ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*stiffen*

S T IH1 F AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stiffen, -stiffen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, See also: stiffened, stiff

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stiffen(vi) แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็งทื่อ
stiffen up(phrv) ทำให้แข็งทื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งทื่อ,ทำให้ตรง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ,แข็งแกร่ง,ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden, solidify, firm

English-Thai: Nontri Dictionary
stiffen(vi) แข็งแกร่ง,แข็ง,แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็ง,ทำให้แข็งตึง,ทำให้แน่น,ทำให้เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duct stiffenerโลหะดามท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I repeat it till my tongue stiffens.ฉันจะกล่าวซ้ำ จนกระทั่งลิ้นแข็งชา Wuthering Heights (1992)
I said her limbs are stiffening.- อะไรนะ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
I can feel your resolve stiffening.ฉันรู้สึกได้ถึงความปั้นปึ่งที่เริ่มละลายของคุณแล้วล่ะ Hope Springs (2003)
Then this here stiffens up.แล้วนี่ ต้องแข็งขึ้น Fly, Daddy, Fly (2006)
I'm not stiffening!ข้าไม่ยอมแข็งตัว Your Highness (2011)
If you get yolk in it or you don't let it stiffen properly then you might as well be making pancakes.ถ้าปล่อยให้ไข่แดงปนลงไป หรือไม่ปล่อยให้ขนมฟูตัวขึ้นอย่างเหมาะสม มันก็เหมือนกับ จะกลายเป็นแพนเค้กไป Blame It on the Alcohol (2011)
Everything in the body constricts and stiffens.ทุกอวัยวะในร่างกายเรา จะถูกแช่แข็งขยับไม่ได้ Going Dutch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stiffenThe doctor's warning stiffened my resolve to stop drinking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาสดมภ์(n) disease characterized by stiffening of the jaw, See also: lock-jaw, locked jaw, Thai Definition: ชื่อโรคลมชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณซึ่งอาจทำให้ขากรรไกรแข็ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มือแข็ง(v) stiffen, See also: be disrespectful, lack of respect/salute, Ant. มืออ่อน, Example: เขามือแข็ง ไม่ค่อยจะไหว้ใคร, Thai Definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แข็ง[khaeng] (v) EN: stiffen ; harden  FR: rigidifier ; affermir
มือแข็ง[meūkhaeng] (v) EN: stiffen

CMU English Pronouncing Dictionary
STIFFEN S T IH1 F AH0 N
STIFFENS S T IH1 F AH0 N Z
STIFFENED S T IH1 F AH0 N D
STIFFENER S T IH1 F AH0 N ER0
STIFFENING S T IH1 F AH0 N IH0 NG
STIFFENING S T IH1 F N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stiffen (v) stˈɪfn (s t i1 f n)
stiffens (v) stˈɪfnz (s t i1 f n z)
stiffened (v) stˈɪfnd (s t i1 f n d)
stiffener (n) stˈɪfnər (s t i1 f n @ r)
stiffeners (n) stˈɪfnəz (s t i1 f n @ z)
stiffening (v) stˈɪfnɪŋ (s t i1 f n i ng)
stiffenings (n) stˈɪfnɪŋz (s t i1 f n i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浆硬[jiāng yìng, ㄐㄧㄤ ㄧㄥˋ, / 漿] to starch; to stiffen cloth with starch [Add to Longdo]
变硬[biàn yìng, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄥˋ, / ] stiffen [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussteifung {f}; Versteifung {f}; Absteifung {f}bracing; stiffing; stiffening [Add to Longdo]
Horizontalverbände {pl}horizontal stiffening elements [Add to Longdo]
Kontaktverstärker {m}contact stiffener [Add to Longdo]
Sahnesteif {n} [cook.]whipping cream stiffener [Add to Longdo]
Versteifung {f} | Versteifungen {pl}stiffener | stiffeners [Add to Longdo]
erstarrento stiffen [Add to Longdo]
gesteift; steiftestiffened [Add to Longdo]
steif machen; stärken; versteifen; steifen; steif werden lassento stiffen [Add to Longdo]
verstärken; stärkento stiffen [Add to Longdo]
wird steifstiffens [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1,vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P) [Add to Longdo]
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r,vi) (uk) to stiffen; to become stiff [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r,vi) to stiffen; to harden [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1,vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent [Add to Longdo]
硬直[こうちょく, kouchoku] (n,vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P) [Add to Longdo]
足を棒にして[あしをぼうにして, ashiwobounishite] (exp) (e.g. to walk, stand, etc., until) one's legs turn to lead; (doing something) until one's legs tire and stiffen [Add to Longdo]
勃起[ぼっき, bokki] (n,vs) erection (usu. penis); standing erect; stiffening [Add to Longdo]
礬水;陶砂;礬砂[どうさ, dousa] (n) size (solution for stiffening textiles, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffen \Stiff"en\, v. t. [imp. & p. p. {Stiffened}; p. pr. &
   vb. n. {Stiffening}.] [See {Stiff}.]
   1. To make stiff; to make less pliant or flexible; as, to
    stiffen cloth with starch.
    [1913 Webster]
 
       Stiffen the sinews, summon up the blood. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inspissate; to make more thick or viscous; as, to
    stiffen paste.
    [1913 Webster]
 
   3. To make torpid; to benumb.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stiffen \Stiff"en\, v. i.
   To become stiff or stiffer, in any sense of the adjective.
   [1913 Webster]
 
      Like bristles rose my stiffening hair.  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The tender soil then stiffening by degrees. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Some souls we see,
      Grow hard and stiffen with adversity.  --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stiffen
   v 1: become stiff or stiffer; "He stiffened when he saw his boss
      enter the room" [ant: {loose}, {loosen}, {relax}]
   2: make stiff or stiffer; "Stiffen the cream by adding gelatine"
     [ant: {loose}, {loosen}]
   3: restrict; "Tighten the rules"; "stiffen the regulations"
     [syn: {stiffen}, {tighten}, {tighten up}, {constrain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top