Search result for

*temper*

(572 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: temper, -temper-
English-Thai: Longdo Dictionary
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable
temperature mapping(n ) การศึกษาอุณหภูมิโดยการวางเครื่องวัดอุณหภูมิตามจุดวิกฤต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
temper[N] อารมณ์, Syn. disposition, temperament
temper[N] อารมณ์โกรธ, See also: ความโกรธ, Syn. anger, rage, furor, impatience, sensitivity, Ant. calmness, patience
temper[N] ความสงบ, See also: อารมณ์สงบ
temper[VT] ทำให้บรรเทาหรือน้อยลง, Syn. mitigate, pacify, moderate, mollify, Ant. attack
temper[VT] ทำให้เข้มแข็งขึ้น, Syn. anneal, stiffen, solidify, Ant. dissolve, soften
tempera[N] เทคนิควาดภาพด้วยสีที่มีน้ำมันผสมไข่แดง/ไข่ผสมน้ำ
tempered[ADJ] ที่มีอารมณ์
distemper[N] โรคติดเชื้อของสัตว์ (โดยเฉพาะสุนัขและแมว), Syn. disease
temperate[ADJ] ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี, Syn. regulated, restrained, reasonable
temperate[ADJ] พอควร, See also: ปานกลาง, Syn. medium
temperance[N] การควบคุมอารมณ์, See also: การยับยั้งชั่งใจ, Syn. moderation, restraint, abstinence, self-control
intemperate[ADJ] ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ, See also: ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ, Syn. inebriated
temper with[PHRV] ทำให้ (ความดุร้าย, อำนาจ, กำลัง) ลดลง
temperament[N] อารมณ์, See also: การแสดงออกทางอารมณ์, นิสัยใจคอ, Syn. disposition, temper, mood
temperament[N] ความหุนหันพลันแล่น
temperature[N] อุณหภูมิ, See also: ระดับความร้อน, Syn. climatic characteristic
bad-tempered[ADJ] อารมณ์เสีย, See also: โมโหรุนแรง, Syn. petulant, Ant. mild-tempered
hot-tempered[ADJ] โมโหง่าย, See also: บุ่มบ่าม, ดุดัน, เลือดร้อน
ill-tempered[ADJ] อารมณ์ร้าย, See also: อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์เสีย, Syn. bad-tempered, irritable, Ant. good-tempered
intemperance[N] การทำตามใจมากเกินไป, See also: การไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ, Syn. inebriety, insobriety
good-tempered[ADJ] อารมณ์ดี, See also: โกรธยาก, Syn. good-humored
good-tempered[ADV] อย่างอารมณ์ดี, See also: โกรธยาก
temperamental[ADJ] ที่มีอารมณ์แปรปรวน, See also: ที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, เจ้าอารมณ์, มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย, มีความรู้สึกไว, ที่เปลี, Syn. moody, touchy, irritable
quick-tempered[ADJ] โมโหง่าย, Syn. temperamental, quarrelsome, excitable
short-tempered[ADJ] โกรธง่าย, Syn. harsh, irritable
Temperate Zone[N] อาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลก, See also: บริเวณระหว่างแถบร้อนกับแถบขั้วโลก
lose one's temper[IDM] โกรธ, See also: ขุ่นเคือง
run a temperature[IDM] เป็นไข้, See also: ตัวร้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolute temperature(ฟิสิกส์) n. เกณฑ์องศาอุณหภูมิระบบ absolute scale
attemper(อะเทม' เพอะ) vt. บรรเทา, ทำให้สงบ, ทำให้เหมาะสม, ปลอบใจ (soothe, mollify)
bad-tempered(แบด'เทมเพิร์ดฺ) adj. อารมณ์ร้าย,อารมณ์ไม่ดี, Syn. irritable
distemper(ดิสเทม'เพอะ) n. อารมณ์ร้าย,ชื่อโรคติดเชื้อหลายโรคของสัตว์โดยเฉพาะcanine distemper,เทคนิคการวาดภาพด้วยกาวน้ำ,ภาพวาดกาวน้ำ. vt. วาดภาพกาวน้ำ, Syn. craze
distemperature(ดิสเทม'เพอระเชอะ) n. ภาวะผิดปกติ,อารมณ์ร้าย,สุขภาพจิตหรืออารมณ์ทิ่ผิดปกติ
feline distemperโรคร้ายของแมวที่เนื่องจากเชื้อไวรัส
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte,
quick-tempered(ควิค'เทมเพอร์ด) adj. โกรธง่าย, Syn. irasible
temper(เทม'เพอะ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะแห่งจิต,สารที่เติมเข้าไปเปลี่ยนคุณสมบัติ,ทางสายกลาง,การประนีประนอม. vi.,vt. (ทำใหั) บรรเทา,แบ่งเบา,สงบลง, See also: temperability temperable adj. temperer n., Syn. disposition,anger,rag
tempera(เทม'เพอระ) n. เทคนิคการวาดภาพด้วยสีที่ประกอบด้วยน้ำมันผสมไข่แดงหรือไข่ผสมน้ำ,ภาพวาดโดยเทคนิคดังกล่าว
temperament(เทม'เพอระเมินทฺ) n. อารมณ์,นิสัย,ภาวะจิตใจ,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(เทมเพอระเมน'เทิล) adj. เจ้าอารมณ์,มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย,มีความรู้สึกไว,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ.
temperance(เทม'เพอเรินซฺ) n. การควบคุมอารมณ์,การบังคับตัวเอง,การละเว้นสิ่งมึนเมา,ความพอควร, Syn. moderation,self-restraint
temperate(เทม'เพอเรท) adj. ควบคุมอารมณ์,บังคับตัวเอง,พอควร,ปานกลาง,ไม่เลยเถิด,เหมาะกับกาลเทศะ, See also: temperateness n., Syn. calm,cool,mild
temperate zonen. บริเวณแถบอบอุ่นของโลกระหว่างเส้นรุ้งtropic of Cancer กับ Artic Circleในซีกโลกบนและระหว่างtropic of Capricorn กับAntartic Circleในซีกโลก
temperature(เทม'เพอระเชอะ) n. อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย

English-Thai: Nontri Dictionary
distemper(n) อารมณ์ไม่ดี,อารมณ์ร้าย,ความเจ็บไข้
GOOD-good-tempered(adj) มีอารมณ์ดี,เบิกบาน,แจ่มใส,ร่าเริง
ILL-ill-tempered(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,มีอารมณ์ร้าย
intemperance(n) ความมากเกินควร,การดื่มสุรามากเกินควร
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ
temper(n) สารเจือปน,อารมณ์,นิสัย,การประนีประนอม,ทางสายกลาง
temper(vt) ทำให้เหมาะ,ทำให้สงบ,เจือปน,ทำให้อ่อนนิ่ม
temperament(n) นิสัย,ภาวะจิตใจ,อารมณ์,ความหุนหันพลันแล่น
temperamental(adj) มีอารมณ์ไม่แน่นอน,เจ้าอารมณ์
temperance(n) ความพอควร,การควบคุมอารมณ์,การไม่เสพของเมา
temperate(adj) ปานกลาง,ควบคุมอารมณ์,เหมาะกับกาลเทศะ
temperature(n) อุณหภูมิ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preheating temperatureอุณหภูมิอุ่นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
low-temperature storage๑. ตัวสะสมพลังงานอุณหภูมิต่ำ๒. การสะสมพลังงานอุณหภูมิต่ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
reheating coil; tempering coilคอยล์อุ่นอากาศ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room temperatureอุณหภูมิห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rom-temperature-vulcanising sealant; aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
RTV sealant; aerobic gasket material; rom-temperature-vulcanising sealant; room-temperature-vulcanising sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sense, temperatureการรับรู้อุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saturation temperatureอุณหภูมิอิ่มตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
spot, temperatureจุดรับอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subnormal temperatureอุณหภูมิใต้ปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suction temperatureอุณหภูมิด้านดูด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
optimum temperatureอุณหภูมิพอเหมาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerobic gasket material; room-temperature-vulcanising sealant; RTV sealantวัสดุปะเก็นแอโรบิก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambient temperatureอุณหภูมิโดยรอบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
ambient temperatureอุณหภุมิโดยรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute temperatureอุณหภูมิสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
body temperatureอุณหภูมิกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal body temperatureอุณหภูมิกายขณะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
basal body temperature methodวิธีวัดอุณหภูมิกาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mean temperature differenceผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensing temperatureอุณหภูมิควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant-temperature pressure weldingการเชื่อมกดอุณหภูมิคงตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
change in temperature clauseข้อกำหนดเรื่องอุณหภูมิเปลี่ยน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical temperatureอุณหภูมิวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical temperatureอุณหภูมิวิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry-bulb temperatureอุณหภูมิกระเปาะแห้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dew-point temperatureอุณหภูมิจุดน้ำค้าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
diffusion temperature differenceผลต่างอุณหภูมิแพร่ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
discharge temperatureอุณหภูมิทางออก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaporating temperatureอุณหภูมิระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
evaporator temperatureอุณหภูมิเครื่องระเหย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective temperatureอุณหภูมิยังผล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective temperature differenceผลต่างอุณหภูมิยังผล [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
interpass temperatureอุณหภูมิระหว่างเที่ยวเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ignition temperatureอุณหภูมิจุดระเบิด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
intemperanceการเสพเกินควร (สุรา, อาหาร) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zone tempered glassกระจก (นิรภัย) แบบโซนเทมเปอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vacuum-control temperature-sensing valveวาล์วควบคุมสุญญากาศด้วยอุณหภูมิ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature gradient (of heat flow)ลาดความร้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
temperature riseอุณหภูมิเพิ่ม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature senseการรับรู้อุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature spotจุดรับอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature swingอุณหภูมิแกว่ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
temperature, absoluteอุณหภูมิสัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature, basal bodyอุณหภูมิกายขณะพัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature, bodyอุณหภูมิกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temperature, criticalอุณหภูมิวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Canine distemper virusไวรัสไข้หัดสุนัข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Global temperature changes การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measurementการวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measuring instrumentเครื่องวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High temperature superconductorตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดอุณหภูมิสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Atmospheric temperatureอุณหภูมิชั้นบรรยากาศ [TU Subject Heading]
Body temperature regulationการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย [TU Subject Heading]
Earth temperatureอุณหภูมิผิวโลก [TU Subject Heading]
Effect of temperature onผลกระทบของอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Global temperature changesการผันแปรของอุณหภูมิโลก [TU Subject Heading]
High temperature superconductivityสภาพนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]
High temperature superconductorsตัวนำยวดยิ่งอุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]
Materials at high temperaturesสภาพวัตถุที่อุณหภูมิสูง [TU Subject Heading]
Skin temperatureอุณหภูมิผิวหนัง [TU Subject Heading]
Tempera paintingจิตรกรรมสีฝุ่น [TU Subject Heading]
Temperamentมิติทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Temperatureอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature controlการควบคุมอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measurementsการวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Temperature measuring instrumentsเครื่องวัดอุณหภูมิ [TU Subject Heading]
Inter-Diurnal Temperature Variation การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในช่วงวันหนึ่ง ๆ
คือค่าตัวเลขที่แตกต่างระหว่างอุณหภูมิเฉลี่ย แต่ละวันของ 2 วันติดต่อกัน (two consecutive days) [สิ่งแวดล้อม]
Soil Temperature Regime ชั้นอุณหภูมิดิน
ค่าอุณหภูมิดินเฉลี่ยตลอดปีในช่วงควบคุม อุณหภูมิดิน โดยวัดที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตรจากผิวดิน หรือเหนือชั้นหินในกรณีที่มีชั้นหินอยู่ตื้นกว่า 50 เซนติเมตร ในอนุกรมวิธานดินแบ่งชั้นอุณหภูมิไว้ดังนี้ เพอร์เจลิก (pergelic) ไครอิก (cryic) ฟริจิด (frigid) เมสิก (mesic) เทอร์มิก (thermic) และไฮเปอร์เทอร์มิก (hyperthermic) [สิ่งแวดล้อม]
Normal Temperature and Pressure (NTP) อุณหภูมิและความดันปกติ
สภาวะมาตรฐานที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล (2710.15 องศาฟาเรนไฮด์) และมีความดัน 1 บรรยากาศ (1.011025 x 100000 Pa) [สิ่งแวดล้อม]
Soil Temperature อุณหภูมิในดิน
อุณหภูมิที่ตรวจได้ภายในดินที่ระดับความลึก ต่าง ๆ กัน [สิ่งแวดล้อม]
Sea-Surface Temperature อุณหภูมิของน้ำทะเล
ซึ่งอยู่บริเวณผิวหน้าของทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุด
อุณหภูมิต่ำสุดซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างระยะเวลา ที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Grass Minimum Temperature อุณหภูมิต่ำสุดที่ยอดหญ้า
อุณหภูมิต่ำสุดที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ ซึ่งกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ ที่บรรจุวัตถุเหลวสัมผัสพอดีกับยอดของใบหญ้าที่ตัดสั้น [สิ่งแวดล้อม]
Autoignition Temperature อุณหภูมิติดไฟอัตโนมัติ
อุณหภูมิที่สารประเภทติดไฟได้ จะเกิดการลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้เอง เช่น ในกรณีของบิวเทน (butane-n) จะลุกติดไฟทันทีที่อุณหภูมิ 806 องศาฟาเรนไฮด์ หรือที่ 4100 องศาเซลเซียส เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Sea Temperature อุณหภูมิน้ำทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Temperature of Soil Surface อุณหภูมิผิวดิน
อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ ในทันทีที่นำเทอร์มอมิเตอร์ไป แตะกับผิวพื้นดิน [สิ่งแวดล้อม]
Extreme Temperature อุณหภูมิสุดยอด
อุณหภูมิสูงที่สุด หรือต่ำที่สุดซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างระยะเวลา ที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Maximum Temperature อุณหภูมิสูงสุด
อุณหภูมิสูงสุดซึ่งปรากฏขึ้นในระหว่างระยะเวลา ที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Air Temperature อุณหภูมิอากาศ
อุณหภูมิที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer) ซึ่งติดตั้งอยู่ ในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทตามธรรมชาติ และอยู่ในบริเวณที่มีการปิดกั้น มิให้รังสีจากดวงอาทิตย์ผ่านเข้าไปได้ หรือระดับความร้อนหนาวของ อากาศและสิ่งของต่าง ๆ อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์ ซึ่งมักจะบอกเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮด์ บนผิวพื้นโลกอุณหภูมิอากาศจะค่อยๆ ลดลงจากบริเวณเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกทั้งสองข้าง อุณหภูมิอากาศของตำบลที่แห่งหนึ่ง นอกจากจะเปลี่ยนแปลงไปตามละติจูดแล้วยังเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย เช่นความสูง ลักษณะของผิวพื้น ทิศทางลม แสงแดด ฯลฯ [สิ่งแวดล้อม]
Ambient temperatureอุณหภูมิแวดล้อมวัตถุที่กำลังพิจารณา มักใช้อุณหภูมิห้อง มีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ [เทคโนโลยียาง]
Glass transition temperature: Tgอุณหภูมิที่พอลิเมอร์เปลี่ยนจากสภาพนุ่มคล้ายยางไปเป็นของแข็งเปราะ คล้ายแก้ว หรือกลับกัน ซึ่งสามารถหาได้จากการวัดการเปลี่ยนพลังงานความร้อนจำเพาะโดยใช้เทคนิค DSC (Differential Scanning Calorimetry) หรือ DTA (Differential Thermal Analysis) [เทคโนโลยียาง]
Body Temperatureอุณหภูมิกาย,อุณหภูมิร่างกาย,อุณหภูมิของร่างกาย [การแพทย์]
Body Temperature Chart, Basalการวัดอุณหภูมิเบซัลของร่างกาย,การวัดอุณหภูมิเบซัลของร่างกาย [การแพทย์]
Body Temperature Regulationอุณหภูมิของร่างกาย,การควบคุม;อุณหภูมิของร่างกาย,การปรับระดับ;การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย [การแพทย์]
Body Temperature, Basalอุณหภูมิร่างกายพื้นฐาน,อุณหภูมิกายขณะตื่นนอนตอนเช้า,ร่างกายมีอุณหภุมิต่ำสุด,อุณหภูมิของร่างกายขณะตื่นนอนเช้า,อุณหภูมิพื้นฐานของร่างกาย,การวัดอุณหภูมิหลังตื่นนอน,อุณหภูมิหลังตื่นนอนตอนเช้า,อุณหภูมิของร่างกาย,การวัดอุณหภูมิกายตอนตื่นนอนเช้า [การแพทย์]
Distemperโรคหัดสุนัข,หัดสุนัข [การแพทย์]
Distemper Virus, Canineไวรัสโรคหัดในสุนัข [การแพทย์]
Distemper, Canineเชื้อหัดของสุนัข,โรคไข้หัดสุนัข [การแพทย์]
Environment Temperatureอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Air temperatureอุณหภูมิอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Dry-bulb temperatureอุณหภูมิตุ้มแห้ง [อุตุนิยมวิทยา]
Wet-bulb temperatureอุณหภูมิตุ้มเปียก [อุตุนิยมวิทยา]
Extreme temperatureอุณหภูมิสูงที่ สุด/ต่ำที่สุด [อุตุนิยมวิทยา]
Daily maximum temperatureอุณหภูมิสุงสุดประจำ วัน [อุตุนิยมวิทยา]
Daily minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดประจำ วัน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You lost your temper in her office,busted her clock.คุณเก็บอารมณ์ไม่อยู่ที่ออฟฟิศเธอ เลยพังนาฬิกาของเธอ And How Does That Make You Kill? (2008)
And the truth, before I lose my temper.บอกความจริงมาก่อนที่ลุงจะโมโห Lancelot (2008)
You've always been a good friend,despite my temper.เจ้าเป็นเพื่อนที่ดีของข้าเสมอ แม้ว่าข้าจะโมโหก็ตาม Excalibur (2008)
My temper blinds me sometimes.บางครั้งอารมณ์ ก็ทำให้ข้ามืดบอด มีหลายเรื่องที่ข้าเสียใจ พ่อของเกว็นละ? To Kill the King (2008)
And she certainly does have a temper.ยิ่งโมโหร้ายอยู่ด้วย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Considering your temper... and you used to tell that you couldn't get over him.ชั้นเดาจากนิสัยของเธอ... อีกอย่าง... เธอเคยบอกว่าเธอไม่สามารถลืมเค้าได้ My Sassy Girl (2008)
Left wondering about the weather, the temperature of a bath, the light at the end of the day.เหลือแค่คิดถึงลมฟ้าอากาศ อุณหภูมิของน้ำที่ใช้อาบ และเฝ้าดูแสงไฟ ณ ตอนสิ้นวัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And very bad-tempered.และพวกมันก็มารยาทไม่ดีมากๆ. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Dok Sa, why are you losing your temper with Dong Chul?ด็อกซา, แกโมโหใส่ดงชอล ทำไม? Episode #1.5 (2008)
Chef said this wine is good for any temperature.เชฟบอกว่า ไวน์นี่อยู่ได้ทุกอุนหภูมิ Episode #1.7 (2008)
Even your temper is like a beggar's.แม้แต่โมโห ก็เหมือนขอทาน Episode #1.7 (2008)
98.6, the temperature of blood.98.6 เป็นอุณหภูมิของเลือด WarGames: The Dead Code (2008)
If we can raise her temperature, we might force a prompt.ถ้าเราทำให้เธอร้อนขึ้น เราอาจจะได้สัญญาณพร้อม WarGames: The Dead Code (2008)
Keep it about that temperature, okay?รักษาระดับอุณหภูมิด้วย โอเคน่ะ? Frost/Nixon (2008)
- Bad temper food.-อาหารที่ห่วยแตก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Do you check your temperature?วัดปรอทบ้างหรือยัง Death Note: L Change the World (2008)
Water temperature 24, Ph 6.2.Water temperature 24, Ph 6.2. Death Note: L Change the World (2008)
Your body temperature shows no change.แต่ว่าร่างกายของเธอนะ อุณหภูมิปกติไม่เปลี่ยนแปลง Death Note: L Change the World (2008)
Body temperature?อุณหภูมิเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
No. Your back is cold. You have no body temperature.ไม่น่ะ.หลังเธอเย็นเฉียบเลย ก็เธอไม่มีอุณภูมิในร่างกายนี่. Cyborg Girl (2008)
Very Third World. Sometimes you'd turn on a switch, power wouldn't come on for hours... and then tempers would get short.บางครั้งเราควรจะเปิดสวิทช์ไว้ พลังงานไฟฟ้าจะไม่ทำงานจนกว่าจะถึงชั่วโมง Taken (2008)
Temperature goes up a fraction of a degree, makes them disoriented?อุณหภูมิสูงขึ้นนิดหน่อย จะทำให้มันสับสนงั้นหรอ The Happening (2008)
But maybe that's just the temperature.มันอาจจะเป็นแค่อุณหภูมิก็ได้ Pathology (2008)
I've been known to have a bit of a temper problem...ฉันมักจะอารมณ์เสีย The Art of the Deal (2008)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
High temperatures tampering with the signal, I can get him sharp.อุณหภูมิสูงทำให้สัญญาณแปรปรวณ ฉันอ่านภาพหน้าจอไม่ได้ Dragonball: Evolution (2009)
Julia child never lost her temper just because something boiled over, or collapsed in the oven, or just plain fell through.จูเลีย ชายลด์ไม่เคยอารมณ์เสีย แค่เพราะต้มอะไรเละเกินไป หรือบางอย่างเละเทะบนเตา หรือบางอย่างล้มเหลว Julie & Julia (2009)
Your temper.อารมณ์ของคุณ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
We've talked about your temper, ellen.เราต้องคุยกันเรื่องอารมณ์ของคุณ เอลเลน London. Of Course (2009)
He has a violent temper, and his marriage was a wreck.เขามีอารมณ์รุนแรง,และชิวิตคู่ ก็ไปไม่รอด I Knew You Were a Pig (2009)
What's wrong? I sent Satnam the temperature reading.ฉันส่งผลวัดอุณหภูมิให้ซัตนัมไปน่ะ 2012 (2009)
Temperatures are rising with incredible velocity in hot zones across the globe.อุณหภูมิมันสูงขึ้นด้วย อัตราความเร่งที่เหลือเชื่อ ในจุดร้อนทุกแห่ง รอบโลกเลย 2012 (2009)
The temperature of the subterranean crust that is, the cement that holds our land mass in place is increasing at a rapid rate, much faster than anticipated.อุณหภูมิลึกลงไปใต้เปลือกโลก ที่ทำหน้าที่เป็นปูนที่ยึด พื้นผิวโลกให้อยู่กับที่ มีทีท่าว่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กว่าที่ได้มีการคาดคะเนมาก 2012 (2009)
- Temperatures and pressures.อุณหภูมิกับแรงกดอากาศ 2012 (2009)
Temper, temper! You're too hot headed!หัวใจแกมันว่างเปล่า! Crows Zero II (2009)
TO SEE IF THEIR TEMPERATURE IS WARM.เพื่อดูว่าตัวร้อนหรือเปล่า Zoe's Reprise (2009)
My mom says I have a bad temper.แม่บอกว่าผมเป็นคนอารมณ์ร้าย A Shade of Gray (2009)
You told Danny to watch his temper.คุณบอกให้แดนนีระวังเรื่องอารมณ์ของเขา A Shade of Gray (2009)
And the temperature-sensing barbecue fork.แล้วยังส้อมวัดอุณหภูมิเตาย่างอีก Connect! Connect! (2009)
I'm not even sure what the real temperature is.ฉันแทบไม่รู้ว่าอุณหภูมิรอบตัวเท่าไหร่ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
All we can do is our best to temper his actions.ที่เราทำได้ดีที่สุดตอนนี้คือทำให้ท่าทีเขาสงบ You've Got Yale! (2009)
Though, i think he'd rather have his temperature taken by you.ถึงแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าเขาคงอยากให้เธอดูแลมากกว่า Legion (2009)
So in an effort to temper the growing protests,ข่าวหน้าสนใจดี แช้ด V (2009)
Temperature really drops around here at night.Temperature really drops around here at night. Did You Hear About the Morgans? (2009)
Just saying if someone was to lose their temper...พูดอย่างนี้แล้วกัน เวลาบางคนอารมณ์ขึ้น Ourselves Alone (2009)
And I don't need to point out the difference in IQ... or temperament.และฉันไม่ต้องการที่จะชี้ถึงความแตกต่าง ความฉลาดที่ต่างกัน หรือว่าอารมณ์ S.O.B. (2009)
That's why I need to kick this impulsive bad temper.ทำไมฉันถึงอยากเตะอารมณ์ร้ายๆนี่ในตอนนั้น Episode #1.2 (2009)
There's nothing great about your figure too. Your temper is really bad.ไม่มีอะไรดีๆ ในตัวเธอเหมือนกัน เธอมันอารมณ์ร้าย Episode #1.3 (2009)
That crappy temper of yours.อารมณ์เธอนี่มัน Episode #1.5 (2009)
Local temperature is 27 degrees Celsius.สภาพอากาศท้องถิ่น 27 เซลเซียส Episode #1.5 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
temperA child has a higher temperature than an adult does.
temperAfter that, internal temperature begins to climb rapidly.
temperAll of a sudden, the clerk lost his temper.
temperAlso, increased temperatures may require that lubricants be changed frequently.
temperA nurse took my temperature.
temperApart from her temper, she's all right.
temperA quick temper is the only defect in her character.
temperAs I opened the door without knocking, she lost her temper.
temperBody temperature is highest in the afternoon.
temperBody temperature rising, pulse rising ... he's in a state of oxygen deficiency.
temperBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
temperBut it's a typical savanna country, and we enjoy cooler temperatures.
temperBy the end of the century, the earth will have experienced a dramatic increase in temperature.
temperCathy has a warm temper.
temperDid you take your temperature with a thermometer in your mouth?
temperDon't be such a hothead. A short temper will cost you.
temperDon't get all bent out of shape over little things. A short temper can make you poor.
temperDon't lose your temper.
temperDon't lose your temper whatever he may say.
temperDuring warm weather, sweating helps man regulate his body temperature.
temperFinally, he lost his temper.
temperGod tempers the wind to the shorn lamb.
temperHave you taken your temperature?
temperHealth coexists with temperance.
temperHe became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
temperHe cannot argue without losing his temper.
temperHe couldn't keep his temper any longer.
temperHe entirely lost his temper with me.
temperHe gradually recovered his temper.
temperHe has a bad temper.
temperHe has an uncontrollable temper.
temperHe has mastery of his temper.
temperHe is in good temper.
temperHe is quick of temper.
temperHe looks bad-tempered, but he is kind at heart.
temperHe loses his temper easily.
temperHe loses his temper quite easily.
temperHe loses his temper so easily that everybody avoids him.
temperHe lost his temper and began calling me names.
temperHe lost his temper and hit the boy.
temperHe lost his temper and shouted at me.
temperHe lost his temper and threw a cup.
temperHe lost his temper with me.
temperHe never gets into argument without losing his temper.
temperHe's in a bad temper.
temperHe sometimes loses his temper for nothing.
temperHe was behaving so stupidly that I couldn't keep my temper.
temperHe was, which was rare for him, in a bad temper.
temperHe will lose his temper at the news.
temperHigh operating temperatures shorten lubricant life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นมยูเอชที[N] UHT-treated milk, See also: ultra-high temperature-treated milk, Thai definition: นมที่ผ่านการกระบวนการฆ่าเชื้อ
ยูเอชที[N] UHT, See also: ultra high temperature, Syn. อุณหภูมิระดับอัลตรา
อุณหภูมิ[N] temperature, Example: ขนนกมีความสำคัญมากในการรักษาอุณหภูมิภายในร่างกาย, Thai definition: ระดับความร้อนหนาวของอากาศและสิ่งต่างๆ อาจวัดได้ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า เทอร์โมมิเตอร์, Notes: (บาลี)
ร้อนจี๋[V] have a high fever, See also: have a high temperature, run a fever, Syn. ร้อนมาก, Ant. เย็นเจี๊ยบ, Example: ตัวของเขาร้อนจี๋เพราะพิษไข้
อารมณ์[N] temper, See also: feeling, mood, Syn. จิตใจ, ความรู้สึก, Example: ฉันไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะทำงาน, Thai definition: สภาพของจิตใจ
อารมณ์ดี[V] be in a good temper, Ant. อารมณ์เสีย, อารมณ์ไม่ดี, Example: พออารมณ์ดีจิตใจจะแจ่มใสแล้วสุขภาพจะดีตามไปด้วย, Thai definition: สภาพจิตใจดี
อารมณ์บูด[V] lose temper, Syn. อารมณ์ไม่ดี, อารมณ์เสีย, Ant. อารมณ์ดี, Example: ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านเริ่มอารมณ์บูดใส่กันเป็นประจำจะทำสุขภาพจิตเลวร้ายมาก
อารมณ์ไม่ดี[V] lose temper, Syn. อารมณ์เสีย, Ant. อารมณ์ดี, Example: วันนั้นเขาอารมณ์ไม่ดีและหงุดหงิดทั้งวันใครๆ ก็เข้าหน้าเขาไม่ติด
อารมณ์ร้อน[V] be quick-tempered, See also: be hot-tempered, Syn. ใจร้อน, เจ้าอารมณ์, Ant. อารมณ์เย็น, ใจเย็น, Example: พ่อเป็นห่วงลูกชายเพราะเป็นคนอารมณ์ร้อนกลัวจะไปมีเรื่องกับคนอื่น
เจ้าอารมณ์[ADJ] moody, See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible, Example: เด็กที่มีภาวะตึงเครียดทางอารมณ์จะเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายและเป็นเด็กเจ้าอารมณ์, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่เอาใจยาก
งอแง[V] be petulant, See also: be peevish, be irritable, be tempered, Syn. ขี้แย, ขี้อ้อน, โยเย, Example: น้องเล็กก็งอแงไปตามประสาเด็กๆ นั่นแหล่ะ อย่าตามใจมากนักเดี๋ยวจะเสียเด็ก
พื้นเสีย[V] be moody, See also: lose temper, be morose, be angry, Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาพื้นเสียตลอดวันเพราะเมื่อเช้าโดนเจ้านายบ่นเรื่องงาน
ภาวะอารมณ์[N] temperament, Example: งานเขียนของหล่อนสามารถสะท้อนภาวะอารมณ์ของชายตาบอด ที่ดิ้นรนหาทางออกให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี, Thai definition: สภาพทางความนึกคิดหรือความรู้สึก
มุทะลุ[V] be impetuous, See also: act rashly, act recklessly, act without thought, be hot-tempered, Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน, Example: เจ้ามุทะลุอย่างนั้นไม่ได้ เจ้ายังตัวเล็กนัก, Thai definition: โกรธแล้วทำลงไปอย่างไม่คำนึงถึงเหตุผลหรือไม่ยับยั้ง
มือร้อน[V] have got high temperature hands, Ant. มือเย็น, Thai definition: มือที่มีอุณหภูมิสูง
ลมเสีย[V] be moody, See also: be in a bad humor, be in a bad temper, Syn. อารมณ์เสีย, หงุดหงิด, Ant. อารมณ์ดี, ลมดี, Example: ครูมักลมเสียถ้านักเรียนส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว, Thai definition: ใจคอหงุดหงิดไม่เป็นปกติ
หงุดหงิด[V] be moody, See also: be in a bad humor, be in a bad tempered, be in a bad mood, be irritable, get angry easily, Syn. อารมณ์เสีย, Ant. อารมณ์ดี, ลมดี, Example: บุคลิกการพูดการจาตรงไปตรงมาของเขามักจะทำให้เจ้านายหงุดหงิดเสมอ, Thai definition: มีอารมณ์ฉุนเฉียว
เลือดร้อน[V] be hot-tempered, See also: be impetuous, be quick-tempered, Syn. ใจร้อน, โมโหง่าย, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์, Example: เขาฆ่าคนตายเพราะเขาเลือดร้อนไปหน่อย, Thai definition: โกรธง่าย, โมโหง่าย
เลือดร้อน[ADJ] hot-tempered, See also: impetous, quick-tempered, Syn. ใจร้อน, อารมณ์ร้อน, เจ้าอารมณ์, Example: หนุ่มสาวเลือดร้อนเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แบ่งเขตแดนกันใหม่, Thai definition: ที่โกรธง่าย, ที่โมโหง่าย
ศูนย์สัมบูรณ์[N] absolute zero, See also: lowest temperature, Thai definition: อุณหภูมิที่ต่ำสุดตามทฤษฎี คือ อุณหภูมิศูนย์องศาเคลวิน (0 ํ K) หรือ -273.15 ํ ซ. หรือ -459.67 ํ ฟ
อารมณ์เสีย[V] be upset, See also: have a bad temper, Syn. อารมณ์บูด, Ant. อารมณ์ดี, Example: สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาอารมณ์เสียบ่อย เพราะความรับผิดชอบสูงขึ้นและมีงานยุ่งทั้งวัน
ตัวร้อน[V] have a fever, See also: run a fever, run a temperature, become feverish, have a temperature, Ant. ตัวเย็น, Example: ถ้าทารกตัวร้อนเป็นไข้สูง พ่อแม่ควรรีบปรึกษาแพทย์ไม่ควรหายามารับประทานเอง, Thai definition: อาการที่อุณหภูมิในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาเป็นไข้
ตัดใจ[V] restrain one's passion, See also: make a decision against one's wish, control one's temper, part with (/give up) something o, Syn. ห้ามใจ, Example: เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในครอบครัวกำลังมีปัญหาเธอจึงตัดใจไม่ซื้อของใช้ฟุ่มเฟือย, Thai definition: ห้ามใจไม่ให้คิดในเหตุที่เกิดขึ้น
ใจเดียวกัน[V] be congenial with someone, See also: have similar temperament, be like-minded, share the same feeling, Example: เขาใจเดียวกันกับเรา, Thai definition: มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน หรือเหมือนกัน
ใจร้อน[V] be hot-tempered, See also: be impetuous, be hotheaded, be hot-tempered, be intolerant, be easily provoked, be quick-t, Syn. ใจเร็ว, Ant. ใจเย็น, Example: เด็กมักใจร้อนอยากได้อะไรดังใจ และตัดสินใจง่ายอยู่เสมอ, Thai definition: มีใจรีบร้อน อยากจะให้เสร็จเร็วๆ
ใจร้อน[ADJ] hot-tempered, See also: short-tempered, quick-tempered, impetous, rash, Syn. ใจเร็ว, Ant. ใจเย็น, Example: เพราะเขาเป็นคนใจร้อน เขาจึงต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขอย่างทันควัน
ใจเร็ว[ADJ] impetuous, See also: quick-tempered, rash, impatient, hot-tempered, short-tempered, hot-blooded, Syn. ใจร้อน, รีบร้อน, เร่งรีบ, Ant. ใจเย็น, Example: เพราะเธอเป็นคนใจเร็วจึงมักจะถูกแม่ดุเสมอเวลาทำงาน
ใจเร็ว[V] be quick-tempered, See also: be short-tempered, be impetuous, be impatient, be hot-blooded, Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ใจร้อน, Ant. ใจเย็น, Example: เขาใจเร็วเกินไปจึงมักจะทำงานผิดพลาดเสมอ
ฉุน[V] get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ฉุนกึก[V] be angry suddenly, See also: be suddenly enraged at/with, flare up, lose one's temper, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: ฉันฉุนกึกและนึกโมโหตัวเองที่ทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้น, Thai definition: โกรธขึ้นมาทันที
น้ำชุบ[N] immersing water for quenching, See also: immersing fluid for plating, solution used for tempering steel, Example: พี่ชายไปซื้อน้ำชุบเพื่อนำมาชุบขันทองเหลืองให้แม่, Thai definition: น้ำที่เจือด้วยธาตุเงิน ธาตุทองแดง หรือธาตุทองคำ สำหรับชุบของต่างๆ มีทองเหลืองเป็นต้นให้เป็นสีเงินหรือสีทอง, น้ำที่เอาเหล็กเผาไฟให้แดงแล้วชุบลงเพื่อให้เหล็กกล้า
บอกบุญไม่รับ[ADJ] unfriendly, See also: morose, sullen, bad-tempered, Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง, Ant. ชื่นบาน, เบิกบาน, Example: เขามาหาผมด้วยสีหน้าบอกบุญไม่รับ ผมก็รู้ว่าต้องมีเรื่องอะไรมาแน่ๆ, Thai definition: แสดงสีหน้าไม่พอใจ หรือไม่สบอารมณ์
ปรับอากาศ[V] regulate the room temperature, Syn. ติดแอร์, Example: ถึงแม้ในห้องทำงานจะปรับอากาศเอาไว้เย็นฉ่ำแต่คนในห้องก็ยังรู้สึกร้อนอยู่, Thai definition: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ฉุนเฉียว[V] be bristly, See also: be irascible, be irritable, be quick-tempered, be furious, Syn. โกรธ, ไม่พอใจ, Example: หล่อนรู้นิสัยเขาดีว่าจะฉุนเฉียวหงุดหงิดไปอย่างนั้นเองแหล่ะ
เคืองใจ[V] be irritated, See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen, Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ, Example: เรื่องนี้ทำให้ฉันเคืองใจเขาอยู่นาน, Thai definition: ไม่พอใจผู้อื่น
เทอร์โมมิเตอร์[N] thermometer, See also: temperature measurer, Syn. เทอร์มอมิเตอร์, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ, Notes: (อังกฤษ)
มีไข้[V] have a temperature, See also: be sick, be ill, be running a temperature, Syn. จับไข้, เป็นไข้, Example: อาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ คือ มีไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ อาเจียนพุ่ง คอแข็ง, Thai definition: มีอาการของโรคทำให้ตัวร้อน
วัดอุณหภูมิ[V] take the temperature, Syn. วัดปรอท, Example: คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ควรมีปรอทติดบ้านไว้เพื่อวัดอุณหภูมิของลูกเมื่อมีไข้, Thai definition: วัดความร้อนเย็นของอากาศโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
หัวเสีย[V] be in a bad temper, See also: lose one's temper, be irritable, Syn. อารมณ์เสีย, ฉุนเฉียว, ขุ่นเคือง, Example: คนขับรถหัวเสียกดแตรไล่เสียงดัง
หุนหัน[V] be hasty, See also: be impetuous, be quick-tempered, be rash, Syn. บุ่มบ่าม, Example: ฟังคำพูดยังไม่ทันจบเขาก็หุนหันออกไปจากห้อง, Thai definition: ไม่ยั้งใจ, ไม่รั้งรอ
เหล็กไหล[N] metal charm believed to melt when exposed to a fire, See also: metal amulet said to melt at candle temperature, Example: คนบ้านนอกยังเชื่อในความขลังของเหล็กไหล, Count unit: ก้อน, Thai definition: โลหะชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าเอาไฟเทียนลนก็ไหลย้อยออกได้
ดุดัน[ADJ] violent, See also: hot-tempered, vehement, aggressive, stern, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ดุร้าย, กราดเกรี้ยว, โหดร้าย, Ant. ใจดี, Example: เขาเป็นคนดุดันเด็กๆ จึงไม่กล้าอยู่ใกล้, Thai definition: ดุอย่างไม่ลดละ
อารมณ์ร้าย[ADJ] bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น
อารมณ์ร้าย[ADJ] bad-tempered, See also: bad disposition, Ant. อารมณ์ดี, Example: เขาเป็นคนอารมณ์ร้าย ใครๆ ต่างก็กลัวเขากันทั้งนั้น
ชักดิ้นชักงอ[V] throw a temper tantrum, Example: แม่ปล่อยให้น้องชักดิ้นชักงออยู่ต่อหน้าคนเยอะๆ อย่างนั้นเพื่อจะดัดนิสัยน้อง, Thai definition: แสดงท่าทางโกรธ ไม่พึงพอใจที่ไม่ได้อย่างใจ
หน้ามืดตามัว[V] be unconscious, See also: lose temper, Example: เธอกลายเป็นฆาตกรเพราะหน้ามืดตามัวที่รู้ว่าสามีมีภรรยาน้อย, Thai definition: ขาดสติเพราะความโกรธเป็นต้น, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper   
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition   
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered   
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōsa) EN: be in a fit of temper   FR: s'emporter
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai rap) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful   
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
หัวเสีย[v.] (hūasīa) EN: be in a bad temper ; lose one's temper ; be irritable   FR: être de méchante humeur ; être en colère ; perdre la tête
หุนหัน[adj.] (hunhan) EN: hasty ; rash ; impetuous ; quick-tempered   FR: imprudent ; irréfléchi ; impétueux
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition   FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
ใจเร็ว[v.] (jaireo) EN: be quick-tempered   FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
การวัดอุณหภูมิ[n. exp.] (kān wat unhaphūm = kān wat unnaphūm) EN: temperature measurement   FR: mesure de la température [f]
ไข้[n.] (khai) EN: fever ; rise in temperature   FR: fièvre [f] ; hyperthermie [f]
ไข้ขึ้น[n. exp.] (khai kheun) FR: attaque de fièvre [f] ; montée de température [f]
เขตหนาว[n. exp.] (khēt nāo) FR: zone tempérée [f]
ความร้อน[n.] (khwāmrøn) EN: heat ; hotness ; temperature   FR: chaleur [f] ; chaud [m]
เหล็กไหล[n.] (leklai) EN: metal charm ; metal amulet ; mythical metal which melts like lead but is as hard as steel ; metal amulet said to melt at candle temperature   
มือร้อน[X] (meū røn) EN: get high temperature hands   
มีไข้[v. exp.] (mī khai) EN: have a fever   FR: avoir de la température ; avoir de la fièvre ; faire de la température
โมโห[v.] (mōhō) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury   FR: être en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded   
หงุดหงิด[v.] (ngut-ngit) EN: be moody ; be in a bad humor ; be in a bad tempered ; be in a bad mood ; be irritable ; get angry easily   FR: être de mauvaise humeur ; être irritable
นิสัยใจคอ[n.] (nisaijaikhø) FR: caractère [m] ; tempérament [m]
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; mild   FR: tempéré ; chaud
ป่าเขตหนาว[n. exp.] (pā khēt nāo) EN: temperate forest   
พื้นเสีย[v.] (pheūnsīa) EN: be in a bad temper   FR: être de méchante humeur
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: pay by instalments ; pay off   FR: payer par mensualités ; payer à tempérament ; échelonner le paiement
ผ่อนชำระ[v. exp.] (phǿnchamra) EN: pay by instalments = pay by installments (Am.)   FR: payer à tempérament ; payer par mensualités ; payer en plusieurs fois
พอประมาณ[adv.] (phøpramān) EN: moderately ; to some extent ; fairly ; quite ; appropriately ; moderate   FR: modérément ; avec modération ; de façon tempérée (vx, litt.)
ปรับอากาศ[v.] (prap-akāt) EN: air-condition ; regulate the room temperature ; apply air-conditioning   FR: climatiser
ซื้อเงินผ่อน[v. exp.] (seū ngoenphǿn) FR: acheter à crédit ; acheter à tempérament
สีฝุ่นผสมกาว[n. exp.] (sīfun phasom kāo) EN: tempera   
ตากฝน[v. exp.] (tāk fon) EN: be exposed to the rain   FR: être exposé à la pluie ; être exposé aux intempéries
ตากลมตากฝน[v. exp.] (tāk lom tāk fon) EN: be exposed to the weather   FR: être exposé aux intempéries
เทอร์มอมิเตอร์ = เทอร์โมมิเตอร์[n.] (thoēmømitoē = thoēmōmitoē) EN: thermometer ; temperature measurer   FR: thermomètre [m]
โทสะ[n.] (thōsa) EN: anger ; bad temper ; wrath ; rage ; fury   FR: colère [f] ; mauvaise humeur [f] ; courroux [m] ; fureur [f]
อุณหภูมิ[n.] (unhaphūm = unnaphūm) EN: temperature   FR: température [f]
อุณหภูมิห้อง [n. exp.] (unhaphūm hǿng) FR: température ambiante [f] ; température de la pièce [f]
อุณหภูมิขึ้น[n. exp.] (unhaphūm kheun) EN: the temperature is going up   FR: la température augmente
อุณหภูมิของโลก[n. exp.] (unhaphūm khøng lōk) EN: world temperature   FR: température de la Terre [f]
อุณหภูมิปกติ[n. exp.] (unhaphūm pakati ) FR: température normale [f] ; température ordinaire [f]
อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ [n. exp.] (unhaphūm sūn sambūn) EN: absolute zero temperature   FR: température absolue [f]
อุณหภูมิเท่าไร[xp] (unhaphūm thaorai) EN: what is the temperature ?   FR: quelle est la température ? ; a combien s'élève la température ?

CMU English Pronouncing Dictionary
TEMPER    T EH1 M P ER0
TEMPERS    T EH1 M P ER0 Z
STEMPER    S T EH1 M P ER0
TEMPERA    T EH1 M P ER0 AH0
TEMPERED    T EH1 M P ER0 D
TEMPERING    T EH1 M P ER0 IH0 NG
TEMPERATE    T EH1 M P ER0 AH0 T
TEMPERATE    T EH1 M P R AH0 T
DISTEMPER    D IH2 S T EH1 M P ER0
TEMPERANCE    T EH1 M P R AH0 N S
TEMPERANCE    T EH1 M P ER0 AH0 N S
TEMPERATURE    T EH1 M P R AH0 CH ER0
INTEMPERATE    IH2 N T EH1 M P ER0 AH0 T
TEMPERAMENT    T EH1 M P R AH0 M AH0 N T
TEMPERAMENT    T EH1 M P ER0 M AH0 N T
TEMPERATURE    T EH1 M P ER0 AH0 CH ER0
TEMPERAMENTS    T EH1 M P ER0 M AH0 N T S
TEMPERATURES    T EH1 M P R AH0 CH ER0 Z
TEMPERATURES    T EH1 M P ER0 AH0 CH ER0 Z
TEMPERAMENTS    T EH1 M P R AH0 M AH0 N T S
TEMPERAMENTAL    T EH2 M P R AH0 M EH1 N T AH0 L
TEMPERAMENTAL    T EH2 M P ER0 M EH1 N T AH0 L
TEMPERAMENTALLY    T EH2 M P ER0 M EH1 N AH0 L IY0
TEMPERAMENTALLY    T EH2 M P R AH0 M EH1 N AH0 L IY0
TEMPERAMENTALLY    T EH2 M P ER0 M EH1 N T AH0 L IY0
TEMPERAMENTALLY    T EH2 M P R AH0 M EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
temper    (v) (t e1 m p @ r)
tempera    (n) (t e1 m p @ r @)
tempers    (v) (t e1 m p @ z)
tempered    (v) (t e1 m p @ d)
distemper    (v) (d i1 s t e1 m p @ r)
temperate    (j) (t e1 m p @ r @ t)
tempering    (v) (t e1 m p @ r i ng)
distempers    (v) (d i1 s t e1 m p @ z)
temperance    (n) (t e1 m p @ r @ n s)
distempered    (v) (d i1 s t e1 m p @ d)
intemperate    (j) (i1 n t e1 m p @ r @ t)
temperament    (n) (t e1 m p r @ m @ n t)
temperately    (a) (t e1 m p @ r @ t l ii)
temperature    (n) (t e1 m p r @ ch @ r)
distempering    (v) (d i1 s t e1 m p @ r i ng)
hot-tempered    (j) - (h o1 t - t e1 m p @ d)
intemperance    (n) (i1 n t e1 m p @ r @ n s)
temperaments    (n) (t e1 m p r @ m @ n t s)
temperatures    (n) (t e1 m p r @ ch @ z)
good-tempered    (j) - (g u1 d - t e1 m p @ d)
intemperately    (a) (i1 n t e1 m p @ r @ t l ii)
temperamental    (j) (t e2 m p r @ m e1 n t l)
temperateness    (n) (t e1 m p @ r @ t n @ s)
quick-tempered    (j) - (k w i1 k - t e1 m p @ d)
short-tempered    (j) - (sh oo1 t - t e1 m p @ d)
temperamentally    (a) (t e2 m p r @ m e1 n t @ l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] Thai: พาล English: to lose one's temper
水温[すいおん, suion] Thai: อุณหภูมิน้ำ English: water temperature

German-Thai: Longdo Dictionary
Raumtemperatur(n) |die, pl. Raumtemperaturen| อุณหภูมิห้อง, See also: S. die Zimmertemperatur

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfall {m} (Temperatur...)drop [Add to Longdo]
Abgassicherungstemperatur {f}exhaust gas safety temperature [Add to Longdo]
Absicherungstemperatur {f}safety temperature [Add to Longdo]
Anlassen {n} (Stahl)tempering [Add to Longdo]
Anlasstemperatur {f}annealing temperature [Add to Longdo]
Anmachwasser {n}tempering water; gauging water; mixing water [Add to Longdo]
Ansprechtemperatur {f}operating temperature [Add to Longdo]
Außentemperatur {f}outdoor temperature [Add to Longdo]
Begrenzung {f} des Temperaturschwankungsbereichsvariation limits of temperature [Add to Longdo]
Betriebstemperatur {f}operating temperature; working temperature [Add to Longdo]
Betriebstemperaturbereich {m} [techn.]operating temperature range (OTR) [Add to Longdo]
Einblastemperatur {f} [comp.]supply air temperature [Add to Longdo]
Erweichungstemperatur {f}refractory deformation temperature [Add to Longdo]
Erweichungstemperatur {f}squatting temperature; slumping temperature [Add to Longdo]
Fieber {n} | Fieber habenfever | to run a fever; to run a temperature [Add to Longdo]
Fieberkurve {f}temperature curve [Add to Longdo]
Fiebertabelle {f} | Fiebertabellen {pl}temperature chart | temperature charts [Add to Longdo]
die Geduld verlierento lose one's temper [Add to Longdo]
Gemäßheit {f}temperateness [Add to Longdo]
Gemüt {n}; Gemütsanlage {f}; Gemütsart {f}; Sinnesart {f}; Naturell {n}; Temperament {n} | Gemüter {pl}; Gemütsarten {pl}; Veranlagungen {pl} | sonniges Gemüt | die Gemüter beruhigendisposition; nature | natures | cheerful disposition | to put oil on troubled waters [Add to Longdo]
das schwächste Glied in der Kette berücksichtigento temper the wind to the shorn lamb [Add to Longdo]
Heißgastemperaturüberwachung {f}hot gas temperature monitoring [Add to Longdo]
Hochtemperaturkreislauf {m}high temperature circuit [Add to Longdo]
Hochtemperaturverbraucher {m}high temperature consumers [Add to Longdo]
Höchsttemperatur {f}top temperature [Add to Longdo]
Isolierstein {m}; Schaumstein {m}high temperature insulating brick (HTI brick) [Add to Longdo]
Jähzorn {m} (im)(in a fit of) violent temper; violent fit of temper [Add to Longdo]
Kesselwassertemperatur {f} | gleitend abgesenkte Kesselwassertemperaturboiler water temperature | continuously adjustable decreased boiler water temperature [Add to Longdo]
Körpertemperatur {f}body temperature [Add to Longdo]
Lagertemperatur {f}storage temperature [Add to Longdo]
Lagertemperaturbereich {m}storage temperature range [Add to Longdo]
Laune {f}; Stimmung {f} | Launen {pl}; Stimmungen {pl} | in guter Laune | in schlechter Launetemper | tempers | in a good temper | in a bad temper [Add to Longdo]
Lufttemperatur {f}air temperature [Add to Longdo]
Lufttemperaturänderungsgeschwindigkeit {f}air temperature alteration speed [Add to Longdo]
Mäßigkeit {f}temperance [Add to Longdo]
Mäßigung {f} | Mäßigungen {pl}temperance | temperances [Add to Longdo]
Niedertemperaturkessel {m}low-temperature boiler [Add to Longdo]
Niedertemperaturkreislauf {m}low temperature circuit [Add to Longdo]
Raumtemperatur {m}room temperature [Add to Longdo]
Rücklauftemperatur {f}return temperature [Add to Longdo]
Rückstelltemperatur {f}restoring temperature [Add to Longdo]
Sättingungstemperatur {f}saturation temperature [Add to Longdo]
Sanftmut {m}sweet temper [Add to Longdo]
Schmelztemperatur {f}melting temperature [Add to Longdo]
Schwelgas {n}low temperature carbonization gas [Add to Longdo]
Sekuritglas {n}tempered glass [Add to Longdo]
Siedetemperatur {f}boiling temperature [Add to Longdo]
Systemperipherie {f}system peripherals [Add to Longdo]
Temperafarbe {f} | Temperafarben {pl}tempera colour | tempera colours [Add to Longdo]
Temperamalerei {f}tempera painting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood [Add to Longdo]
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood [Add to Longdo]
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
ご機嫌斜め;御機嫌斜め[ごきげんななめ, gokigennaname] (exp) in a bad temper [Add to Longdo]
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
キュリー温度[キュリーおんど, kyuri-ondo] (n) Curie temperature [Add to Longdo]
キレる[, kire ru] (v1,vi) (col) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip [Add to Longdo]
クール[, ku-ru] (adj-na) (1) cool (temperature, color, etc.); (2) cool (i.e. calm and collected); (3) cool (i.e. fashionable, attractive, etc.); (n) (4) course (of medical treatment) (ger [Add to Longdo]
ジステンパー[, jisutenpa-] (n) distemper [Add to Longdo]
テンパー[, tenpa-] (n) temper [Add to Longdo]
テンプレート[, tenpure-to] (n) (1) temperate; (2) template [Add to Longdo]
テンペラ[, tenpera] (n) tempera (ita [Add to Longdo]
テンペラメント[, tenperamento] (n) temperament [Add to Longdo]
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning [Add to Longdo]
亜温帯[あおんたい, aontai] (n) subtemperate zone [Add to Longdo]
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P) [Add to Longdo]
異常高温[いじょうこうおん, ijoukouon] (n) abnormally high temperatures [Add to Longdo]
一国者[いっこくもの, ikkokumono] (n) ultra-nationalist; hot-tempered person; stubborn person [Add to Longdo]
一定温度[いっていおんど, itteiondo] (n) constant temperature [Add to Longdo]
一徹短慮[いってつたんりょ, ittetsutanryo] (n,adj-na) stubborn and short-tempered [Add to Longdo]
引火温度[いんかおんど, inkaondo] (n) flash temperature [Add to Longdo]
厭き性;飽き性[あきしょう, akishou] (n) fickle nature; flighty temperament; inconstant person [Add to Longdo]
温帯[おんたい, ontai] (n) temperate zone; (P) [Add to Longdo]
温帯林[おんたいりん, ontairin] (n) temperate forest [Add to Longdo]
温度[おんど, ondo] (n) temperature; (P) [Add to Longdo]
温度感覚[おんどかんかく, ondokankaku] (n) temperature sense [Add to Longdo]
温度係数[おんどけいすう, ondokeisuu] (n) temperature coefficient [Add to Longdo]
温度差[おんどさ, ondosa] (n) (1) difference in temperature; (2) difference in degrees of enthusiasm, interest, commitment, etc. [Add to Longdo]
温度上昇[おんどじょうしょう, ondojoushou] (n) temperature increase; rise in temperature [Add to Longdo]
温度調節[おんどちょうせつ, ondochousetsu] (n) temperature control [Add to Longdo]
温度目盛[おんどめもり, ondomemori] (n) temperature scale [Add to Longdo]
音律[おんりつ, onritsu] (n) metre; rhythm; musical temperament [Add to Longdo]
下戸[げこ, geko] (n) someone who can't drink; non-drinker; temperate man; (P) [Add to Longdo]
華氏温度;カ氏温度[かしおんど(華氏温度);カしおんど(カ氏温度), kashiondo ( kashi ondo ); ka shiondo ( ka shi ondo )] (n) (See カ氏) Fahrenheit temperature; degrees Fahrenheit [Add to Longdo]
海水温[かいすいおん, kaisuion] (n) seawater temperature [Add to Longdo]
革命児[かくめいじ, kakumeiji] (n) man of revolutionary temperament [Add to Longdo]
学生気質[がくせいかたぎ, gakuseikatagi] (n) student temperament; students' way of thinking [Add to Longdo]
寒暖[かんだん, kandan] (n) heat and cold; (extremes of) temperature [Add to Longdo]
緩増加超関数[かんぞうかちょうかんすう, kanzoukachoukansuu] (n) {math} tempered distribution [Add to Longdo]
基礎体温[きそたいおん, kisotaion] (n) basal body temperature [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
機嫌の悪い[きげんのわるい, kigennowarui] (exp,adj-i) bad-tempered [Add to Longdo]
機嫌気褄[きげんきづま, kigenkiduma] (n) humour; humor; temper; mood; spirits [Add to Longdo]
[げ, ge] (suf) -like nature; -like disposition; -ish temperament [Add to Longdo]
気が荒い[きがあらい, kigaarai] (exp,adj-i) (See 気の荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]
気が早い[きがはやい, kigahayai] (exp,adj-i) (See 気の早い) short-tempered; quick-tempered; hasty [Add to Longdo]
気が短い[きがみじかい, kigamijikai] (exp,adj-i) quick-tempered; having little patience; impatient [Add to Longdo]
気の荒い[きのあらい, kinoarai] (adj-i) (See 気が荒い) bad-tempered; quarrelsome [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
二杆子[èr gān zi, ㄦˋ ㄍㄢ ㄗ˙, ] hot-tempered; rash; hot-tempered person [Add to Longdo]
低温[dī wēn, ㄉㄧ ㄨㄣ, / ] low temperature [Add to Longdo]
冷热度数[lěng rè dù shù, ㄌㄥˇ ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ ㄕㄨˋ, / ] temperature (esp. of medical patient) [Add to Longdo]
列氏温标[liè shì wēn biāo, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Réaumur temperature scale [Add to Longdo]
北温带[běi wēn dài, ㄅㄟˇ ㄨㄣ ㄉㄞˋ, / ] the north temperate zone [Add to Longdo]
十二平均律[shí èr píng jūn lǜ, ㄕˊ ㄦˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄌㄩˋ, ] equal temperament [Add to Longdo]
丧气鬼[sàng qì guǐ, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄟˇ, / ] downcast wretch; bad-tempered and unpleasant person [Add to Longdo]
回火[huí huǒ, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄨㄛˇ, ] to temper (iron); flare-back (in gas burner) [Add to Longdo]
坏脾气[huài pí qì, ㄏㄨㄞˋ ㄆㄧˊ ㄑㄧˋ, / ] bad temper [Add to Longdo]
室温[shì wēn, ㄕˋ ㄨㄣ, / ] room temperature [Add to Longdo]
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings) [Add to Longdo]
常温[cháng wēn, ㄔㄤˊ ㄨㄣ, / ] room temperature; ordinary temperatures [Add to Longdo]
平均气温[píng jūn qì wēn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] average temperature [Add to Longdo]
[dù, ㄉㄨˋ, ] capacity; degree; degrees (of temperature); standard [Add to Longdo]
律吕[lǜ lǚ, ㄌㄩˋ ㄌㄩˇ, / ] tuning; temperament [Add to Longdo]
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, / ] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress [Add to Longdo]
心性[xīn xìng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˋ, ] one's nature; temperament [Add to Longdo]
急眼[jí yǎn, ㄐㄧˊ ㄧㄢˇ, ] hot tempered [Add to Longdo]
性子[xìng zi, ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] temper [Add to Longdo]
性情[xìng qíng, ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, ] nature; temperament [Add to Longdo]
性格[xìng gé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ, ] nature; disposition; temperament; character [Add to Longdo]
性格不合[xìng gé bù hé, ㄒㄧㄥˋ ㄍㄜˊ ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ, ] incompatibility of temperament [Add to Longdo]
怪气[guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, / ] weird (temperament) [Add to Longdo]
恒温[héng wēn, ㄏㄥˊ ㄨㄣ, / ] constant temperature [Add to Longdo]
情趣[qíng qù, ㄑㄧㄥˊ ㄑㄩˋ, ] one's temperament and interests; emotional appeal [Add to Longdo]
慢性子[màn xìng zi, ㄇㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] slow-tempered; phlegmatic; a slowcoach [Add to Longdo]
摄氏温标[Shè shì wēn biāo, ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] Celsius (centigrade) temperature scale [Add to Longdo]
有节制[yǒu jié zhì, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄓˋ, / ] temperate [Add to Longdo]
标准状态[biāo zhǔn zhuàng tài, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, / ] standard conditions for temperature and pressure [Add to Longdo]
标准状况[biāo zhǔn zhuàng kuàng, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] standard conditions for temperature and pressure [Add to Longdo]
气冲冲[qì chōng chōng, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] angry; bad-tempered [Add to Longdo]
气包子[qì bāo zi, ㄑㄧˋ ㄅㄠ ㄗ˙, / ] quick-tempered person [Add to Longdo]
气温[qì wēn, ㄑㄧˋ ㄨㄣ, / ] air temperature [Add to Longdo]
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament [Add to Longdo]
海洋温度[hǎi yáng wēn dù, ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] ocean temperature [Add to Longdo]
消气[xiāo qì, ㄒㄧㄠ ㄑㄧˋ, / ] to cool one's temper [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] dip into water; to temper [Add to Longdo]
淬火[cuì huǒ, ㄘㄨㄟˋ ㄏㄨㄛˇ, ] quench; temper (e.g. steel); harden by quenching [Add to Longdo]
温压[wēn yā, ㄨㄣ ㄧㄚ, / ] temperature and pressure [Add to Longdo]
温差[wēn chā, ㄨㄣ ㄔㄚ, / ] difference in temperature [Add to Longdo]
温带[wēn dài, ㄨㄣ ㄉㄞˋ, / ] temperate zone [Add to Longdo]
温度[wēn dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] temperature [Add to Longdo]
温度梯度[wēn dù tī dù, ㄨㄣ ㄉㄨˋ ㄊㄧ ㄉㄨˋ, / ] temperature gradient [Add to Longdo]
温标[wēn biāo, ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] temperature scale [Add to Longdo]
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, ] to temper (as steel) [Add to Longdo]
煅炼[duàn liàn, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to forge; to toughen; to temper [Add to Longdo]
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, / ] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero) [Add to Longdo]
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, / ] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero) [Add to Longdo]
热度[rè dù, ㄖㄜˋ ㄉㄨˋ, / ] temperature [Add to Longdo]
燃点[rán diǎn, ㄖㄢˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] ignition point (temperature); combustion point [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
体温[たいおん, taion] Koerpertemperatur [Add to Longdo]
[せい, sei] TEMPERAMENT [Add to Longdo]
[せい, sei] Temperament [Add to Longdo]
暑い[あつい, atsui] heiss (Lufttemperatur) [Add to Longdo]
気温[きおん, kion] Lufttemperatur [Add to Longdo]
水温[すいおん, suion] Wassertemperatur [Add to Longdo]
温度[おんど, ondo] Temperatur [Add to Longdo]
短気[たんき, tanki] heftiges_Temperament, Jaehzorn [Add to Longdo]
[はだ, hada] -Haut, Neigung, Temperament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temper \Tem"per\, v. t. [imp. & p. p. {Tempered}; p. pr. & vb.
   n. {Tempering}.] [AS. temprian or OF. temper, F. temp['e]rer,
   and (in sense 3) temper, L. temperare, akin to tempus time.
   Cf. {Temporal}, {Distemper}, {Tamper}.]
   1. To mingle in due proportion; to prepare by combining; to
    modify, as by adding some new element; to qualify, as by
    an ingredient; hence, to soften; to mollify; to assuage;
    to soothe; to calm.
    [1913 Webster]
 
       Puritan austerity was so tempered by Dutch
       indifference, that mercy itself could not have
       dictated a milder system.       --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       Woman! lovely woman! nature made thee
       To temper man: we had been brutes without you.
                          --Otway.
    [1913 Webster]
 
       But thy fire
       Shall be more tempered, and thy hope far higher.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
       She [the Goddess of Justice] threw darkness and
       clouds about her, that tempered the light into a
       thousand beautiful shades and colors. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To fit together; to adjust; to accomodate.
    [1913 Webster]
 
       Thy sustenance . . . serving to the appetite of the
       eater, tempered itself to every man's liking.
                          --Wisdom xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   3. (Metal.) To bring to a proper degree of hardness; as, to
    temper iron or steel.
    [1913 Webster]
 
       The tempered metals clash, and yield a silver sound.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To govern; to manage. [A Latinism & Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With which the damned ghosts he governeth,
       And furies rules, and Tartare tempereth. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To moisten to a proper consistency and stir thoroughly, as
    clay for making brick, loam for molding, etc.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) To adjust, as the mathematical scale to the actual
    scale, or to that in actual use.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To soften; mollify; assuage; soothe; calm.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temper \Tem"per\, n.
   1. The state of any compound substance which results from the
    mixture of various ingredients; due mixture of different
    qualities; just combination; as, the temper of mortar.
    [1913 Webster]
 
   2. Constitution of body; temperament; in old writers, the
    mixture or relative proportion of the four humors, blood,
    choler, phlegm, and melancholy.
    [1913 Webster]
 
       The exquisiteness of his [Christ's] bodily temper
       increased the exquisiteness of his torment.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. Disposition of mind; the constitution of the mind,
    particularly with regard to the passions and affections;
    as, a calm temper; a hasty temper; a fretful temper.
    [1913 Webster]
 
       Remember with what mild
       And gracious temper he both heared and judged.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The consequents of a certain ethical temper. --J. H.
                          Newman.
    [1913 Webster]
 
   4. Calmness of mind; moderation; equanimity; composure; as,
    to keep one's temper.
    [1913 Webster]
 
       To fall with dignity, with temper rise. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Restore yourselves to your tempers, fathers. --B.
                          Jonson.
    [1913 Webster]
 
   5. Heat of mind or passion; irritation; proneness to anger;
    -- in a reproachful sense. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   6. The state of a metal or other substance, especially as to
    its hardness, produced by some process of heating or
    cooling; as, the temper of iron or steel.
    [1913 Webster]
 
   7. Middle state or course; mean; medium. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The perfect lawgiver is a just temper between the
       mere man of theory, who can see nothing but general
       principles, and the mere man of business, who can
       see nothing but particular circumstances.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   8. (Sugar Works) Milk of lime, or other substance, employed
    in the process formerly used to clarify sugar.
    [1913 Webster]
 
   {Temper screw}, in deep well boring, an adjusting screw
    connecting the working beam with the rope carrying the
    tools, for lowering the tools as the drilling progresses.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Disposition; temperament; frame; humor; mood. See
     {Disposition}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Temper \Tem"per\, v. i.
   1. To accord; to agree; to act and think in conformity.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To have or get a proper or desired state or quality; to
    grow soft and pliable.
    [1913 Webster]
 
       I have him already tempering between my finger and
       my thumb, and shortly will I seal with him. --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top