ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*thereabout*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thereabout, -thereabout-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereabout(adv) โดยประมาณนั้น, Syn. thereby, next
thereabouts(adv) โดยประมาณนั้น, Syn. thereby, next

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereabouts(แธร์'อะเบาซฺ) adv. ในบริเวณนั้น,ราว ๆ นั้น, Syn. thereabout.

English-Thai: Nontri Dictionary
thereabout(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น
thereabouts(adv) แถวๆนั้น,ราวๆ นั้น,ในบริเวณนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thereaboutHe was from Texas or thereabout.

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREABOUTS DH EH2 R AH0 B AW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereabout (a) ðˈɛəʳrəbaut (dh e@1 r @ b au t)
thereabouts (a) ðˈɛəʳrəbauts (dh e@1 r @ b au t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
daherumthereabouts [Add to Longdo]
so ungefährthereabouts [Add to Longdo]
so ungefährthereabout [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing [Add to Longdo]
その辺り[そのあたり, sonoatari] (exp) thereabouts; vicinity; that area [Add to Longdo]
一昨年辺り[いっさくねんあたり, issakunen'atari] (n) the year before last or thereabouts [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereabout \There"a*bout`\, Thereabouts \There"a*bouts`\, adv.
   [The latter spelling is less proper, but more commonly used.]
   1. Near that place.
    [1913 Webster]
 
   2. Near that number, degree, or quantity; nearly; as, ten
    men, or thereabouts.
    [1913 Webster]
 
       Five or six thousand horse . . . or thereabouts.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Some three months since, or thereabout. --Suckling.
    [1913 Webster]
 
   3. Concerning that; about that. [R.]
    [1913 Webster]
 
       What will ye dine? I will go thereabout. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       They were much perplexed thereabout. --Luke xxiv.
                          4.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thereabout
   adv 1: near that time or date; "come at noon or thereabouts"
       [syn: {thereabout}, {thereabouts}]
   2: near that place; "he stayed in London or thereabouts for
     several weeks" [syn: {thereabout}, {thereabouts}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top