ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*social*

S OW1 SH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: social, -social-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
social(adj) เกี่ยวกับสังคม, See also: เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกัน, Syn. communal, collective, public, group
social(adj) เกี่ยวกับสังคมนิยม
social(n) การชุมนุมกัน, See also: การรวมกลุ่มกัน
nonsocial(adj) ซึ่งไม่ใช่สังคม, Syn. unsocial
socialism(n) ระบบสังคมนิยม, Syn. Communism
socialist(n) นักสังคมนิยม
socialite(n) คนเด่นในสังคม
sociality(n) การคบค้าสมาคมกัน
socialize(vi) คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize
socialize(vt) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม, Syn. civilize, teach manners
socialize(vt) ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม
subsocial(adj) ไม่มีโครงสร้างสังคมที่แน่นอน
antisocial(adj) ซึ่งไม่เข้าสังคม, See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น, Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial(adj) ที่ต่อต้านสังคม, Syn. asocial, hostile, alienated
social work(n) งานสังคมสงเคราะห์, See also: การสังคมสงเคราะห์
socialistic(n) เกี่ยวกับระบบสังคมนิยม
socialbility(n) การชอบสังคม
social worker(n) นักสังคมสงเคราะห์
social-minded(adj) ซึ่งชอบสังคม
social science(n) สังคมศาสตร์
social studies(n) การศึกษาเชิงสังคม
social welfare(n) การสังคมสงเคราะห์
social security(n) การประกันสังคม
national socialism(n) แนวความคิดของพรรคนาซี, See also: ลัทธินาซี, Syn. Nazism
National Socialism(n) แนวความคดของพรรคนาซี, See also: ลัทธินาซี, Syn. Nazism
Union of Soviet Socialist Republics(n) สหภาพโซเวียต (อดีต), See also: สหภาพโซเวียต มีตัวย่อว่า USSR

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish, egocentric
dissocial(ดิไซ'เชิล) adj. ไม่ชอบการสังคม,แยกตัวออกจากสังคม., See also: dissociality n.
guild socialismn. ระบบสังคมที่นิยมสมาคมอาชีพ, See also: guild socialist n.
social(โซ'เชิล) adj. เกี่ยวกับสังคม,เกี่ยวกับการอยู่เป็นหมู่, See also: socially adv. socialness n., Syn. amiable
social scienceสังคมศาสตร์., See also: social scientist
social security(ในสหรัฐอเมริกา) สวัสดิการสังคม,ระบบการประกันสังคม
social welfare departmentกรมประชาสงเคราะห์, See also: social worker n.
social workงานสังคมสงเคราะห์
social-mindedadj. ซึ่งสนใจเกี่ยวกับสังคม,สนใจเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคม
socialise(โซ'ชะไลซ) vt.,vi. =socialize (ดู), See also: socialisation n.
socialism(โซ'ชะลิสซึม) n. ระบบสังคมนิยม
socialist(โซ'ชะลิสทฺ) n. ผู้สนับสนุนระบบสังคมนิยม, See also: socialistic adj.
socialite(โซ'ชะไลทฺ) n. บุคคลที่เด่นในสังคม
sociality(โซชิแอล'ลิที) n. ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยู่กันเป็นหมู่,การไปมาหาสู่กันในสังคม,การคบค้าสมาคม,การวิสาสะ
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., See also: socializable adj. socialization n. socializer n., Syn. socialise.

English-Thai: Nontri Dictionary
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
social(adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร
socialism(n) ลัทธิสังคมนิยม
socialistic(adj) ในทางสังคมนิยม
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม
socially(adv) ในทางสมาคม,ในวงสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
policy, socialนโยบายทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
political socializationการกล่อมเกลาทางการเมือง, การปลูกฝังให้เข้าร่วมสังคมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychopathic personality; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, socialแรงกดดันทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, antisocial; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
personality, psychopathic; personality, antisocialบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
philosophy, socialปรัชญาสังคม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power, socialอำนาจทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
problem, socialปัญหาสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law, socialกฎสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law of social defenceกฎหมายป้องกันทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
law of social defenceกฎหมายป้องกันทางสังคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
legislation, socialกฎหมายทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
responsibility, socialความรับผิดชอบทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolution, socialการปฏิวัติสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reform, socialการปฏิรูปสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
scientific socialismสังคมนิยมเชิงวิทยาศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
security, social; social securityความมั่นคงทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social optimumความเหมาะสมที่สุดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social optimumความเหมาะสมทางสังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social orderระเบียบสังคม, ความสงบเรียบร้อยทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social organization๑. การจัดระเบียบสังคม๒. องค์การสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social orientation๑. การปรับแนวคิดทางสังคม๒. แนวคิดทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social overheadsค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social philosophyปรัชญาสังคม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social policyนโยบายทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social powerอำนาจทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social pressureแรงกดดันทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social demographyประชากรศาสตร์สังคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
social deviantคนนอกคอก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social engineeringการวิศวกรรมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social ethicsจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social frameworkกรอบสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social insuranceการประกันสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social insuranceการประกันสังคม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
social insuranceการประกันสังคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
social integrationบูรณาการทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social justiceความยุติธรรมทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialist realismสัจนิยมแนวสังคมนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
socialityสังคมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socializationการขัดเกลาทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialization, politicalการกล่อมเกลาทางการเมือง, การปลูกฝังให้เข้าร่วมสังคมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialized medicineการแพทย์ที่จัดโดยสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
socialสังคม, ทางสังคม, เชิงสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social attitudeท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social breakdown syndromeกลุ่มอาการเสียสังคมเหตุถูกกักกันนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Social Charterกฎบัตรทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social classชั้นชนทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social problemปัญหาสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social reformการปฏิรูปสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Social accountบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social accounting matrixเมทริกซ์การบัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social propertyทรัพย์สินส่วนรวมของสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social priceราคาทางสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Social securityการประกันสังคม [เศรษฐศาสตร์]
Thai Social/Science Academic Research Networkเครือข่ายไทยสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Women social workersนักสังคมสงเคราะห์สตรี [TU Subject Heading]
Women social reformersนักปฏิรูปสังคมสตรี [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]
Buddhism and social problemsพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม [TU Subject Heading]
Children with social disabelitiesเด็กพิการทางสังคม [TU Subject Heading]
Communication in social actionการสื่อสารในการกระทำทางสังคม [TU Subject Heading]
Communication in social workการสื่อสารในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Communication in the social sciencesการสื่อสารทางสังคมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Cooperation and socialismสหกรณ์กับสังคมนิยม [TU Subject Heading]
Dating (Social customs)การนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]
Elite (Social sciences)ชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Elite (Social sciences) in literatureชนชั้นนำ (สังคมศาสตร์) ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Evaluation research (Social action programs)วิจัยประเมินผล (โปรแกรมกิจกรรมทางสังคม) [TU Subject Heading]
Family social workสังคมสงเคราะห์สำหรับครอบครัว [TU Subject Heading]
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ค.ศ. 1966) [TU Subject Heading]
Interviewing in social serviceการสัมภาษณ์ในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Islam and social problemศาสนาอิสลามกับปัญหาสังคม [TU Subject Heading]
Marginality, Socialความเป็นชายขอบทางสังคม [TU Subject Heading]
Mass media and social serviceสื่อมวลชนกับสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Medical social workสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Military social workสังคมสงเคราะห์ทางการทหาร [TU Subject Heading]
Social accounting matrixแบบตารางความสัมพันธ์บัญชีสังคม [เศรษฐศาสตร์]
National socialismสังคมนิยมแห่งชาติ [TU Subject Heading]
Older volunteers in social serviceอาสาสมัครผู้สูงอายุในงานสังคมสงเคราะห์ [TU Subject Heading]
Online social networksเครือข่ายสังคมแบบออนไลน์ [TU Subject Heading]
Paradigms (Social sciences)กระบวนทัศน์ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Paraprofessionals in social serviceผู้ช่วยงานบริการสังคม [TU Subject Heading]
People with social disabilitiesคนพิการทางสังคม [TU Subject Heading]
Police social workสังคมสงเคราะห์ทางการตำรวจ [TU Subject Heading]
Political and social viewsทัศนะเกี่ยวกับการเมืองและสังคม [TU Subject Heading]
Political socializationสังคมประกิตทางการเมือง [TU Subject Heading]
Power (Social science) in literatureอำนาจ (สังคมศาสตร์) ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Power (Social sciences)อำนาจ (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
Proposal writing in the social sciencesการเขียนโครงการทางสังคมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Psychiatric social workสังคมสงเคราะห์ทางจิตเวช [TU Subject Heading]
Scaling (Social sciences)การสร้างมาตรวัด (สังคมศาสตร์) [TU Subject Heading]
School social workสังคมสงเคราะห์ในโรงเรียน [TU Subject Heading]
Social acceptanceการยอมรับทางสังคม [TU Subject Heading]
Social acceptance in childrenการยอมรับทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Social accountingการบัญชีสังคม [TU Subject Heading]
Social actionการกระทำทางสังคม [TU Subject Heading]
Social adjustmentการปรับตัวทางสังคม [TU Subject Heading]
Social aspectsแง่สังคม [TU Subject Heading]
Social capital (Sociology)ทุนทางสังคม (สังคมวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
eusociality(n) ระบบสังคมแบบพึ่งพาอาศัย
geosocial(n) ภูมิสังคม หมายถึง ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วีถีชีวิต ประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
social commerce(n) รูปแบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากการปฏิสัมพันธ์ในเครือข่ายสังคม (Social Media) มาช่วยให้เกิดการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ อีกแง่หนึ่งก็คือการนำเครือข่ายสังคมมาใช้ให้เกิดเป็นธุรกรรมการซื้อขายสินค้า
social distancing(n) การแยกตัวออกห่างจากสังคม ไม่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ผู้อื่น โดยอาจมีสาเหตุ เช่น เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของโรคระบาด
social eventงานแสดงสินค้า
social security officeกองทุนประกันสังคม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait a minute. We have a social call to make here.เดี๋ยวๆ เราจะเริ่มที่นี่ The Great Dictator (1940)
I suppose some form of National Socialism is inevitable after the war.หนีไม่พ้นหลังสงคราม How I Won the War (1967)
- This beats National Socialism, Gripweed!นี้เต้นสังคมนิยมแห่งชาติ วันใดวันหนึ่งใช่มั้ย กริปวีด? ฉันดีใจที่ฉันจะไม่ How I Won the War (1967)
In all the world no voluptuousness flatters the senses more than social privilegeในโลกทั้งหมด... ...ไม่ใช่ความมัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรายกยอมากกว่า the senses สิทธิพิเศษเกี่ยวกับสังคม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Ambiguously accepting social standards while transgressing themsocial standards ที่ยอมรับคลุมเครือ ขณะที่ที่ละเมิดที่มัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- You are going to join... with us... the members of... the American Socialist White People's Party:กับพวกเรา เป็นสมาชิกของ พรรคอเมริกาสังคมชาวผิวขาว The Blues Brothers (1980)
She had friends who were socialists.เธอก็มีเพื่อนที่อยู่.. ในสังคม Clue (1985)
Part of Logan's plan... to try and socialize these things?ส่วนนึงในแผนโลแกน... ที่จะทำให้พวกนี้เชื่องหรือเปล่า? Day of the Dead (1985)
It's the beginning, yes. It's the bare beginning of social behavior.นี่แค่เริ่มต้น เป็นการเริ่มต้นพฤติกรรม Day of the Dead (1985)
Then if you gentlemen don't mind, I'd like to finish this game before I start collecting my goddamned Social Security, okay?งั้นหากพวกท่านไม่รังเกียจ กระผมใคร่ขอเล่นให้จบครับ ก่อนที่ฉันจะเริ่มสะสม ประกันสังคมงี่เง่านั่นโอเค? Stand by Me (1986)
Social Security, that's me.ประกันสังคมรึ ผมเองแหละ *batteries not included (1987)
Social Security number?คุณกําลังทําอะไร? Big (1988)
There's two numbers missing on your Social Security.ครับ เบรนเน่นพูด Big (1988)
Do you disapprove of the English social structure, Mr Blair?คุณไม่เห็นด้วยของโครงสร้างทางสังคมภาษาอังกฤษนายแบลร์? The Russia House (1990)
My Social Security cards and driver's licenses were phonies.บัตรประกันสังคม กับใบขับขี่ของผมเป็นของปลอม Goodfellas (1990)
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ Basic Instinct (1992)
I told you, I don't socialize with my patients.ผมบอกคุณแล้วไง ผมไม่สังคมกับ คนไข้ของผม Basic Instinct (1992)
Mr. Stevens has a birth certificate, a driver's license, social security number.นายสตีเวนส์มีสูติบัตร ใบอนุญาตขับรถหมายเลขประกันสังคม The Shawshank Redemption (1994)
He had all the proper ID, driver's license, birth certificate, social security card.เขามีทุก ID ที่เหมาะสม ใบอนุญาตสูติบัตร, บัตรประกันสังคมของคนขับรถ The Shawshank Redemption (1994)
Eli Jackson was a common redneck. We never saw him socially.อีไลแจ็คสันเป็นคนใจแคบที่พบบ่อย เราไม่เคยเห็นเขาในสังคม The Birdcage (1996)
I belong to a new underclass, no longer determined by social status or the color of your skin.ผมกลายเป็นคนชั้นต่ำ ที่ไม่ได้ถูกแบ่งแยกด้วยชนชั้นหรือสีผิว Gattaca (1997)
Wood drastically underestimates the impact of social distinctions... predicated upon wealth, especially inherited wealth.ลกระทบของชนชั้นในสังคมต่ำ มรดกตกทอด นายได้มา การทำงานในมลรัฐเอสวัสหน้า 98? Good Will Hunting (1997)
We checked the social-security number on his passport, and guess what.เราตรวจเลขบัตรประกันสังคม ในหนังสือเดินทางของเขารู้มั้ย ว่ามันคืออะไร The Jackal (1997)
- Get in the car. - Oh, please. Let´s not make this a social issue.นี่เราไม่ได้พูดถึงปัญหาสังคม Nothing to Lose (1997)
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น Seven Years in Tibet (1997)
Decent hard-working Americans like my dad... are getting rubbed out by social parasites.คนอเมริกันดีๆ ทำงานหนัก อย่างพ่อฉัน... กำลังถูกเบียดเบียน จากกาฝากของสังคม American History X (1998)
Let's go. We're not here to fucking socialize.ไปได้ เราไม่ได้มาที่นี่ / เพื่อชุมนุมกัน American History X (1998)
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา American History X (1998)
I'm not sure if this paper is what you wanted-- if I hit the social significance... or whatever you're looking for... but for what it's worth, thanks a lot.ผมไม่แน่ใจว่าบทความนี้/จะใช่แบบที่คุณต้องการรึป่าว ถ้าเกิดผมตีแผ่/สังคม... หรืออะไรก็ตาม/ที่คุณต้องการ... American History X (1998)
Yeah. Yeah, I noticed she's a little... antisocial.ใช่ ใช่ ฉันสังเกต หา ว่าเธอต่อต้านสังคมนิดหน่อย 10 Things I Hate About You (1999)
Social, as well.รู้จักสังคมด้วย Bicentennial Man (1999)
I'll socialize with whomever I please.ฉันจะคบกับใครก็ได้ที่ฉันต้องการ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Sara Elaston... social worker at Broad and Locust Community Centre.ซาร่า อีลาสตั้น นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการชุมชนบรอดแอนด์โลคัส Unbreakable (2000)
Wait a second. My social events calendar is missing.เดี๊ยวก่อน ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง และ ปฏิทิน ของฉันหายค่ะ Legally Blonde (2001)
Social events...ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง ... Legally Blonde (2001)
How many guys memorize their wife's social security number?จะมีสักกี่คนวะ ที่จำหมายเลขประกันสังคม ของเมียตัวเองได้ Failan (2001)
Her social security number is... 781011 2454311เลขที่บัตรประกันสังคมของเธอ... 781 01 1 245431 1 Failan (2001)
Driver's license, passport, social security number, bank account, will all be erased.ทั้งใบขับขี่, พาสปอร์ต, บัตรประกันสังคม, บัญชีธนาคารทั้งหมด ฉันจะลบทิ้งแบบไม่ให้เหลือซาก X-Ray (2001)
By the way, you forgot your social security number and your mother's maiden name.By the way, you forgot your social security number... ...and your mother's maiden name. Maid in Manhattan (2002)
The only thing I've got against him is he's not a socialist.แต่ฉันเกี่ยงแค่ เขาไม่ใช่พวกสังคมนิยม The Pianist (2002)
And your social security number.เบอร์สวัสดิการสังคม Punch-Drunk Love (2002)
If so, your social skills need work. No one force him jump.ถ้าใช่ ทักษะการเข้าสังคมของเธอก็ควรปรับปรุงได้แล้ว ไม่มีใครให้เขากระโดดซะหน่อย A Walk to Remember (2002)
Social Services could take him away from us.กรมสังคมสงเคราะห์จะเอาตัวเขาไปจากเรา The O.C. (2003)
Can a building have social responsibility?ตึกมีความรับผิดชอบทางสังคมได้หรือไม่? The Corporation (2003)
If a building cant have social responsibility what does it mean to say a corporation can?ถ้าตึกไม่สามารถมีความรับผิดชอบทางสังคม จะพูดได้อย่างไรว่าบรรษัทมี? The Corporation (2003)
Education public health social assistance pensions housing.การศึกษา, สาธารณสุข, สังคมสงเคราะห์ บำเหน็จบำนาญ, การจัดหาที่อยู่อาศัย The Corporation (2003)
Every institution provides the people who are members of it with a social role to occupyสถาบันทุกสถาบัน คอยกำหนดบทบาททางสังคม ให้แก่คนที่เป็นสมาชิกในสถาบันนั้น ๆ The Corporation (2003)
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี The Corporation (2003)
I ask myself often times why so many companies subscribe to corporate social responsibility.ผมถามตัวเองหลายครั้งว่า (เรย์ แอนเดอร์สัน) ทำไมมีบรรษัทจำนวนมาก หันมาแสดงความรับผิดชอบทางสังคม The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socialAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
socialA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
socialAs soon as we are born, the world gets to work on us and transforms us from merely biological into social units.
socialAutomation is bound to have important social consequences.
socialBudget items that received priority are education, social security and other fields that are closely related to people's lives.
socialBy placing excessive importance on scholastic achievement, many parents have forgotten such basic social courtesies as consideration for others.
socialCollege students should study hard, but equally they should also make time for an active social life.
socialCommunism was the political system in the Union of Soviet Socialist Republics, but that stopped in 1993.
socialCriminals are deprived of social rights.
socialDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
socialEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
socialFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
socialFor too long society has placed sole emphasis on children's test results, to the detriment of social discipline.
socialGermany adopted a social security system in the 1880's.
socialHe abandoned socialism.
socialHe claims to be a socialist, and yet he has two houses and a Rolls Royce.
socialHe despises people of a lower social class.
socialHe had little social life.
socialHe is working for social welfare.
socialHe majors in social anthropology.
socialHer debut was the biggest social event of the season.
socialHe's fed up with socializing.
socialHe wrote on the social evolution of Japan.
socialHis income bears no proportion to his social standing.
socialHis was a life pursuing social status and power.
socialHunger is one of the greatest social miseries.
socialI don't mean to be antisocial but I'm tired.
socialI find interest in the social page in that newspaper.
socialIf you are silent in a conversation or social situation for a long time, Americans will try to get you to talk.
socialI'm very interested in social studies.
socialIn addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.
socialIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
socialIn Japan, are nurses high on the social scale?
socialIn my social studies class, for example, there are often discussions that include the teacher as another member of the group.
socialIt is important to eliminate the social unrest.
socialI would like to put special emphasis on the concept that social ecology is the second school of contemporary environmentalism.
socialJune is a social season in London.
socialMan is a social animal.
socialMan is a social animal by nature.
socialMan lives in a community, and has to conform to a social pattern.
socialMary has a social nature.
socialMary is a very social person.
socialMistreated illegal foreign workers often fall between the cracks of the social system.
socialMy sister is engaged in social work.
socialPopulation growth has given rise to serious social problems.
socialProgress has been very slow indeed, so far as social life is concerned.
socialProgress has been very slow indeed, so far as the social life of the people is concerned.
socialRacial problems are often the cause of social unrest.
socialSexual harassment has now become a social issue.
socialShe attended the lecture on social welfare.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันสังคม(n) social institute, Example: การจัดระเบียบของสถาบันสังคมมีความจำเป็นอย่างยิ่ง, Count Unit: สถาบัน, Thai Definition: กลุ่มคนในสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามระเบียบกฎเกณฑ์
รส(n) Ministry of Labour and Social Welfare, Syn. กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
สปส.(n) Social Security Office, See also: SSO., Syn. สำนักงานประกันสังคม
สศช.(n) Office of the National Economic and Social Development Board, Syn. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ข่าวสังคม(n) social news, Example: เขาเขียนข่าวสังคมให้กับหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์, Count Unit: ข่าว, Thai Definition: ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในวงสังคม
สถาบันสังคม(n) social institution
สังคม(n) social, Syn. แวดวง, วงการ
สังคมศาสตร์(n) social science
วงสังคม(n) society, See also: social circle, Syn. แวดวงสังคม, Example: นับวันไป คนผิวดำในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะมีบทบาทในวงสังคมของประเทศชาติมากเข้าไปทุกที, Thai Definition: กลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
วิสาสะ(v) speak, See also: converse, be acquainted, associate, get together, socialize, Example: ชาวบ้านจะมีโอกาสวิสาสะกันในทางสังคม ก็ในวันตรุษสารทนี่เอง, Thai Definition: สมาคม, พูดคุย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สังคมนิยม(n) socialism, Example: รัสเซียพยายามอย่างเต็มที่ในการใช้ระบบเศรษฐกิจตลาดผสมผสานกับสังคมนิยม, Thai Definition: ทฤษฎีเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมนิยม(adj) socialist, Example: แนวคิดของพรรคสังคมนิยมมุ่งหมายจะทำลายล้างระบบชนชั้นศักดินา, Thai Definition: ที่มีหลักการให้รัฐหรือส่วนรวมเป็นเจ้าของปัจจัยในการผลิต ตลอดจนการจำแนกแจกจ่าย และวางระเบียบการบริโภคผลผลิต
สังคมวิทยา(n) sociology, See also: social sciences, Example: สังคมวิทยาการเมืองเป็นตัวอย่างของวิชาสังคมวิทยาที่มุ่งศึกษาด้านใดด้านหนึ่งของสังคมอย่างลึกซึ้งเฉพาะด้าน, Thai Definition: วิชาว่าด้วยเรื่องสังคม
สังคมสงเคราะห์(n) social work, See also: social welfare, Example: ชุมชนควรจัดการบริการสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือบิดามารดาที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรเพราะต้องออกทำหากิน, Thai Definition: การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้
สภาพแวดล้อมทางสังคม(n) social surrounding, Example: ค่านิยมบางอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะของสังคมและสภาพแวดล้อมทางสังคม
สมาคม(v) associate, See also: have social intercourse, have social contact with, Syn. คบหาสมาคม, คบค้าสมาคม, Example: ผู้ที่สมาคมกับบัณฑิตย่อมได้รับประโยชน์, Thai Definition: พบปะเกี่ยวข้อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
งานกินเลี้ยง(n) party, See also: reception, social gathering, get-together, function, Syn. งานเลี้ยง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานสังสรรค์, Example: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
ค่านิยมทางสังคม(n) social value, Example: ชื่อเสียง ความก้าวหน้า เกียรติ อำนาจ ความมั่งคั่ง ความดีอื่นๆ และสิ่งที่เป็นค่านิยมทางสังคมทั้งหลายเหล่านี้มีรากฐานมาจากจิตวิทยาทั้งสิ้น
อันธพาล(n) social evil doer, Syn. คนพาล, Example: เธอถูกพวกอันธพาลในซอยจี้เอาสร้อยไปเมื่อคืนนี้, Count Unit: คน, Thai Definition: คนเกะกะระราน
โครงสร้างสังคม(n) social structure, See also: social organization, Syn. รูปแบบทางสังคม, Example: ในโครงสร้างสังคมปัจจุบันบุคคลมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคประสาทได้ง่าย, Count Unit: โครงสร้าง
งานสังคมสงเคราะห์(n) social work, See also: welfare work, social service, Example: งานสังคมสงเคราะห์อาจจะทำในแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้, Count Unit: งาน
ปัญหาสังคม(n) social problem, Example: ปัญหาสังคมที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้แก่ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาการทุจริตในวงราชการ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาวะใดๆ ในสังคมที่คนจำนวนมากถือว่าเป็นสิ่งผิดปกติ ไม่พึงปรารถนา ต้องการแก้ไขให้มีการกลับคืนสู่สภาวะปกติ
พรรคสังคมนิยม(n) socialist party, Example: ลักษณะเด่นของระบบพรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่นคือการแข่งขันระหว่างพรรคเสรีประชาธิปไตยกับพรรคสังคมนิยม, Count Unit: พรรค, Thai Definition: พรรคการเมืองที่มีนโยบายว่าทรัพย์ทั้งหลายควรเป็นของรัฐ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม(n) Ministry of Labour and Social Welfare, Example: ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้งบประมาณรายจ่ายน้อยที่สุด, Count Unit: กระทรวง
มีสกุล(v) be in high class, See also: be honourable, be socially prominent, Syn. ชั้นสูง, Ant. ไร้สกุล, Example: ถึงนายจะมีสกุลอย่างไรก็ตาม หากนายไม่มีความสามารถนายก็อยู่ไม่ได้
มารสังคม(n) social evil doer, Syn. คนจัญไร, คนอัปรีย์, คนพาล, คนทุจริต, คนเลว, อันธพาล, Example: เขาเป็นมารสังคมโดยแท้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นภัยต่อสังคม
มารสังคม(n) social evil doer, Syn. คนจัญไร, คนอัปรีย์, คนพาล, คนทุจริต, คนเลว, อันธพาล, Example: เขาเป็นมารสังคมโดยแท้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่เป็นภัยต่อสังคม
ลัทธิสังคมนิยม(n) socialism
สโมสรสันนิบาต(n) social function, See also: social gathering, party, Syn. งานสโมสรสันนิบาต, Example: นายกฯ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานสโมสรสันนิบาตในฐานะประธานของงาน, Thai Definition: งานชุมนุมร่วมกันทางสังคม มักเป็นงานรื่นเริงกินเลี้ยงกัน
สวัสดิการสังคม(n) social welfare, Example: รัฐบาลจัดให้มีสวัสดิการสังคมที่ดีขึ้นกับประชาชน, Thai Definition: สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิต สภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(n) Office of the National Economic and Social Development Board
สัมพันธภาพทางสังคม(n) social relationship, Syn. ความสัมพันธ์ทางสังคม, Example: องค์กรอิสระเหล่านี้เชื่อมโยงให้เกิดสัมพันธภาพทางสังคม ที่ไม่มีอะไรเป็นส่วนเดียวแล้วหยุดนิ่งตายตัว, Thai Definition: พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องของกลุ่มคนในสังคม
สังคมศึกษา(n) social studies, Example: เด็กๆ ส่วนใหญ่มักจะละทิ้งภาษาไทยและสังคมศึกษา จะไปเน้นที่ภาษาอังกฤษและเลขมากกว่า, Count Unit: วิชา, Thai Definition: หมวดวิชาที่ประกอบด้วยวิชาภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา(n) sociology and anthropology, See also: social sciences and anthropology, Example: เขาจบมาทางด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แต่มาทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม, Count Unit: วิชา, Thai Definition: การพินิจศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่องของมนุษย์และปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของมนุษย์ในกลุ่ม ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาวะแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
สิ่งแวดล้อมทางสังคม(n) social environment, Syn. สภาพแวดล้อมทางสังคม, Example: เด็ก 2 คนมีนิสัยต่างกัน เพราะมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่แตกต่างกัน, Thai Definition: สภาพความเป็นอยู่อันได้แก่สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ในสังคม
ทางสังคม(adj) social, Syn. ด้านสังคม, Example: คนที่มีความเครียดมักจะอ้างว่า สภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ดี
ระดับสังคม(n) social level, See also: social scale, Example: ปัจจุบันสถานภาพของผู้หญิงสูงขึ้นทั้งในระดับครอบครัว และระดับสังคม
ระเบียบสังคม(n) social rules, See also: common law, tradition, Example: ละครแห่งชีวิตของ ม.จ. อากาศ ดำเกิง สะท้อนถึงความเสื่อม และการพังทลายของวิมานในระเบียบสังคมแบบเก่า
ประกันสังคม(n) social security, Example: รัฐต้องจัดให้มีการประกันสังคมให้เหมาะสมกับความเป็นอยู่ของประชาชน
ประชาสงเคราะห์(n) public welfare, See also: social services, Example: ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์, Thai Definition: การช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ เช่นการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยที่รัฐให้แก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก
โซเวียต(n) Soviet, See also: Russia, Soviet Union, Union of Soviet Socialist Republic, Syn. รัสเซีย, Example: โซเวียตเป็นประเทศหนึ่งที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต์
การสังคมสงเคราะห์(n) social work, Example: การสังคมสงเคราะห์อาจทำแบบเฉพาะรายหรือทำเป็นกลุ่มก็ได้, Thai Definition: การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือบุคคลให้สามารถช่วยตนเองได้
การกระทำทางสังคม(n) social action, Example: ความสัมพันธ์ทางสังคมเริ่มด้วยการกระทำทางสังคม
การขัดเกลาทางสังคม(n) socialization, Example: การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้มนุษย์สามารถปรับตัวและดำรงตนอย่างมีความสุข
การควบคุมทางสังคม(n) social control, Example: ในสังคมต้องมีกลไกการควบคุมทางสังคม
การจัดระเบียบทางสังคม(n) social organization, Example: การจัดระเบียบทางสังคมก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
คณะสังคมศาสตร์(n) Faculty of Social Sciences, Count Unit: คณะ
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์(n) Faculty of Social Administration, Count Unit: คณะ
คลุกคลีตีโมง(v) associate, See also: mingle, hobnob, accompany, socialize, Syn. มั่วสุม, Example: พี่ชายชอบมาคลุกคลีตีโมงกับพวกคนงานทุกเย็นจนแม่บ่น, Thai Definition: มั่วสุมหรืออยู่ร่วมคลุกคลีพัวพันกันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
ความยุติธรรมทางสังคม(n) social justice

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
บรรทัดฐานทางสังคม[banthatthān thāng sangkhom] (n, exp) EN: social norm  FR: norme sociale [f]
บัตรประกันสังคม[bat prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security card  FR: carte de sécurité sociale [f]
บริบททางสังคม[børibot thāng sangkhom] (n, exp) EN: social context  FR: contexte social [m]
ชนชั้น[chonchan] (n) EN: class ; social class  FR: classe sociale [f]
ชนชั้นทางสังคม[chonchan thāng sangkhom] (n, exp) EN: social class  FR: classe sociale [f]
จิตวิทยาสังคม[jittawitthayā sangkhom] (n, exp) EN: social psychology   FR: psychologie sociale [f]
การควบคุมทางสังคม[kān khūapkhum thāng sangkhom] (n, exp) EN: social control
การกระทำทางสังคม[kān kratham thāng sangkhom] (n, exp) EN: social action  FR: action sociale [f]
การพัฒนาสังคม[kān phatthanā sangkhom] (n, exp) EN: social development  FR: développement social [m]
การประกันสังคม[kān prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security ; social security insurance  FR: sécurité sociale [f] ; couverture sociale [f]
การวิจัยทางสังคมศาสตร์[kān wijai thāng sangkhomsāt] (n, exp) EN: social science research
คณะสังคมศาสตร์[Khana Sangkhomsāt] (n, prop) EN: Faculty of Social Sciences   FR: Faculté des Sciences sociales [f]
ค่านิยมทางสังคม[khāniyom thāng sangkhom] (n, exp) EN: social value
ขนบ[khanop] (n) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom  FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ข่าวสังคม[khāo sangkhom] (n, exp) EN: social news  FR: information sociale [f]
คนทุจริต[khon thutjarit] (n, exp) EN: social evil doer
เครือข่ายสังคม[khreūakhāi sangkhom] (n, exp) EN: social network  FR: réseau social [m]
โครงสร้างสังคม[khrōngsāng sangkhom] (n, exp) EN: social structure ; social organization  FR: structure sociale [f] ; organisation [f]
ความรับผิดชอบต่อสังคม[khwām rapphitchøp tø sangkhom] (n, exp) EN: social responsibility ; Corporate Social Responsibility (CSR)  FR: responsabilité sociale des entreprises (RSE) [f]
ความยุติธรรมทางสังคม[khwām yuttitham thāng sangkhom] (n, exp) EN: social justice  FR: justice sociale [f]
กฎหมายประกันสังคม[kotmāi prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security law
กระแสสังคม[krasaē sangkhom] (n, exp) FR: courant social [m]
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์[Krasūang Kān Phatthanā Sangkhom lae Khwām Mankhong khøng Manut] (org) EN: Ministry of Social Development and Human Security
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม[Krasūang Raēng-ngān lae Sawatdikān Sangkhom] (org) EN: Ministry of Labour and Social Welfare
กรมประชาสงคราะห์[Krom Prachāsongkhrǿ] (org) EN: Public Welfare Department  FR: service social [m]
ลัทธิสังคมนิยม[latthi sangkhomniyom] (n, exp) EN: socialism  FR: socialisme [m]
มนุษยสัมพันธ์[manutayasamphan] (n) EN: human relations ; social relations  FR: relations humaines [fpl] ; relations sociales [fpl]
นโยบายสังคม[nayōbāi sangkhom] (n, exp) FR: politique sociale [f]
เงินสมทบประกันสังคม[ngoen somthop prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security contributions
องค์กรของสังคม[ongkøn khøng sangkhom] (n, exp) EN: social organization  FR: organisation sociale [f]
ปัญหาสังคม[panhā sangkhom] (n, exp) EN: social problem ; social question  FR: problème social [m] ; question sociale [f]
พรรคเพื่อชีวิตที่ดีกว่า[Phak Pheūa Chīwit Thī Dī Kwā] (org) EN: Socialist Party of Thailand.   FR: Parti socialiste (thaïlandais) [m]
พรรคสังคมนิยม[phak sangkhomniyom] (n, exp) EN: socialist party  FR: parti socialiste [m]
เพื่อชีวิต[pheūa chīwit] (x) EN: socialist ; uplifting ; progressive ; socialistic ; socialist realism
พลวัตทางสังคม[phonlawat thāng sangkhom] (n, exp) EN: social dynamics  FR: dynamique sociale [f]
ผู้เสียเปรียบในสังคม[phū sīaprīep nai sangkhom] (n, exp) EN: the socially disadvantaged  FR: personnes socialement défavorisées [fpl]
ประกันสังคม[prakan sangkhom] (n, exp) EN: social security  FR: sécurité sociale [f]
ประเพณีสังคม[praphēnī sangkhom] (n, exp) EN: social customs  FR: pratique sociale [f]
ระเบียบสังคม[rabīep sangkhom] (n, exp) EN: social rules ; common law ; tradition
ระบบสังคม[rabop sangkhom] (n, exp) EN: social system  FR: système social [m]
ระบบสังคมนิยม[rabop sangkhomniyom] (n, exp) EN: socialism
ระดับสังคม[radap sangkhom] (n, exp) EN: social level ; social scale  FR: niveau social [m]
สำนักงานใหญ่[samnakngān yai] (n, exp) EN: head office ; headquarters  FR: siège social [m] ; quartier général [m]
สโมสรสันนิบาต[samōsøn sannibāt] (n, exp) EN: social function ; social gathering ; party
สัมพันธภาพทางสังคม[samphanthaphāp thānng sangkhom] (n, exp) EN: social relationship  FR: relation sociale [f]
สังคม[sangkhom] (adj) EN: social  FR: social
สังคมโลก[sangkhom lōk] (n, exp) EN: world social order  FR: ordre social mondial [m]
สังคมนิยม[sangkhomniyom] (n) EN: socialist  FR: socialiste [m, f]
สังคมนิยม[sangkhomniyom] (adj) EN: socialist ; socialistic  FR: socialiste

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOCIAL S OW1 SH AH0 L
SOCIALLY S OW1 SH AH0 L IY0
SOCIALIZE S OW1 SH AH0 L AY2 Z
SOCIALISM S OW1 SH AH0 L IH2 Z AH0 M
SOCIALIST S OW1 SH AH0 L IH0 S T
SOCIALITE S OW1 SH AH0 L AY2 T
SOCIALIZED S OW1 SH AH0 L AY2 Z D
SOCIALITES S OW1 SH AH0 L AY2 T S
SOCIALISTS S OW1 SH AH0 L IH0 S T S
ANTISOCIAL AE2 N T AY0 S OW1 SH AH0 L
ANTISOCIAL AE2 N T IH0 S OW1 SH AH0 L
SOCIALISTS' S OW1 SH AH0 L IH0 S T S
SOCIALISTIC S OW2 SH AH0 L IH1 S T IH0 K
SOCIALIZING S OW1 SH AH0 L AY2 Z IH0 NG
PSYCHOSOCIAL S AY1 K OW0 S OW2 SH AH0 L
SOCIALIZATION S OW2 SH AH0 L IH0 Z EY1 SH AH0 N
PSYCHO-SOCIAL S AY1 K OW0 S OW2 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
social (n) sˈouʃl (s ou1 sh l)
socials (n) sˈouʃlz (s ou1 sh l z)
socially (a) sˈouʃəliː (s ou1 sh @ l ii)
unsocial (j) ˈʌnsˈouʃl (uh1 n s ou1 sh l)
socialism (n) sˈouʃəlɪzəm (s ou1 sh @ l i z @ m)
socialist (n) sˈouʃəlɪst (s ou1 sh @ l i s t)
socialite (n) sˈouʃəlaɪt (s ou1 sh @ l ai t)
socialize (v) sˈouʃəlaɪz (s ou1 sh @ l ai z)
antisocial (j) ˌæntɪsˈouʃl (a2 n t i s ou1 sh l)
socialists (n) sˈouʃəlɪsts (s ou1 sh @ l i s t s)
socialites (n) sˈouʃəlaɪts (s ou1 sh @ l ai t s)
socialized (v) sˈouʃəlaɪzd (s ou1 sh @ l ai z d)
socializes (v) sˈouʃəlaɪzɪz (s ou1 sh @ l ai z i z)
social-work (n) sˈouʃl-wɜːʳk (s ou1 sh l - w @@ k)
socializing (v) sˈouʃəlaɪzɪŋ (s ou1 sh @ l ai z i ng)
socialization (n) sˌouʃəlaɪzˈɛɪʃən (s ou2 sh @ l ai z ei1 sh @ n)
socializations (n) sˌouʃəlaɪzˈɛɪʃənz (s ou2 sh @ l ai z ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
[zú, ㄗㄨˊ, ] race; nationality; ethnicity; clan; by extension, social group (e.g. office workers 上班族), #2,412 [Add to Longdo]
苏联[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ, / ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国联盟, #2,455 [Add to Longdo]
秩序[zhì xù, ㄓˋ ㄒㄩˋ, ] order (orderly); order (sequence); social order; the state (of society), #2,922 [Add to Longdo]
大事[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, ] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way, #4,307 [Add to Longdo]
阶级[jiē jí, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] (social) class, #4,665 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] a social club, #5,639 [Add to Longdo]
各界[gè jiè, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄝˋ, ] all walks of life; all social circles, #7,306 [Add to Longdo]
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, / ] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism, #8,425 [Add to Longdo]
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, ] equal to; having the same social class or status, #9,401 [Add to Longdo]
制服[zhì fú, ㄓˋ ㄈㄨˊ, ] to subdue; to check; to bring under control; (in former times) what one is allowed to wear depending on social status; uniform (army, party, school etc); livery (for company employees), #9,669 [Add to Longdo]
社交[shè jiāo, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠ, ] interaction; social contact, #9,879 [Add to Longdo]
社会化[shè huì huà, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] socialization; to socialize; to fit into society; to train sb for society, #10,192 [Add to Longdo]
社会科学[shè huì kē xué, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] social sciences, #10,629 [Add to Longdo]
交际[jiāo jì, ㄐㄧㄠ ㄐㄧˋ, / ] communication; social intercourse, #11,490 [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion, #12,075 [Add to Longdo]
动荡[dòng dàng, ㄉㄨㄥˋ ㄉㄤˋ, / ] (social or political) unrest; turmoil; upheaval; commotion; also written 動盪|动荡, #12,075 [Add to Longdo]
社科院[shè kē yuàn, ㄕㄜˋ ㄎㄜ ㄩㄢˋ, ] (Chinese) Academy of Social Sciences (CASS), #13,705 [Add to Longdo]
大跃进[dà yuè jìn, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] the Great Leap Forward (1958-1960), in retrospect widely viewed as an unprecedented economic and social disaster, with estimated 20 million people dying of starvation, #14,894 [Add to Longdo]
风俗[fēng sú, ㄈㄥ ㄙㄨˊ, / ] social custom, #15,156 [Add to Longdo]
应酬[yìng chou, ㄧㄥˋ ㄔㄡ˙, / ] social niceties; social interaction; a dinner party, #16,179 [Add to Longdo]
对号入座[duì hào rù zuò, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄠˋ ㄖㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] lit. to take one's appointed place (according to the seat number); fig. to put sb in his place; to accept one's social role; to admit criticism, #17,685 [Add to Longdo]
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, ] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye, #18,909 [Add to Longdo]
中国社会科学院[zhōng guó shè huì kē xué yuàn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Chinese Academy of Social Sciences (CASS), #19,210 [Add to Longdo]
恩格斯[Ēn gé sī, ㄣ ㄍㄜˊ ㄙ, ] Friedrich Engels (1820-1895), socialist philosopher and one of the founder of marxism, #19,272 [Add to Longdo]
周旋[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with, #20,272 [Add to Longdo]
门路[mén lù, ㄇㄣˊ ㄌㄨˋ, / ] way of doing sth; the right social connection, #21,178 [Add to Longdo]
社会服务[shè huì fú wù, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] social security (pensions, medical insurance), #21,336 [Add to Longdo]
社会党[shè huì dǎng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] socialist party, #21,488 [Add to Longdo]
公德[gōng dé, ㄍㄨㄥ ㄉㄜˊ, ] public ethics; social morality, #21,621 [Add to Longdo]
良药[liáng yào, ㄌㄧㄤˊ ㄧㄠˋ, / ] good medicine; panacea; fig. a good solution; a good remedy (e.g. to a social problem), #23,972 [Add to Longdo]
社会性[shè huì xìng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] social, #24,128 [Add to Longdo]
社科[shè kē, ㄕㄜˋ ㄎㄜ, ] social science (abbr.), #24,174 [Add to Longdo]
丛生[cóng shēng, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄥ, / ] growing as a thicket; overgrown; breaking out everywhere (of disease, social disorder etc), #24,244 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, ] meet (socially), #25,693 [Add to Longdo]
社会工作[shè huì gōng zuò, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, / ] social work, #27,153 [Add to Longdo]
联欢会[lián huān huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄨㄢ ㄏㄨㄟˋ, / ] social get-together; evening party, #28,707 [Add to Longdo]
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism, #32,359 [Add to Longdo]
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, ] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert, #34,000 [Add to Longdo]
社民党[jī mín dǎng, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Social democratic party, #34,045 [Add to Longdo]
门当户对[mén dāng hù duì, ㄇㄣˊ ㄉㄤ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] (saying) social position and economic status be in harmony, #42,371 [Add to Longdo]
社会民主党[shè huì mín zhǔ dǎng, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄉㄤˇ, / ] Social Democratic Party, #45,875 [Add to Longdo]
天时地利人和[tiān shí dì lì rén hé, ㄊㄧㄢ ㄕˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] the time is right, geographical and social conditions are favorable (成语 saw); a good time to go to war, #48,482 [Add to Longdo]
严复[Yán Fù, ㄧㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Yan Fu (1853-1921), influential Chinese writer and translator of Western books, esp. on social sciences, #50,100 [Add to Longdo]
社教[shè jiào, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄠˋ, ] Socialist education; abbr. for 社會主義教育運動|社会主义教育运动, #52,670 [Add to Longdo]
夏衍[Xià Yǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄢˇ, ] Xia Yan (1900-1995), Chinese writer, playwright, socialist critic and movie pioneer, #58,093 [Add to Longdo]
八面玲珑[bā miàn líng lóng, ㄅㄚ ㄇㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] be smooth and slick (in establishing social relations), #61,245 [Add to Longdo]
交谊舞[jiāo yì wǔ, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄨˇ, / ] social dance; ballroom dancing, #62,502 [Add to Longdo]
风土[fēng tǔ, ㄈㄥ ㄊㄨˇ, / ] natural conditions and social customs of a place; local conditions, #66,293 [Add to Longdo]
攀附[pān fù, ㄆㄢ ㄈㄨˋ, ] to climb (of climbing plants); to creep; to cling on to; fig. to seek connection (with the rich and powerful); social climbing, #67,163 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabepflicht {f}; Abgabenpflicht {f} (für Sozialleistungen)liability for social security contributions [Add to Longdo]
Asoziale {m,f}; Asozialersocial misfit [Add to Longdo]
(sozialer) Aufsteiger {m}social climber [Add to Longdo]
Außenseiter der Gesellschaftsocial outcast [Add to Longdo]
Fürsorge {f}; Wohlfahrt {f} | soziale Fürsorge {f}welfare | social work; welfare work [Add to Longdo]
Fürsorger {m}social welfare worker [Add to Longdo]
Gesellschaftsform {f}social system [Add to Longdo]
Gesellschaftsordnung {f}social order [Add to Longdo]
Gesellschaftskritik {f}social criticism [Add to Longdo]
Internalisierung sozialer Kostenallocation of social cost [Add to Longdo]
Jugendweihe {f}ceremony in which teenagers are given adult social status (esp. in East Germany) [Add to Longdo]
Kameradschaftsabend {m}social evening [Add to Longdo]
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal [Add to Longdo]
Marktwirtschaft {f} | freie Marktwirtschaft {f} | soziale Marktwirtschaft {f}market economy | free market economy | social market economy [Add to Longdo]
Milieu {n} | häusliches Milieuenvironment; social background; surroundings | family background [Add to Longdo]
soziale Missständesocial evils [Add to Longdo]
gesellschaftlicher Mittelpunktsocial hub [Add to Longdo]
Prominente {m,f}; Prominenter | Prominenten {pl}socialite | socialites [Add to Longdo]
Resozialisierung {f}social rehabilitation [Add to Longdo]
Sicherheit {f} | Sicherheiten {pl} | soziale Sicherheit {f} | der Sicherheit halber | ein falsches Gefühl der Sicherheit | Sicherheit leistensecurity | securities | social security | in the interests of safety | a false sense of security | to offer security [Add to Longdo]
Sozialabgabenquote {f}social security contribution ratio [Add to Longdo]
Sozialamt {n}social welfare office [Add to Longdo]
Sozialarbeit {f}social work [Add to Longdo]
Sozialarbeiter {m}; Sozialarbeiterin {f}social worker [Add to Longdo]
Sozialbeitrag {m}social insurance contribution [Add to Longdo]
Sozialdemokrat {m} | Sozialdemokraten {pl}social democrat | social democrats [Add to Longdo]
Sozialdemokratie {f} | Sozialdemokratien {pl}social democracy | social democracies [Add to Longdo]
Sozialeinrichtung {f}social services [Add to Longdo]
Sozialgesetzgebung {f}social legislation [Add to Longdo]
Sozialhilfe {f}social security benefit [Add to Longdo]
Sozialisierung {f}; Sozialisation {f} | Sozialisierungen {pl}socialization; socialisation [Br.] | socializations [Add to Longdo]
Sozialismus {m} [pol.]socialism [Add to Longdo]
Sozialist {m}; Sozialistin {f} | Sozialisten {pl}socialist | socialists [Add to Longdo]
Sozialkunde {f}social studies [Add to Longdo]
Soziallasten {pl}social charges [Add to Longdo]
Sozialleistung {f} | freiwillige Sozialleistungensocial contribution | perks [Add to Longdo]
Sozialpädagogik {f}social education [Add to Longdo]
Sozialpolitik {f}social policy [Add to Longdo]
Sozialstatus {m}social state [Add to Longdo]
Sozialstruktur {f}social structure [Add to Longdo]
Sozialversicherung {f}social insurance [Add to Longdo]
Sozialversicherungsnummer {f}social security number [Add to Longdo]
Sozialwissenschaft {f}; Gesellschaftswissenschaft {f} | Sozialwissenschaften {pl}; Gesellschaftswissenschaften {pl}social science | social sciences [Add to Longdo]
Sozialwissenschaftler {m}social scientist [Add to Longdo]
(sozialer) Stand {m} | Leute aller Ständesocial standing; rank; status | people of all ranks [Add to Longdo]
Vergesellschaftung {f}; Verstaatlichung {f}socialization [Add to Longdo]
Volkseinkommen {n}social income [Add to Longdo]
Volksschicht {f}social class [Add to Longdo]
Waisenrente {f}orphan's social benefit; orphan's allowance [Add to Longdo]
Wohlfahrtspflege {f}welfare work; social welfare work [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website) [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
エスカップ[esukappu] (n) Economic and Social Commission for Asia and the Pacific; ESCAP [Add to Longdo]
キリスト教社会主義[キリストきょうしゃかいしゅぎ, kirisuto kyoushakaishugi] (n) Christian socialism [Add to Longdo]
ギルド社会主義[ギルドしゃかいしゅぎ, girudo shakaishugi] (n) guild socialism [Add to Longdo]
グルジアソビエト社会主義共和国[グルジアソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, gurujiasobieto shakaishugikyouwakoku] (n) (former) Georgian Soviet Socialist Republic; Georgian SSR; GSSR [Add to Longdo]
コンパ[konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
サロン的[サロンてき, saron teki] (adj-na) (1) social; (2) exclusive [Add to Longdo]
スパルタキアード[suparutakia-do] (n) Spartacus Games (Socialist Olympics) (rus [Add to Longdo]
セレブ[serebu] (n) (abbr) (See セレブリティー) wealthy socialite; celebrity [Add to Longdo]
ソーシャリスト;ソシアリスト[so-sharisuto ; soshiarisuto] (n) socialist [Add to Longdo]
ソーシャリズム;ソシアリズム;ソシアリスム[so-sharizumu ; soshiarizumu ; soshiarisumu] (n) (See 社会主義) socialism [Add to Longdo]
ソーシャリゼーション[so-sharize-shon] (n) socialization [Add to Longdo]
ソーシャル;ソシアル[so-sharu ; soshiaru] (n) social [Add to Longdo]
ソーシャル・ネットワーキング・サービス;ソーシャルネットワーキングサービス[so-sharu . nettowa-kingu . sa-bisu ; so-sharunettowa-kingusa-bisu] (n) social networking service [Add to Longdo]
ソーシャルアクション[so-sharuakushon] (n) social action [Add to Longdo]
ソーシャルエコロジー[so-sharuekoroji-] (n) social ecology [Add to Longdo]
ソーシャルエンジニアリング[so-sharuenjiniaringu] (n) {comp} social engineering [Add to Longdo]
ソーシャルグループワーク[so-sharuguru-puwa-ku] (n) social group work [Add to Longdo]
ソーシャルケースワーカー[so-sharuke-suwa-ka-] (n) social caseworker [Add to Longdo]
ソーシャルケースワーク[so-sharuke-suwa-ku] (n) social casework [Add to Longdo]
ソーシャルコスト[so-sharukosuto] (n) social cost [Add to Longdo]
ソーシャルスキル[so-sharusukiru] (n) social skill [Add to Longdo]
ソーシャルスキルズトレーニング[so-sharusukiruzutore-ningu] (n) social skills training [Add to Longdo]
ソーシャルセキュリティー[so-sharusekyuritei-] (n) social security [Add to Longdo]
ソーシャルダンス[so-sharudansu] (n) social dancing [Add to Longdo]
ソーシャルダンピング[so-sharudanpingu] (n) social dumping [Add to Longdo]
ソーシャルワーク[so-sharuwa-ku] (n) social work [Add to Longdo]
ソシアルワーカー(P);ソーシャルワーカー[soshiaruwa-ka-(P); so-sharuwa-ka-] (n) social worker; (P) [Add to Longdo]
ソビエト社会主義共和国[ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこく, sobieto shakaishugikyouwakoku] (n) soviet socialist republic; SSR [Add to Longdo]
ソビエト社会主義自治共和国[ソビエトしゃかいしゅぎじちきょうわこく, sobieto shakaishugijichikyouwakoku] (n) autonomous soviet socialist republic; ASSR [Add to Longdo]
ソ連(P);蘇連[ソれん(ソ連)(P);それん(蘇連), so ren ( so ren )(P); soren ( soren )] (n,adj-no) (abbr) (former) Soviet Union; Union of Soviet Socialist Republics; USSR; (P) [Add to Longdo]
ナチ党[ナチとう, nachi tou] (n) Nazi Party (National Socialist German Workers' Party) [Add to Longdo]
ホモソーシャル[homoso-sharu] (adj-no) homosocial [Add to Longdo]
メディカルソーシャルワーカー[medeikaruso-sharuwa-ka-] (n) medical social worker; MSW [Add to Longdo]
メンシェヴィキ;メンシェビキ(P)[menshieviki ; menshiebiki (P)] (n) (See ボルシェビキ) Menshevik (member of the non-Leninist wing of the Russian Social Democratic Workers' Party) (rus [Add to Longdo]
ユーロソーシャリズム[yu-roso-sharizumu] (n) Eurosocialism [Add to Longdo]
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) [Add to Longdo]
引きこもり(P);引き篭り;引篭り;引き籠り;引籠り;引き籠もり[ひきこもり, hikikomori] (n) (1) a shut-in; a stay-at-home; people who withdraw from society (e.g. retire to the country); (2) social withdrawal; shunning other people; (P) [Add to Longdo]
汚れ役[よごれやく, yogoreyaku] (n) role of a villain (film, drama, etc.); bad-guy role; social outcast role [Add to Longdo]
沖縄社会大衆党[おきなわしゃかいたいしゅうとう, okinawashakaitaishuutou] (n) Okinawa Socialist Masses Party [Add to Longdo]
下賜[かし, kashi] (n,vs) grant; bestowal; giving something to someone of low social standing (by a person of very high social standing) [Add to Longdo]
下積み[したづみ, shitadumi] (n) lowest social strata; goods piled beneath [Add to Longdo]
科学的社会主義[かがくてきしゃかいしゅぎ, kagakutekishakaishugi] (n) scientific socialism [Add to Longdo]
花柳病[かりゅうびょう, karyuubyou] (n) sexually transmitted disease; social disease [Add to Longdo]
階級[かいきゅう, kaikyuu] (n) (social) class; rank; grade; (P) [Add to Longdo]
格式[かくしき;きゃくしき, kakushiki ; kyakushiki] (n) (1) formality; social rule; social status; (2) (arch) (usu. きゃくしき) (See 律令) amendments and enforcement regulations (of the ritsuryo) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Social \So"cial\, a. [L. socialis, from socius a companion; akin
   to sequi to follow: cf. F. social. See {Sue} to follow.]
   1. Of or pertaining to society; relating to men living in
    society, or to the public as an aggregate body; as, social
    interest or concerns; social pleasure; social benefits;
    social happiness; social duties. "Social phenomena." --J.
    S. Mill.
    [1913 Webster]
 
   2. Ready or disposed to mix in friendly converse;
    companionable; sociable; as, a social person.
    [1913 Webster]
 
   3. Consisting in union or mutual intercourse.
    [1913 Webster]
 
       Best with thyself accompanied, seek'st not
       Social communication.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Naturally growing in groups or masses; -- said of
    many individual plants of the same species.
    [1913 Webster]
 
   5. (Zool.)
    (a) Living in communities consisting of males, females,
      and neuters, as do ants and most bees.
    (b) Forming compound groups or colonies by budding from
      basal processes or stolons; as, the social ascidians.
      [1913 Webster]
 
   {Social science}, the science of all that relates to the
    social condition, the relations and institutions which are
    involved in man's existence and his well-being as a member
    of an organized community; sociology. It concerns itself
    with questions of the public health, education, labor,
    punishment of crime, reformation of criminals, and the
    like.
 
   {Social whale} (Zool.), the blackfish.
 
   {The social evil}, prostitution.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sociable; companionable; conversible; friendly;
     familiar; communicative; convival; festive.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 social
   adj 1: relating to human society and its members; "social
       institutions"; "societal evolution"; "societal forces";
       "social legislation" [syn: {social}, {societal}]
   2: living together or enjoying life in communities or organized
     groups; "a human being is a social animal"; "mature social
     behavior" [ant: {unsocial}]
   3: relating to or belonging to or characteristic of high
     society; "made fun of her being so social and high-toned"; "a
     social gossip colum"; "the society page"
   4: composed of sociable people or formed for the purpose of
     sociability; "a purely social club"; "the church has a large
     social hall"; "a social director"
   5: tending to move or live together in groups or colonies of the
     same kind; "ants are social insects"
   6: marked by friendly companionship with others; "a social cup
     of coffee"
   n 1: a party of people assembled to promote sociability and
      communal activity [syn: {sociable}, {social}, {mixer}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 social /sosjal/ 
  social

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 social
  1. social
  2. social

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 social
  1. social
  2. social

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 social
  social

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top