Search result for

*revet*

(87 entries)
(1.049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: revet, -revet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revetment[N] หินหรือวัสดุที่เสริมกำแพงให้แข็งแรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
brevetสิ่งประดิษฐ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dewey Revette?ดิวอี้ รีเวตต์ Deepwater Horizon (2016)
No swinging-dick private in this platoon's gonna graduate until they get this obstacle down to less than ten fucking seconds!Kein Schwengel wird brevetiert, wenn er mehr als 10 Sekunden für dieses Hindernis braucht! Full Metal Jacket (1987)
Graduation is only a few days away and the recruits of Platoon 3092 are salty.Nur noch wenige Tage bis zur Brevetierung, und die Rekruten von Zug 3092 sind tatengeil. Full Metal Jacket (1987)
Our assailant from the Rue Gabriel will take the stairs in the Rue Drevet.Unser Dieb von der Rue Gabriel nimmt wohl die Treppe in der Rue DrevetMy New Partner at the Races (1990)
J'vais prendre un avocat avec des crevattes.Nein, Entschuldigung, lieber die Avocado mit Krevetten. Bitter Moon (1992)
For example remember those two little shrimps coming in, riding seahorses little chaps, little pistols?Zum Beispiel kommen 2 kleine Crevetten, reiten auf Seepferdchen, kleine Chaps, kleine Pistolen. Under Siege (1992)
Lots of fresh vegetables hot bread jumbo shrimp.Viel frisches Gemüse warmes Brot Riesencrevetten. Midnight in the Garden of Good and Evil (1997)
Is there shrimp on it?- Ja. Mit Krevetten? - Ja. The Sweet Hereafter (1997)
Take off the shrimp and anything touching it.Nehmen Sie die Krevetten weg und alles, was sie berührt. The Sweet Hereafter (1997)
- Little Shrimp.- Mome Crevette. Lautrec (1998)
I am frequently seen At the gay Stage and Screen Which is famous For winkles and shrimpsIch bin oft lebhaft zu sehen im "Stage and Screen", das berühmt ist für Schnecken und Krevetten. Cats (1998)
Trevethyn jumped off a plane without a parachute.Nein! Trevethyn sprang ohne Fallschirm aus 'm Flugzeug. Saving Grace (2000)
- Afternoon, Mrs. Trevethyn.- Was ist hier los? - Guten Tag, Mrs. Trevethyn. Saving Grace (2000)
Trevethyn?Trevethyn? Saving Grace (2000)
- Mrs. Trevethyn.- Oh, Mrs. Trevethyn. Saving Grace (2000)
Mrs. Trevethyn? Please, don't put the phone down.Mrs. Trevethyn, bitte nicht gleich wieder auflegen. Saving Grace (2000)
I've been trying to get through Mrs. Trevethyn for most of my life.Danke, Kelly. Ich verbringe das halbe Leben damit, diese Trevethyn erreichen zu wollen. Saving Grace (2000)
Trevethyn.Trevethyn! Saving Grace (2000)
Mrs. Trevethyn?Mrs. Trevethyn? Saving Grace (2000)
I want to contact Grace Trevethyn.Ich bin auf der Suche nach Grace Trevethyn. Saving Grace (2000)
Mrs. Trevethyn?Mrs. Trevethyn? Saving Grace (2000)
Mrs. Trevethyn!Mrs. Trevethyn? Saving Grace (2000)
I'm here to do some business with Mrs. Trevethyn.- Ich komme geschäftlich zu Mrs. Trevethyn. Saving Grace (2000)
Grace Trevethyn, for "The Joint Venture"!Grace Trevethyn für "The Joint Venture"! Saving Grace (2000)
Hello, Mrs. Trevethyn.Hallo, Mrs. Trevethyn! Saving Grace (2000)
Mrs. Trevethyn!Mrs. Trevethyn! Saving Grace (2000)
Tonight, we investigate the mystery behind Grace Trevethyn.Heute Abend bringen wir Licht in das Rätsel um Grace Trevethyn. Saving Grace (2000)
Mrs. Trevethyn's novel, "The Joint Venture"... has topped the best seller list for over a year now.Mrs. Trevethyns Roman "The Joint Venture" führt schon über 1 Jahr die Bestsellerliste an. Saving Grace (2000)
Although the book is sold as fiction, the story bears remarkable similarity... to Trevethyn's own life.Obwohl er als Fiktion verkauft wird weist er bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Leben Trevethyns auf. Saving Grace (2000)
Grace Trevethyn refused to be interviewed to this program.Grace Trevethyn ließ sich für diese Sendung nicht interviewen. Saving Grace (2000)
Tonight may change that... as we take you live to the New York Book Awards... where Grace Trevethyn has been short listed for "The Joint Venture".Aber heute Abend könnte sich das ändern denn wir berichten live von der Verleihung des New Yorker Buchpreises für den Grace Trevethyn mit "The Joint Venture" nominiert wurde! Saving Grace (2000)
One is his airline personnel badge, looks just like this one from Pan Am. The other one is their FAA license.Ein Flugpersonal-Abzeichen wie dieses da... und ihr FAA-FlugbrevetCatch Me If You Can (2002)
La Petite Rose. The estate of Jean-Marc Ravais. Member of the French National Assembly.La Petite Rose, das Anwesen des französischen Politikers Jean-Marc RevetThe Enemy Walks In (2002)
Since the destruction of Khasinau and Derevko's headquarters in Taipei... thank you, Sydney... some of their organization have been exposed. Ravais is one of those men.Seit der Zerstörung von Khasinaus und Derevkos Hauptquartier in Taipeh - danke, Sydney- wurden Mitglieder der Organisation entlarvt, darunter auch RevetThe Enemy Walks In (2002)
Your mission is to gain entry into Ravais' house and plant a bug in his office, assuming that you're feeling up to it.Sie haben den Auftrag, ein Abhörgerät in Revets Büro anzubringen. Falls Sie sich fit genug dazu fühlen. The Enemy Walks In (2002)
Dr. Khasinau, Mr. Ravais is calling.Dr. Khasinau, Mr. Revet ist am Apparat. The Enemy Walks In (2002)
Shrimp, of course.Crevetten natürlich. Côte d'Azur (2005)
Abalone, abalone Shrimp, shrimpSeeohren, Seeohren, Crevetten, Crevetten, Côte d'Azur (2005)
Shrimp and avocado! How original!Avocado mit Crevetten, mal was ganz anderes! Love Me No More (2008)
shrimp and avocado.Avocado mit Crevetten. Love Me No More (2008)
Tell her I would give my life for her avocado and shrimps.Sag ihr, ich würde für mein Leben gern... ihre Avocado mit Crevetten essen. Love Me No More (2008)
Maybe it's like us with shrimp.Vielleicht ist es für die Löwen, wie für uns mit den Crevetten. Safari (2009)
You appear very happy and I think you would smell like a shrimp as I know Australia has a lot of shrimps.Du scheinst sehr glücklich zu sein. Ich glaube, Du riechst wie eine Crevette. In Australien gibt es viele Crevetten. Mary and Max (2009)
You abandoned me in that cassette of yours.Du hast mich mit deiner "Crevette" allein gelassen. Opération Casablanca (2010)
They've got shrimp-flavored ice cream in Japan. - Oh. - Mmm.In Japan gibt es Eis mit Krevetten-Geschmack. Another Me (2013)
Put your hands up, guns down now!Hände auch und die Waffen runter. Sofort! Prevet Mistkerle... Blood of Redemption (2013)
Egg cress, prawn mayonnaise, possibly a gallon of your finest whisky just to start the day properly.Crevetten-Mayonnaise... Und vielleicht eine Gallone Ihres besten Whisky, für einen guten Start in den Tag. Mortdecai (2015)
Dewey Revette?Dewey Revette? Deepwater Horizon (2016)
Our comrade here plays the part of Crevette, she's perfect.Unsere gute Freundin Liane d'Entrègues spielt die Rolle der Crevette. Miquette (1950)
I'll give you a beating! Dare to touch me... - And I'll shoot you!Atrevete a tocarme, y te pego un tiro. The Captain's Paradise (1953)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ดาด[v.] (dāt) EN: pave ; spread out over ; spread down   FR: recouvrir ; revêtir
กะปิ[n.] (kapi) EN: shrim paste   FR: pâte de crevette [f] ; crème de crevette [f]
ข้าวผัดกุ้ง[n. exp.] (khāo phat kung) FR: riz sauté aux crevettes [m]
ข้าวต้มกุ้ง[n. exp.] (khāotom kung) FR: riz bouilli aux crevettes [m]
เคย[n.] (khoēi) EN: marine shrimp ; small sized shrimp ; shrimp paste   FR: petite crevette [f] ; pâte de crevettes [f]
กุ้ง[n.] (kung) EN: shrimp ; prawn ; crayfish ; crawfish ; lobster   FR: crevette [f] ; écrevisse [f]
กุ้งฝอย[n. exp.] (kung føi) EN: tiny freshwater shrimp   FR: petite crevette [f]
กุ้งแห้ง[n. exp.] (kung haēng) EN: dried shrimp ; dried salted prawn   FR: crevettes séchées [fpl]
กุ้งนาง[n. exp.] (kung nāng) EN: freshwater prawn ; common shrimp ; crayfish ; crawfish   FR: crevette d'eau douce [f]
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) FR: crevette grillée [f]
กุ้งทะเล[n.] (kung thalē) EN: lobster   FR: crevette de mer [f] ; langouste [f]
กุ้งทอด[n. exp.] (kung thøt) FR: crevettes frites [fpl]
ลาด[v.] (lāt) EN: pave ; concrete ; tile ; surface ; cover   FR: paver ; revêtir ; recouvrir
พล่า[n.] (phlā) EN: dish made of slices of prawns   FR: salade de crevettes [f]
ประกาศนียบัตร[n.] (prakātsanīyabat) EN: diploma ; certificate   FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; brevet [m]
ปู[v.] (pū) EN: lay ; spread ; pave ; cover ; unfold   FR: recouvrir ; revêtir ; poser
สิทธิบัตร[n.] (sitthibat) EN: patent ; letter patent   FR: brevet [m] ; patente [f]
สวมใส่[v.] (sūamsai) EN: wear ; be dressed in ; have on ; put on ; don   FR: porter ; revêtir ; être vêtu de
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub   FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre
ต้มยำกุ้ง[n. exp.] (tomyam kung) EN: prawn soup ; shrimp tomyam   FR: soupe acidulée de crevettes [f] ; soupe de crevettes à la citronnelle [f]
เยื่อเคย[n.] (yeūakhoēi) EN: shrimp paste   FR: pâte de crevette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BREVETS    B R AH0 V EH1 T S
REVETTE    R IH0 V EH1 T
PREVETTE    P R IH0 V EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brevet    (n) (b r e1 v i t)
brevets    (n) (b r e1 v i t s)
revetment    (n) (r i1 v e1 t m @ n t)
revetments    (n) (r i1 v e1 t m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futtermauer {f} [arch.]revetment [Add to Longdo]
Steinaufschüttung {f}rip-rap revetment [Add to Longdo]
Ufersicherung {f}bank revetment [Add to Longdo]
Verkleidung {f}revetment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
驳岸[bó àn, ㄅㄛˊ ㄢˋ, / ] a low stone wall built along the water's edge to protect an embankment; revetment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Revet \Re*vet"\ (r[-e]*v[e^]t"), v. t. [imp. & p. p.
   {Revetted};p. pr. & vb. n. {Revetting}.] [See {Revetment}.]
   (Mil. & Civil Engineering)
   To face, as an embankment, with masonry, wood, or other
   material.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top