ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*tell off*

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tell off, -tell off-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tell off[PHRV] ดุด่า, See also: ดุว่า, Syn. bawl out, be down on
tell off[PHRV] นับ, See also: นับจำนวนของ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell officer Bellick.บอกเจ้าหน้าที่เบลลิค Cute Poison (2005)
Okay, you tell officer Pierce we are on high alert tonight.โอเค นายบอกจนท. พียซ เราจะใช้ระดับการเตือนขั้นสูง คื Pilot (2011)
Tell officer Parker that I believe her now.บอกจนท.ปาร์คเกอร์ พ่อเชื่อเธอแล้ว ตอนนี้ Audrey Parker's Day Off (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tell offSomebody should tell off that rude man.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
heimleuchten | heimleuchtendto tell off | telling off [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
詰る[なじる, najiru] (v5r,vt) to rebuke; to scold; to tell off [Add to Longdo]
叱り飛ばす[しかりとばす, shikaritobasu] (v5s,vt) to rebuke strongly; to tell off [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tell off
      v 1: reprimand; "She told the misbehaving student off" [syn:
           {tell off}, {brush down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top