ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*surfen*

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: surfen, -surfen-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jeanette, you've been surfing again.Jeanette, Sie waren wieder surfenSex and the Single Girl (1964)
This is just a wild idea, but has it ever occurred to you there's more to life than surfing and eating?Es mag verrückt klingen, aber kommt dir je in den Sinn, dass es mehr im Leben gibt als Surfen und Essen? That Darn Cat! (1965)
What kind of a get-up is that to go surfing in?Was für ein Aufzug ist das zum SurfenThat Darn Cat! (1965)
Do you surf?Surfen Sie? That Darn Cat! (1965)
This is worse than the time you talked him into riding that surfboard... and he knocked the end off that new steel pier.Das ist schlimmer als damals, als du ihn zum Surfen überredet hast und er das Ende dieses neuen Stahlpiers abgerissen hat. Bronco Bustin' Munster (1965)
- You're crazy, surfing in the middle of winter.- Du spinnst, mitten im Winter zu surfenVanishing Point (1971)
Let's go surfin' now Everybody's learnin' howLasst uns jetzt surfen gehen Alle lernen wie's geht American Graffiti (1973)
Enjoying sun, surf and our colorful folk ways.Er genießt die Sonne, das Surfen und unsere vielfältigen Traditionen. The Wilby Conspiracy (1975)
We do a lot of surfing around here, Lance.Wir surfen hier 'ne ganze Menge. Apocalypse Now (1979)
This LZ is still pretty hot, sir.Sie sollten woanders surfenApocalypse Now (1979)
Maybe you ought to surf somewhere else. What do you know about surfing, Major?-Was verstehen Sie schon vom SurfenApocalypse Now (1979)
I wanna see how rideable that stuff is.Ich will wissen, ob man surfen kann! Apocalypse Now (1979)
- Do you wanna surf, soldier?Willst du surfen, Soldat? Apocalypse Now (1979)
If I say it's safe to surf this beach, Captain, it's safe to surf this beach!Wenn ich sage, das Surfen hier an dem Strand ist sicher, dann ist es das! Apocalypse Now (1979)
I mean, I'm not afraid to surf this place! I'll surf this fucking place.Ich habe auch keinen Schiss, hier zu surfenApocalypse Now (1979)
You can't expect him to surf those sloppy waves.Er kann nicht auf schlappen Wellen surfenApocalypse Now (1979)
- You through surfing? - Yeah!Surfen abgehakt? Apocalypse Now (1979)
I'm not into that, Pixote.Nee, Surfen ist nichts für mich. Pixote (1981)
They flick their tails to port, these wing sailors.Ihre Flügel sind Steuerbord und Backbord, wie beim WindsurfenWho Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
I enjoy surfing, backgammon and men who aren't afraid to cry.Ich mag Surfen, Backgammon und Männer, die sich trauen zu weinen. Airplane II: The Sequel (1982)
Stu, surfing`s not a sport.Stu, Surfen ist kein Sport. Fast Times at Ridgemont High (1982)
They're all about surfing, sun, and girls in bikinis.Es geht immer nur um Surfen, Sonne und Frauen in Bikinis. Merchants of Death (1983)
Sun, surf.-Sonne, surfenMerchants of Death (1983)
Surfing, sun, girls in bikinis.Surfen, Sonne, Frauen in Bikinis. Merchants of Death (1983)
You're teaching her windsurfing. Why not love?Du bringst ihr das Surfen bei, warum nicht die Liebe? Pauline at the Beach (1983)
I wish she`d get pregnant and let me alone.Zwei Wochen Sonne und Surfen. So ist es. The Brightest Star (1985)
The surfing is rotten the rest of the year.Das restliche Jahr kann man das Surfen vergessen. The Boy Who Could Be King (1986)
I'm going surfing.Ich gehe surfenBetty Blue (1986)
Delta Company said they will give us surfboards and let us go to the beach.Die Delta-Abteilung sagt, wir dürfen am Strand surfenHeartbreak Ridge (1986)
Surfing in the Pacific? Skiing in the mountains?Im Pazifik surfen, in den Bergen Ski laufen. Partners (1987)
- We tried to become surfers.- Wir wollten surfen lernen. Beach Boy Bingo (1988)
- Surfing.- SurfenTanner's Island (1989)
I got it. Eugene the surfing sardine.Ich hab's. Eugene, die surfende Sardine. Lust in the Dust (1990)
Five minutes of firefight, five weeks of surfing.Fünf Minuten Feuergefecht, fünf Wochen surfenDie Hard 2 (1990)
- Learning how to surf, actually.- Ich lerne gerade surfenDoc Hollywood (1991)
Hey, man, a lot of guys your age are learning to surf. - It's cool.In deinem Alter noch surfen lernen ist ganz schön cool. Point Break (1991)
Surfing's the source.Surfen ist die Erleuchtung. Point Break (1991)
You gotta get out there, learn the moves, get into their head, pick up the speech.Du musst surfen lernen, lernen, wie sie denken und ihre Sprache verstehen. Point Break (1991)
You saying the FBI is going to pay me to learn to surf?Das FBI bezahlt mich dafür, dass ich surfen lerne? Point Break (1991)
You don't understand. I'm gonna learn to surf or break my neck.Ich will surfen lernen, und wenn ich dabei zu Fischfutter werde. Point Break (1991)
What is it? You all of a sudden got this bug that you just have to go surfing?Du tauchst hier auf, lässt dich retten, und jetzt willst du surfen lernen. Point Break (1991)
He's a modern savage.- Surfen ist seine Religion. Point Break (1991)
- (man) Lawyers don't surf!- Anwälte surfen nicht. - Er ja. Point Break (1991)
If we can get hair samples and get a match at a certain beach we'd know which break the Ex-Presidents surf.Wir besorgen uns von jedem Strand Haarproben. Dann wissen wir, wo unsere Expräsidenten surfenPoint Break (1991)
Long workable rides.- Großartig zum SurfenPoint Break (1991)
Surf's up, Ace!- Surfen ist vorbei. Point Break (1991)
They only live to get radical. They don't understand the sea, so they'll never get the spiritual side of it.Die haben radikale Ideen und begreifen den spirituellen Aspekt des Surfens nicht. Point Break (1991)
Just paddling out in a big surf is total commitment.Surfen braucht viel Konzentration. Point Break (1991)
Waimea?- SurfenPoint Break (1991)
Whoo! You're surfing, man!- (Bodhi) Das ist SurfenPoint Break (1991)

German-Thai: Longdo Dictionary
surfen(vt) |surfte, hat gesurft| เล่นวินด์เซิร์ฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Internet {n} | im Internet surfen | über das InternetInternet | to surf the Internet | via the Internet [Add to Longdo]
surfen; Wellen reiten | ich/er/sie surfteto surf | I/he/she surfed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top