ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sicherheit*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sicherheit, -sicherheit-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Man kann mit Sicherheit sagen, ...(phrase) ไม่มีความเสี่ยง และมีแนวโน้วสูงที่จะประสพความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Security.- Sicherheitsbüro? Double Dead (1972)
Security.Sicherheit. Bloodlines (1994)
Security!Sicherheitsdienst. Crash and Burn (2007)
Security.Sicherheitsdienst? Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009)
We have to think of our safety.Wir müssen an unsere Sicherheit denken. L'étrange Monsieur Steve (1957)
Go where it's safe.Bring dich in Sicherheit. The Singing Ringing Tree (1957)
You must count your blessings, here in the marsh we're safe.Danken Sie dem Herrn, dass wir in aller Sicherheit am Sumpf sitzen. Tikhiy Don II (1958)
But I want to know. Ursula is safe.- Ich will Ursula in Sicherheit wissen. The Night Heaven Fell (1958)
You must, Ursula. And when I'm safe, you'll join me.Ich bringe mich in Sicherheit. The Night Heaven Fell (1958)
That's a switch coming from a base security man.Und darauf kommst du als Sicherheitsoffizier. Fiend Without a Face (1958)
But it has been proven that there has been no radiation affecting anyone in Winthrop.Aber wir wissen mit Sicherheit, dass es in Winthrop keine radioaktive Strahlung gibt die eine schädliche Wirkung hat. Fiend Without a Face (1958)
They do good work in counterintelligence.Gute Arbeit von der Staatssicherheit. Elevator to the Gallows (1958)
If, in your desire for isolation... you refuse to make them safe for peaceful traffic... the world will treat Japan as it would treat a band of brigands... infesting a highway.Wenn Ihr Isolationswille dazu führt, dass Sie ihnen die Sicherheit auf friedlicher Fahrt verweigern, wird die Welt Japan behandeln wie eine Räuberbande, die auf der Landstraße ihr Unwesen treibt. The Barbarian and the Geisha (1958)
You shouldn't have been. - Thank heavens you're safe!- Gott sei Dank bist du in Sicherheit! The Big Country (1958)
Well, I'm not sure I can say.Nun, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. The H-Man (1958)
Is the President safe?Ist der Präsident in Sicherheit? The Buccaneer (1958)
You'll be safe with him.Da bist du in Sicherheit. The Buccaneer (1958)
They are the safety of your country, Governor.Die Sicherheit Ihres Landes hängt davon ab, Gouverneur. The Buccaneer (1958)
You've never shown any concern for our laws, why this sudden concern for our safety?Sie haben sich nie um unsere Gesetze gekümmert, warum interessiert Sie unsere Sicherheit? The Buccaneer (1958)
At least I am leaving all of you safe in an American New Orleans.Wenigstens verlasse ich Sie alle in Sicherheit, in einem amerikanischen New Orleans. The Buccaneer (1958)
THE BIG BRASS HANDLED IT, Die Sicherheit auf dem Studiogelände ist mir sehr wichtig. How to Make a Monster (1958)
A friend is taking us to the players club.- Mit Sicherheit. Eine Einladung in den Schauspielerclub. Indiscreet (1958)
-They made quite a security check.- Eine Sicherheitsüberprüfung. Indiscreet (1958)
I want you to be safe.Ich will, dass du in Sicherheit bist. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Then you're not going to ask me to stay in Sian or to go to safety in the interior with the children?Du wirst mich nicht bitten, in Sian zu bleiben oder zur Sicherheit ins Landesinnere zu flüchten? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
This assures the safety of your Highness.Prinzessin, euch droht jetzt keine Gefahr mehr, ihr seid in Sicherheit. The Hidden Fortress (1958)
I sure would.Mit Sicherheit. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
This time you got you a dead sheriff for sure.Diesmal ist der Sheriff mit Sicherheit tot. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
The rest of your letter, however, I found filled with... puerility, guilt, and insecurity... revealing you, psychologically speaking... a complete mess.Den Rest deines Briefes fand ich allerdings voll Albernheit, Schuld und Unsicherheit, die dich, psychologisch gesprochen, als ein totales Chaos entlarven. Teacher's Pet (1958)
All of his confidence, his security completely gone.All sein Vertrauen, seine Sicherheit komplett verschwunden. Teacher's Pet (1958)
- Okay. Slide your tail under. We'll check that dump valve.Dann rutsch drunter und sieh dir das Sicherheitsventil an. Thunder Road (1958)
Not for safety.Nicht wegen der Sicherheit. Touch of Evil (1958)
You sure will.Ja, mit Sicherheit. Touch of Evil (1958)
They can't afford for Anne to be alive. She's a threat to their security.Sie können Anne nicht am Leben lassen, sie bedroht ihre Sicherheit. The Crawling Eye (1958)
The money, a great life, security...Geld, ein leichtes Leben, Sicherheit... Back to the Wall (1958)
Women love security.Frauen lieben Sicherheit. Back to the Wall (1958)
But it had a safety chain.- Es hat einen Sicherheitsverschluss. Back to the Wall (1958)
Is the uh girl safe ?Ist das Mädchen in Sicherheit? Plan 9 from Outer Space (1959)
I wanted to be sure the prosecution wasn't withholding evidence.Zur Sicherheit, dass der Staatsanwalt keine Beweise zurückhält. Anatomy of a Murder (1959)
Doctor, tell Reef to make sure that you're in the clear before we make another move.Doktor, sagen Sie Reef, dass wir warten, bis ihr in Sicherheit seid bevor wir etwas unternehmen. The Atomic Submarine (1959)
- You are. I wanted to be accepted and to be loved and to be safe.Ich wollte akzeptiert und geliebt werden und in Sicherheit sein. Beloved Infidel (1959)
-At least tell me if they're safe.- Sind sie in Sicherheit? Ben-Hur (1959)
The main thing is, that your mother is safe.Hauptsache, Mutter ist in Sicherheit. The Bridge (1959)
You're here, safe, you see?Du bist hier, in Sicherheit, siehst du? The Diary of Anne Frank (1959)
Violation of transport security rules!Übertretung der Verkehrssicherheit! An Angel on Wheels (1959)
Be watchful of our safety up there until we've landed.Sie wachen da oben über unsere Sicherheit, bis wir wieder landen. An Angel on Wheels (1959)
As soon as the protected one is in safety, they disappear.Sobald der Schützling in Sicherheit ist, verschwinden sie. An Angel on Wheels (1959)
Just look how I'm being protected?Welche Sicherheit fanden Sie für mich? An Angel on Wheels (1959)
He has appointed you Chief of Security of the island.Er ernennt Sie zum Chef des Sicherheitsdienstes der Insel. Fever Mounts at El Pao (1959)
No, it's your decision but don't endanger the security of the island.Man sieht, dass der Drill im Lager unmenschlich ist. Aber er sollte nicht die Sicherheit der Insel gefährden. Fever Mounts at El Pao (1959)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sicherheit(n) |die, pl. Sicherheiten| ความปลอดภัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagensicherheits-Handbuch { n }plant safety manual [Add to Longdo]
Arbeitssicherheit { f }; Sicherheit am Arbeitsplatz | Fachkraft für Arbeitssicherheitoccupational safety | occupational safety specialist [Add to Longdo]
Arzneimittelsicherheit { f }drug safety [Add to Longdo]
Aufstecksicherheit { f }mismating [Add to Longdo]
Ausfallsicherheit { f }safeguarding against failure; reliability; failsafe performance [Add to Longdo]
Ausnutzen { n } eines Sicherheitsproblems von Software [ comp. ]exploit [Add to Longdo]
Betriebliches Sicherheitswesen { n }industrial safety [Add to Longdo]
Betriebssicherheit { f }operational safety; safety at work [Add to Longdo]
Betriebssicherheit { f }reliability [Add to Longdo]
Bürgschaft { f }; Sicherheit { f }surety [Add to Longdo]
Bürgschaft { f }; Sicherheit { f }security [Add to Longdo]
Bundessicherheitspolizist { m } | Bundessicherheitspolizisten { pl }fed [ Am. ] | feds [Add to Longdo]
Datenintegrität { f }; Datenrichtigkeit { f }; Datensicherheit { f }data integrity [Add to Longdo]
Dauerhaftigkeit { f }; Stabilität { f }; Standsicherheit { f }stability [Add to Longdo]
Draht-Verbund-Sicherheitsglas { n }laminated wire glass [Add to Longdo]
Eigensicherheit { f }intrinsic safety [Add to Longdo]
Einscheibensicherheitsglas { n } (ESG)toughened glass [Add to Longdo]
Geldschrank { m } | Geldschränke { pl }; Sicherheitsschränke { pl }safe | safes [Add to Longdo]
Gerätesicherheitsgesetz { n }Machine Safety Code [Add to Longdo]
Gewissheit { f }; Sicherheit { f }certitude [Add to Longdo]
Gewissheit { f }; Sicherheit { f }sureness [Add to Longdo]
Gewissheit { f }; Sicherheit { f }certainty [Add to Longdo]
Hinterlegung einer Sicherheit; Hinterlegung zwecks Sicherheitsleistungdeposit of a security [Add to Longdo]
Kunststoff-Sicherheits-Schleifleitung { f }plastic enclosed conductor line [Add to Longdo]
Purosicherheitsbank { f }clean safety bench [Add to Longdo]
Rechtssicherheit { f }predictability of legal decisions [Add to Longdo]
Seilsicherheit { f }rope safety factor [Add to Longdo]
Selbstsicherheit { f }self-assurance [Add to Longdo]
Selbstsicherheit { f }poise [Add to Longdo]
mit tödlicher Sicherheitwith deadly accuracy [Add to Longdo]
Sicherheit { f }immunity [Add to Longdo]
Sicherheit { f }; Schutz { m }; Sichersein { n } | Sicherheiten { pl } | (sich; etw.) in Sicherheit bringensafety | safeties | to get (oneself; sth.) to safety [Add to Longdo]
Sicherheit { f }secureness [Add to Longdo]
Sicherheit { f } | Sicherheiten { pl } | soziale Sicherheit { f } | der Sicherheit halber | ein falsches Gefühl der Sicherheit | Sicherheit leistensecurity | securities | social security | in the interests of safety | a false sense of security | to offer security [Add to Longdo]
Sicherheit { f }; Zuverlässigkeit { f }safeness [Add to Longdo]
Sicherheit { f }; Gewissheit { f }surety [Add to Longdo]
die öffentliche Sicherheitpublic safety; public security [Add to Longdo]
in Sicherheit seinto be safe [Add to Longdo]
sich in Sicherheit wiegen; sich in Sicherheit wähnento think oneself safe [Add to Longdo]
(zusätzliche) Sicherheit { f } (zur Absicherung von Darlehen)collateral [Add to Longdo]
Sicherheit { f } im Auftretenself-confident manner; self-assured manner [Add to Longdo]
Sicherheitsabschlag { m } [ fin. ]haircut [Add to Longdo]
Sicherheitsabstand { m }safety margin [Add to Longdo]
Sicherheitsbeamte { m }security agent [Add to Longdo]
Sicherheitsbeauftragte { m, f }; Sicherheitsbeauftragtersafety representative [Add to Longdo]
Sicherheitsbeauftragte { m, f }; Sicherheitsbeauftragtersecurity administrator [Add to Longdo]
Sicherheitsbehälter { m }containment [Add to Longdo]
Sicherheitsdienst { m }secret service; security service [Add to Longdo]
Sicherheitsdraht { m }safety wire [Add to Longdo]
Sicherheitsfaktor { m }safety factor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュタージ[shuta-ji] (n) Stasi (Staatssicherheitsdienst, state security service of East Germany) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
保証[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
保障[ほしょう, hoshou] Buergschaft, Garantie, Sicherheit [Add to Longdo]
公安[こうあん, kouan] oeffentliche_Sicherheit [Add to Longdo]
安全[あんぜん, anzen] Sicherheit [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] -Ruhe, -Frieden, Sicherheit [Add to Longdo]
抵当[ていとう, teitou] Pfand, Sicherheit, Hypothek [Add to Longdo]
担保[たんぽ, tanpo] -Pfand, Sicherheit, Hypothek [Add to Longdo]
確実[かくじつ, kakujitsu] Gewissheit, Sicherheit [Add to Longdo]
裏付け[うらづけ, uraduke] Unterstuetzung, Sicherheit, Bestaetigung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Sicherheit /ziçrhait/ 
   certainty; certitude; certitudes; immunity; safeness; safety; secureness; security

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top