Search result for

*ruckus*

(36 entries)
(0.1127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ruckus, -ruckus-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ruckus[SL] การเอะอะโวยวาย, See also: ความอึกทึกครึกโครม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Since I've already been kicked out of the house for making a ruckus?ตั้งแต่ฉันทิ้งทางบ้าน ทิ้งครอบครัวไว้ข้างหลัง Beethoven Virus (2008)
Too much ruckus going on in my area, because I'm the boss here.ถ้าฉันอยู่นี่ แกห้ามพูดสอด Gomorrah (2008)
All my neighbors heard it happen, so they quickly left their microwaved burritos... and their expensive jars of moisturizer... and their racy pay-per-view movies... and they hurried outside, excited to see what all the ruckus was about.เพื่อนบ้านฉันทั้งหมดได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้น พวกเขาเลยรีบทิ้งเบอรริโต้ที่อุ่นจากไมโครเวฟ จากกระปุกครีมบำรุงผิวราคาแพง Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
- who's causing a ruckus when a fine, upstanding citizen is getting all commemorated.ที่ทำโหวกเหวกโวยวาย\ในขณะที่คนดีๆคนอื่น กำลังอยู่ในช่วงเวลาของการรำลึก 9 Crimes (2010)
I heard about the ruckus down at the station, that they thought you caught the Magic Man.ฉันได้ข่าวว่ามีการ เอะอะโวยวายกันที่สถานี เพราะพวกเขานึกว่า คุณจับตัวชายลึกลับได้แล้ว Blame It on Rio Bravo (2010)
Jesus, after that ruckus, these assholes will probably just shoot them and dump them.ให้ตายสิ หลังจากนำตัวไป ไอ้สารเลวพวกนั้น อาจจะยิงพวกเขา แล้วนำศพพวกเขาไปทิ้งแน่ Lochan Mor (2010)
The accuser's wife is here making a ruckus and everything!ภรรยาของผู้ฟ้องร้องอยู่นี่ เอะอะโวยวายใหญ่เลยครับ! Personal Taste (2010)
Stop with your ruckus and listen to me, you little bitch.หุบปากของแกซะ แล้วฟังฉัน นังเด็กเลว Cinderella's Sister (2010)
I hate making a ruckus on anybody's birthday other than my own.ฉันเกลียดการที่ผู้คนส่งเสียงดังในงานวันเกิด Episode #1.11 (2010)
He raised that ruckus to gather 5 students,เขาจะส่งเสริมนักเรียน 5 คน God of Study (2010)
What's the ruckus?มีเรื่องอะไรหรือเพื่อน And Then There Were None (2011)
You mean to just leave after all this ruckus?ทะเลาะกันขนาดนี้แล้ว เจ้าจะให้พวกเราไปง่ายๆ เลยหรือ Tree with Deep Roots (2011)
You made a ruckus about me drinking until midnight before.เมื่อก่อน นายยังไม่ให้ฉันไปดื่มเหล้าหลังเที่ยงคืนเลย เพราะกลัวจะมีปัญหาตามมา Episode #1.9 (2011)
What's all the ruckus?เอะอะโวยวายอะไรกัน Episode #1.3 (2012)
I'm hiding out at the still till this ruckus with Jim Vance blows over.ฉันจะไปหลบในโรงกลั่น ให้เรื่องจิม แวนซ์สงบลง Episode #1.1 (2012)
And I'm sorry. I didn't mean to cause a ruckus.และผมขออภัย ผมไม่ได้ตั้งใจ ทำให้อึกทึกครึกโครม The Good Shepherd (2012)
I hope the ruckus down the hall wasn't too off-putting.ฉันหวังว่าเสียงเอะอะตามทางเดินคงจะไม่น่ารำคาญจนเกินไป A Little Slice of Kevin (2012)
He said there was quite a ruckus.เขาบอกว่า มีเสียงเอะอะโวยวาย The Imitation Game (2014)
- What's the ruckus?- อะไรเหรอ Titanic (1997)
-He caused a ruckus here earlier.- เขาเพิ่งก่อเรื่องไว้ที่นี่ Frailty (2001)
What's this ruckus?นี่มันอะไร? Underworld (2003)
You think you can just show up like this and cause all this ruckus and I'd go with you?เธอถึงได้กล้าดีนัก เธอคิดเหรอว่าการที่เธอมาทำอย่างนี้ แล้วฉันจะยอมกลับไปปูซาน พร้อมกับเธองั้นเหรอ Crazy First Love (2003)
What a ruckus.กู้ภัยมั้ง [Rec] (2007)
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว Like Stars on Earth (2007)
The reason I brought you here, Parkman, was so that you could get us to those elevators without raising a ruckus.เจ้านายของคุณต้องการให้เขาชนะเท่าไร? แบบถล่มทลาย ตอนนี้ผมกลับบ้านได้หรือยัง? Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
So we caused a little ruckus, sent Ned inside to see who they would rush to protect.ดังนั้นเราจึงต้อง สร้างเรื่องนี้ขึ้นมา ส่งเน็ดเข้ามา เพื่อสืบดูว่า ใครคือคนที่พวกนั้นปกป้อง Chuck Versus Santa Claus (2008)
Ruckus, dude, you got to get out of here.Ruckus, Alter, du musst hier raus! Earth to Echo (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ruckusStarting off, first on the agenda is about this morning's two-in-a-bed ruckus.

CMU English Pronouncing Dictionary
RUCKUS    R AH1 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ruckus    (n) (r uh1 k @ s)
ruckuses    (n) (r uh1 k @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unruhe {f}ruckus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ruckus
      n 1: the act of making a noisy disturbance [syn: {commotion},
           {din}, {ruction}, {ruckus}, {rumpus}, {tumult}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top