำประเทศต่าง ๆ มากกว่าหนึ่งแห่ง ตามหลักทั่วไป รัฐหนึ่งจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งให้ไปประจำเพียงรัฐเดียวในตำแหน่งเอกอัคร ราชทูต แต่มาในทุกวันนี้ เนื่องจากงบประมาณของประเทศมีจำกัด จึงเป็นธรรมเนียมแพร่หลายที่จะตั้งให้เอกอัครราชทูตคนเดียวไปประจำปลาย ประเทศได้ในเวลาเดียวกัน ยกเว้นแต่ว่ารัฐผู้รับหนึ่งใดจะแสดงการคัดค้านอย่างแจ้งชัดเอกอัครราชทูตคน เดียวกัน ซึ่งไปประจำอยู่หลายประเทศนั้น จะมีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence) อยู่ในนครหลวงของเพียงประเทศหนึ่ง ส่วนในประเทศที่เหลือที่เขาเป็นเอกอัครราชทูตประจำอยู่ด้วยนั้น เขาไปพำนักอยู่เพียงระยะเวลาจำกัดเป็นพัก ๆ รัฐผู้ส่งจะมีคณะผู้แทนทางการทูตของตนไปประจำ ณ นครหลวงของแต่ละประเทศเหล่านั้น ตัวหัวหน้าคณะแต่ละแห่งจะมีตำแหน่งเรียกว่า อุปทูตชั่วคราว (Charge d? Affaires ad interim)เกี่ยวกับเรื่องนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 5 ดังนี้ ?1. หลังจากที่ได้บอกกล่าวแก่รัฐผู้รับที่เกี่ยวข้องตามสมควรแล้ว นอกจากจะมีการคัดค้านอย่างชัดแจ้งโดยรัฐผู้รับรัฐใดรัฐหนึ่ง รัฐผู้ส่งอาจแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือแต่งตั้งบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตแล้วแต่กรณี ไปยังมากกว่ารัฐหนึ่งก็ได้ 2. ถ้ารัฐผู้ส่งแต่งตั้งหัวหน้าคณะผู้แทนไปยังรัฐอื่นหนึ่งรัฐหรือมากกว่านั้น รัฐผู้ส่งอาจสถาปนาคณะผู้แทนทางการทูตโดยมีอุปทูตชั่วคราวเป็นหัวหน้าในแต่ ละรัฐที่หัวหน้าคณะผู้แทนไม่มีที่นั่งทำงานของตนเป็นประจำก็ได้ 3. หัวหน้าคณะผู้แทน หรือบุคคลใดในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการทูตของคณะผู้แทน อาจกระทำการในฐานะเป็นผู้แทนของรัฐผู้ส่งในองค์การระหว่างประเทศใดก็ได้" [การทูต]
Multiple step income statementงบกำไรขาดทุนแบบหลายชั้น [การบัญชี]
Abdomen, Tip ofปลายก้น [การแพทย์]
Abnormalities, Multipleความผิดปกติแต่กำเนิดหลายอย่าง, ความผิดปกติหลายอย่าง [การแพทย์]
Abscesses, Multipleฝีหลายๆจุด, ฝีหลายๆแห่ง [การแพทย์]
Analgesic Antipyretic Drugsยาลดไข้แก้ปวด [การแพทย์]
Anomalies, Congenital, Multipleความพิการแต่กำเนิดของอวัยวะหลายอย่าง [การแพทย์]
Antiparallelทิศทางตรงกันข้าม, แอนตี้พาราเลล [การแพทย์]
Antiparasiticsยารักษาพยาธิ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
black tip shark(n) ปลาฉลามครีบดำ
multipath[มัลติพาร์ท] (vt) ค่าที่สัญญาณดาวเทียมดวงเดียวแต่สะท้อนคลื่นมามากกว่า 1 ทิศทาง
multiple choice examination(n) ข้อสอบปรนัย, See also: write-up examination
multiple sclerosis(n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ, Syn. M.S.
Multipotentialite[มัลติ โพเทน เชียล ไลท์] (n) นที่มีศักยภาพหลากหลายด้าน หรือชอบทำหลายอย่างจนทำให้ตัวเองไม่เจอด้านที่ชอบที่สุด
tippingการใ้ห้ข้อมูล
trafficking of persons (TIP)(n) การค้ามนุษย์ (หรือ ทีไอพี)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tip?Tipp? Parents' Day (1987)
Here's a tip.Ein Tipp: Unusual Suspects (1997)
Mmm.Stiplokal. The 12-Step Job (2009)
A grant?Ein Stipendium? The Variable (2009)
No tip?Keinen Tipp? Killing Them Softly (2012)
Hint!Ein Tipp! Deadly Prep (2016)
- Tiptoe through the Meanies...เขย่งผ่าน มีนีส จุ๊ ๆ! Yellow Submarine (1968)
Tippet!ทิปเป็ต! Jaws (1975)
There are all kinds of sharks in the waters. Hammerheads, white tips, blues, makos.มีฉลามหลายชนิดอยู่ในทะเล หัวค้อน ครีบขาว นํ้าเงิน มาโก้ Jaws (1975)
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก I Spit on Your Grave (1978)
I never got a tip like that before.ฉันไม่เคยได้รับเคล็ดลับเช่นนั้น เมื่อก่อนนี้ I Spit on Your Grave (1978)
She's special. She also gave me a dollar for a tip.เธอเป็น พิเศษ เธอ ยังให้ฉัน ดอลลาร์ สำหรับเคล็ดลับ I Spit on Your Grave (1978)
She told me. She said she's gonna have to cut down on my tips.เธอบอกฉัน เธอบอกว่า เธอ จะ ต้อง ลดลงใน เคล็ดลับของ I Spit on Your Grave (1978)
Multiple traumas, spleen, liver, lung, flail chest, left neck of femur, renal shutdown.หลายชอกช้ำ, ม้าม, ตับ, ปอด ไม้ตีพริก หน้าอกลำคอด้านซ้ายของ กระดูกปิดการทำงานของไต Mad Max (1979)
I demand you teach them the multiplication table.ฉันต้องการให้คุณสอนตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
Not before I learn the multiplication table.ไม่ก่อนที่ฉันจะเ- รียนรู้ตารางการคูณ Idemo dalje (1982)
He can ride, but he cannot multiply.เขาสามารถขี่ แต่เขาไม่สามารถคูณ Idemo dalje (1982)
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง Clue (1985)
Does the FBI have a habit of cleaning up after multiple murder?เอฟบีไอมีหน้าที่จัดการหลังจาก มีการฆาตกรรมหลายรายแบบนี้ไม่ใช่เหรอ? Clue (1985)
look at these samples. all multiple choice. it's easy.ดูตัวอย่างข้อสอบพวกนี้ เป็นแบบ multi-choice ง่ายๆ Spies Like Us (1985)
they were only using a simple polyphonetically grouped 20-digit key transposed in boustrophendonic form with multiple nulls.พวกเขาใช้แค่การเข้ารหัส ด้วยคีย์ PolyPhonetically แบบง่ายๆ 20 หลัก ส่งในรูปแบบ BoustroPhendonic Spies Like Us (1985)
I like butterflies with big golden wings... and blue and green tips.ฉันชอบผีเสื้อ ปีกใหญ่สีทอง ปลายปีกสีน้ำเงิน และเขียว An American Tail (1986)
- You'll give her that... or I'll tip you straight into the Bog of Eternal Stench... before you can blink.ไม่อย่างนั้น ข้าจะจับเจ้าจุ่มลงไปในบึงแห่งความเน่าเหม็น ก่อนที่เจ้าจะรู้ตัวซะอีก Labyrinth (1986)
The freight woke up the other guys and it was on the tip of my tongue to tell them about the deer, but I didn't.รถไฟปลุกคนอื่นๆ และมันก็อยู่แค่ปลายลิ้นของผม ที่จะบอกพวกเขา เรื่องกวาง แต่ผมก็เปล่า Stand by Me (1986)
If tips keep up, I'll have enough for my Alfa Romeo.ถ้าจะให้ทิปล่ะก็ ขอบอกว่ามีเยอะแล้ว พอที่จะซื้อรถสปอต อัลฟ้า โรมิโอ Dirty Dancing (1987)
- What's the hot tip for the day?- วันนี้มีอะไรเด็ด ๆอีกไหม? Dirty Dancing (1987)
They used to tip him off... about the really good loads. Of course, everybody got a piece.บรรทุกของดีๆมา แน่นอน ทุกๆคนมีของดี Goodfellas (1990)
They would tip us off about what was coming in and moving out.พวกเขาจะคอยส่งข่าว อะไรที่มาส่งเข้าและส่งออก Goodfellas (1990)
Should I tip him?ให้ทิปเขาไหม? Goodfellas (1990)
I gave Jimmy the tip and he gave me some Christmas money.ผมให้คำแนะนำจิมมี่ และเขาให้ค่าตอบแทนนิดหน่อบ Goodfellas (1990)
- Andy, can I give you a little tip?- แอนดี้ ฉันขอบอกอะไรคุณหน่อยได้มั้ย Mannequin: On the Move (1991)
Look at this, big tip from Mike the Pike.ดูนี่.. การเดินทางแสดงของ ไมค์ เดอะ ไปฟ์. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Hemingway, you got a hot tip?แฮมมิงค์เวย์ คุณรีบร้อนเดินทางไปไหน ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Suddenly the tip began to expand, disclosing a slimy finger that wormed its way toward him.ทันใดนั้น มีนิ้วเล็กๆยื่นออกมา มันพุ่งเข้าหาเขา The Cement Garden (1993)
Oh, dear Lord, he's not well. So we'd tiptoe around the house.โธ่เอ๊ยพระเจ้าของเขาไม่ดี ดังนั้นเราจะมีความต้องกา? In the Name of the Father (1993)
Like this, tiptoeing around the house. "Not well, you know.เช่นนี้ tiptoeing รอบ ๆ บ้าน "ไม่ดีคุณรู้. In the Name of the Father (1993)
Physically, you're in tiptop shape. Everything's right on track.ตรวจร่างกายแล้วนายปกติดี ทุกอย่างไปได้สวย Junior (1994)
- Somebody tipped the press.- มีคนบอกนักข่าว Junior (1994)
[ Woman ] It's as if it turns every part of your body into the tip of a penis.[ ผู้หญิง ] มันเหมือนกับว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณทุกคนในปลายของอวัยวะเพศชาย Pulp Fiction (1994)
- As far as I know, the motherfucker's tip-top.- เท่าที่ฉันรู้ว่าเวรตะไลของสุดยอด Pulp Fiction (1994)
Laura. Laura. Tips.ลอร่า ลอร่า เคล็ดลับ ในถุง Pulp Fiction (1994)
The fingertips have the same feelings as their feet.ปลายนิ้วมือมีความรู้สึกเดียวกับเท้า Don Juan DeMarco (1994)
Multiple orgasms!ถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้ง The One with the East German Laundry Detergent (1994)
In Rhondda Fawr there's a huge coal tip above the village and that's on the maps.ที่รอนด้าวาวล์ มีกองถ่านหินใหญ่อยู่บนหมู่บ้าน และอยู่ในแผนที่ด้วย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
-Even coal tips.- แม้แต่กองถ่านหิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
He's a C.I. For a burglary cop. Called in the tip on the bank.เป็นสายตำรวจโทรมาบอกเรื่องแบงค์ Heat (1995)
I thought you were the centipede. Hey, Glow-worm.โทษที ฉันคิดว่าเป็นตะขาบ James and the Giant Peach (1996)
"Commodore Centipede," they used to call me. - Seven."พลเรือตะขาบ"พวกเขาเรียกฉันว่าอย่างนั้น James and the Giant Peach (1996)
Right, Mr Centipede? Right?ถูกไหม คุณตะขาบ? James and the Giant Peach (1996)
- The centipede jumped in!อะไร? นั่นอะไร? James and the Giant Peach (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tipI walked on tiptoe so as not to wake the baby.
tipTo calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.
tipIf you want the taxi driver to have a tip, hand him too much money and say, "Keep the change."
tipI have been constipated for three days.
tipDon't be mean with the tip.
tipIn Japan it is not customary to tip for good service.
tipThis wasn't here this morning ... looks like somebody's been fly tipping.
tipIt is stipulated that we should receive a month's vacation every year.
tipThe words are on the tip of my tongue, but I don't quite know how to put what I want to say.
tipThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.
tipI put the tip under two glasses because I knew they were always in a hurry.
tip3 multiplied by 5 is 15.
tipHis name was on the tip of my tongue but I couldn't remember it.
tipThe driver tipped his cap.
tipThis article contains tips for those who are eager to increase their vocabulary.
tipTo calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.
tipI went up to my bedroom on tiptoe.
tipWhen you go abroad, you'd better keep in mind that tipping is necessary.
tipThis tipping business always makes us uneasy.
tipI burned my fingertip.
tipHe walked on tiptoe so that nobody would hear him.
tipFour multiplied by two is eight.
tipAre you more likely to get worse ovulation pains if you have a tipped uterus?
tipThat evening I left my tip under a coffee cup, which I left upside down on the table.
tipIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
tipI'm suffering from chronic constipation.
tipDon't forget to tip the porter for carrying your luggage.
tipI am constipated.
tipI experienced a feeling of antipathy towards the speaker.
tipHe was given a tip three weeks ago that two companies would merge.
tipThere was a multiple collision on the highway.
tipIt's the tip of the iceberg.
tipHe walked on tiptoe lest he be heard.
tipHis name is on the tip of my tongue.
tipThis new investment will multiply our profit.
tipThe holy man tiptoed his way across the Ganges.
tipPast the west coasts of Europe and Africa to the tip of southern Africa.
tipNow that I think of it, I've been asked to look at a haiku he'd written by the tipsy bloke sitting next to me on the train.
tipIt seems I've got a little tipsy. Sorry to have talked rubbish...
tipOnly the tip of an iceberg shows above the water.
tipIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
tipYou'd better remember that tipping is necessary in the USA.
tipHe gave a tip as a sign of gratitude.
tipLet's tip a few tonight.
tipIt is stipulated that the applicants must be female.
tipPolice rushed to the scene on the tip that a time bomb was planted.
tipHe blew on his fingertips.
tipI need red and black markers or felt-tip pens. Do you have any?
tipThe children are learning the multiplication tables by heart.
tipKate tries to walk on tiptoe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ร.น.(n) least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
สืบพันธุ์(v) reproduce, See also: beget young, multiply, procreate, produce offspring, Syn. แพร่พันธุ์, ขยายพันธุ์
ปลายจมูก(n) nose tip, Example: งวง คือ ปลายจมูกของช้าง ซึ่งย่นยาวออกมาจนใช้จับฉวยอะไรๆ ได้, Thai Definition: ส่วนปลาย หรือส่วนยอดของจมูก
แสดงเจตนา(v) disclose one's intention, See also: show one's hand / cards, tip one's hand, declare one's intention, Syn. แสดงความประสงค์, แสดงเจตจำนง, Example: เขามิได้แสดงเจตนาร้ายต่อข้าพเจ้า, Thai Definition: แสดงให้ทราบถึงความต้องการ หรือความประสงค์
ใบ้(v) signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ลำตัด(n) Thai-style antiphon, See also: antiphonal singing, Example: ชายหนุ่มหญิงสาวกำลังร้องลำตัดแก้กันไปมา, Thai Definition: การละเล่นที่มีผู้แสดงเป็นชายและหญิงว่าเพลงร้องแก้กัน มีลูกคู่และกลองรำมะนาประกอบ
สุด(adj) tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
สินจ้างรางวัล(n) wages, See also: remuneration, reward, payment, stipend, Syn. สินจ้าง, อามิส, อามิสสินจ้าง, Example: ผมไม่ได้เรียกร้องสินจ้างรางวัลใดๆ จากเขา, Thai Definition: เงินหรือทรัพย์ที่ให้ตอบแทนการทำงาน
ชี้ชัด(v) specify, See also: indicate, mention, stipulate, Syn. บ่งชัด, Example: หลักฐานทั้งหมดชี้ชัดว่า เขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิดครั้งนี้, Thai Definition: ระบุหรือแสดงให้รู้โดยเจาะจงอย่างแจ่มแจ้ง
ขีดเส้น(v) stipulate, See also: specify, settle, require, Syn. กำหนด, Example: นักการเมืองกำลังทำงานภายใต้กรอบของพรรคที่ถูกคนอื่นขีดเส้นไว้โดยผู้นำพรรคและสมาชิกพรรค
กล่าวเตือน(v) warn, See also: advice, caution, tip off, admonish, Syn. เตือน, ตักเตือน, Example: ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม, Thai Definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม
ย่อง(v) walk stealthily, See also: walk on tiptoe, tiptoe, Syn. ย่องเดิน, Example: ฉันย่องไปบนไม้กระดานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดัง, Thai Definition: เดินอย่างใช้ปลายเท้าจดลงเบาๆ
เพิ่มจำนวน(v) increase, See also: grow, multiply, build up, Syn. เพิ่ม, Example: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว, Thai Definition: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
เกร็ดความรู้(n) useful hint or idea, See also: bit of knowledge, tip, basic, practical fact, Example: การกินหมากให้ถูกต้องเป็นอย่างไรนี้มีลักษณะที่เป็นวิชาการเป็นเกร็ดความรู้ด้วย, Thai Definition: ความรู้เบ็ดเตล็ด
เกรียก(n) finger breadth, See also: distance tip of thumb and forefinger, Thai Definition: ระยะยาวชั่วนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้กางออก
ขัดหนัก(v) suffer from a constipation, Syn. ท้องผูก, Example: ผมรู้สึกขัดหนักมา 2-3 วันแล้วครับคุณหมอ, Thai Definition: ถ่ายอุจจาระไม่ค่อยออก
ข้อแม้(n) condition, See also: stipulation, proviso, Syn. เงื่อนไข, ข้อกำหนด, Example: ใครก็สามารถเข้าพักที่นี่ได้ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องพักคนเดียวเท่านั้น, Thai Definition: เงื่อนไขหรือข้อตกลงที่กำหนดไว้
โขย่ง(v) stand on tiptoe, Syn. กระโหย่ง, เขย่ง, Example: เขาโขย่งร่างพยายามมองลอดผ่านช่องเล็กๆ นั้นให้ได้, Thai Definition: ยกร่างกายให้สูงขึ้น
เขย้อแขย่ง(v) stand on tiptoe, Syn. ขะเย้อขะแหย่ง, เขย่ง, Example: เขาเขย้อแขย่งจะหยิบของบนหลังตู้ให้ได้, Thai Definition: ตะเกียกตะกายจะให้ตัวสูงขึ้น
เขย่งเก็งกอย(v) hop-skip-and-jump, See also: tiptoe, Syn. เขย่ง, Example: เด็กๆ เขย่งเก็งกอยไปตามช่องที่ขีดไว้, Thai Definition: กระโดดตีนเดียว เป็นการเล่นของเด็ก
เขย่ง(v) tiptoe, See also: toe, go on tiptoe, Example: เด็กชายเขย่งตัวขึ้นค่อยๆ ใช้สวิงตะล่อมปลามาใส่ถุง, Thai Definition: พยุงตัวให้สูงขึ้นโดยยืนด้วยปลายเท้า
เขม่น(v) dislike, See also: feel antipathy, feel repulsion, Syn. เหม็นหน้า, กระเหม่น, หมั่นไส้, เกลียด, Example: อย่าทำตัวเด่นมาก เดี๋ยวจะโดนกลุ่มโน้นเขม่นเอา, Thai Definition: รู้สึกไม่ชอบหน้าหรือไม่พอใจ, Notes: (ปาก)
เขี้ยวตะขาบ(n) centipede fang shaped pliers, See also: double-spiked fastener used to join planks, Example: เขี้ยวตะขาบที่อยู่บนหลังคาขึ้นสนิมจนจะพังอยู่แล้ว, Thai Definition: เหล็กที่ทำเป็นหมุดใช้ยึดกระดาน
ค่าแรง(n) wage, See also: pay, earnings, stipend, labour cost, wages, Syn. ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, เงินเดือน, Example: บริษัทรับเหมารายนี้จ่ายค่าแรงไม่ครบและไม่ค่อยตรงเวลา, Count Unit: บาท
ค่าแรงงาน(n) wage, See also: earnings, pay, stipend, labour cost, Syn. ค่าจ้าง, เงินเดือน, ค่าตอบแทน, Example: ต้นทุนการผลิตสินค้าในญี่ปุ่นต่ำเพราะค่าแรงงานต่ำ
ค่าจ้าง(n) wage, See also: pay, hire, compensation, salary, payment, stipend, Syn. ค่าแรง, ค่าตอบแทน, Example: ลูกจ้างที่นี่ได้รับค่าจ้างเดือนละไม่เกิน 1, 500 บาท โดยไม่มีสวัสดิการและเงินประกันชีวิตสำหรับครอบครัว
คำนูณ(v) multiply, Syn. คูณ, ทบ, Example: พ่อค้าวาณิชย์ก็คำนูณพูนเพิ่มทรัพย์, Thai Definition: ทำให้มากขึ้นตามส่วน
เมา(v) be drunk, See also: be intoxicated with drinks, be tipsy, be plastered, be drunken, be legless, be inebriated, Syn. มึนเมา, Example: ผมเมาจนจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้, Thai Definition: มีอาการฟั่นเฟือนเพราะฤทธิ์เหล้าฤทธิ์ยา
คูณ(v) multiply, Ant. หาร, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก, Thai Definition: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
คูณร่วมน้อย(n) least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ปลาย(n) tip, See also: point, tail, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Thai Definition: ตอนยอด, ตอนที่สุด
ปลายตีน(n) tiptoe, Syn. ปลายเท้า, Example: เมื่อเด็กทุกคนถูกสั่งให้ยกปลายตีนมาดูก็ทำหน้าเสียกัน เพราะเพิ่งไปย่ำโคลนเล่นกันมา, Thai Definition: ตอนสุดของเท้า
ปลายนิ้ว(n) fingertip, Example: ในผู้ที่จำเป็นต้องใช้มือทำงานเป็นประจำ มักจะมีอาการมือชาให้เห็นได้บ่อยๆ โดยมักจะเป็นบริเวณฝ่ามือ ปลายนิ้ว โดยเฉพาะ หัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง, Thai Definition: นิ้วส่วนสุดที่มีเล็บอยู่
ปลายลิ้น(n) tip of the tongue, Example: ขนมชิ้นนี้หวานแหลมตั้งแต่ปลายลิ้นไปทั่วทั้งปากเลย, Thai Definition: ตอนสุดของลิ้น
พหุคูณ(adj) multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ
แพร่พันธุ์(v) breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai Definition: ขยายพันธุ์ออกไป
มุรธา(n) forehead, See also: head, crown, tip top, pinnacle, apex, Syn. มูรธา, หัว, ยอด, มูรธ
มึนเมา(v) be drugged, See also: get drunk, be tipsy, be slightly intoxicated, Syn. เมา, Ant. สร่างเมา, Example: พอดื่มเหล้าเข้าไปแก้วเดียวเขาก็รู้สึกมึนเมา, Thai Definition: มีอาการเริ่มเมา
มึนเมา(adj) be drugged, See also: drunk, tipsy, intoxicated, Example: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป
แประ(adv) drunkenly, See also: tipsily, Example: เขาดื่มเหล้าเสียเมาแประก่อนกลับบ้านทุกวัน, Thai Definition: เมาเต็มที่
เรียวหนาม(n) thorny bamboo branch, See also: thorny tip of a bamboo stalk, Count Unit: เรียว, Thai Definition: แขนงไม้ไผ่ที่มีหนาม มักแตกออกจากบริเวณโคน
อาการท้องผูก(n) constipation, See also: irregularity, Syn. ท้องผูก, Example: วัณโรคที่ลำไส้อาจทำให้มีอาการท้องผูกสลับท้องเดิน และอาจคลำพบก้อนในท้อง
สูตรคูณ(n) multiplication table, Example: น้องของฉันท่องสูตรคูณให้ฟังก่อนนอนทุกวัน, Count Unit: แม่, Thai Definition: ตารางแสดงผลคูณของจำนวนเลข
สินจ้าง(n) wage, See also: emolument, hire, pay, salary, stipend, Syn. ค่าจ้าง, ค่าตอบแทน, Example: นายจ้างค้างสินจ้างคนงานมา 3 เดือนแล้ว, Thai Definition: ค่าตอบแทนที่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง
หงายท้อง(v) overturn, See also: turn over, tip over, Syn. หงายหลัง, Example: รถดับเพลิงที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงชนเขาจนหงายท้อง, Thai Definition: พลัดตกหรือคว่ำโดยเอาหลังลง
หย่ง(v) tiptoe, See also: walk on tip toe, Syn. โหย่ง, กระหย่ง, กระโหย่ง, Example: เธอลงมายืนแตะเท้ากับผ้าขี้ริ้วเก่าๆ พอให้เท้าแห้งแล้วก็หย่งเท้าขึ้นบันได, Thai Definition: ทำให้สูงขึ้น
เดินหน(n) name of a kind of headdress, See also: crown with papal-shaped tip bent backwards, Syn. ชฎาเดินหน, Example: เขาสวมชฎาเดินหน, Thai Definition: ชื่อชฎาชนิดหนึ่ง เรียกว่า ชฎาเดินหน
ตัวคูณร่วมน้อย(n) Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
ตัวคูณ(n) multiplier, Example: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด, Thai Definition: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ตัวตั้ง(n) number standing on the top line, See also: top line, summand, minuend, dividend, multiplicand, responsible one, Example: เอาเลข 9 เป็นตัวตั้งแล้วเอาเลข 3 มาหาร, Count Unit: ตัว, Thai Definition: จำนวนเลขที่ตั้งไว้ก่อนสำหรับบวกลบคูณหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[bong] (v) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide  FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ฉลามครีบดำ[chalām khrīp dam] (n, exp) EN: Blacktip Reef Shark
หัว[hūa] (n) EN: top ; end ; extremity ; tip  FR: extrémité [ f ] ; bout [ m ] ; haut [ m ] ; sommet [ m ]
เอียง[īeng] (v) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant  FR: incliner ; obliquer ; pencher
จะขาบ[jakhāp] (n) EN: centipede
จมูกชี้ฟ้า[jamuk chī fā] (n, exp) EN: tip-tilted nose ; turnup nose
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip ; top ; end  FR: extrémité [ f ] ; bout [ m ]
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip of the beak ; crooked tip  FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [ f ]
แก่ดีกรี[kaēdīkrī] (adj) EN: a little tippy
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
กำหนด[kamnot] (v) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate  FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
กำหนดให้[kamnot hai] (v, exp) EN: assign ; prescribe ; stipulate ; allot  FR: assigner ; proposer ; allouer
การคูณ[kānkhūn] (n) EN: multiplication  FR: multiplication [ f ]
การคูณด้วย …[kānkhūn dūay …] (n, exp) FR: multiplication par … [ f ]
การคูณด้วย 7[kānkhūn dūay sī] (n, exp) FR: multiplication par 4 [ f ]
ไข้รากสาด[khai rāk sāt] (n) EN: tiphoid ; typhus  FR: typhus [ m ] ; tiphoïde [ f ] ; fièvre typhoïde [ f ]
ค่าจ้าง[khājāng] (n) EN: wage ; wages ; pay ; hire ; compensation ; salary ; payment ; stipend  FR: salaire [ m ] ; paie [ f ] ; paye [ f ] ; traitement [ m ] ; appointements [ mpl ]
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [ m ] ; suggestion [ f ] ; recommandation [ f ] ; truc [ m ] (fam.)
ค่าเหนื่อย[khā neūay] (n, exp) EN: commission ; tip
เขย่ง[khayeng] (v) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)  FR: se dresser sur la pointe des pieds
เขย่งเก็งกอย[khayengkengkøi] (v) EN: hop-skip-and-jump ; tiptoe
ขยิบตาให้...[khayip tā hai ...] (v, exp) EN: wink at sb ; tip sb a wink  FR: faire de l'oeil à ... (qqn)
ขี้ไม่ออก[khī mai øk] (n, exp) EN: suffer from constipation  FR: souffrir de constipation
ขีดเส้น[khītsen] (v) EN: stipulate ; specify ; settle ; require ; set a deadline
ข้อบัญญัติ[khøbanyat] (n) EN: code of law ; article (of a law) ; stipulation
ข้อกำหนด[khøkamnot] (x) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision  FR: clause [ f ] ; exigence [ f ] ; spécification [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อไข[khøkhai] (n) EN: condition ; stipulation  FR: condition [ f ] ; clause [ f ] ; stipulation [ f ]
ข้อแม้[khømaē] (n) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso  FR: condition [ f ] ; réserve [ f ]
ข้อผูกมัด[khøphūkmat] (n) EN: obligation ; binding condition ; duty ; condition ; commitment ; clause ; stipulation  FR: obligation [ f ]
ค.ร.น.[khø.rø.nø.] (n) EN: least common multiple ; lowest common multiple  FR: PPCM
คูณ[khūn] (x) EN: multiplied by ; x  FR: multiplié par ; x
คูณ[khūn] (v) EN: multiply  FR: multiplier
คูณด้วย[khūn dūay] (v, exp) FR: multiplié par
คูณร่วมน้อย[khūn ruam nøi] (n, exp) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.  FR: plus petit commun multiple [ m ] ; P.P.C.M. = PPCM [ m ]
ก้นกรอง[kon krøng] (n, exp) EN: filter tip
กลเม็ด[konlamet] (n) EN: trick ; tip ; tactic ; stratagem ; artful ; subterfuge ; artifice  FR: stratagème [ m ] ; subterfuge [ m ] ; astuce [ f ] ; subtilité [ f ] ; tactique [ f ]
กระแอบ[kra-aēp] (n) EN: centipede
หลายทบ[lāi thop] (adj) EN: multiple
ลำตัด[lamtat] (n) EN: Thai-style antiphon ; antiphonal singing
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)  FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
เมา[mao = māo] (v) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated  FR: être soûl = être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
เมา[mao = māo] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl ; saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
เมาเหล้า[mao lao] (adj) EN: drunk ; intoxicated ; tipsy  FR: ivre ; soûl = saoul ; éméché ; enivré ; plein (fam.) ; pompette (fam.) ; bourré (fam.) ; beurré (fam.)
มึนเมา[meunmao] (v) EN: be drugged ; get drunk ; be tipsy ; be slightly intoxicated
มึนเมา[meunmao] (adj) EN: drugged ; drunk ; tipsy ; intoxicated  FR: éméché ; pompette (fam.) ; un peu ivre
หงายท้อง[ngāithøng] (v) EN: overturn ; turn over ; tip over
เงื่อนไข[ngeūoenkhai] (n) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso  FR: condition [ f ] ; exigence [ f ]
พหุคูณ[phahukhūn] (n) EN: multiple
พรรดึก[phanradeuk] (n) EN: hardened feces  FR: constipation [ f ]
พันทิพย์พลาซ่า[Phanthip Phlāsā] (tm) EN: Pantip Plaza  FR: Pantip Plaza

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIP T IH1 P
TIPP T IH1 P
TIPA T IH1 P AH0
TIPO T IY1 P OW0
TIPS T IH1 P S
TIPSY T IH1 P S IY0
STIPE S T AY1 P
TIPPY T IH1 P IY0
TIPPS T IH1 P S
STIPP S T IH1 P
TIPPIN T IH1 P IH0 N
TIPPLE T IH1 P AH0 L
PETIPA P EH2 T IY1 P AH0
TIPLER T AY1 P L ER0
TIPPIE T IH1 P IY0
TIPOFF T IH1 P AO2 F
TIPPED T IH1 P T
TIPPEN T IH1 P AH0 N
TIPPIT T IH1 P IH0 T
TIPPER T IH1 P ER0
STIPES S T AY1 P S
TIPTON T IH1 P T AH0 N
TIPLER T AY1 P AH0 L ER0
TIPTOE T IH1 P T OW2
TIPPET T IH1 P AH0 T
STIPEND S T AY1 P AH0 N D
TIPPY'S T IH1 P IY0 Z
TIPPENS T IH1 P AH0 N Z
TIPPINS T IH1 P IH0 N Z
TIPSTER T IH1 P S T ER0
TIPPETT T IH1 P IH0 T
TIPPITT T IH1 P IH0 T
TIPPETS T IH1 P IH0 T S
TIPPERS T IH1 P ER0 Z
TIPHOOK T IH1 P HH UH2 K
TIPTOED T IH1 P T OW2 D
TIPPING T IH1 P IH0 NG
ANTIPHON AE1 N T IH0 F AA2 N
TIPPETTS T IH1 P IH0 T S
STIPENDS S T AY1 P AH0 N D Z
TIPSWORD T IH1 P S AO2 R D
XANTIPPE Z AE1 N T IH0 P
PETIPA'S P EH0 T IY1 P AH0 Z
MULTIPLE M AH1 L T AH0 P AH0 L
MULTIPLY M AH1 L T AH0 P L AY2
ANTIPATHY AE0 N T IH1 P AH0 TH IY0
MULTIPLEX M AH1 L T IY0 P L EH2 K S
MULTIPLES M AH1 L T AH0 P AH0 L Z
STIPULATE S T IH1 P Y AH0 L EY2 T
ANTIPHONS AE1 N T IH0 F AA2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tip (v) tˈɪp (t i1 p)
tips (v) tˈɪps (t i1 p s)
tipsy (j) tˈɪpsiː (t i1 p s ii)
Petipa (n) pɛtˈiːpə (p e t ii1 p @)
tip-up (j) tˈɪp-ʌp (t i1 p - uh p)
tipped (v) tˈɪpt (t i1 p t)
tippet (n) tˈɪpɪt (t i1 p i t)
tipple (v) tˈɪpl (t i1 p l)
tiptoe (v) tˈɪptou (t i1 p t ou)
stipend (n) stˈaɪpɛnd (s t ai1 p e n d)
stipple (v) stˈɪpl (s t i1 p l)
tip-off (n) tˈɪp-ɒf (t i1 p - o f)
tip-top (j) tˈɪp-tɒp (t i1 p - t o p)
tippets (n) tˈɪpɪts (t i1 p i t s)
tipping (v) tˈɪpɪŋ (t i1 p i ng)
tippled (v) tˈɪpld (t i1 p l d)
tippler (n) tˈɪplər (t i1 p l @ r)
tipples (v) tˈɪplz (t i1 p l z)
tipster (n) tˈɪpstər (t i1 p s t @ r)
tiptoed (v) tˈɪptoud (t i1 p t ou d)
tiptoes (v) tˈɪptouz (t i1 p t ou z)
multiple (n) mˈʌltɪpl (m uh1 l t i p l)
multiply (v) mˈʌltɪplaɪ (m uh1 l t i p l ai)
stipends (n) stˈaɪpɛndz (s t ai1 p e n d z)
stippled (v) stˈɪpld (s t i1 p l d)
stipples (v) stˈɪplz (s t i1 p l z)
tip-offs (n) tˈɪp-ɒfs (t i1 p - o f s)
tipplers (n) tˈɪpləz (t i1 p l @ z)
tippling (v) tˈɪplɪŋ (t i1 p l i ng)
tipstaff (n) tˈɪpstaːf (t i1 p s t aa f)
tipsters (n) tˈɪpstəz (t i1 p s t @ z)
Tipperary (n) tˌɪpərˈɛəʳriː (t i2 p @ r e@1 r ii)
antipathy (n) ˈæntˈɪpəθiː (a1 n t i1 p @ th ii)
antipodes (n) ˈæntˈɪpədiːz (a1 n t i1 p @ d ii z)
centipede (n) sˈɛntɪpiːd (s e1 n t i p ii d)
fingertip (n) fˈɪŋgətɪp (f i1 ng g @ t i p)
multiples (n) mˈʌltɪplz (m uh1 l t i p l z)
multiplex (j) mˈʌltɪplɛks (m uh1 l t i p l e k s)
stippling (v) stˈɪplɪŋ (s t i1 p l i ng)
stipulate (v) stˈɪpjulɛɪt (s t i1 p y u l ei t)
tipstaffs (n) tˈɪpstaːfs (t i1 p s t aa f s)
tiptoeing (v) tˈɪptouɪŋ (t i1 p t ou i ng)
centipedes (n) sˈɛntɪpiːdz (s e1 n t i p ii d z)
constipate (v) kˈɒnstɪpɛɪt (k o1 n s t i p ei t)
fingertips (n) fˈɪŋgətɪps (f i1 ng g @ t i p s)
multiplied (v) mˈʌltɪplaɪd (m uh1 l t i p l ai d)
multiplies (v) mˈʌltɪplaɪz (m uh1 l t i p l ai z)
stipulated (v) stˈɪpjulɛɪtɪd (s t i1 p y u l ei t i d)
stipulates (v) stˈɪpjulɛɪts (s t i1 p y u l ei t s)
antipathies (n) ˈæntˈɪpəθɪz (a1 n t i1 p @ th i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
规定[guī dìng, ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, / ] provision; to fix; to set; to formulate; to stipulate; to provide; regulation; rule #338 [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] (two, three etc) -fold; times (multiplier); double; to increase or multiply #1,005 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] upset; turn over; to tip; to pour; to go home; to the contrary; inverted #1,009 [Add to Longdo]
[zhē, ㄓㄜ, ] to turn sth over; to turn upside-down; to tip sth out (of a container) #2,040 [Add to Longdo]
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] many kinds of; multiple; diverse; multi- #2,099 [Add to Longdo]
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to plan a project; to stand on tiptoe; Taiwan pr. qi4 #3,101 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to ride; to mount; to make use of; to avail oneself of; to take advantage of; to multiply; Buddhist teaching #3,274 [Add to Longdo]
多个[duō ge, ㄉㄨㄛ ㄍㄜ˙, / ] many; multiple; multi- (faceted, ethnic etc) #4,025 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing #4,063 [Add to Longdo]
[shāo, ㄕㄠ, ] tip of branch #9,297 [Add to Longdo]
便秘[biàn mì, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄧˋ, 便] constipation #10,630 [Add to Longdo]
消炎[xiāo yán, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ, ] to reduce fever; antipyretic; to decrease inflammation #15,772 [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best #17,466 [Add to Longdo]
[yǐng, ㄧㄥˇ, / ] grain husk; tip of sth short and slender #19,062 [Add to Longdo]
指尖[zhǐ jiān, ㄓˇ ㄐㄧㄢ, ] fingertips #19,390 [Add to Longdo]
倍增[bèi zēng, ㄅㄟˋ ㄗㄥ, ] to double; to redouble; to increase many times over; to multiply by a factor; multiplication #20,261 [Add to Longdo]
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, ] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity #20,538 [Add to Longdo]
倍数[bèi shù, ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] multiple #21,806 [Add to Longdo]
锋芒[fēng máng, ㄈㄥ ㄇㄤˊ, / ] tip (of pencil, spear etc); sharp point; cutting edge; spearhead; vanguard #22,414 [Add to Longdo]
蜈蚣[wú gōng, ㄨˊ ㄍㄨㄥ, ] centipede #23,339 [Add to Longdo]
金针菇[jīn zhēn gū, ㄐㄧㄣ ㄓㄣ ㄍㄨ, / ] enoki mushroom (Flammulina velutipes, Japanese えのき茸 enokitake), used in cuisines of Japan, Korea and China, cultivated to be long, thin and white; abbr. to 金菇 #26,085 [Add to Longdo]
谐音[xié yīn, ㄒㄧㄝˊ ㄧㄣ, / ] a harmonic (sound with frequency an integral multiple of the fundamental) #28,949 [Add to Longdo]
小费[xiǎo fèi, ㄒㄧㄠˇ ㄈㄟˋ, / ] tip #30,004 [Add to Longdo]
[pǐ, ㄆㄧˇ, ] constipation; lump in the abdomen #31,469 [Add to Longdo]
对唱[duì chàng, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄤˋ, / ] in duet; answering phrase; antiphonal answer #32,981 [Add to Longdo]
舌尖[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of tongue; apical #33,466 [Add to Longdo]
[diǎn, ㄉㄧㄢˇ, ] tiptoe #34,355 [Add to Longdo]
谐波[xié bō, ㄒㄧㄝˊ ㄅㄛ, / ] harmonic (wave with frequency an integer multiple of the fundamental) #36,351 [Add to Longdo]
鼻尖[bí jiān, ㄅㄧˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of the nose #36,563 [Add to Longdo]
乘法[chéng fǎ, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ, ] multiplication #37,216 [Add to Longdo]
复线[fù xiàn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] multiple track (e.g. rail); multi-lane (e.g. highway); the complex line (math.) #39,837 [Add to Longdo]
多极化[duō jí huà, ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] multi-polarization; multipolarization; multi-polarity; multipolar; pluralization #40,772 [Add to Longdo]
树梢[shù shāo, ㄕㄨˋ ㄕㄠ, / ] the tip of a tree; treetop #41,635 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] scolopendra centipede #42,037 [Add to Longdo]
笔尖[bǐ jiān, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄢ, / ] nib; pen point; the tip of a writing brush or pencil #47,078 [Add to Longdo]
乘数[chéng shù, ㄔㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] multiplier #47,125 [Add to Longdo]
面面[miàn miàn, ㄇㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, ] multiple viewpoints #47,602 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] see 蚰蜒, earwig; house centipede #47,705 [Add to Longdo]
乘积[chéng jī, ㄔㄥˊ ㄐㄧ, / ] product (result of multiplication) #49,194 [Add to Longdo]
蹑手蹑脚[niè shǒu niè jiǎo, ㄋㄧㄝˋ ㄕㄡˇ ㄋㄧㄝˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] (phr) on tiptoe #52,629 [Add to Longdo]
眉梢[méi shāo, ㄇㄟˊ ㄕㄠ, ] tip of brow #55,175 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] the limit; tip of branch #57,102 [Add to Longdo]
[wú, ㄨˊ, ] centipede #57,309 [Add to Longdo]
踮脚[diǎn jiǎo, ㄉㄧㄢˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] to stand on tiptoe #58,327 [Add to Longdo]
倒刺[dào cì, ㄉㄠˋ ㄘˋ, ] barb; barbed tip (e.g. of fishhook) #59,038 [Add to Longdo]
对歌[duì gē, ㄉㄨㄟˋ ㄍㄜ, / ] answering phrase of duet; to sing antiphonal answer #61,116 [Add to Longdo]
订定[dìng dìng, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] to set; to designate; to stipulate; to provide; to draw up; to formulate (rules, etc.); stipulation #63,353 [Add to Longdo]
相乘[xiāng chéng, ㄒㄧㄤ ㄔㄥˊ, ] to multiply (math.); multiplication #66,388 [Add to Longdo]
怒发冲冠[nù fā chōng guān, ㄋㄨˋ ㄈㄚ ㄔㄨㄥ ㄍㄨㄢ, / ] hair stands up in anger and tips off one's hat (成语 saw); seething in anger; rising hackles #68,010 [Add to Longdo]
笔锋[bǐ fēng, ㄅㄧˇ ㄈㄥ, / ] the tip of a writing brush; vigor of style in writing; stroke; touch #68,126 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
tippen(vt) |tippte, hat getippt| พิมพ์ดีด
Tip(n) |der, pl. Tips| คำแนะนำ, เคล็ดลับ (เป็นการเขียนที่ล้าสมัย ในปัจจุบันมักใช้ der Tipp แทน), See also: der Hinweis, Syn. der Tipp
Tipp(n) |der, pl. Tipps| คำแนะนำ, เคล็ดลับ, See also: der Hinweis, Syn. der Tip

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andeutung { f }; Anleitung { f }; Hinweis { m }; Tipp { m }; Tip { m } [ alt ] | Andeutungen { pl }; Hinweise { pl }hint | hints [Add to Longdo]
Antipathie { f }; Abneigung { f } | Antipathien { pl }; Abneigungen { pl }antipathy | antipathies [Add to Longdo]
Antipode { m } | Antipoden { pl }antipode | antipodes [Add to Longdo]
Asynchronmultiplexer { m } [ techn. ]asynchronous multiplexer [Add to Longdo]
Bedingung { f }; Klausel { f }stipulation [Add to Longdo]
Berichtigungsposten { m } zum Eigenkapitaladjustments to catipal account [Add to Longdo]
Betriebsart Tippeninching mode [Add to Longdo]
Blockmultiplexverarbeitung { f }block multiplexing [Add to Longdo]
Brogue-Schuh { m }; Budapester Schuh (mit gestanzten Löchern verzierter Schuh)wingtip shoe; wingtip brogue shoe [Add to Longdo]
Bytemultiplexverarbeitung { f }byte multiplexing [Add to Longdo]
Deo { n }antiperspirant [Add to Longdo]
Durchschreibformular { m }multipart form [Add to Longdo]
Einmaleins { n } | kleines Einmaleins | großes Einmaleins | das Einmaleins lernenmultiplication-table; multiplication tables; tables | simple multiplication; tables up to ten | compound multiplication; tables over ten | to learn one's tables [Add to Longdo]
Empfehlung { f }; Vorschlag { m }; Tipp { m }; Tip { m } [ alt ]advice [Add to Longdo]
Federleiste { f } | verkabelte Federleistefemale multipoint connector | harnessed female connector [Add to Longdo]
Fiebermittel { n } | Fiebermittel { pl }antipyretic | antipyretics [Add to Longdo]
Filterzigarette { f }filter tipped cigarette; filter-tip [Add to Longdo]
Filzstift { m }felt pen; felt-tipped pen [Add to Longdo]
Filzstift { m }felt tip pen [Add to Longdo]
Fingerarbeit { f }fingertips [Add to Longdo]
Fingerspitze { f } | Fingerspitzen { pl }fingertip | fingertips [Add to Longdo]
Fingerspitze { f }tip of the finger [Add to Longdo]
Flügelspitze { f }wingtip [Add to Longdo]
Forschungsstipendium { n }research fellowship [Add to Longdo]
Frequenzvervielfacher { m }frequency multiplier [Add to Longdo]
Gehalt { n } | Gehälter { pl }stipend | stipends [Add to Longdo]
Geheimtip { n }sleeper [Add to Longdo]
Genauigkeit { f }; Exaktheit { f } | einfache Genauigkeit { f } | doppelte Genauigkeit { f } | mehrfache Genauigkeit { f } | übergroße Genauigkeit { f }precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Hartmetallschneide { f }carbide tip [Add to Longdo]
Integral { n } [ math. ] | bestimmtes Integral [ math. ] | mehrfaches Integral [ math. ] | unbestimmtes Integral [ math. ]integral | definite integral | multiple integral | antiderivative [Add to Longdo]
Kastenkipper { m }box type tipper [Add to Longdo]
Kippe { f }tip; dump [Add to Longdo]
Kippkarren { m }tipcart; tipping chart [Add to Longdo]
Kippwagen { m } | Kippwagen { pl }tipper | tippers [Add to Longdo]
Kippwagen { m }tipping wagon; tipper truck [Add to Longdo]
Kreuzschlitz-Schraubendreher { m } [ techn. ]Phillips-tip screwdriver [Add to Longdo]
Lagrangescher Multiplikator [ math. ]Lagrange multiplier [Add to Longdo]
Lamellenkupplung { f }multiple disc clutch [Add to Longdo]
Lore { f }tipper; tipper truck [Add to Longdo]
Massenkarambolage { f }(multiple) pile-up; multiple smash-up [Add to Longdo]
Mehrfach...multi-; multiple [Add to Longdo]
Mehrfachanschluss { m }; Multiport...multiport [Add to Longdo]
Mehrfachbelichtung { f }multiple exposure [Add to Longdo]
Mehrfachbetrieb { m }multiplex [Add to Longdo]
Mehrfachbild { n } (auf Bildschirm)multiple image [Add to Longdo]
Mehrfachkanal { m }; Multiplexkanal { m }multichannel [Add to Longdo]
Mehrfachlochung { f } (einer Spalte) [ comp. ]multiple punching [Add to Longdo]
Mehrfamilienhaus { n }multiple dwelling (unit) [Add to Longdo]
Mehrprozessor { m }multiprocessor [Add to Longdo]
Mehrpunktverbindung { f }multipoint circuit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ち, chi] (n) (1) (abbr) ground; land; earth; soil; (2) the region in question; the local area; (3) skin; (4) texture; fabric; material; weave; (5) base; background; (6) one's true nature; (7) narrative (i.e. descriptive part of a story); (8) real life; actuality; (9) (in the game of go) captured territory; (10) (See 地謡) noh chorus; (11) (in Japanese dance) accompaniment music; (12) (in Japanese music) basic phrase (usu. repetitive); (13) base part (of multiple shamisens) #208 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n, adj-no, n-suf, pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) #620 [Add to Longdo]
複数(P);復数(iK)[ふくすう, fukusuu] (n, adj-no) several; plural; plurality; multiple; (P) #850 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (arch) top end; tip; (P) #1,446 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n, adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n, adj-no) (7) trivialities; (P) #1,446 [Add to Longdo]
多重[たじゅう, tajuu] (n, adj-no, adj-na) multiple; multiplex; (P) #2,907 [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) edge; tip; margin #3,129 [Add to Longdo]
[はし(P);はじ;はな, hashi (P); haji ; hana] (n) (1) end (e.g. of street); tip; point; edge; margin; (2) beginning; start; first; (3) odds and ends; scrap; odd bit; least; (P) #3,910 [Add to Longdo]
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf, adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.) #4,502 [Add to Longdo]
禄;祿(oK)[ろく, roku] (n) stipend; reward #4,835 [Add to Longdo]
穂(P);穗[ほ, ho] (n) (1) ear (of plant); head (of plant); (2) point; tip; (3) scion (in grafting); cion; (P) #5,296 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (suf) (1) (nth) power; (ctr) (2) counter for vehicles; (n) (3) multiplication; (4) { Buddh } Buddha's teachings #5,329 [Add to Longdo]
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n, adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P) #5,599 [Add to Longdo]
繁殖(P);蕃殖[はんしょく, hanshoku] (n, vs, adj-no) breed; multiply; increase; propagation; (P) #6,076 [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n, suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) #6,844 [Add to Longdo]
通報[つうほう, tsuuhou] (n, vs) (1) report; tip; bulletin; (2) { math;comp } message (in information and communication theory); (P) #6,865 [Add to Longdo]
マックス[makkusu] (n) (1) (abbr) (See マキシマム) maximum; max; (2) (See マルチプレクサ) mux (multiplexor); (P) #6,892 [Add to Longdo]
筆頭[ひっとう, hittou] (n, adj-no) (1) brush tip; (2) first on a list; (3) head; chief; (P) #7,479 [Add to Longdo]
チップ[chippu] (n) (1) gratuity; tip; (2) chip; (P) #7,709 [Add to Longdo]
増える(P);殖える(P)[ふえる, fueru] (v1, vi) to increase; to multiply; (P) #7,772 [Add to Longdo]
多目的[たもくてき, tamokuteki] (adj-na, n) multipurpose; (P) #9,700 [Add to Longdo]
条項[じょうこう, joukou] (n) clause; article; stipulations; (P) #9,883 [Add to Longdo]
増殖[ぞうしょく, zoushoku] (n, vs, adj-no) increase; multiplication; propagation; (P) #10,976 [Add to Longdo]
コンソール[konso-ru] (n) (1) { comp } (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges #12,414 [Add to Longdo]
南端[なんたん, nantan] (n) southern tip #13,780 [Add to Longdo]
末端[まったん, mattan] (n, adj-no) (See 末端価格, 末端消費者) end; tip; extremities; terminal; (P) #14,291 [Add to Longdo]
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P) #14,425 [Add to Longdo]
東端[とうたん, toutan] (n) east end; eastern tip #15,535 [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1, vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v, v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) #18,130 [Add to Longdo]
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P) #18,362 [Add to Longdo]
舌先[したさき, shitasaki] (n) tip of tongue #18,540 [Add to Longdo]
明文化[めいぶんか, meibunka] (n, vs) stipulate; (P) #19,220 [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) { comp } Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
えのき茸;榎茸[えのきたけ;えのきだけ;エノキタケ;エノキダケ, enokitake ; enokidake ; enokitake ; enokidake] (n) (uk) enoki mushroom (long, thin and white); Flammulina velutipes; winter mushroom [Add to Longdo]
かゆみ止め;痒み止め[かゆみどめ, kayumidome] (n) anti-itch medication; antipruritic drug [Add to Longdo]
こっくりさん[kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]
つま先(P);爪先[つまさき, tsumasaki] (n) tiptoe; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どさどさ[dosadosa] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s, vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
ほろ酔い;微酔い[ほろよい, horoyoi] (n, adj-no) slight intoxication; being tipsy [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) { comp } analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) { comp } analog multiplier [Add to Longdo]
アンチピリン[anchipirin] (n) antipyrine [Add to Longdo]
アンティパスト[anteipasuto] (n) antipasto (ita [Add to Longdo]
イースターアイランドバタフライフィッシュ;ホワイトティップバタフライフィッシュ[i-suta-airandobatafuraifisshu ; howaitoteippubatafuraifisshu] (n) Easter Island butterflyfish (Chaetodon litus); white-tip butterflyfish [Add to Longdo]
イエローティップダムゼルフィッシュ[iero-teippudamuzerufisshu] (n) yellowtip damselfish (Stegastes pictus) [Add to Longdo]
イデアル[idearu] (n, adj-no) (1) ideal; (2) { math } ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n, vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]
マルチパス[まるちぱす, maruchipasu] multipath [Add to Longdo]
マルチプラットフォーム[まるちぷらっとふぉーむ, maruchipurattofo-mu] multiplatform [Add to Longdo]
マルチプルアクセス[まるちぷるあくせす, maruchipuruakusesu] multiple access [Add to Longdo]
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]
マルチプレイヤーゲーム[まるちぷれいやーげーむ, maruchipureiya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]
マルチプレクサ[まるちぷれくさ, maruchipurekusa] multiplexer [Add to Longdo]
マルチプレクサチャネル[まるちぷれくさちゃねる, maruchipurekusachaneru] multiplexer channel [Add to Longdo]
マルチプログラミング[まるちぷろぐらみんぐ, maruchipuroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]
マルチプロセシング[まるちぷろせしんぐ, maruchipuroseshingu] multiprocessing [Add to Longdo]
マルチプロセッサ[まるちぷろせっさ, maruchipurosessa] multiprocessor [Add to Longdo]
マルチプロセッシング[まるちぷろせっしんぐ, maruchipurosesshingu] multiprocessing [Add to Longdo]
マルチプロトコル[まるちぷろとこる, maruchipurotokoru] multiprotocol [Add to Longdo]
マルチポイント[まるちぽいんと, maruchipointo] multipoint [Add to Longdo]
マルチポイント接続[マルチポイントせつぞく, maruchipointo setsuzoku] multipoint connection [Add to Longdo]
掛ける[かける, kakeru] to multiply [Add to Longdo]
逆多重化[ぎゃくたじゅうか, gyakutajuuka] demultiplexing [Add to Longdo]
係数器[けいすうき, keisuuki] coefficient unit, scale multiplier [Add to Longdo]
算術乗算[さんじゅつじょうざん, sanjutsujouzan] arithmetic multiplication [Add to Longdo]
四則演算[しそくえんざん, shisokuenzan] the four basic arithmetic operators (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
時間的な隙間[じかんてきなすきま, jikantekinasukima] time slot (in multiplexing) [Add to Longdo]
時分割型マルチプレクサ[じぶんかつマルチプレクサ, jibunkatsu maruchipurekusa] time division multiplexer [Add to Longdo]
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA [Add to Longdo]
時分割多重[じぶんかつたじゅう, jibunkatsutajuu] Time Division Multiplexing, TDM [Add to Longdo]
時分割多重化[じぶんかつたじゅうか, jibunkatsutajuuka] time division multiplexing (TDM) [Add to Longdo]
時分割多重装置[じぶんかつたじゅうそうち, jibunkatsutajuusouchi] Time Division Multiplexer [Add to Longdo]
周波数逓倍器[しゅうはすうていばいき, shuuhasuuteibaiki] frequency multiplier [Add to Longdo]
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]
周波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
周波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing [Add to Longdo]
集線装置[しゅうせんそうち, shuusensouchi] line concentrator, (line) multiplexer [Add to Longdo]
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
乗算[じょうざん, jouzan] multiplication (vs) [Add to Longdo]
乗数[じょうすう, jousuu] multiplier factor, multiplier [Add to Longdo]
選択肢[せんたくし, sentakushi] selection, choices (of a multiple choice test) [Add to Longdo]
疎結合マルチプロセッサ[そけつごうマルチプロセッサ, soketsugou maruchipurosessa] Loosely-Coupled MultiProcessor [Add to Longdo]
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose [Add to Longdo]
多元接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
多重[たじゅう, tajuu] multiple (a-no), multiplex [Add to Longdo]
多重チャネル[たじゅうチャネル, tajuu chaneru] multiplexer channel [Add to Longdo]
多重プログラミング[たじゅうプログラミング, tajuu puroguramingu] multiprogramming [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
奨学生[しょうがくせい, shougakusei] Stipendiat [Add to Longdo]
奨学金[しょうがくきん, shougakukin] Stipendium [Add to Longdo]
掛ける[かける, kakeru] haengen, aufhaengen, verwenden, multiplizieren [Add to Longdo]
毛嫌い[けぎらい, kegirai] Antipathie, Vorurteil [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top