ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*think*

TH IH1 NG K   
478 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: think, -think-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
think[VI] คิด, See also: ครุ่นคิด, คิดอ่าน
think[VT] คิด
think[VT] มีความคิดเห็น
think[VI] เข้าใจ
think[VT] เข้าใจ
think[VI] นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
think[VT] นึกออก, See also: คิดเชื่อมโยง, คิดได้, นึกขึ้นมาได้, Syn. recall
think[VT] มุ่งความสนใจไปยัง
think[VI] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean
think[VT] ตั้งใจ, See also: มุ่งหมาย, คาดหมาย, Syn. intend, mean
think[VT] คาดเดา, See also: คาดคะเนล่วงหน้า, คาดการณ์, Syn. expect, suppose
think[VI] เลือก, Syn. choose
think[N] การคิด, See also: การนึก
rethink[VT] คิดใหม่, See also: คิดอีก, ทบทวนใหม่, Syn. reconsider, redo
thinker[N] นักคิด, See also: นักปรัชญา, Syn. sage, intellectual, savant, philosopher
methinks[VI] ฉันคิดว่า
think of[VT] คิดถึง, See also: นึกถึง
think of[VT] จำได้, See also: นึกได้, นึกออก
think of[VT] พิจารณา, Syn. consider
think of[PHRV] คิดถึง, See also: คิดเกี่ยวกับ, นึกถึง, Syn. think about
think on[PHRV] จำได้, See also: นึกได้
think on[PHRV] คิดถึงเกี่ยวกับ (คำเก่า), Syn. think about
think to[PHRV] คิดถึง, See also: คิดเกี่ยวกับ, Syn. think about, think of
think up[PHRV] คิดออก, See also: คิดได้, Syn. dream up, make up
thinking[ADJ] ซึ่งสามารถคิดด้วยเหตุผลได้, See also: ซึ่งคำนึงในเหตุผล, Syn. rational, reasoning
thinking[N] การคิด, See also: การคิดหาเหตุผล, การขบคิด
thinking[N] การตัดสิน
think fit[PHRV] คิดว่าเหมาะสม, Syn. see fit
think for[PHRV] คิด (เป็นเวลา), See also: ใช้เวลาคิด
think out[VT] พินิจพิเคราะห์, See also: พิจารณา
think out[VT] ออกแบบ
think out[PHRV] คิดออกมา, Syn. think over, think through
think-box[SL] หัว, See also: กะโหลก, กบาล
thinkable[ADJ] ซึ่งสามารถคิดได้
think back[PHRV] หวนคิดถึง, See also: หวนระลึกถึง
think over[VT] ใคร่ครวญอย่างละเอียด
think over[PHRV] ทบทวน, See also: ไตร่ตรอง, Syn. think out, think through
think tank[N] คณะทำงานระดับมันสมอง
think tank[N] กลุ่มคนที่ทำงานเกี่ยวกับการวิจัย, See also: คณะวิจัย
unthinking[ADJ] ซึ่งไม่คิดถึง, See also: ซึ่งไม่ยั้งคิด, Syn. heedless, inconsiderate, careless
think about[VT] พิจารณาเกี่ยวกับ, See also: คิด, ตรึกตรอง, ขบคิดเกี่ยวกับ
think about[PHRV] คิดถึงเกี่ยวกับ, See also: ไตร่ตรองเกี่ยวกับ, Syn. brood about, dwell on
think about[PHRV] มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ, Syn. think of, think to
think again[PHRV] คิดใหม่, See also: ทบทวนใหม่, เปลี่ยนใจ
think ahead[PHRV] คิดล่วงหน้า
think twice[PHRV] คิดทบทวน
think-piece[SL] ข้อเขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
unthinkable[ADJ] ที่ไม่สามารถจินตนาการได้, Syn. unimaginable, unbelievable, Ant. imaginable
think before[PHRV] คิดก่อน (ทำบางสิ่ง)
think much of[IDM] นึกถึงในแง่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bethink(บิธิงคฺ') {bethought,bethought} vt. ทำให้ต้องพิจารณา,ทำให้ระลึกถึง, Syn. recollect
freethinkern. ผู้มีความคิดอย่างอิสระ., See also: freethinking adj.,n.
methinks(มีธิงคฺซฺ') v. ฉันคิดว่า
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
think factoryn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
think thankn. สถาบันจัย,หน่วยงานชั้นมันสมอง, Syn. research institute
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล,ชอบคิด,ชอบพิจารณา n. ความคิด,การพิจารณา, Syn. thought
unthinkable(อันธิง'คะเบิล) adj. คิดไม่ถึง,นึกไม่ถึง,นอกประเด็น,ไม่พิจารณา.
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.

English-Thai: Nontri Dictionary
bethink(vt) คิด,ระลึกถึง,นึกได้
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ
think(vi) คิด,นึก,ไตร่ตรอง,รำพึง
unthinkable(adj) คิดไม่ถึง,นอกประเด็น
unthinking(adj) สะเพร่า,ไม่เกรงใจ,ไม่ยั้งคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abstract thinkingความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concrete thinkingความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
freethinkerนักคิดเสรี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thinking, concreteความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Systems Thinkingระบบความคิด [การจัดการความรู้]
Creative thinkingความคิดสร้างสรรค์ [TU Subject Heading]
Creative thinking in childrenความคิดสร้างสรรค์ในเด็ก [TU Subject Heading]
Critical thinkingการคิดเชิงวิพากษ์ [TU Subject Heading]
Lateral thinkingการคิดแนวข้าง [TU Subject Heading]
Thought and thinkingความคิดและการคิด [TU Subject Heading]
Network of East Asian Think ? Tanksเครือข่ายคลังสมองเอเชียตะวันออก [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
critical thinkingคิดแบบมีวิจารณญาณ
overthinking (adj ) คิดมาก
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน
Think so[ติ๊ง โซ] (uniq ) ฉันเห็นด้วย ฉันก็คิดว่าเช่นนั้นเช่นกัน
See also: S. agree, A. disagree,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'd think their mother would...คุณจะคิดว่าแม่ของพวกเขาจะ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
What do you think you're doing? Have you gone crazy?แกคิดว่านี้ม้าหมุนรึยังไง แกมันบ้าสิ้นดี The Great Dictator (1940)
I think I...ฉันคิดว่าฉัน... The Great Dictator (1940)
the Venus of Today and the Thinker of Tomorrow.วีนัส ของวันนี้ และ ทิคเคอร์ ของวันพรุ่งนี้ The Great Dictator (1940)
If you think so, you have a great imagination.ถ้านายเข้าใจมันดังนั้น แสดงว่านายเป็นคนมีจินตนาการสูง The Great Dictator (1940)
He thinks it's only been weeks.เขาคิดว่ามาอยู่นี้เพียงสัปดาห์เดียว The Great Dictator (1940)
I think it was a gang.ฉันคิดว่าเป็นโก๋แถวนี้แหละ The Great Dictator (1940)
We didn't think you'd come back.เราไม่คิดว่าคุณจะกลับมา The Great Dictator (1940)
- You think so?- คุณคิดยังงั้นหรอ The Great Dictator (1940)
My folks didn't think so.คนในบ้านฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ The Great Dictator (1940)
He'll deal with a mediaeval maniac more than he thinks!มันจะได้รู้ว่าคนบ้าอำนาจนี้ ทำได้มากกว่าที่มันคิด The Great Dictator (1940)
At such a time I think it ill-advised.ตอนนี้หรอครับ ผมว่า มันตลกสิ้นดี The Great Dictator (1940)
Don't you think it's serious if they find him in the house?คุณไม่กังวลบ้างหรอ ถ้าพวกเขาเจอเขาในบ้านนี้ The Great Dictator (1940)
I think I'll get me a shave.ผมคิดว่าผมจะตัดผมซักหน่อย The Great Dictator (1940)
What would my people think, signing such a treaty when your soldiers are on the border?อะไรที่ทำให้คุณคิดว่าผมจะลงนามในสัญญา ในขณะที่กองทัพคุณยังอยู่ที่ชายแดน The Great Dictator (1940)
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก The Great Dictator (1940)
Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.ทหาร พวกคุณไม่ใช่สัตว์ป่า ที่จะดูถูกประชาชนทำกับเขาเช่นทาส คุณคือทหาร หวังว่าพวกคุณคงคิดและสำนึก The Great Dictator (1940)
I think he'll be all right.ฉันคิดว่าเขาจะได้รับสิทธิ์ ทั้งหมด Pinocchio (1940)
You know, Pinocchio, I think Figaro is jealous of you.คุณจะรู้ว่า ปิโนคีโอ, ฉันคิดว่า ฟิกาโร เป็นที่อิจฉา ของคุณ Pinocchio (1940)
Just think!แค่คิด! Pinocchio (1940)
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา Pinocchio (1940)
To hear that beetle talk, you'd think somethin' was going to happen to us.นะ "กำลังจะเกิดขึ้นกับเรา Pinocchio (1940)
What's he think I look like, a jackass?สิ่งที่เขาคิดว่าฉันมีลักษณะ เหมือนคนโง่หรือไม่? Pinocchio (1940)
Oh, I think it's swell!โอ้ฉันคิดว่ามันบวม! Pinocchio (1940)
What do you think of Monte Carlo? Or don't you think of it at all?คุณคิดว่ามอนติ คาร์โลเป็นยังไงครับ รึว่าไม่สนใจที่นี่เลย Rebecca (1940)
Well, I think it's rather artificial.- เอ่อ ดิฉันคิดว่ามันดูค่อนข้างจะกํามะลอ Rebecca (1940)
I hardly think...ไม่ดีกว่าค่ะ-- Rebecca (1940)
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Do you think that's really silly?เราก็ควรยึดมันเป็นหลักไว้ คุณว่าฟังดูโง่เง่ามั้ยคะ Rebecca (1940)
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน Rebecca (1940)
What do you think? My daughter's engaged to be married.ดูสิ ลูกสาวฉันหมั้นเเล้วเตรียมจะเเต่งงาน Rebecca (1940)
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ Rebecca (1940)
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า Rebecca (1940)
- I think we'd like some tea, Frith.- ผมว่าเราอยากดื่มชาสักหน่อย ฟริธ Rebecca (1940)
I think I'll go downstairs now.ฉันว่าจะลงไปข้างล่างเเล้ว Rebecca (1940)
Let's have whatever you think that Mrs. De Winter would have ordered.งั้นก็เอาตามที่คุณนายเดอ วินเทอร์ คงจะเห็นสมควรเถอะค่ะ Rebecca (1940)
I don't think he ever notices what I wear.ฉันไม่คิดว่าเขาสังเกตเห็นด้วยซํ้า ว่าฉันสวมใส่อะไร Rebecca (1940)
What do you think of Beatrice?- คุณคิดว่าเบียทริซเป็นยังไงบ้าง Rebecca (1940)
Don't you think I'd better go and see?- ไม่ลองให้ฉันไปดูหน่อยรึคะ Rebecca (1940)
And if you had my memories, you wouldn't go there or talk about it or even think about it.ถ้าคุณมีความทรงจำอย่างที่ผมมี คุณก็จะไม่มีวันไปเหยียบที่นั่น Rebecca (1940)
I think if Maxim wanted anything done about it, he'd tell me.ผมว่าถ้าเเม็กซิมอยากให้ทํา ก็คงสั่งผมเเล้ว Rebecca (1940)
Mr. Crawley, please don't think me morbidly curious. It isn't that.คุณครอว์ลี่ย์คะ อย่าหาว่าฉันสอดรู้สอดเห็นเลย Rebecca (1940)
I know they're all thinking the same thing, that they're all comparing me with her, with Rebecca.ฉันรู้ว่าพวกเขาคิดเหมือนกัน พวกเขาเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา Rebecca (1940)
You mustn't think that.โอ้ อย่าคิดอย่างนั้นสิครับ Rebecca (1940)
The films of the honeymoon have arrived at last. Do we have time, do you think, before dinner?ฟิล์มฮันนีมูนเพิ่งมาถึง เราพอจะมีเวลาก่อนอาหารค่ำมั้ย Rebecca (1940)
Oh, no, no. Only, do you think that sort of thing's right for you?ไม่เลย เเต่คุณคิดว่ามันจะเหมาะกับคุณรึ ดูไม่ใช่สไตล์ของคุณเลย Rebecca (1940)
I don't know. I didn't like to. I was afraid he'd think me a fool.ไม่รู้สิคะ ฉันกลัวว่าเขาจะมองว่าฉันเป็นคนโง่ Rebecca (1940)
He'll think you much more of a fool now. You'll have to explain to him and Mrs. Danvers.ตอนนี้เขายิ่งคิดว่าคุณโง่ขึ้นไปอีก คุณต้องไปอธิบายให้เขากับคุณนายเเดนเวอร์สฟัง Rebecca (1940)
Don't be such a little idiot, darling. Anybody would think you were afraid of them.ใครเห็นก็จะนึกว่าคุณกลัวพวกคนใช้ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinkNo matter how much you might think you like curry, three days/nights in a row is (more than) enough.
thinkI just said so without thinking much about it. I didn't mean anything serious.
thinkI think that as long as I don't overeat I will certainly lose weight.
thinkDo you think they will invite us to the film showing?
thinkWhat do you think are the best sellers of the latest Japanese records?
thinkA formula is very convenient, because you need not think about it.
thinkShe think she is always in the right.
thinkSize 9 .....I think.
thinkMm-hm. I think so too.
thinkI think there are probably few Japanese who know this side of the Emperor Meiji, the side that left a song like this.
thinkIt's not like I've got any special interest in gym shorts - I've not got that fetish, I think.
thinkI think it strange that he didn't speak to you.
thinkHe's not lazy. On the contrary, I think he's a hard worker.
thinkI don't think that his performance was any good.
thinkI hope to make clear why I think Emmet's theory, originally introduced in the field of design architecture, is so important in physics.
thinkIf you don't have an accident on the snowy roads I think you should be able to get back safely.
thinkHe stopped to think which way to go.
thinkWhen I see this picture, I always think of the old days.
thinkI couldn't think up such a brief explanation.
thinkThe teacher always thinks highly of the students who try to think 'Why?'.
thinkWhat do you think of this plan?
thinkHe had to think for himself.
thinkDo you think something like that will repeat itself?
thinkI don't think I really matter to you.
thinkLet's not think like that.
thinkI think I still have time for another cup of coffee.
thinkYou acted after your nature. Think of all the trouble you would give him.
thinkI don't think it will rain tomorrow.
thinkI think they must be twins, but she says they cannot be so.
thinkHe thinks that blue is the most beautiful color.
thinkI think It might rain today, but I could be wrong.
thinkI'm sorry, but I think you're mistaken.
thinkI think he will be glad to see you.
thinkAdmitting what you say, I still think you are wrong.
thinkThat makes me disgusted just to think of it.
thinkThat way you keep thinking about me but are unable to admit to your feelings, that hot and cold feel is a real boom among young men!
think"Besides," she says, "it doesn't cost much when you think it's the other side of the world.
thinkIt's the only thing I can think of.
thinkBefore we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.
thinkIt thinks that I want to visit England once already.
thinkI think it necessary for you to study harder.
thinkI think it is worthwhile to see this film twice.
thinkHe thinks he is fit for the position.
thinkYou were just listening to the talk, without thinking.
thinkYou cannot think how good a time we had.
thinkI often think of my dead mother.
thinkI think otherwise.
thinkIt came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.
thinkI can't think of everything.
thinkI think that you are to blame.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกสมอง[V] exercise one's mind, See also: think, sharpen one's mind, Syn. ลับสมอง, Example: อย่าไปซีเรียสมากมายนักตอนหาคำตอบ ถือเสียว่าฝึกสมองก็แล้วกัน, Thai definition: ทำให้สมองได้คิดเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจหรือความชำนาญ
มองว่า[V] think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai definition: มีความคิดเห็นว่า
คิดลึก[V] think deeply, See also: ponder over, Example: คำถามข้อนี้ต้องคิดลึกหน่อยนะจึงจะหาคำตอบได้, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, คิดละเอียดเกินควร
รกสมอง[V] be unworthy for thinking, Example: เขาไม่ได้คิดอะไรอีกต่อไปแล้ว เพราะคิดไปก็รกสมอง, Thai definition: ไม่เกิดประโยชน์
คิดหนัก[V] think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai definition: คิดมากกว่าปกติ
เห็นแก่[V] think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
คิดมิดีมิร้าย[V] have evil thoughts, See also: think of betraying one, plot against, be unfaithful, have wicked intention, Syn. คิดร้าย, Example: เขาไม่ได้ทำผิด หรือคิดมิดีมิร้ายกับใคร ทำไมต้องมาถูกขังคุกอยู่แบบนี้
ละเมอ[V] daydream, See also: be deluded into thinking, Syn. เพ้อหา, ละเมอเพ้อพก, หลงเพ้อ, Example: ตั้งแต่วันนั้นชายหนุ่มได้แต่ละเมอเพ้อหาถึงแต่หญิงสาวที่เพิ่งพบเจอ, Notes: (ปาก)
รำลึก[V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึก, คิดถึง, คำนึง, Example: จิตแพทย์ปล่อยให้ผู้ป่วยได้รำลึกและระบายความรู้สึกที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเองโดยอิสระเสรี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รำลึกถึง[V] recall, See also: recollect, bring back to one's mind, call to mind, remember, think back, Syn. ระลึกถึง, Example: คนแก่คนเฒ่ายังรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้ดี, Thai definition: คิดถึงเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
รู้จักคิด[V] think, See also: ponder, consider, judge, deem, reckon, Syn. มีเหตุผล, Ant. สิ้นคิด, Example: ผู้ใหญ่ควรหัดให้เด็กรู้จักคิดด้วยเหตุผลที่ถูกต้องจนเห็นจริงด้วยตนเอง
สำคัญ[V] understand, See also: consider, think, suppose, Syn. เข้าใจ, คะเน, สังเกต, Example: เหตุการณนี้เกิดขึ้นเพราะผมสำคัญผิดเอง
หยิ่งยโส[V] be self-important, See also: think highly of oneself, Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง, Ant. ถ่อมตัว, Example: ข้าราชการมิใช่ว่าจะหยิ่งยโสไปทั้งหมด, Thai definition: จองหอง อวดดี เย่อหยิ่ง เพราะถือว่าตัวมียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์
ห่วง[V] be concerned with/about, See also: think a lot about, worry about, Syn. พะวง, กังวล, Ant. เบาใจ, หายกังวล, หมดห่วง, คลายกังวล, Example: แม่กระทิงมักจะห่วงลูกมากกว่าพ่อ, Thai definition: ผูกพัน, เป็นกังวล, พะวง
หวนคิด[V] recall, See also: reflect, recollect, think back, Syn. หวนคิดถึง, ระลึกถึง, ระลึก, รำลึก, Example: หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านได้หวนคิด และรู้จักการเล่นจับสัตว์, เล่นซ่อนหา, เล่นน้ำ ฯลฯ, Thai definition: คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือเรื่องในอดีต
นึกไว้[V] expect, See also: assume, think, suppose, reckon, imagine, surmise, Syn. คิดไว้, หวังไว้, Example: ผลตอบรับของสินค้าตัวใหม่ไม่ได้เป็นตามที่เจ้าของนึกไว้
คิดในใจ[V] imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา
คิดย้อน[V] think back, Syn. นึกย้อน, Example: เขาคิดย้อนไปถึงสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่น, Thai definition: นึกทบทวนย้อนหลัง
คำนึงถึง[V] consider, See also: take into consideration, think over, Syn. คิดถึง, นึกถึง, พิจารณาถึง, Example: ผู้เขียนบทโฆษณาต้องคำนึงถึงผู้อ่านหรือผู้ฟังมากกว่าคำนึงถึงรสนิยมเฉพาะของตนเอง, Thai definition: คิดพิจารณาหรือคิดทบทวนไตร่ตรอง
ระลึก[V] recall, See also: remember, recollect, recall, be reminded of, think back, Syn. คิดถึง, นึกถึง, รำลึก, Example: มนุษย์เรานั้นชอบที่จะระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาในชีวิต, Thai definition: คิดเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
พูดโพล่ง[V] blurt out, See also: blab, say something unthinkingly, Syn. พูดตรง, พูดโผงผาง, Example: ุเธอพูดโพล่งออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจถึงความไม่ดีของเขา, Thai definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง, พูดอย่างตรงไปตรงมา
คิด[V] think, See also: conceive, imagine, Syn. นึก, Example: เขาคิดแบบแปลนบ้านไว้อย่างสวยหรู, Thai definition: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
คิดคำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, reflect, mediate, propose, Syn. ใคร่ครวญ, ตรอง, ครุ่นคิด, Example: การจะกระทำสิ่งใดเราจะต้องคิดคำนึงถึงในฐานะที่เป็นนักเขียนคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในสังคม
คิดถึง[V] miss, See also: think of, yearn, Syn. คะนึงถึง, ระลึกถึง, Example: ผมอดที่จะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องของผมที่อยู่บ้านนอกไม่ได้, Thai definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
คิดถึง[V] think of, See also: reflect, remind, call to mind, have at heart, Syn. นึกถึง, คำนึงถึง, Example: คนส่วนใหญ่จะคิดถึงแต่ตนเองและแก่งแย่งเพื่อไปถึงเป้าหมายส่วนตัว
คิดทบทวน[V] think over, See also: ponder deeply over (the matter), Thai definition: ไตร่ตรองอย่างละเอียด
คิดมาก[V] think over, See also: consider seriously, Example: เธออย่าคิดมากไปเลย ผู้จัดการไม่ได้ตั้งใจจะตำหนิเธอหรอก, Thai definition: คิดเกินกว่าเหตุ, รู้สึกสะเทือนใจง่าย
คิดหน้าคิดหลัง[V] think carefully, See also: think in this way and that, keep thinking over and over again, Syn. ไตร่ตรอง, Example: คนหนุ่มสาวมักอยากเปลี่ยนอะไรเร็วๆ จนไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดี, Thai definition: คิดอย่างรอบคอบ
คิดอ่าน[V] ponder, See also: think deeply, meditate, reflect, contemplate, consider, Example: เมื่อมีปัญหาคนเราต้องคิดอ่านหาทางแก้ไขปัญหามิใช่อยู่นิ่งเฉย, Thai definition: ตริตรองเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรค
คิดอ่าน[V] think of a way, See also: plan, form, Example: ข้าพเจ้าต้องการรายได้ประจำไม่ใช่รายได้เปะปะอย่างที่เคยจึงคิดอ่านที่จะเป็นนักประพันธ์
คำนึง[V] consider, See also: contemplate, think of, mediate, Syn. พิจารณา, ทบทวน, นึกตรอง, Example: พรรคการเมืองทุกพรรคประกาศว่าพรรคจะคำนึงถึงแต่ประโยชน์ส่วนรวมก่อน
คะนึงถึง[V] miss, See also: think of, yearn, Syn. คิดถึง, ระลึกถึง, Ant. ลืม, Example: มิตรไมตรีของเขาทำให้ฉันคะนึงถึงอยู่เสมอ, Thai definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
คะนึง[V] think of, See also: consider, contemplate, reflect, Syn. คิดถึง, นึกถึง, Example: เขาหวนคะนึงถึงคนรัก
ปล่อยใจ[V] think aimlessly, See also: be lost in reverie, Syn. เคลิบเคลิ้ม, คิดฝันไป, Example: บุคคลที่อยากฆ่าตัวตายอย่าปล่อยใจให้หมกมุ่นเรื่องนี้ เวลาไม่สบายใจควรหาจิตแพทย์, Thai definition: คิดเรื่อยเปื่อย
แผ่เมตตา[V] be compassionate, See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevole, Syn. แผ่ส่วนบุญ, Example: เราควรฝึกแผ่เมตตาให้ผู้อื่นแล้วชีวิตจะมีความสุข, Thai definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
แผ่เมตตา[V] be compassionate, See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all cre, Example: เราควรฝึกให้เยาวชนรุ่นหลังรู้จักเสียสละ แผ่เมตตา แล้วจะมีความสุข, Thai definition: ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข
โพล่ง[V] speak out, See also: say something unthinkingly, blurt out, Syn. พูดโพล่ง, Example: เขาทนฟังคำวิจารณต่อไปอีกไม่ไหว จนต้องโพล่งออกมาอย่างเหลืออด, Thai definition: พูดอย่างไม่ยับยั้ง
มืดแปดด้าน[V] be utterly mystified, See also: be blank, see no way out, be unable to see or think, Syn. คิดไม่ออก, จนปัญญา, ไม่รู้เรื่อง, ไม่เข้าใจ, อั้นตู้, จนด้วยเกล้า, Example: ผมมืดแปดด้านไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน
รู้สึกนึกคิด[V] perceive, See also: sense, think, feel, Example: ความตายไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าหมดสิ้นความรู้สึก และการรับรู้อย่างคนเป็นเลย เคยรู้สึกนึกคิดอย่างไร เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้น
ลอยๆ[ADV] indiscreetly, See also: thoughtlessly, heedlessly, irresponsibly, without thinking, Syn. พล่อยๆ, Example: การจะกล่าวหาว่าผู้ใดทุจริตคอรัปชั่นจะต้องมีหลักฐาน มิใช่กล่าวลอยๆ, Thai definition: อย่างไม่เจาะจงผู้ใดโดยเฉพาะ
วินิจ[V] inspect, See also: examine, consider, think over, investigate, Syn. พิจารณา, พินิจ, ไตร่ตรอง, Example: คณะแพทย์วินิจพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของยาตัวใหม่
สะดุดใจ[V] strike one's mind, See also: make one think, catch one's attention, remind, Syn. ฉุกใจ, กระทบใจ, Example: เขารู้สึกสะดุดใจขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นเสื้อตัวนั้น, Thai definition: ทำให้สงสัยตะหงิดๆ
ตริ[V] think, See also: consider, meditate, Syn. คิด, Example: เมื่อจะเชื่ออะไรให้ตริถึงเหตุผลเสียก่อน, Thai definition: ทำให้ปรากฏเป็นรูปหรือเป็นเรื่องขึ้นในใจ
ตริตรอง[V] reflect, See also: meditate, consider, think, ponder, think over, Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ทบทวน, ตรึกตรอง, ตริ, Example: ญาณพิจารณ์ หรือ วิจารณญาณ หมายถึง ความสามารถในการใช้ปัญญาตริตรองพิจารณาสอบสวนและให้เหตุผลที่ถูกต้อง, Thai definition: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวน, คิดพิจารณา
ตรึก[V] think, See also: consider, reflect, deliberate, ponder, Syn. คิด, ไตร่ตรอง, นึก, Example: หลักความเชื่อในกาลามสูตรสอนไว้ข้อหนึ่งว่า อย่าถือโดยตรึกตามอาการ, Thai definition: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวนไตร่ตรอง
ตรึกตรอง[V] reflect, See also: think (something over), ponder, consider, Syn. ตรอง, ตริตรอง, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, ทบทวน, Example: ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้แต่ละฝ่ายต้องตรึกตรองกันอย่างหนัก, Thai definition: ใคร่ครวญหรือคิดทบทวนถึงเรื่องราวต่างๆ หรือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว
ติดหูติดตา[V] remember, See also: recall, bear in mind, keep in mind, think back, Example: คำสอนของพ่อก่อนที่ท่านจะสิ้นลมยังคงติดหูติดตาผมมาตลอด, Thai definition: จดจำคำพูดที่ได้ยินและจดจำภาพที่ได้เห็นไว้อย่างดี
ไตร่ตรอง[V] think over, See also: consider, ponder, Syn. ใคร่ครวญ, ตริตรอง, ตรอง, Ant. บุ่มบ่าม, ไม่รอบคอบ, Example: ผู้บริหารไตร่ตรองเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน, Thai definition: คิดทบทวน
ถวิล[V] yearn, See also: think of, Syn. คิดถึง, คิด, Example: หญิงสาวถวิลถึงควันเทียนสีเทา ซึ่งเป็นความทรงจำที่ดีของหล่อน, Thai definition: มีใจจดจ่อ
ใจดำ[N] bull's eye, See also: one's thinking or mind, Syn. ความในใจ, Example: เรื่องที่เขาพูดนี้แทงใจดำฉันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: think ; imagine ; expect   FR: penser
ดำริ[v.] (damri) EN: think ; consider   FR: considérer
โดยไม่ได้ยั้งคิด[adv.] (dōi mai dāi yangkhit) EN: without thinking   
โดยมิได้พิจารณา[adv.] (dōi midāi phitjāranā) EN: without thinking   
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion   FR: avoir une opinion ; penser
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
หวนคิด[v. exp.] (huan khit) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back   
หวนนึก[v. exp.] (huan neuk) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember   
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
จินตนา[v.] (jintanā) EN: imagine ; dream ; think ; fancy   FR: imaginer
กะ[v.] (ka) EN: have in mind ; plan ; intend ; plot ; think   FR: compter ; espérer ; s'attendre à
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[n. exp.] (kān khit baēp pen hēt pen phon) EN: logical thinking   
การคิดเชิงวิเคราะห์[n. exp.] (kān khit choēng wikhrǿ) EN: analytical thinking   
การคิดในเชิงบวก[n. exp.] (kān khit nai choēng būak) EN: positive thinking   FR: pensée positive [f]
การคิดอย่างมีเหตุผล[n. exp.] (kān khit yāng mī hētphon) EN: logical thinking   FR: pensée logique [f]
คำนึง[v.] (khamneung) EN: think of ; meditate ; contemplate   FR: réfléchir ; méditer
คำนึงถึง[v. exp.] (khamneung theung) EN: consider ; take into consideration ; think over   FR: considérer
คะนึง[v.] (khaneung) EN: think of ; consider ; contemplate ; reflect   FR: penser à ; considérer
คะนึงถึง[v. exp.] (khaneung theung) EN: miss ; think of ; yearn   FR: penser à
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate   FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
คิดดู[v. exp.] (khīt dū) EN: think about something well ; consider something carefully   FR: considérer avec attention
คิดคำนึง[v. exp.] (khit khamneung) EN: consider ; contemplate ; think of ; reflect ; propose   FR: imaginer
คิดลึก[v. exp.] (khit leuk) EN: think deeply ; ponder over   FR: réfléchir profondément
คิดใหม่[v. exp.] (khit mai) EN: rethink   FR: repenser
คิดมาก[v. exp.] (khit māk) EN: think over ; consider seriously ; think too much ; think too hard   FR: réfléchir abondamment ; se faire du souci
คิดถึง[v. exp.] (khit theung) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
คิดถึงคุณ[X] (khit theung khun) EN: I think of you   FR: je pense à vous/toi
คิดถึงเธอ[X] (khit theung thoē) EN: I think of you   FR: je pense à toi
คิดเถิง [v. exp.] (khit thoēng) EN: think of ; miss ; yearn   FR: penser à ; songer à ; avoir la nostalgie de ; aspirer
ขบ[v.] (khop) EN: think over ; solve ; ponder ; figure out   FR: résoudre
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ความคิดเชิงบวก[n. exp.] (khwāmkhit choēng būak) EN: positive thinking   FR: pensée positive [f]
ความคิดเชิงกลยุทธ์[n. exp.] (khwāmkhit choēng konlayut) EN: strategic thinking   FR: pensée stratégique [f]
ความคิดเชิงระบบ[n. exp.] (khwāmkhit choēng rabop) EN: systems thinking   
ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (khwāmkhit choēng witthayāsāt) EN: scientific thinking   FR: pensée scientifique [f]
ความคิดอ่าน[n.] (khwāmkhit ān) EN: thinking ; contemplation ; consideration   
ความคิดคำนึง[n.] (khwāmkhit khamneung) EN: thinking ; imagination ; thought   
ความคิดปรัชญา[n. exp.] (khwāmkhit pratyā = pratchayā) EN: philosophical thinking   FR: pensée philosophique [f]
ความคิดสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit sāngsan) EN: creativity ; creative thinking   FR: créativité [f]
ความคิดที่เฉียบแหลม[n. exp.] (khwāmkhit thī chīeplaēm) EN: convergent thinking   
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: daydream ; be deluded into thinking   
หลับตานึก[v. exp.] (laptā neuk) EN: think with one's eyes closed   FR: réfléchir les yeux fermés ; penser les yeux clos
เหลิง[v. exp.] (loēng) EN: forget oneself ; be overconfident ; be too sure of oneself ; think too much of oneself   FR: avoir la grosse tête (fam.) ; avoir une très haute opinion de soi
ลอย ๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking   
ลองคิดดู[v. exp.] (løng khīt dū) EN: think it over ; think about it   FR: réfléchir à la question ; cogiter (fam.)
มองว่า[v.] (møng wā) EN: think ; to have the opinion of   
แนวความคิด[n. exp.] (naēo khwāmkhit) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept   FR: concept [m]
นักคิด[n.] (nakkhit) EN: thinker ; mastermind ; sage ; savant   FR: penseur [m] ; maître à penser [m]
นึก[v.] (neuk) EN: think ; consider ; ponder ; bring to mind ; recall   FR: penser ; s'imaginer ; supposer ; concevoir ; ressentir

CMU English Pronouncing Dictionary
THINK TH IH1 NG K
THINKS TH IH1 NG K S
THINK'S TH IH1 NG K S
RETHINK R IY0 TH IH1 NG K
THINKIN TH IH1 NG K IH0 N
THINKER TH IH1 NG K ER0
THINKING TH IH1 NG K IH0 NG
THINKIN' TH IH1 NG K IH0 N
THINKERS TH IH1 NG K ER0 Z
THINKPAD TH IH1 NG K P AE2 D
RETHINKING R IY0 TH IH1 NG K IH0 NG
UNTHINKING AH0 N TH IH1 NG K IH0 NG
UNTHINKABLE AH0 N TH IH1 NG K AH0 B AH0 L
DOUBLETHINK D AH1 B AH0 L TH IH2 NG K
FREETHINKER F R IY1 TH IH1 NG K ER0
FREETHINKERS F R IY1 TH IH1 NG K ER0 Z
UNTHINKINGLY AH0 N TH IH1 NG K IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
think (v) θˈɪŋk (th i1 ng k)
thinks (v) θˈɪŋks (th i1 ng k s)
bethink (v) bˈɪθˈɪŋk (b i1 th i1 ng k)
rethink (n) rˈiːθɪŋk (r ii1 th i ng k)
rethink (v) rˌiːθˈɪŋk (r ii2 th i1 ng k)
thinker (n) θˈɪŋkər (th i1 ng k @ r)
bethinks (v) bˈɪθˈɪŋks (b i1 th i1 ng k s)
methinks (a) mˈɪθˈɪŋks (m i1 th i1 ng k s)
rethinks (n) rˈiːθɪŋks (r ii1 th i ng k s)
rethinks (v) rˌiːθˈɪŋks (r ii2 th i1 ng k s)
thinkers (n) θˈɪŋkəz (th i1 ng k @ z)
thinking (v) θˈɪŋkɪŋ (th i1 ng k i ng)
thinkable (j) θˈɪŋkəbl (th i1 ng k @ b l)
bethinking (v) bˈɪθˈɪŋkɪŋ (b i1 th i1 ng k i ng)
rethinking (v) rˌiːθˈɪŋkɪŋ (r ii2 th i1 ng k i ng)
think-tank (n) θˈɪŋk-tæŋk (th i1 ng k - t a ng k)
unthinking (j) ˈʌnθˈɪŋkɪŋ (uh1 n th i1 ng k i ng)
think-tanks (n) θˈɪŋk-tæŋks (th i1 ng k - t a ng k s)
unthinkable (j) ˈʌnθˈɪŋkəbl (uh1 n th i1 ng k @ b l)
double-think (n) dˈʌbl-θɪŋk (d uh1 b l - th i ng k)
free-thinker (n) frˈiː-θˈɪŋkər (f r ii1 - th i1 ng k @ r)
unthinkingly (a) ˈʌnθˈɪŋkɪŋliː (uh1 n th i1 ng k i ng l ii)
free-thinkers (n) frˈiː-θˈɪŋkəz (f r ii1 - th i1 ng k @ z)
free-thinking (j) frˈiː-θˈɪŋkɪŋ (f r ii1 - th i1 ng k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kàn, ㄎㄢˋ, ] it depends; think; to see; to look at, #56 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to think; to believe; to suppose; to wish; to want; to miss, #70 [Add to Longdo]
认为[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
觉得[jué de, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄜ˙, / ] to think; to feel, #237 [Add to Longdo]
思想[sī xiǎng, ㄙ ㄒㄧㄤˇ, ] thought; thinking; idea, #562 [Add to Longdo]
考虑[kǎo lǜ, ㄎㄠˇ ㄌㄩˋ, / ] to think over; to consider; consideration, #678 [Add to Longdo]
想到[xiǎng dào, ㄒㄧㄤˇ ㄉㄠˋ, ] to think of; to call to mind; to anticipate, #837 [Add to Longdo]
以为[yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly), #902 [Add to Longdo]
感到[gǎn dào, ㄍㄢˇ ㄉㄠˋ, ] to feel; to sense; to have the feeling that; think that; to move; to affect, #1,027 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] feel; find that; thinking; awake; aware, #1,766 [Add to Longdo]
[, ㄧˋ, ] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利, #1,775 [Add to Longdo]
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, ] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth), #2,174 [Add to Longdo]
[, , ] to think; to consider, #2,704 [Add to Longdo]
思维[sī wéi, ㄙ ㄨㄟˊ, / ] (line of) thought; thinking, #2,759 [Add to Longdo]
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, / ] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality, #2,808 [Add to Longdo]
思路[sī lù, ㄙ ㄌㄨˋ, ] train of thought; thinking; reason; reasoning, #3,051 [Add to Longdo]
怀[huái, ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to think of; to cherish; mind; heart; bosom; surname Huai, #3,072 [Add to Longdo]
看好[kàn hǎo, ㄎㄢˋ ㄏㄠˇ, ] optimistic (about the outcome); bullish; to think highly of; to support, #3,727 [Add to Longdo]
怀念[huái niàn, ㄏㄨㄞˊ ㄋㄧㄢˋ, 怀 / ] to cherish the memory of; to think of; reminisce, #3,788 [Add to Longdo]
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, / ] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking, #4,170 [Add to Longdo]
思念[sī niàn, ㄙ ㄋㄧㄢˋ, ] think of; long for; miss, #5,430 [Add to Longdo]
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, ] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood, #5,774 [Add to Longdo]
青睐[qīng lài, ㄑㄧㄥ ㄌㄞˋ, / ] to look at sb with firm eye contact; fig. to favor; good graces; think highly of sb, #6,549 [Add to Longdo]
反思[fǎn sī, ㄈㄢˇ ㄙ, ] to think back over sth that happened; to recollect; to turn over in one's mind, #7,036 [Add to Longdo]
心想[xīn xiǎng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to think; to assume, #7,802 [Add to Longdo]
发热[fā rè, ㄈㄚ ㄖㄜˋ, / ] to have a high temperature; feverish; unable to think calmly; to emit heat, #8,025 [Add to Longdo]
回想[huí xiǎng, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄤˇ, ] recall; recollect; think back, #8,658 [Add to Longdo]
琢磨[zhuó mó, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, ] to polish (jade); fig. to think through; to mull over, #9,709 [Add to Longdo]
不屑[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, ] to disdain to do sth; to think sth not worth doing; to feel it beneath one's dignity, #10,383 [Add to Longdo]
思索[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] think deeply; ponder, #10,730 [Add to Longdo]
设法[shè fǎ, ㄕㄜˋ ㄈㄚˇ, / ] to try; to make and attempt; to think of a way (to accomplish sth), #11,045 [Add to Longdo]
胸怀[xiōng huái, ㄒㄩㄥ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] one's bosom (the seat of emotions); breast; broad-minded and open; to think about; to cherish, #12,478 [Add to Longdo]
[, , ] hiss; neigh; Ss! (sound of air sucked between the teeth, indicating hesitation or thinking over), #12,708 [Add to Longdo]
思潮[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, ] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist, #14,876 [Add to Longdo]
想方设法[xiǎng fāng shè fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄤ ㄕㄜˋ ㄈㄚˇ, / ] (saying) to think of or try every possible method to do sth, #15,164 [Add to Longdo]
脑筋[nǎo jīn, ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] brains; mind; head; way of thinking, #15,797 [Add to Longdo]
自言自语[zì yán zì yǔ, ㄗˋ ㄧㄢˊ ㄗˋ ㄩˇ, / ] talk to oneself; think aloud; soliloquize, #16,976 [Add to Longdo]
缅怀[miǎn huái, ㄇㄧㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] to commemorate; to recall fondly; to think of the past, #17,482 [Add to Longdo]
眷顾[juàn gù, ㄐㄩㄢˋ ㄍㄨˋ, / ] to care for; to show concern for; to think longingly (of one's country), #20,506 [Add to Longdo]
大计[dà jì, ㄉㄚˋ ㄐㄧˋ, / ] large scale program of lasting importance; project of paramount importance; to think big; annual national audit, #20,840 [Add to Longdo]
思想家[sī xiǎng jiā, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄐㄧㄚ, ] a thinker, #21,455 [Add to Longdo]
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] one's own wishful thinking, #23,818 [Add to Longdo]
转念[zhuǎn niàn, ㄓㄨㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, / ] to have second thoughts about sth; to think better of, #27,458 [Add to Longdo]
休想[xiū xiǎng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄤˇ, ] don't think (that), #27,910 [Add to Longdo]
看得起[kàn de qǐ, ㄎㄢˋ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, ] to show respect for; to think highly of, #29,082 [Add to Longdo]
料想[liào xiǎng, ㄌㄧㄠˋ ㄒㄧㄤˇ, ] to expect; to presume; to think (sth is likely), #29,471 [Add to Longdo]
不假思索[bù jiǎ sī suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄚˇ ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] to act without taking time to think (成语 saw); to react instantly; to fire from the hip, #32,400 [Add to Longdo]
盲从[máng cóng, ㄇㄤˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to follow blindly; to conform slavishly; unthinking obediance, #34,182 [Add to Longdo]
畅想[chàng xiǎng, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, / ] to think freely; unfettered imagination, #34,411 [Add to Longdo]
思虑[sī lǜ, ㄙ ㄌㄩˋ, / ] to think sth through; to consider carefully, #35,143 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
思う[おもう, omou] Thai: คิด English: to think
考え方[かんがえかた, kangaekata] Thai: ความคิด, วิธีการคิด English: way of thinking
思える[おもえる, omoeru] Thai: (ทำให้)คิดไปได้ว่า English: to be able to think

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkanstoß {m} | jdm. einen Denkanstoß gebencause for thought; food for thought | to set someone thinking [Add to Longdo]
Denker {m} | Denker {pl}thinker | thinkers [Add to Longdo]
Denkprozess {m} | Denkprozesse {pl}thinking process | thinking processes [Add to Longdo]
Denkvermögen {n} | kreatives Denkvermögen | logisches Denkvermögenability to think | ability to think creatively | ability to reason [Add to Longdo]
Denkweise {f}way of thinking [Add to Longdo]
Freidenkende {m,f}; Freidenkender | Freidenkenden {pl}; Freidenkendefreethinker | freethinkers [Add to Longdo]
Freidenker {m} | Freidenker {pl}free thinker | free thinkers [Add to Longdo]
Freidenkertum {n}freethinking [Add to Longdo]
Ideenfabrik {f}think-tank [Am.] [Add to Longdo]
Querdenken {n}; unkonventionelles Denkenlateral thinking [Add to Longdo]
Schubladendenken {n}pigeonhole thinking [Add to Longdo]
sich in Sicherheit wiegen; sich in Sicherheit wähnento think oneself safe [Add to Longdo]
große Stücke auf jdn. halten; eine gute Meinung vom jdm. habento think much of sb.; to have a high opinion of sb. [Add to Longdo]
Überlegung {f} | reifliche Überlegung | ohne Überlegungthinking | deep thinking | without thinking [Add to Longdo]
Weltverbesserer {m}; Weltverbesserin {f}some who thinks he/she an to the world to rights; do-gooder [Add to Longdo]
Wunschdenken {n}wishful thinking [Add to Longdo]
aneinander denkento think of each other [Add to Longdo]
ausdenkento think out [Add to Longdo]
etw. für gut befindento think someone is is good [Add to Longdo]
besinnen | besinnend | besinntto bethink | bethinking | bethinks [Add to Longdo]
denkbarthinkable [Add to Longdo]
denken (an); meinen; glauben | denkend | gedacht | er/sie denkt | ich/er/sie dachte | er/sie hat/hatte gedacht | ich/er/sie dächte | nur an sich selbst denken | ohne an sich selbst zu denken | schlecht von jdm. denken; schlecht über jdn. denkento think {thought; thought} (of) | thinking | thought | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | I/he/she would think | to be all self; to think of nothing but self | with no thought of self | to think badly of sb. [Add to Longdo]
denkend {adv}thinkingly [Add to Longdo]
denkfaul {adj}too lazy to think [Add to Longdo]
denkt neu durchrethinks [Add to Longdo]
denkt; meintthinks [Add to Longdo]
mich dünktme thinks [Add to Longdo]
sich bei dem Gedanken ertappen, dass ...to catch oneself thinking that [Add to Longdo]
freidenkerischfreethinking [Add to Longdo]
gedankenlosunthinking [Add to Longdo]
gedankenlos {adv}unthinkingly [Add to Longdo]
gedenken | gedenkend | gedacht | gedachteto think of | thinking of | thought of | thought of [Add to Longdo]
klar denkend; klardenkend [alt] {adj}clear-thinking [Add to Longdo]
kreative Denktechnik {f}area thinking [Add to Longdo]
mich dünktmethinks [obs.] [Add to Longdo]
mitdenkento think {thought; thought} [Add to Longdo]
nachdenken (über) | nachdenkend | nachgedacht | er/sie denkt nach | ich/er/sie dachte nach | er/sie hat/hatte nachgedacht | laut nachdenkento think {thought; thought} (about) | thinking about | thought about | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | to think aloud; to think out loud [Add to Longdo]
im Nachhinein; rückblickend; rückschauend | rückblickend glaube ich ...in retrospect; with hindsight | in retrospect I think ... [Add to Longdo]
neu durchdenkento rethink [Add to Longdo]
sinnen; nachdenken; grübeln | sinnend; nachdenkend; grübelnd | gesonnen; nachgedacht; gegrübelt | er/sie sinnt | ich/er/sie sann | er/sie hat/hatte gesonnen | ich/er/sie sänneto think; to ponder | thinking; pondering | thought; pondered | he/she thinks | I/he/she thought | he/she has/had thought | I/he/she would think [Add to Longdo]
jdm. etw. suggerierento talk someone into thinking (believing) that [Add to Longdo]
überdenken | überdenkend | überdachtto think over; to mull | thinking over; mulling | thought over [Add to Longdo]
umdenkento rethink; to change one's views [Add to Longdo]
unbesonnen {adj}impulsive; unthinking; rash [Add to Longdo]
undenkbarunthinkable [Add to Longdo]
undenkbar {adv}unthinkably [Add to Longdo]
vorausdenken | vorausgedachtto think ahead | thought ahead [Add to Longdo]
wegdenkento think away [Add to Longdo]
zurückdenken | zurückdenkend | zurückgedachtto think back | thinking back | thought back [Add to Longdo]
sich zurückversetzen (in)to think oneself back (to) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらぬ事;有らぬ事[あらぬこと, aranukoto] (exp) the unthinkable [Add to Longdo]
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
が聞いてあきれる;が聞いて呆れる[がきいてあきれる, gakiiteakireru] (exp,v1) who do you think you're kidding by saying (used to indicate incredulous dismissal of some claim); What a laugh! [Add to Longdo]
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded [Add to Longdo]
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P) [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention [Add to Longdo]
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome [Add to Longdo]
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P) [Add to Longdo]
と考えられる[とかんがえられる, tokangaerareru] (exp,v1) one can think that ...; it is conceivable that ... [Add to Longdo]
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
シンキング[, shinkingu] (n,vs) (1) thinking; (2) sinking [Add to Longdo]
シンクタンカー[, shinkutanka-] (n) think tanker [Add to Longdo]
シンクタンク[, shinkutanku] (n) think tank; (P) [Add to Longdo]
シンクパッド[, shinkupaddo] (n) {comp} ThinkPad [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
マイナス思考[マイナスしこう, mainasu shikou] (n) pessimism; negative thinking [Add to Longdo]
案出[あんしゅつ, anshutsu] (n) (1) contrivance; (vs) (2) to invent; to devise; to think out [Add to Longdo]
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n,vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
意識変革[いしきへんかく, ishikihenkaku] (n,vs) radical change in mentality; radically changing one's way of thinking; radical change in consciousness [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
引き摺り;引摺り[ひきずり, hikizuri] (n) (1) (See お引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See お引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term [Add to Longdo]
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking [Add to Longdo]
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think [Add to Longdo]
家庭を顧みない[かていをかえりみない, kateiwokaeriminai] (exp,adj-i) thinking little of one's family [Add to Longdo]
我が意を得たり;わが意を得たり[わがいをえたり, wagaiwoetari] (exp) that's just what I thought; that's exactly like I feel; that's exactly what I think, too [Add to Longdo]
我思う故に我あり;我思うゆえに我あり;我思う故に我在り;我思う故に我有り(iK)[われおもうゆえにわれあり, wareomouyueniwareari] (exp) (See コギトエルゴスム) I think, therefore I am [Add to Longdo]
画一思考[かくいつしこう, kakuitsushikou] (n) uniformity of thought; uniform thinking [Add to Longdo]
覚えず[おぼえず, oboezu] (adv) unconsciously; unknowingly; without thinking [Add to Longdo]
覚える(P);憶える[おぼえる, oboeru] (v1,vt) (1) to memorize; to memorise; to commit to memory; to learn by heart; to bear in mind; to remember; (2) (覚える only) to learn; to pick up; to acquire; (3) (覚える only) to feel; (4) (覚える only) to think; to regard; (P) [Add to Longdo]
学生気質[がくせいかたぎ, gakuseikatagi] (n) student temperament; students' way of thinking [Add to Longdo]
勘案[かんあん, kan'an] (n,vs) taking into consideration; giving consideration (to); thinking; (P) [Add to Longdo]
含味[がんみ, ganmi] (n,vs) taste; thinking over carefully [Add to Longdo]
眼中にない[がんちゅうにない, ganchuuninai] (adj-i) think nothing of [Add to Longdo]
希望的観測[きぼうてきかんそく, kiboutekikansoku] (n) wishful thinking [Add to Longdo]
気もない;気も無い[けもない, kemonai] (exp) (1) showing no signs of ~~; there being no hint of ~~; (2) (arch) unthinkable [Add to Longdo]
気を取り直す;気を取りなおす[きをとりなおす, kiwotorinaosu] (exp,v5s) to completely rethink; to pull one's self together [Add to Longdo]
休み休み[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンクパッド[しんくぱっど, shinkupaddo] ThinkPad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Think \Think\, v. t. [imp. & p. p. {Thought}; p. pr. & vb. n.
   {Thinking}.] [OE. thinken, properly, to seem, from AS.
   [thorn]yncean (cf. {Methinks}), but confounded with OE.
   thenken to think, fr. AS. [thorn]encean (imp.
   [thorn][=o]hte); akin to D. denken, dunken, OS. thenkian,
   thunkian, G. denken, d["u]nken, Icel. [thorn]ekkja to
   perceive, to know, [thorn]ykkja to seem, Goth. [thorn]agkjan,
   [thorn]aggkjan, to think, [thorn]ygkjan to think, to seem,
   OL. tongere to know. Cf. {Thank}, {Thought}.]
   1. To seem or appear; -- used chiefly in the expressions
    methinketh or methinks, and methought.
    [1913 Webster]
 
   Note: These are genuine Anglo-Saxon expressions, equivalent
      to it seems to me, it seemed to me. In these
      expressions me is in the dative case.
      [1913 Webster]
 
   2. To employ any of the intellectual powers except that of
    simple perception through the senses; to exercise the
    higher intellectual faculties.
    [1913 Webster]
 
       For that I am
       I know, because I think.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically:
    (a) To call anything to mind; to remember; as, I would
      have sent the books, but I did not think of it.
      [1913 Webster]
 
         Well thought upon; I have it here. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To reflect upon any subject; to muse; to meditate; to
      ponder; to consider; to deliberate.
      [1913 Webster]
 
         And when he thought thereon, he wept. --Mark
                          xiv. 72.
      [1913 Webster]
 
         He thought within himself, saying, What shall I
         do, because I have no room where to bestow my
         fruits?              --Luke xii.
                          17.
      [1913 Webster]
    (c) To form an opinion by reasoning; to judge; to
      conclude; to believe; as, I think it will rain
      to-morrow.
      [1913 Webster]
 
         Let them marry to whom they think best. --Num.
                          xxxvi. 6.
      [1913 Webster]
    (d) To purpose; to intend; to design; to mean.
      [1913 Webster]
 
         I thought to promote thee unto great honor.
                          --Num. xxiv.
                          11.
      [1913 Webster]
 
         Thou thought'st to help me.    --Shak.
      [1913 Webster]
    (e) To presume; to venture.
      [1913 Webster]
 
         Think not to say within yourselves, We have
         Abraham to our father.      --Matt. iii.
                          9.
      [1913 Webster]
 
   Note: To think, in a philosophical use as yet somewhat
      limited, designates the higher intellectual acts, the
      acts preeminently rational; to judge; to compare; to
      reason. Thinking is employed by Hamilton as
      "comprehending all our collective energies." It is
      defined by Mansel as "the act of knowing or judging by
      means of concepts,"by Lotze as "the reaction of the
      mind on the material supplied by external influences."
      See {Thought}.
      [1913 Webster]
 
   {To think better of}. See under {Better}.
 
   {To think much of}, or {To think well of}, to hold in esteem;
    to esteem highly.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To expect; guess; cogitate; reflect; ponder;
     contemplate; meditate; muse; imagine; suppose; believe.
     See {Expect}, {Guess}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Think \Think\, n.
   Act of thinking; a thought. "If you think that I'm finished,
   you've got another think coming!" [Obs. or Colloq.]
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Think \Think\, v. t.
   1. To conceive; to imagine.
    [1913 Webster]
 
       Charity . . . thinketh no evil.    --1 Cor. xiii.
                          4,5.
    [1913 Webster]
 
   2. To plan or design; to plot; to compass. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       So little womanhood
       And natural goodness, as to think the death
       Of her own son.            --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To believe; to consider; to esteem.
    [1913 Webster]
 
       Nor think superfluous other's aid.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {To think much}, to esteem a great matter; to grudge. [Obs.]
    "[He] thought not much to clothe his enemies." --Milton.
 
   {To think scorn}.
    (a) To disdain. [Obs.] "He thought scorn to lay hands on
      Mordecai alone." --Esther iii. 6.
    (b) To feel indignation. [Obs.]
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top